14.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 208/23


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6304 — Carlyle/Gores Broadband)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 208/09

1.

На 6 юли 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Carlyle Group („Carlyle“, САЩ), придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Gores Broadband SA („Gores Broadband“, Франция) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Carlyle: алтернативно управление на активи в глобален мащаб, с фокус върху аерокосмическия бизнес и отбраната, финансовите услуги, инфраструктурата, телекомуникациите и медиите, потреблението и търговията на дребно, здравеопазването, недвижимите имоти, транспорта, енергетиката, промишлеността и технологичните и бизнес услуги,

за предприятие Gores Broadband: френско холдингово дружество на Sagemcom SAS, което специализира в широколентови терминали и енергийни решения, произвежда технологии за печат и възпоизведане на образи, резидентни терминали и декодери, както и продукти и решения в областта на енергетиката и телекомуникациите.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6304 — Carlyle/Gores Broadband, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).