14.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 208/23


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6304 — Carlyle/Gores Broadband)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 208/09

1.

Den 6. juli 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved koncernen Carlyle (»Carlyle«, USA), gennem opkøb af aktier erhverver enekontrol over Gores Broadband SA (»Gores Broadband«, Frankrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Carlyle: global alternativ formueforvalter med fokus på rumfart og forsvar, finansielle tjenesteydelser, infrastruktur, telekommunikation og medier, salg til forbrugere og detailhandel, sundhedssektoren, fast ejendom, transport, energi og kraft, industri og teknologi- og erhvervstjenester

Gores Broadband: fransk holdingselskab for Sagemcom SAS, der er specialiseret i broadbandterminaler og energiløsninger, fremstiller trykkeri- og billedteknologi, terminaler til hjemmet og tv-modtagerbokse samt produkter og løsninger inden for energi og telekommunikation.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6304 — Carlyle/Gores Broadband sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).