ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.348.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 348

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
29 november 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 348/01

Kommissionens rekommendation av den 23 november 2011 om översyn av målen i prestationsplanerna enligt kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 ( 1 )

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 348/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 348/04

Eurons växelkurs

5

2011/C 348/05

Meddelande från kommissionen om den kvantitet för vilken ingen licensansökan lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april 2012–30 juni 2012 inom ramen för vissa kvoter som gemenskapen öppnat för fjäderfäkött

6

2011/C 348/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 25 maj 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.092 (1) – Badrumsutrustning – Föredragande: Frankrike

7

2011/C 348/07

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 18 juni 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.092 (2) – Badrumsutrustning – Föredragande medlemsstat: Frankrike

8

2011/C 348/08

Förhörsombudets slutrapport – COMP/39.092 – Badrumsutrustning

9

2011/C 348/09

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 23 juni 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.092 – Badrumsutrustning) [delgivet med nr K(2010) 4185]

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

REKOMMENDATIONER

Europeiska kommissionen

29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/1


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 23 november 2011

om översyn av målen i prestationsplanerna enligt kommissionens förordning (EU) nr 691/2010

(Text av betydelse för EES)

2011/C 348/01

EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om ändring av förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster (1) särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 om ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster föreskrivs att medlemsstaterna ska anta nationella prestationsplaner eller prestationsplaner för funktionella luftrumsblock, däribland bindande nationella mål eller mål för funktionella luftrumsblock som är förenliga med de EU-täckande prestationsmålen. Vidare föreskrivs det att kommissionen bör utvärdera i vad mån målen för nationella och funktionella luftrumsblock överensstämmer med de EU-täckande prestationsmålen.

(2)

I enlighet med artikel 13.3 i kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 kan kommissionen besluta om att lämna en rekommendation till den berörda medlemsstaten om att anta reviderade prestationsmål.

(3)

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 utsågs den 29 juli 2010 ett organ för prestationsgranskning för att bistå kommissionen vid genomförandet av prestationssystemet.

(4)

För att kunna fastställa nationella eller funktionella luftrumsblockmål, antogs genom kommissionens beslut 2011/121/EU (2) de EU-täckande prestationsmålen för 2012–2014. Dessa mål avser nyckelområden som miljön, kapacitet och kostnadseffektivitet. Medlemsstaterna behövde dock inte fastställa bindande mål på områdena säkerhet och miljö under den första referensperioden.

(5)

Medlemsstaterna anmälde sina nationella planer till kommissionen senast den 5 juli 2011, däribland en plan som lades fram gemensamt av Belgien och Luxemburg. Danmark och Sverige skickade in en plan till kommissionen för deras funktionella luftrumsblock (den dansk-svenska FAB-prestationsplanen). Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna och Schweiz lämnade in en plan till kommissionen för deras funktionella luftrumsblock (Fabec).

(6)

Under juli och augusti 2011 bistod organet för prestationsgranskning kommissionen vid bedömningen av nationella prestationsplaner eller prestationsplaner för funktionella luftrumsblock och överlämnade den 20 september 2011 en bedömningsrapport till kommissionen.

(7)

I bedömningsrapporten från organet för prestationsgranskning beaktas de antaganden som anges i artikel 3 i beslut 2011/121/EU, allmän eller hos Eurocontrol tillgänglig information, samt information som medlemsstaterna tillgängliggjort i nationella prestationsplaner och prestationsplaner för funktionella luftrumsblock.

(8)

Med bakgrund av de övergripande säkerhetsmålen baserades kommissionens bedömning av nationella prestationsplaner och prestationsplaner för funktionella luftrumsblock samt målen på de kriterier som fastställs i bilaga III till förordning (EU) nr 691/2010, framför allt det allmänna läget i varje enskild medlemsstat, i enlighet med punkt 1 b i den bilagan. Hänsyn tas inte enbart till de prestationsmål som fastställs i förordning (EU) nr 691/2010, utan även till övriga mål och resultatindikatorer som kan ingå i planer till följd av nationella eller funktionella luftrumsblocksinitiativ.

(9)

Medlemsstaterna bör anta reviderade prestationsmål för nationella eller funktionella luftrumsblock och lämpliga åtgärder för att nå dessa mål i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.4 i förordning (EU) nr 691/2010.

(10)

Översynen av kapacitetsmålen bör ta hänsyn till samspelet mellan och stödet från nätförvaltaren.

(11)

Enligt artikel 13.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 (3), ska medlemsstaterna senast den 1 november 2011 beräkna enhetspriserna för referensperioden på grundval av nationella prestationsplaner eller prestationsplaner för funktionella luftrumsblock, inbegripet de kostnadseffektivitetsmål som fastställs i dessa planer. Om reviderade kostnadseffektivitetsmål antas efter den 1 november 2011 ska enhetspriserna för referensperioden omräknas på basis av de slutligt antagna kostnadseffektivitetsmålen.

(12)

Efter offentliggörandet av bedömningsrapporten från organet för prestationsgranskning meddelade ett antal medlemsstater att man avsåg att vidta nödvändiga åtgärder för att anta reviderade prestationsmål i linje med de synpunkter som kommissionen framför i denna rekommendation.

(13)

Vid bedömningen av de reviderade prestationsmålen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 691/2010 kommer denna rekommendation att beaktas i tillämpliga fall.

(14)

Kommissionen har samrått med de medlemsstater som berörs av denna rekommendation, i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EU) nr 691/2010.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Syftet med denna rekommendation är att begära att medlemsstaterna, vid behov och/eller beroende på lämplighet, och med beaktande av de bedömningar som organet för prestationsgranskning gjort och resultaten av kontakterna enligt punkt 5, antar reviderade prestationsmål för nationella eller funktionella luftrumsblockplaner för att skapa förenlighet med och på lämpligt sätt bidra till de EU-täckande prestationsmål som antagits genom beslut 2011/121/EU för åren 2012–2014 (nedan kallad referensperioden).

2.

Kommissionen konstaterar på grundval av rekommendationerna i bedömningsrapporten från organet för prestationsgranskning följande:

a)

De kapacitetsmål som uppställs av Grekland, Spanien, Österrike, Polen och Förenade kungariket i deras nationella planer är inte förenliga med och bidrar inte på ett adekvat sätt till de EU-täckande målen.

b)

De kapacitetsmål som uppställs av Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna i planen för funktionella luftrumsblock i Centraleuropa (Fabec) är inte förenliga med och bidrar inte på ett adekvat sätt till de EU-täckande målen.

c)

De mål för kostnadseffektivitet som Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Irland, Spanien (för dess avgiftszon som avser fastlandet), Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Ungern, Malta, Österrike, Portugal, Finland, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Sverige och Förenade kungariket fastställer i sina nationella planer är inte förenliga med och bidrar inte på ett adekvat sätt till de EU-täckande målen.

3.

De berörda medlemsstaterna uppmanas att, när de antar reviderade prestationsmål, se till att rekommendationerna i bedömningsrapporten från organet för prestationsgranskning beaktas.

Med hänsyn till omständigheterna i varje medlemsstat bör följande åtgärder vidtas:

a)

Grekland, Spanien, Polen, Österrike och Förenade kungariket bör förbättra sina kapacitetsmål för att senast 2014 uppnå eller komma under följande referensvärden (värden som registrerats av Eurocontrol och använts i bedömningsrapporten från prestationsgranskningen):

Grekland: 0,26 minuters genomsnittlig försening per flygning.

Spanien: 0,31 minuters genomsnittlig försening per flygning.

Polen: 0,26 minuters genomsnittlig försening per flygning.

Österrike: 0,23 minuters genomsnittlig försening per flygning.

Förenade kungariket: 0,27 minuters genomsnittlig försening per flygning.

b)

Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna bör förbättra kapacitetsmålet för Fabec i syfte att senast 2014 uppnå eller komma under referensvärdet på 0,4 minuters genomsnittlig försening per flygning.

c)

Medlemsstater som avses i punkt 2 c bör utnyttja varje möjlighet till att under referensperioden ytterligare förbättra kostnadseffektivitetsmålen i de nationella prestationsplanerna eller prestationsplanerna för funktionella luftrumsblock, särskilt mot bakgrund av den allmänna utvecklingen, de minskade kapital- och stödkostnaderna (andra kostnader än för tjänstgörande flygledare), produktivitetsökningen och rationaliseringen av investeringar i samband med inrättandet av funktionella luftrumsblock.

d)

Tjeckien, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrike, Malta, Österrike, Slovakien, Finland och Förenade kungariket bör se över de antaganden som ligger till grund för risktilläggen och således avkastningen på eget kapital, och motivera de betydande ökningarna av kapitalkostnaderna.

e)

Bulgarien, Tjeckien, Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Ungern, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland och Förenade kungariket bör omvärdera omfattningen och behovet av de investeringar som är nödvändiga för att uppnå prestationsmålen under referensperioden med beaktande av möjligheterna att rationalisera dessa inom ramen för funktionella luftrumsblock eller regionala projekt.

4.

Utöver rekommendationerna i punkt 3 konstateras följande:

a)

Medlemsstaterna uppmanas att i de nationella prestationsplanerna eller prestationsplanerna för funktionella luftrumsblock för referensperioden precisera investeringsbidraget till och påverkan på prestationsmålen genom att hänvisa till konkreta typfall och/eller kostnadsnyttoanalyser och redogöra för deras relevans i förhållande till huvudplanen för den europeiska flygledningstjänsten, i synnerhet vad gäller införandet av det första genomförandepaketet (IP1). Denna information bör vara förenlig med informationen i företagsplanerna för leverantörer av flygtrafiktjänster enligt i avsnitt 2.2 b i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 (4).

b)

Medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla antaganden och logiska förutsättningar för fastställande av kostnader som anses vara utom kontroll enligt artikel 11a.8 i förordning (EG) nr 1794/2006, i syfte att underlätta de nödvändiga anpassningarna i slutet av referensperioden.

c)

Medlemsstater i ett funktionellt luftrumsblock, som inte antagit en prestationsplan med mål för funktionella luftrumsblock, uppmanas att i samverkan med organet för prestationsgranskning informera kommissionen om de sammanlagda prestationsmålen med utgångspunkt från hur målen för de funktionella luftrumsblocken överensstämmer med de EU-täckande prestationsmålen enligt artikel 5.3 i förordning (EU) nr 691/2010.

5.

Kommissionen avser att, i samverkan med organet för prestationsgranskning, följa upp denna rekommendation genom bilaterala och/eller multilaterala kontakter med medlemsstaterna.

6.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 1.

(2)  EUT L 48, 23.2.2011, s. 16.

(3)  EUT L 341, 7.12.2006, s. 3.

(4)  EUT L 335, 21.12.2005, s. 13.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 348/02

Kommissionen beslutade den 23 november 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på franska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6415. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 348/03

Kommissionen beslutade den 24 november 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6378. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/5


Eurons växelkurs (1)

28 november 2011

2011/C 348/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3348

JPY

japansk yen

103,82

DKK

dansk krona

7,4375

GBP

pund sterling

0,85820

SEK

svensk krona

9,2597

CHF

schweizisk franc

1,2309

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8355

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,757

HUF

ungersk forint

308,91

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6970

PLN

polsk zloty

4,5153

RON

rumänsk leu

4,3660

TRY

turkisk lira

2,4817

AUD

australisk dollar

1,3435

CAD

kanadensisk dollar

1,3802

HKD

Hongkongdollar

10,4038

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7694

SGD

singaporiansk dollar

1,7338

KRW

sydkoreansk won

1 539,49

ZAR

sydafrikansk rand

11,1555

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,5215

HRK

kroatisk kuna

7,4985

IDR

indonesisk rupiah

12 183,43

MYR

malaysisk ringgit

4,2420

PHP

filippinsk peso

58,392

RUB

rysk rubel

41,7500

THB

thailändsk baht

41,806

BRL

brasiliansk real

2,4877

MXN

mexikansk peso

18,7413

INR

indisk rupie

69,4560


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/6


Meddelande från kommissionen om den kvantitet för vilken ingen licensansökan lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april 2012–30 juni 2012 inom ramen för vissa kvoter som gemenskapen öppnat för fjäderfäkött

2011/C 348/05

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (1) öppnades tullkvoter för import av fjäderfäkött. De ansökningar om importlicens som kommit in under de första sju dagarna i oktober 2011 för delperioden 1 januari–31 mars 2012 för kvoterna 09.4212, 09.4214, 09.4217 och 09.4218 avser en kvantitet som understiger den tillgängliga kvantiteten. I enlighet med artikel 7.4 andra meningen i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (2) ska de kvantiteter för vilka inga licensansökningar lämnats in läggas till den kvantitet som fastställts för nästföljande delperiod, 1 april–30 juni 2012, och som anges i bilagan till detta meddelande.


(1)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.


BILAGA

Kvotens löpnummer

Kvantiteter för vilka inga licensansökningar har lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2012

(kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/7


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 25 maj 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.092 (1) – Badrumsutrustning

Föredragande: Frankrike

2011/C 348/06

1.

Rådgivande kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning, utifrån sakförhållandena i ärendet, att det är fråga om en överenskommelse eller ett samordnat förfarande i den mening som avses i artikel 101 i EUF-fördraget och i artikel 53 i EES-avtalet.

2.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning av vilka produkter som berörs av kartellen.

3.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning av vilket geografiskt område som berörs av kartellen.

4.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning att avtalet eller det samordnade förfarandet i de berörda medlemsstaterna i EU kunde ha en väsentlig inverkan på handeln mellan medlemsstaterna.

5a.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning att kartellen utgörs av en enda, fortlöpande överträdelse.

5b.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning angående varje företags ansvar när det gäller den varierande geografiska omfattningen av den enda, fortlöpande överträdelsen.

6.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning av överträdelsens varaktighet.

7.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning när det gäller dem som detta utkast till beslut riktar sig till, särskilt när det gäller ansvaret för de berörda koncernernas moderbolag.

8.

Kommittén instämmer med kommissionen om att inga försvårande omständigheter föreligger.

9.

Kommittén instämmer med kommissionen om att inga förmildrande omständigheter föreligger.

10.

Kommittén instämmer i kommissionens bedömning om tillämpningen av kommissionens meddelande från 2002 om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

11.

Kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/8


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 18 juni 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.092 (2) – Badrumsutrustning

Föredragande medlemsstat: Frankrike

2011/C 348/07

1.

Rådgivande kommittén instämmer med Europeiska kommissionen om att böter bör åläggas mottagarna av detta utkast till beslut för vilka det föreslås böter.

2.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens åsikt om grundbeloppen för böterna.

3.

Kommittén instämmer med Europeiska kommissionen om att det inte föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter.

4.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionen åsikt om nedsättningen av bötesbeloppen på grundval av 2002 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

5.

Kommittén instämmer i Europeiska kommissionens bedömning av oförmåga att betala.

6.

Kommittén instämmer med Europeiska kommissionen om de slutgiltiga bötesbeloppen.

7.

Kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/9


Förhörsombudets slutrapport (1)

COMP/39.092 – Badrumsutrustning

2011/C 348/08

Detta ärende gäller en kartell inom vilken tillverkare av badrumsutrustning samordnade priser och rabatter i Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

BAKGRUND

Efter en ansökan om immunitet från Masco Corporation av den 15 juli 2004 med stöd av 2002 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden genomförde kommissionen inspektioner i lokaler tillhörande flera företag och sammanslutningar inom tillverkningsindustrin för badrumsutrustning i fem länder, nämligen i Belgien, Italien, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Efter inspektionerna lämnade även företagen Grohe, American Standard, Roca, Hansa och Dornbracht in ansökningar om förmånlig behandling. Kommissionen beviljade Masco villkorlig immunitet den 2 mars 2005.

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

Meddelande om invändningar

Efter de ovan nämnda immunitetsansökningarna och den därpå följande undersökningen utfärdade kommissionen den 26 mars 2007 ett meddelande om invändningar som anmäldes till 79 juridiska personer tillhörande 19 företagskoncerner (2). Kommissionen intog den preliminära ståndpunkten att mottagarna av meddelandet, i varierande omfattning och varaktighet, hade deltagit i en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget (f.d. artikel 81 i EG-fördraget) och artikel 53 i EES-avtalet på marknaden för badrumsutrustning (3) som inbegrep sex medlemsstater (4). Enligt meddelandet om invändningar samordnade mottagarna regelbundet prisökningar, enades om fastställande av priser och utbytte känslig affärsinformation. Kommissionen tillkännagav sin avsikt att anta ett beslut om överträdelse och att ålägga böter i enlighet mer artiklarna 7 och 23 i förordning (EG) nr 1/2003 (5).

Tillgång till handlingarna

Parterna har fått tillgång till handlingarna genom en dvd. Muntliga framställningar som gjorts inom ramen för meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden fanns tillgängliga hos kommissionen. Vid tre tillfällen under förfarandet för tillgång till handlingar tillgängliggjordes information, som ursprungligen ansågs som icke tillgänglig, för parterna i form av ytterligare dvd-skivor.

Förlängning av tidsfristen för att svara på meddelandet om invändningar

Mottagarna av meddelandet om invändningar beviljades ursprungligen en tidsfrist på två månader för att lämna sina skriftliga synpunkter på meddelandet, räknat från den dag då de tog emot handlingarna från kommissionen i form av en dvd. Efter begäran från flera parter och på grund av, bland annat, utlämnande av ytterligare information och en mellanliggande semesterperiod, beviljades samtliga mottagare av meddelandet om invändningar två allmänna förlängningar om vardera en månad. Dessa allmänna förlängningar beviljades undantagsvis direkt av generaldirektoratet för konkurrens med förhörsombudets godkännande. Dessutom beviljade det då ansvariga förhörsombudet ytterligare förlängningar individuellt till flera parter efter motiverade och välgrundade ansökningar. I allmänhet beviljades parterna en tidsfrist på ungefär fyra månader för att svara på meddelandet om invändningar. Alla parter svarade inom tidsfristen.

MUNTLIGT FÖRFARANDE

Muntligt hörande

Alla företagskoncerner, utom RAF Rubinetteria SpA, utövade sin rätt att bli hörda i ett muntligt hörande som ägde rum den 12–14 november 2007 (6).

Skrivelse med faktauppgifter

En skrivelse med faktauppgifter skickades till alla parter den 9 juli 2009. Genom den skrivelsen gjorde kommissionen parterna uppmärksamma på viss bevisning som den inte särskilt hänvisat till eller förlitat sig på i meddelandet om invändningar, men som kommissionen ändå avsåg att stödja sig på i det slutliga beslutet. Parterna informerades samtidigt också om de slutsatser som kunde dras av den bevisningen till stöd för de invändningar som redan redovisats i meddelandet om invändningar. Även om man inte hade förlitat sig på den specifika bevisningen i meddelandet om invändningar ingick den ändå i de handlingar som gjorts tillgängliga. Parterna beviljades en tidsfrist på tre veckor för att svara på skrivelsen med faktauppgifter.

Efter samråd med den rådgivande kommittén begärde en part i förfarandet ett andra hörande med anledning av det påstått orimligt långa administrativa förfarandet.

UTKASTET TILL BESLUT

På grundval av de skriftliga inlagorna och de muntliga redogörelserna från mottagarna av meddelandet har kommissionen hållit fast vid sina invändningar mot 63 juridiska personer tillhörande 17 företagsgrupper och beslutat att inte gå vidare med invändningarna mot två företag (7). När det gäller de företag som fortsatt figurerar i utkastet till beslut har överträdelsens varaktighet kraftigt sänkts för de flesta länder och den samlade varaktigheten sänkts från nästan 19 år till ungefär 12 år.

Dessutom har omfattningen och deltagandet i överträdelsen minskat för flera parter i förhållande till meddelandet om invändningar. Framför allt anses bara åtta företag ansvariga för deltagande i en enda, fortlöpande överträdelse för samtliga produkter i hela det geografiska området, dvs. Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland och Österrike. De övriga företagen anses bara ansvariga för den enda, fortlöpande överträdelsen avseende de länder i vilka deras faktiska deltagande i kartellen kunde fastställas, eftersom bevisningen i handlingarna inte räcker för att säkert fastställa att de var medvetna om, eller rimligen bör ha varit medvetna om, kartellarrangemangens hela geografiska täckning. I synnerhet anses fem italienska tillverkare ansvariga enbart för olagliga kontakter när det gäller kranar och tillbehör och sanitetsporslin, eftersom de bara var verksamma och medvetna om kartellarrangemang i Italien, där samverkan inte omfattade duschväggar. De övriga företagen hålls emellertid ansvariga för en enda och fortlöpande överträdelse som omfattar alla tre produktgrupper eftersom de, även om de inte var verksamma på andra produktmarknader, var medvetna om (eller rimligen kunde ha förutsett) alla produkter som omfattades av de konkurrensbegränsande arrangemangen. Vid beräkningen av böterna kommer dock enbart den försäljning som faktiskt skett på marknader där de var verksamma att beaktas. Dessutom konstateras i beslutet att preskriptionstiden löpt ut för att utdöma böter avseende Nederländerna.

Slutligen, när det gäller de administrativa förfarandenas längd i det här ärendet, vill jag erinra om att var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade inom skälig tid av unionens institutioner och organ enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Hela förfarandet har pågått i ungefär fem år och sex månader, det har gått mer än tre år sedan delgivningen av meddelandet om invändningar och ungefär 31 månader sedan det muntliga hörandet ägde rum. Det verkar som om perioden efter det muntliga hörandet dragit ut på tiden betydligt fastän kommissionen under den här perioden utfärdade en skrivelse med faktauppgifter som parterna fick möjlighet att lämna synpunkter på, och även undersökte och bedömde flera påståenden om oförmåga att betala. Frågan om huruvida den tid som kommissionen behövde för att anta detta beslut har brutit mot principen om skälig tid behöver hur som helst inte besvaras, eftersom det inte finns något som tyder på att handläggningstiden har inverkat negativt på det effektiva utövandet av rätten att försvara sig (8).

Jag är av den uppfattningen att utkastet till beslut enbart hänför sig till sådana invändningar som parterna har getts tillfälle att yttra sig om.

Jag anser att rätten till hörande har respekterats för alla medverkande i detta förfarande.

Bryssel den 21 juni 2010.

Michael ALBERS


(1)  I enlighet med artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut (2001/462/EG, EKSG) av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden (EGT L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria och Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Marknaden för badrumsutrustning utgörs av de tre produktgrupperna i) kranar och tillbehör ii) duschväggar och iii) sanitetsporslin.

(4)  Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

(6)  Alla företagsgrupper, med undantag av RAF Rubinetteria, var företrädda vid hörandet även om vissa juridiska personer tillhörande företagen American Standard, Duscholux och Sanitec inte hade några egna företrädare, nämligen Trane Inc (tidigare American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) och Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […]

(8)  Se EU-domstolens mål av den 21 september 2006 i mål C-105/04 Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG), punkt 35 och följande.


29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 348/12


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 23 juni 2010

om ett förfarande enligt artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende COMP/39.092 – Badrumsutrustning)

[delgivet med nr K(2010) 4185]

(Endast de engelska, franska, tyska och italienska texterna är giltiga)

2011/C 348/09

Den 23 juni 2010 antog kommissionen ett beslut om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003  (1) offentliggör kommissionen härmed de berörda parternas namn och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter. En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig på GD Konkurrens webbplats på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet riktar sig till 62 juridiska personer som tillhör 11 företag verksamma i branschen för badrumsutrustning för överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet. Från den 16 oktober 1992 till den 9 november 2004 deltog de parter som beslutet riktar sig till i en enda, komplex och fortlöpande överträdelse som omfattade Österrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Belgien och Frankrike, bestående av samordning av årliga prisökningar och samordning av prisökningar i samband med särskilda händelser (såsom höjda råmaterialpriser, vägtullar, införandet av euron), fastställande av minimipriser och rabatter och utbyte av känslig affärsinformation.

2.   ÄRENDEBESKRIVNING

2.1   Förfarande

(2)

Förfarandet inleddes till följd av att Masco den 15 juli 2004 lämnade in en ansökan om immunitet mot böter enligt kommissionens meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden från 2002. Kommissionen fick ytterligare bevismaterial från inspektioner som genomfördes i november 2004 på plats hos flera av mottagarna av beslutet i Österrike, Belgien, Tyskland, Italien och Nederländerna. Efter dessa inspektioner mottog kommissionen ansökningar om immunitet från företagen Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca och Artweger och skickade ut flera förfrågningar om uppgifter.

(3)

Den 26 mars 2007 utfärdades ett meddelande om invändningar och alla företag gavs möjlighet att få tillgång till handlingarna och att försvara sig mot kommissionens preliminära bedömning skriftligen och, den 12–14 november 2007, muntligen. Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav den 25 maj 2010 och den 18 juni 2010 ett positivt yttrande om utkastet till beslut i ärendet och kommissionen antog beslutet den 23 juni 2010.

2.2   Sammanfattning av överträdelsen

(4)

Beslutet rör en enda och fortlöpande överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet i branschen för badrumsutrustning när det gäller följande produktgrupper: kranar och tillbehör, sanitetsporslin och duschväggar.

(5)

Överträdelsen bestod i samordning av årliga prisökningar och samordning av prisökningar i samband med särskilda händelser (såsom ökade råmaterialpriser, vägtullar, införande av euron), fastställande av minimipriser och rabatter och utbyte av känslig affärsinformation. Prissamordningen skedde huvudsakligen vid möten i 13 olika nationella branschorganisationer, kompletterade med bilaterala kontakter mellan vissa av företagen, under perioden 1992–2004, och var inriktad på försäljning från tillverkare till grossister.

(6)

Kartellen omfattade sex medlemsstater, nämligen Tyskland, Österrike, Italien, Belgien, Frankrike och Nederländerna. Beträffande Nederländerna anges det i beslutet att en överträdelse har ägt rum, men inga böter döms ut, eftersom överträdelsen för detta lands vidkommande är preskriberad från och med den 31 december 2009.

(7)

I beslutet fastställs att en enda, komplex och fortlöpande överträdelse har ägt rum för de tre produktgrupperna i de ovan nämnda sex medlemsstaterna. Av de 17 företagsgrupper som berörs är 8 (Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec och Villeroy & Boch) ansvariga för den enda, komplexa och fortlöpande överträdelsen i alla sex länder, eftersom det har fastslagits att de inte kunde ha varit omedvetna om kartellens generella omfattning och väsentliga egenskaper. De återstående företagen anses ansvariga enbart för den enda, komplexa och fortlöpande överträdelsen i de länder där de deltog aktivt i kartellen, eftersom det inte kunde fastställas att de var medvetna om kartellens totala geografiska omfattning (2).

(8)

Varje part som beslutet riktar sig till anses ansvarig för sitt eget deltagande i kartellverksamheten, endera som en direkt deltagare eller, som moderbolag, eftersom moderbolaget hålls ansvarigt för dotterbolagets agerande om moderbolaget utövade ett avgörande inflytande över dotterbolagens agerande under den berörda perioden.

2.3   Parter som beslutet riktar sig till och överträdelsens varaktighet

(9)

Beslutet riktar sig till 62 juridiska personer som tillhör följande 17 företag: Masco, Grohe, Ideal Standard, (3) Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema och Zucchetti.

(10)

Överträdelsens varaktighet för de olika parter som beslutet riktar sig till är följande:

a)

Masco Corporation (1.1.1995–15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992–15.7.2004; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002–15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995–15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000–15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994–31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004–15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992–15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994–15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994–15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003–15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999–31.12.1999).

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993–9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998–9.11.2004); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994–9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000–9.11.2004; Grohe Sarl (10.12.2002–9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994–31.12.1999).

c)

Trane Inc. (15.3.1993–9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001–9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994–9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003–9.11.2004); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001–9.11.2004); Ideal Standard France (10.12.2002–9.11.2004); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993–9.11.2004), Ideal Standard Nederland B.V. (30.11.1994–31.12.1999).

d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992–9.11.2004; Hansa Nederland B.V. from 26.11.1996–31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992–9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003–9.11.2004) and Hansa Austria GmbH (21.7.1994–9.11.2004).

e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994–9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004–9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994–9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994–9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996–9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996–14.9.2001).

f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001–9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004).

g)

Duravit AG (7.7.2000–9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001–9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004–9.11.2004).

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994–9.11.2004), Duscholux Belgium SA/N.V. (21.9.2000–9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994–9.11.2004).

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998–9.11.2004).

j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998–9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994–9.11.2004).

k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999–9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002–9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994–9.11.2004).

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994–9.11.2004).

m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993–9.11.2004).

n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000–9.11.2004).

o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993–9.11.2004).

p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993–9.11.2004).

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992–9.11.2004).

2.4   Korrigerande åtgärder

(11)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer för böter (4).

2.4.1   Grundbeloppet för böterna

(12)

Det grundläggande bötesbeloppet har fastställts som en andel av värdet av försäljningen av badrumsutrustning till grossister för respektive företag i det berörda geografiska området under det sista året för överträdelsen (2003 för de flesta företag), multiplicerat med det antal år och månader som varje företag deltog i överträdelsen (nedan kallat rörligt belopp), plus ett ytterligare belopp, som också beräknas som en andel av försäljningsvärdet, för att avskräcka från horisontella samordnade förfaranden (nedan kallat avgift för deltagande i kartellen).

(13)

Med hänsyn till överträdelsens art, alla berörda företags sammanlagda marknadsandel, överträdelsens geografiska omfattning och genomförande, har både det rörliga beloppet och avgiften för deltagande i kartellen fastställts till 15 %.

2.4.2   Justering av grundbeloppet

(14)

Inga försvårande eller förmildrande omständigheter har konstaterats föreligga i ärendet. Det har inte gjorts någon höjning i avskräckande syfte.

2.4.3   Tillämpning av bötestaket på 10 % av omsättningen

(15)

Det bötestak på 10 % av omsättningen som fastställs i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 uppnåddes för alla företag utom två. Bötesbeloppen har justerats i enlighet med detta.

2.4.4   Tillämpning av meddelandet från 2002 om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden: nedsättning av böter

(16)

Vad gäller tillämpningen av meddelandet från 2002 har Masco beviljats fullständig befrielse från böter. Bötesbeloppen för Grohe respektive Ideal Standard har satts ned med 30 %. I överensstämmelse med punkt 23 i meddelandet har kommissionen inte beaktat sakförhållanden beträffande sanitetsporslin i Belgien eller kranar och tillbehör samt sanitetsporslin i Franskrike när bötesbeloppet fastställdes för Ideal Standard. Orsaken är att Ideal Standard var det första företag som underrättade kommissionen om överträdelsen för dessa produktgruppers och länders vidkommande, och kommissionen kände inte till dessa sakförhållanden sedan tidigare. Ansökningarna om immunitet från Hansa, Roca, Dornbracht och Artweger avslogs då de inte tillförde ett tillräckligt mervärde jämfört med de uppgifter som kommissionen redan förfogade över.

2.4.5   Betalningsoförmåga

(17)

Tio företag åberopade sin betalningsförmåga i enlighet med punkt 35 i 2006 års riktlinjer för beräkning av böter. Kommissionen har beaktat dessa påståenden och noggrant analyserat dessa företags finansiella situation samt de sociala och ekonomiska förhållandena.

(18)

I sin bedömning av företagens finansiella situation undersökte kommissionen företagens tidigare och aktuella bokslut samt prognoser för de följande åren. Kommissionen granskade ett antal nyckeltal för att mäta företagens soliditet, lönsamhet, solvens och likviditet samt eget kapital och kassaflöde. Kommissionen tog också hänsyn till företagens förbindelser till utomstående finanspartner, t.ex. banker, och förbindelser till aktieägarna. I analysen beaktades också omstruktureringsplaner.

(19)

Kommissionen bedömde de sociala och ekonomiska förhållandena för de företag vilkas finansiella situation konstaterades vara tillräckligt kritisk. Härvid beaktades den globala ekonomiska och finansiella krisens effekter på branschen för badrumsutrustning. För de fem berörda företagen drog kommissionen också slutsatsen att deras tillgångar skulle förlora betydligt i värde till följd av böterna.

(20)

Till följd av kommissionens analys har bötesbeloppen för tre företag minskats med 50 % och för två företag med 25 % med hänvisning till deras svåra finansiella situation.

3.   BÖTER SOM ÅLÄGGS GENOM BESLUTET

1.

 

0 euro

Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe GesmbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) och Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 euro

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH och Grohe AG, solidariskt ansvariga

b)

4 917 533 euro

Grohe Gesellschaft mbH, Grohe Beteiligungs GmbH och Grohe AG, solidariskt ansvariga

c)

4 132 820 euro

Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH och Grohe AG, solidariskt ansvariga

d)

6 277 702 euro

Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH och Grohe AG, solidariskt ansvariga

e)

14 124 828 euro

Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH och Grohe AG, solidariskt ansvariga

f)

0 euro

Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH och Grohe AG, solidariskt ansvariga

TOTALT

54 825 260 euro

 

3.

a)

259 066 294 euro

Trane Inc.

b)

44 995 552 euro

WABCO Europe BVBA och Trane Inc., solidariskt ansvariga

c)

1 519 000 euro

WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA och Trane Inc., solidariskt ansvariga

d)

0 euro

Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA och Trane Inc., solidariskt ansvariga

e)

12 323 430 euro

Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA och Trane Inc., solidariskt ansvariga

f)

5 575 920 euro

Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA och Trane Inc., solidariskt ansvariga

g)

0 euro

Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA och Trane Inc., solidariskt ansvariga

h)

2 611 000 euro

WABCO Austria GesmbH och Trane Inc., solidariskt ansvariga

i)

0 euro

Ideal Standard Nederland B.V.

TOTALT

326 091 196 euro

 

4.

a)

17 700 000 euro

Roca Sanitario SA och Laufen Austria AG, solidariskt ansvariga

b)

6 700 000 euro

Roca Sarl och Roca Sanitario SA, solidariskt ansvariga

c)

14 300 000 euro

Laufen Austria AG

TOTALT

38 700 000 euro

 

5.

a)

10 181 196 euro

Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 euro

Hansa Austria GmbH och Hansa Metallwerke AG, solidariskt ansvariga

c)

2 036 239 euro

Hansa Italiana s.r.l. och Hansa Metallwerke AG, solidariskt ansvariga

d)

111 314 euro

Hansa Belgium BVBA-SPRL och Hansa Metallwerke AG, solidariskt ansvariga

e)

0 euro

Hansa Nederland B.V. och Hansa Metallwerke AG, solidariskt ansvariga

TOTALT

14 541 462 euro (5)

 

6.

 

12 517 671 euro

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

a)

9 873 060 euro

Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 euro

Keramag Keramische Werke AG och Sanitec Europe Oy, solidariskt ansvariga

c)

1 395 690 euro

Koninklijke Sphinx B.V. och Sanitec Europe Oy, solidariskt ansvariga

d)

4 579 610 euro

Allia S.A.S. och Sanitec Europe Oy, solidariskt ansvariga

e)

2 529 689 euro

Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. och Sanitec Europe Oy, solidariskt ansvariga

f)

4 520 000 euro

Pozzi Ginori SpA och Sanitec Europe Oy, solidariskt ansvariga

g)

5 233 840 euro

Koralle Sanitärprodukte GmbH och Sanitec Europe Oy, solidariskt ansvariga

h)

3 489 227 euro

Koralle Sanitärprodukte GmbH

TOTALT

57 690 000 euro

 

8.

a)

54 436 347 euro

Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 euro

Villeroy & Boch Austria GmbH och Villeroy & Boch AG, solidariskt ansvariga

c)

2 942 608 euro

Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) och Villeroy & Boch AG, solidariskt ansvariga

d)

8 068 441 euro

Villeroy & Boch S.A.S. och Villeroy & Boch AG, solidariskt ansvariga

TOTALT

71 531 000 euro

 

9.

a)

25 226 652 euro

Duravit AG

b)

2 471 530 euro

Duravit BeLux SPRL/BVBA och Duravit AG, solidariskt ansvariga

c)

1 568 143 euro

Duravit SA och Duravit AG, solidariskt ansvariga

TOTALT

29 266 325 euro

 

10.

a)

384 022 euro

Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 euro

Duscholux Belgium SA

c)

1 147 652 euro

DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH

TOTALT

1 659 681 euro

 

11.

a)

3 233 192 euro

Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 euro

Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

TOTALT

5 515 445 euro

 

12.

 

2 787 015 euro

Artweger GmbH. & Co. KG;

13.

 

1 196 269 euro

Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 euro

Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 euro

RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 euro

Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 euro

Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Föregagen är Roca (anses ansvarigt för Österrike och France), Dornbracht och Kludi (anses ansvarigt för Österrike och Tyskland), Artweger (anses ansvarigt för Österrike), och de italienska företagen Cisal, Mamoli, RAF, Teorema och Zucchetti (anses samtliga ansvariga för Italien, där samordningen enligt beslutet omfattade endast kranar och tillbehör och sanitetsporslin).

(3)  Den tidigare Ideal Standard-koncernen har nu delats upp på flera företag. De juridiska personer som ingick i den tidigare Ideal Standard-koncernen och till vilka beslutet riktar sig förtecknas i punkt 10 c.

(4)  Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003 (EUT C 210, 1.9.2006, s. 2).

(5)  Se beslutet av den 1 mars 2011 om ändring av beslut K(2010) 4185 slutlig om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet, K(2011) 1178.