ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.348.slv

Uradni list

Evropske unije

C 348

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
29. november 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Evropska komisija

2011/C 348/01

Priporočilo Komisije z dne 23. novembra 2011 o pregledu ciljev iz načrtov izvedbe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010 ( 1 )

1

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 348/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 348/04

Menjalni tečaji eura

5

2011/C 348/05

Sporočilo Komisije o nezahtevani količini, ki se doda količini, določeni za podobdobje od 1. aprila 2012 do 30. junija 2012 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost za proizvode v sektorju perutninskega mesa

6

2011/C 348/06

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka svetovalnega odbora dne 25. maja 2010 o osnutku sklepa v zadevi COMP/39.092 (1) – Kopalniška oprema – Država poročevalka: Francija

7

2011/C 348/07

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka svetovalnega odbora dne 18. junija 2010 o osnutku sklepa v zadevi COMP/39.092 (2) – Kopalniška oprema – Država poročevalka: Francija

8

2011/C 348/08

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – COMP/39.092 – Kopalniška oprema

9

2011/C 348/09

Povzetek sklepa Komisije z dne 23. junija 2010 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.092 – Bathroom fittings and fixtures) (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4185)

12

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Evropska komisija

29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/1


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 23. novembra 2011

o pregledu ciljev iz načrtov izvedbe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 348/01

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 691/2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa določa, da država(-ve) članica(-ce) sprejme(-jo) nacionalne načrte izvedbe ali načrte izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora, vključno z zavezujočimi nacionalnimi cilji ali cilji na ravni funkcionalnih blokov zračnega prostora, ki zagotavljajo skladnost z vseevropskimi cilji uspešnosti. Določa tudi, da mora Komisija ocenjevati skladnost nacionalnih ciljev in ciljev funkcionalnih blokov zračnega prostora z vseevropskimi cilji uspešnosti.

(2)

V skladu s členom 13(3) Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 se lahko Komisija odloči za izdajo priporočila zadevni(-m) državi(-vam) članici(-cam), da sprejme(-jo) popravljene cilje uspešnosti.

(3)

Komisija je 29. julija 2010 v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 imenovala organ za oceno uspešnosti, da bi ji pomagal pri izvajanju načrta izvedbe.

(4)

Za zastavljanje ciljev nacionalnih ali funkcionalnih blokov zračnega prostora so bili s Sklepom Komisije 2011/121/EU (2) sprejeti vseevropski cilji uspešnosti med letoma 2012 in 2014. Ti cilji se nanašajo na ključna področja uspešnosti: okolje, zmogljivost in stroškovno učinkovitost. Vendar državam članicam v prvem referenčnem obdobju ni bilo treba postaviti zavezujočih ciljev na področju varnosti in okolja.

(5)

Države članice so nacionalne načrte sporočile Komisiji do 5. julija 2011, vključno z načrtom, ki sta ga skupaj predložili Belgija in Luksemburg. Danska in Švedska sta Komisiji sporočili načrt v imenu svojega funkcionalnega bloka zračnega prostora (Dansko-švedski funkcionalni blok zračnega prostora). Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in Švica so Komisiji sporočile načrt v imenu svojega funkcionalnega bloka zračnega prostora (FABEC).

(6)

Julija in avgusta 2011 je organ za oceno uspešnosti pomagal Komisiji pri ocenjevanju nacionalnih načrtov izvedbe in načrtov izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora ter Komisiji 20. septembra 2011 predložil poročilo o oceni.

(7)

Poročilo o oceni organa za oceno uspešnosti je upoštevalo predpostavke iz člena 3 Sklepa 2011/121/EU, javno dostopne podatke ali podatke, ki so na voljo v Eurocontrolu, in tudi podatke, ki so jih zagotovile države članice v nacionalnih načrtih izvedbe in načrtih izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora.

(8)

Ob upoštevanju prevladujočih varnostnih ciljev je ocena nacionalnih načrtov izvedbe in ciljev ter načrtov izvedbe in ciljev funkcionalnih blokov zračnega prostora, ki jo je pripravila Komisija, temeljila na merilih iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 691/2010, zlasti na splošnem stanju v vsaki posamezni državi članici v skladu z odstavkom 1(b) navedene priloge. Ocena ne upošteva le ciljev uspešnosti, ki jih zahteva Uredba (EU) št. 691/2010, temveč tudi druge kazalnike ali cilje uspešnosti, ki jih lahko vsebujejo načrti zaradi pobud o nacionalnih ali funkcionalnih blokih zračnega prostora.

(9)

Države članice morajo sprejeti popravljene nacionalne cilje uspešnosti ali cilje uspešnosti funkcionalnega bloka zračnega prostora in ustrezne ukrepe za doseganje navedenih ciljev v skladu s postopkom iz člena 13(4) Uredbe (EU) št. 691/2010.

(10)

Pregled ciljev zmogljivosti mora upoštevati sodelovanje z upraviteljem omrežja in njegovo podporo.

(11)

V skladu s členom 13(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1794/2006 (3) morajo države članice do 1. novembra 2011 izračunati cene na enoto za referenčno obdobje na podlagi nacionalnih načrtov izvedbe ali načrtov izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora in ciljev stroškovne učinkovitosti iz teh načrtov. Če se popravljeni cilji stroškovne učinkovitosti sprejmejo po 1. novembru 2011, je treba cene na enoto za referenčno obdobje ponovno izračunati na podlagi končnih sprejetih ciljev stroškovne učinkovitosti.

(12)

Po objavi poročila o oceni organa za oceno uspešnosti je več držav članic že navedlo, da namerava sprejeti potrebne ukrepe za sprejetje popravljenih ciljev uspešnosti v skladu s stališči Komisije iz tega priporočila.

(13)

To priporočilo se bo, če je to primerno, upoštevalo pri ocenjevanju popravljenih ciljev uspešnosti v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EU) št. 691/2010.

(14)

Komisija se je v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 691/2010 posvetovala z državami članicami, ki jih zadeva to priporočilo.

(15)

Ukrepi iz tega priporočila so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Namen tega priporočila je ob upoštevanju ocene, ki jo je pripravil organ za oceno uspešnosti, in rezultatov stikov v skladu z odstavkom 5 zahtevati od držav članic, da sprejmejo, če je to potrebno in/ali primerno, popravljene cilje uspešnosti na nacionalni ravni ali ravni funkcionalnega bloka zračnega prostora, da bodo skladni z vseevropskimi cilji uspešnosti za obdobje od 2012 do 2014 (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje), sprejetimi s Sklepom 2011/121/EU, in bodo ustrezno prispevali k njihovemu uresničevanju.

2.

Na podlagi priporočil, ki jih vsebuje poročilo o oceni organa za oceno uspešnosti, Komisija meni, da:

(a)

cilji zmogljivosti, ki so jih v svojih nacionalnih načrtih določili Grčija, Španija, Avstrija, Poljska in Združeno kraljestvo, niso skladni z vseevropskimi cilji in ne prispevajo ustrezno k njihovemu uresničevanju;

(b)

cilj zmogljivosti, ki so ga v načrtu za funkcionalni blok zračnega prostora Osrednja Evropa (FABEC) določili Belgija, Nemčija, Francija, Luksemburg in Nizozemska, ni skladen z vseevropskimi cilji in ne prispeva ustrezno k njihovemu uresničevanju;

(c)

cilji stroškovne učinkovitosti, ki so jih v svojih nacionalnih načrtih določili Bolgarija, Češka republika, Nemčija, Estonija, Irska, Španija (za svojo celinsko cono preletnega zaračunavanja), Francija, Italija, Ciper, Latvija, Madžarska, Malta, Avstrija, Portugalska, Finska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Švedska in Združeno kraljestvo, niso skladni z vseevropskimi cilji in ne prispevajo ustrezno k njihovemu uresničevanju.

3.

Zadevne države članice morajo pri sprejemanju popravljenih ciljev uspešnosti zagotoviti upoštevanje priporočil iz poročila o oceni, ki ga je pripravil organ za oceno uspešnosti.

Ob upoštevanju razmer v vsaki državi članici morajo zlasti:

(a)

Grčija, Španija, Poljska, Avstrija in Združeno kraljestvo izboljšati svoje cilje zmogljivosti, da do leta 2014 dosežejo naslednje referenčne vrednosti (vrednosti, ki jih je izračunal Eurocontrol in so uporabljene v poročilu o oceni uspešnosti) ali vrednosti, ki so nižje od njih:

Grčija: 0,26 minute povprečne zamude na let,

Španija: 0,31 minute povprečne zamude na let,

Poljska: 0,26 minute povprečne zamude na let,

Avstrija: 0,23 minute povprečne zamude na let,

Združeno kraljestvo: 0,27 minute povprečne zamude na let;

(b)

Belgija, Nemčija, Francija, Luksemburg in Nizozemska izboljšati svoj cilj zmogljivosti za FABEC, da do leta 2014 dosežejo referenčno vrednost 0,4 minute povprečne zamude na let ali nižjo vrednost;

(c)

države članice iz odstavka 2(c) izkoristiti vse možnosti za dodatno izboljšanje ciljev stroškovne učinkovitosti v nacionalnih načrtih izvedbe ali načrtih izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora v referenčnem obdobju, zlasti v zvezi z razvojem splošnega okvira, zmanjšanjem stroškov kapitala in stroškov podpore (brez stroškov delujočih kontrolorjev zračnega prometa), povečanjem produktivnosti in racionalizacijo naložb v okviru vzpostavljanja funkcionalnih blokov zračnega prostora;

(d)

Češka republika, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Francija, Malta, Avstrija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo pregledati predpostavke, na katerih temelji premija za tveganje in s tem donosnost lastniškega kapitala, ter navesti utemeljitve za znatna povečanja stroškov kapitala;

(e)

Bolgarija, Češka republika, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Madžarska, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo ponovno oceniti višino in nujnost naložb, ki so potrebne za doseganje ciljev uspešnosti v referenčnem obdobju, ob upoštevanju možnosti za racionalizacijo naložb v okviru funkcionalnih blokov zračnega prostora ali regionalnih projektov.

4.

Poleg priporočil iz odstavka 3:

(a)

morajo države članice v nacionalnih načrtih izvedbe ali načrtih izvedbe funkcionalnih blokov zračnega prostora navesti prispevek naložb k uresničevanju ciljev uspešnosti v referenčnem obdobju in vpliv naložb na te cilje tako, da navedejo sklicevanja na poslovne primere in/ali analize stroškov in koristi ter opišejo njihovo ustreznost v povezavi z evropskim osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa, zlasti v zvezi z uvajanjem prvega paketa za izvajanje (IP1). Ti podatki morajo biti usklajeni s podatki iz poslovnih načrtov izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, kot so navedeni v odstavku (b) oddelka 2.2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 2096/2005 (4);

(b)

države članice morajo zaradi lažje izvedbe prilagoditev, ki so potrebne na koncu referenčnega obdobja, navesti predpostavke in utemeljitve za ugotavljanje stroškov, za katere se lahko v skladu s členom 11a(8) Uredbe (ES) št. 1794/2006 šteje, da niso pod nadzorom;

(c)

države članice funkcionalnega bloka zračnega prostora, ki niso sprejele načrta izvedbe s cilji na ravni funkcionalnega bloka zračnega prostora, morajo skupaj z organom za oceno uspešnosti Komisiji sporočiti informacije o zbranih ciljih uspešnosti s poudarkom na skladnosti z vseevropskimi cilji uspešnosti na ravni funkcionalnega bloka zračnega prostora, kakor je navedeno v členu 5(3) Uredbe (EU) št. 691/2010.

5.

Komisija namerava skupaj z organom za oceno uspešnosti spremljati to priporočilo na podlagi dvostranskih in/ali večstranskih stikov z državami članicami.

6.

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 2011

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 201, 3.8.2010, str. 1.

(2)  UL L 48, 23.2.2011, str. 16.

(3)  UL L 341, 7.12.2006, str. 3.

(4)  UL L 335, 21.12.2005, str. 13.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 348/02

Komisija se je 23. novembra 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v francoščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6415. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 348/03

Komisija se je 24. novembra 2011 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno številko 32011M6378. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/5


Menjalni tečaji eura (1)

28. novembra 2011

2011/C 348/04

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3348

JPY

japonski jen

103,82

DKK

danska krona

7,4375

GBP

funt šterling

0,85820

SEK

švedska krona

9,2597

CHF

švicarski frank

1,2309

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

7,8355

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,757

HUF

madžarski forint

308,91

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6970

PLN

poljski zlot

4,5153

RON

romunski leu

4,3660

TRY

turška lira

2,4817

AUD

avstralski dolar

1,3435

CAD

kanadski dolar

1,3802

HKD

hongkonški dolar

10,4038

NZD

novozelandski dolar

1,7694

SGD

singapurski dolar

1,7338

KRW

južnokorejski won

1 539,49

ZAR

južnoafriški rand

11,1555

CNY

kitajski juan

8,5215

HRK

hrvaška kuna

7,4985

IDR

indonezijska rupija

12 183,43

MYR

malezijski ringit

4,2420

PHP

filipinski peso

58,392

RUB

ruski rubelj

41,7500

THB

tajski bat

41,806

BRL

brazilski real

2,4877

MXN

mehiški peso

18,7413

INR

indijska rupija

69,4560


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/6


Sporočilo Komisije o nezahtevani količini, ki se doda količini, določeni za podobdobje od 1. aprila 2012 do 30. junija 2012 v okviru nekaterih kvot, ki jih je odprla Skupnost za proizvode v sektorju perutninskega mesa

2011/C 348/05

Uredba Komisije (ES) št. 616/2007 (1) odpira tarifne kvote za uvoz proizvodov v sektorju perutninskega mesa. Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v prvih sedmih dneh meseca oktobra 2011 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2012, so za kvote iz zaporednih številk 09.4212, 09.4214, 09.4217 in 09.4218 nižje od razpoložljivih. V skladu z drugim stavkom člena 7(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (2) se količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, dodajo količini, določeni za naslednje kvotno podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2012, in so navedene v Prilogi tega sporočila.


(1)  UL L 142, 5.6.2007, str. 3.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA

Zaporedna številka kvote

Nezahtevane količine, ki se dodajo količini za podobdobje od 1. aprila 2012 do 30. junija 2012

(v kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/7


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka svetovalnega odbora dne 25. maja 2010 o osnutku sklepa v zadevi COMP/39.092 (1) – Kopalniška oprema

Država poročevalka: Francija

2011/C 348/06

1.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije, da dejstva obravnava kot dogovore in/ali usklajeno delovanje v smislu člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

2.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede proizvodov, na katere vpliva kartel.

3.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede geografskega območja, na katero vpliva kartel.

4.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo, da so lahko dogovori in/ali usklajena ravnanja v zadevnih državah članicah EU znatno vplivali na trgovino med državami članicami.

5a.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije, da kartel pomeni eno in nenehno kršitev.

5b.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede odgovornosti vsakega podjetja v zvezi z različnimi geografskimi obsegi ene in nenehne kršitve.

6.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede trajanja kršitve.

7.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo glede naslovnikov osnutka sklepa, zlasti s prenosom odgovornosti na matične družbe zadevnih skupin.

8.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo, da ni obteževalnih okoliščin.

9.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo, da ni olajševalnih okoliščin.

10.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede prošenj, vloženih na podlagi Obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002.

11.

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/8


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka svetovalnega odbora dne 18. junija 2010 o osnutku sklepa v zadevi COMP/39.092 (2) – Kopalniška oprema

Država poročevalka: Francija

2011/C 348/07

1.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo, da bi bilo treba naložiti globo tistim naslovnikom osnutka sklepa, za katere se predlaga naložitev globe.

2.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo glede osnovnih zneskov glob.

3.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo, da ni olajševalnih ali obteževalnih okoliščin.

4.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo glede zneskov znižanja glob na podlagi Obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002.

5.

Svetovalni odbor se strinja z oceno Evropske komisije glede nezmožnosti plačila.

6.

Svetovalni odbor se strinja z Evropsko komisijo glede končnih zneskov glob.

7.

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/9


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

COMP/39.092 – Kopalniška oprema

2011/C 348/08

Ta zadeva je povezana s kartelom, v katerem so proizvajalci kopalniške opreme usklajevali cene in rabate v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem.

OZADJE

Po prošnji za imuniteto v skladu z Obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002, ki jo je vložilo podjetje Masco Corporation 15. julija 2004, je Komisija izvedla inšpekcije v prostorih več podjetij in združenj v sektorju kopalniške opreme v petih državah, tj. Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem. Po inšpekcijah so vloge za prizanesljivost vložila tudi podjetja Grohe, American Standard, Roca, Hansa in Dornbracht. Komisija je podjetju Masco 2. marca 2005 odobrila pogojno imuniteto.

PISNI POSTOPEK

Obvestilo o nasprotovanju

Komisija je po navedenih vlogah za prizanesljivost in nadaljnjih preiskavah 26. marca 2007 objavila obvestilo o nasprotovanju, o katerem je bilo uradno obveščenih 79 pravnih oseb, ki pripadajo 19 skupinam podjetij (2). Komisija je sprejela predhodno mnenje, da so bili naslovniki različno po obsegu in trajanju udeleženi v eni in nenehni kršitvi člena 101 PDEU (prej člen 81 Pogodbe ES) in člena 53 Sporazuma EGP na trgu kopalniške opreme (3), ki zajema šest držav članic (4). Po navedbah iz obvestila o nasprotovanju so naslovniki redno usklajevali zvišanja cen, se dogovarjali o določanju cen in si izmenjevali občutljive poslovne informacije. Komisija je najavila, da namerava sprejeti sklep o kršitvi in naložiti globe v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe (ES) št. 1/2003 (5).

Dostop do dokumentacije

Strankam je bil dostop do dokumentacije omogočen z DVD diskom. Ustne izjave, dane v okviru Obvestila o prizanesljivosti, so bile strankam dostopne v prostorih Komisije. Med postopkom dostopa do dokumentacije so bile informacije, ki so sprva veljale za nedostopne, trikrat dane strankam na voljo v obliki dodatnih DVD diskov.

Podaljšanje roka za odgovor na obvestilo o nasprotovanju

Naslovnikom obvestila o nasprotovanju je bilo prvotno odobreno, da v dveh mesecih od prejetja dokumentacije Komisije na DVD disku predložijo svoje pisne pripombe na obvestilo o nasprotovanju. Na podlagi prošenj več strank ter med drugim zaradi razkritja dodatnih informacij in zaradi praznikov, sta bili vsem naslovnikom obvestila o nasprotovanju odobreni dve enomesečni podaljšanji roka. Izjemoma je podaljšanji odobril neposredno GD za konkurenco po potrditvi pooblaščenca za zaslišanje. Poleg tega je takrat odgovorni pooblaščenec za zaslišanje po utemeljenih in upravičenih prošnjah več strankam odobril dodatna posamična podaljšanja. Na splošno so imele stranke na voljo približno štiri mesece za odgovor na obvestilo o nasprotovanju. Vse stranke so odgovore predložile pravočasno.

USTNI POSTOPEK

Ustno zaslišanje

Razen RAF Rubinetteria SpA so vse skupine podjetij uveljavile svojo pravico, da dajo izjavo na ustnem zaslišanju, ki je potekalo od 12. do 14. novembra 2007 (6).

Dopis o dejstvih

Vsem strankam je bil 9. julija 2009 poslan dopis o dejstvih. S tem dopisom jih je Komisija opozorila na določene dokaze, na katera se v obvestilu o nasprotovanju ni podrobno sklicevala ali jih navajala, se pa je na njih nameravala sklicevati v končnem sklepu. Hkrati so bile stranke obveščene tudi o ugotovitvah, ki bi lahko izhajale iz teh dokazov v podporo ugovorov, ki so že bili predstavljeni v obvestilu o nasprotovanju. Čeprav se Komisija na te dokaze ni sklicevala v obvestilu o nasprotovanju, so bili kljub temu del dokumentacije, ki je bila že dana na voljo. Stranke so lahko na dopis o dejstvih odgovorile v treh tednih.

Po posvetovanju s Svetovalnim odborom je ena stranka v postopku zaprosila za drugo ustno zaslišanje zaradi domnevno neprimerno dolgega upravnega postopka.

OSNUTEK SKLEPA

Po pisnih in ustnih izjavah naslovnikov je Komisija obdržala ugovore zoper 63 pravnih oseb, ki pripadajo 17 skupinam podjetij, v zvezi z dvema podjetjema pa jih je opustila (7). Kar zadeva podjetja, ki jih je obdržala v osnutku sklepa, je bilo trajanje kršitve za večino držav znatno skrajšano, trajanje na splošno pa je bilo skrajšano s skoraj 19 let na 12 let.

Poleg tega sta bila za več strank obseg in udeleženost v kršitvi zmanjšana v primerjavi z obvestilom o nasprotovanju. Natančneje, samo osem podjetij je odgovornih za udeležbo v eni in nenehni kršitvi za ves obseg proizvodov in celotno geografsko območje, tj. v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem. Preostala podjetja so odgovorna le za eno in nenehno kršitev v državah, v katerih je lahko bila ugotovljena njihova dejanska udeležba v kartelu, saj dokazi iz dokumentacije ne zadostujejo za nesporno ugotovitev, da so bila seznanjena ali bi razumno morala biti seznanjena s celotnim geografskim obsegom kartelskih dogovorov. Natančneje, pet italijanskih proizvajalcev je odgovornih samo za nezakonite stike v zvezi z armaturami in keramiko, saj so bili dejavni in seznanjeni samo s kartelskimi dogovori v Italiji, kjer tihi dogovori niso obsegali zaslonov za prhanje. Preostala podjetja pa so odgovorna za eno in nenehno kršitev, ki zajema vse tri skupine proizvodov, saj so bila seznanjena s celotnim obsegom proizvodov protikonkurenčnih dogovorov (ali bi ga lahko razumno predvidela), čeprav niso bila dejavna na drugih proizvodnih trgih. Kljub temu bo pri izračunu globe upoštevana le dejansko izvedena prodaja na trgih, na katerih so bila dejavna. Poleg tega je v sklepu ugotovljeno, da obstaja zastaralni rok za naložitev glob v zvezi z Nizozemsko.

Nazadnje glede dolžine upravnega postopka v tem primeru opozarjam, da člen 41 Listine o temeljnih pravicah določa, da ima vsakdo pravico, da institucije in organi Unije njegove zadeve obravnavajo v razumnem roku. Medtem ko je celoten postopek trajal približno pet let in šest mesecev, so od uradnega obvestila o nasprotovanju minila več kot tri leta, od ustnega zaslišanja pa je minilo 31 mesecev. Videti je, da se je obdobje po ustnem zaslišanju znatno zavleklo, čeprav je Komisija medtem objavila dopis o dejstvih, na katerega so lahko stranke odgovorile, ter je poleg tega pregledovala in ocenjevala več vlog za nezmožnost plačila. V vsakem primeru lahko ostane nerešeno, ali čas, ki ga je Komisija potrebovala za sprejetje tega sklepa, krši načelo razumnega roka, saj ni videti, da bi trajanje oviralo učinkovito uveljavljanje pravice do obrambe (8).

Menim, da se osnutek sklepa nanaša le na ugovore, o katerih so stranke imele priložnost izraziti svoja mnenja.

Menim, da je bila pravica do zaslišanja vseh strank v postopku v tej zadevi spoštovana.

V Bruslju, 21. junija 2010

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členoma 15 in 16 Sklepa Komisije (2001/462/ES, ESPJ) z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 162, 19.6.2001, str. 21).

(2)  Podjetja Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria in Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Trg kopalniške opreme zajema tri skupine proizvodov: (i) armature, (ii) zaslone za prhanje in (iii) keramiko.

(4)  Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija in Nizozemska.

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

(6)  Čeprav so bile razen RAF Rubinetteria vse skupine podjetij zastopane na zaslišanju, nekatere pravne osebe, ki pripadajo podjetjem American Standard, Duscholux in Sanitec, niso posamično sodelovale, tj. Trane Inc (prej American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) in Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […]

(8)  Glej sodbo Sodišča ES z dne 21. septembra 2006, zadeva C-105/04 P, odstavek 35 in naslednji, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 348/12


Povzetek sklepa Komisije

z dne 23. junija 2010

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva COMP/39.092 – Bathroom fittings and fixtures)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 4185)

(Besedilo v angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku je edino verodostojno)

2011/C 348/09

Komisija je 23. junija 2010 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije („PDEU“). Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003  (1) objavlja imena strank in glavno vsebino Sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju upravičenega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti. Različica celotnega Sklepa, ki ni zaupna, je na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslovu

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   UVOD

(1)

Sklep je naslovljen na 62 pravnih subjektov, ki pripadajo 17 podjetjem, dejavnim na področju kopalniške opreme, ki so kršila člen 101 PDEU in člen 53 Sporazuma EGP. Naslovniki Sklepa so v obdobju med 16. oktobrom 1992 in 9. novembrom 2004 z usklajevanjem letnih povišanj cen in povišanj cen ob posebnih priložnostih (kot so povišanje cen surovin in povišanje cestnin, uvedba evra), določanjem najnižjih cen in popustov ter izmenjavo občutljivih poslovnih informacij sodelovali v enotni, kompleksni in dolgotrajni kršitvi, ki je zajemala ozemlje Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Italije, Belgije in Francije.

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(2)

Postopek v obravnavani zadevi se je začel na podlagi prošnje za priznanje imunitete, ki jo je 15. julija 2004 vložilo podjetje Masco v skladu z obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002, ki ga je sprejela Komisija. Komisija je pridobila dodatne dokaze z inšpekcijskimi pregledi, ki so potekali novembra 2004 v prostorih več naslovnikov Sklepa v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem. Po teh inšpekcijskih pregledih je Komisija prejela prošnje za prizanesljivost od podjetij Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca in Artweger ter poslala več zahtevkov za informacije.

(3)

Obvestilo o nasprotovanju je bilo izdano 26. marca 2007 in vsa podjetja so imela dostop do spisa ter možnost pisnega in ustnega (na ustnem zaslišanju od 12. do 14. novembra 2007) zagovora v zvezi s predhodnim mnenjem Komisije. Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 25. maja 2010 in 18. junija 2010 izdal pozitivno mnenje in Komisija je 23. junija 2010 sprejela sklep.

2.2   Povzetek kršitve

(4)

Sklep se nanaša na enotno in dolgotrajno kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Pogodbe EGP v sektorju kopalniške opreme za naslednje skupine proizvodov: armature, sanitarna keramika in zasloni za prhanje.

(5)

Kršitev je zajemala usklajevanje letnih povišanj cen ter usklajevanje povišanj cen ob posebnih priložnostih (kot so povišanje cen surovin, povišanje cestnin, uvedba evra), določanje najnižjih cen in popustov ter izmenjavo občutljivih poslovnih informacij. Usklajevanje cen je v glavnem potekalo na sestankih v okviru 13 različnih nacionalnih trgovinskih združenjih, ki so jih dopolnjevali dvostranski stiki med nekaterimi podjetji, med letoma 1992 in 2004, osredotočalo pa se je na prodajo proizvajalcev grosistom.

(6)

Kartel je zajemal šest držav članic, in sicer Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Belgijo, Francijo in Nizozemsko. V Sklepu je za Nizozemsko kršitev sicer ugotovljena, vendar zanjo niso naložene nobene globe, saj se kršitev v tej državi nanaša na obdobje po 31. decembru 2009.

(7)

V Sklepu je ugotovljena enotna, kompleksna in dolgotrajna kršitev za navedene tri skupine proizvodov v navedenih šestih državah članicah. Osem od 17 zadevnih podjetij je odgovornih za enotno, kompleksno in dolgotrajno kršitev v vseh šestih državah (to so podjetja Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec in Villeroy & Boch), saj je bilo ugotovljeno, da ni možno, da ta podjetja ne bi poznala splošnega obsega in bistvenih značilnosti kartela. Preostala podjetja so odgovorna le za enotno, kompleksno in dolgotrajno kršitev v državah, v katerih so bila dejavna v okviru kartela, saj se ni dalo ugotoviti, ali so poznala splošni geografski obseg kartela (2).

(8)

Vsak naslovnik Sklepa je odgovoren za kršitev sorazmerno s svojim deležem sodelovanja v dogovorih kartela, in sicer kot neposredni udeleženec ali kot matično podjetje, ker se vedenje hčerinskega podjetja pripiše matičnemu, če je matično podjetje v zadevnem obdobju odločilno vplivalo na vedenje hčerinskih podjetij.

2.3   Naslovniki in trajanje

(9)

Sklep je naslovljen na 62 pravnih subjektov, ki pripadajo naslednjim 17 podjetjem: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema in Zucchetti.

(10)

Trajanje kršitve posameznih naslovnikov iz Sklepa:

(a)

Masco Corporation (1.1.1995–15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992–15. 7.2004; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002–15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995–15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000–15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994–31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004–15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992–15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994–15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994–15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003–15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999–31.12.1999).

(b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993–9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998–9.11.2004); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994–9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000–9.11.2004; Grohe Sarl (10.12.2002–9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994–31.12.1999).

(c)

Trane Inc. (15.3.1993–9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001–9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994–9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003–9.11.2004); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001–9.11.2004); Ideal Standard France (10.12.2002–9.11.2004); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993–9.11.2004), Ideal Standard Nederland B.V. (30.11.1994–31.12.1999).

(d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992–9.11.2004); Hansa Nederland B.V. (26.11.1996–31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992–9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003–9.11.2004) in Hansa Austria GmbH (21.7.1994–9.11.2004).

(e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994–9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004–9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994–9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994–9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996–9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996–14.9.2001).

(f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001–9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004).

(g)

Duravit AG (7.7.2000–9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001–9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004–9.11.2004).

(h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994–9.11.2004), Duscholux Belgium SA/NV (21.9.2000–9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994–9.11.2004).

(i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998–9.11.2004).

(j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998–9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994–9.11.2004).

(k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999–9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002–9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994–9.11.2004).

(l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994–9.11.2004).

(m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993–9.11.2004).

(n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000–9.11.2004).

(o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993–9.11.2004).

(p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993–9.11.2004).

(q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992–9.11.2004).

2.4   Pravna sredstva

(11)

Sklep je v skladu s Smernicami o globah iz leta 2006 (4).

2.4.1   Osnovni znesek globe

(12)

Osnovni znesek globe je bil določen tako, da se je deležu vrednosti prodaje izdelkov kopalniške opreme grosistom vsakega podjetja na zadevnem geografskem območju v zadnjem letu kršitve (za večino podjetij je bilo to leto 2003), pomnoženim s številom let in mesecev, ko je podjetje sodelovalo v kršitvi (spremenljiva vrednost), dodal dodatni znesek, prav tako izračunan kot delež vrednosti prodaje, z namenom odvračanja podjetij od dogovorov o določanju cen (vstopna tarifa).

(13)

Ob upoštevanju vrste kršitve, kombiniranega tržnega deleža vseh zadevnih podjetij, geografskega obsega kršitve in njenega izvajanja sta tako spremenljiva vrednost kot vstopna tarifa znašali 15 %.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

(14)

V tem primeru niso bile ugotovljene nobene obteževalne ali olajševalne okoliščine. Povišanje globe z namenom odvračanja ni bilo uporabljeno.

2.4.3   Uporaba 10-odstotne omejitve prometa

(15)

Za vsa podjetja razen dveh je bila dosežena 10-odstotna omejitev prometa iz člena 23(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003. Zadevne globe so bile ustrezno prilagojene.

2.4.4   Uporaba Obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002: zmanjšanje globe

(16)

Kar zadeva uporabo Obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002, je podjetje Masco dobilo polno imuniteto pred globo. Globi za podjetji Grohe in Ideal Standard sta bili zmanjšani za 30 %. Poleg tega Komisija skladno z odstavkom 23 Obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002 pri določitvi globe za podjetje Ideal Standard ni upoštevala dejstev glede keramike v Belgiji ter armatur in keramike v Franciji. Podjetje Ideal Standard je bilo namreč prvo, ki je Komisijo obvestilo o kršitvi, ugotovljeni v zvezi s temi skupinami proizvodov in državami, Komisija pa pred tem teh dejstev ni poznala. Prošnje podjetij Hansa, Roca, Dornbracht in Artweger za prizanesljivost so bile zavrnjene, ker ta podjetja niso prispevala znatne dodane vrednosti v primerjavi z informacijami, ki jih je Komisija imela že prej.

2.4.5   Nezmožnost plačila

(17)

Deset podjetij se je sklicevalo na nezmožnost plačila na podlagi točke 35 Smernic o globah iz leta 2006. Komisija je te vloge upoštevala in podrobno proučila finančni položaj teh podjetij ter posebne socialne in gospodarske okoliščine.

(18)

Komisija je pri oceni finančnega položaja proučila prejšnje in sedanje računovodske izkaze teh podjetij ter njihove napovedi za naslednja leta. Upoštevala je številne finančne kazalnike za merjenje trdnosti, dobičkonosnosti, solventnosti in likvidnosti podjetij ter njihovega stanja lastniškega kapitala in likvidnostnega položaja. Poleg tega je upoštevala tudi njihove odnose z zunanjimi finančnimi partnerji, kot so banke, in zainteresiranimi stranmi. V analizi so se upoštevali tudi načrti za prestrukturiranje.

(19)

Komisija je ocenila posebne socialne in gospodarske okoliščine posameznih podjetij, za katere je bilo ugotovljeno, da je njihov finančni položaj izredno slab. Pri tem se je upošteval vpliv svetovne gospodarske in finančne krize na sektor kopalniške opreme. Komisija je za pet zadevnih podjetij ugotovila, da bi njihova sredstva zaradi globe znatno izgubila vrednost.

(20)

Na podlagi analize, ki jo je opravila Komisija, so bile za tri podjetja globe zmanjšane za 50 %, za dve podjetji, ki sta v težkem finančnem položaju, pa za 25 %.

3.   GLOBE, KI JIH NALAGA SKLEP

1.

 

0 EUR

za: Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe GesmbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) in Hüppe B.V.

2.

(a)

25 372 377 EUR

skupno in solidarno za: Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH in Grohe AG

(b)

4 917 533 EUR

skupno in solidarno za: Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH in Grohe AG,

(c)

4 132 820 EUR

skupno in solidarno za: Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH in Grohe AG

(d)

6 277 702 EUR

skupno in solidarno za: Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH in Grohe AG

(e)

14 124 828 EUR

skupno in solidarno za: Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH in Grohe AG

(f)

0 EUR

skupno in solidarno za: Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH in Grohe AG

SKUPAJ

54 825 260 EUR

 

3.

(a)

259 066 294 EUR

za: Trane Inc.

(b)

44 995 552 EUR

skupno in solidarno za: WABCO Europe BVBA in Trane Inc.

(c)

1 519 000 EUR

skupno in solidarno za: WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA in Trane Inc.

(d)

0 EUR

skupno in solidarno za: Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA in Trane Inc.

(e)

12 323 430 EUR

skupno in solidarno za: Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA in Trane Inc.

(f)

5 575 920 EUR

skupno in solidarno za: Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA in Trane Inc.

(g)

0 EUR

skupno in solidarno za: Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA in Trane Inc.

(h)

2 611 000 EUR

skupno in solidarno za: WABCO Austria GesmbH in Trane Inc.

(i)

0 EUR

za: Ideal Standard Nederland B.V.

SKUPAJ

326 091 196 EUR

 

4.

(a)

17 700 000 EUR

skupno in solidarno za: Roca Sanitario SA in Laufen Austria AG

(b)

6 700 000 EUR

skupno in solidarno za: Roca SARL in Roca Sanitario SA

(c)

14 300 000 EUR

za: Laufen Austria AG

SKUPAJ

38 700 000 EUR

 

5.

(a)

10 181 196 EUR

za: Hansa Metallwerke AG

(b)

2 212 713 EUR

skupno in solidarno za: Hansa Austria GmbH in Hansa Metallwerke AG

(c)

2 036 239 EUR

skupno in solidarno za: Hansa Italiana s.r.l. in Hansa Metallwerke AG

(d)

111 314 EUR

skupno in solidarno za: Hansa Belgium BVBA-SPRL in Hansa Metallwerke AG

(e)

0 EUR

skupno in solidarno za: Hansa Nederland B.V. in Hansa Metallwerke AG

SKUPAJ

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

za: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik;

7.

(a)

9 873 060 EUR

za: Sanitec Europe Oy

(b)

26 068 884 EUR

skupno in solidarno za: Keramag Keramische Werke AG in Sanitec Europe Oy

(c)

1 395 690 EUR

skupno in solidarno za: Koninklijke Sphinx B.V. in Sanitec Europe Oy

(d)

4 579 610 EUR

skupno in solidarno za: Allia S.A.S. in Sanitec Europe Oy

(e)

2 529 689 EUR

skupno in solidarno za: Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. in Sanitec Europe Oy

(f)

4 520 000 EUR

skupno in solidarno za: Pozzi Ginori SpA in Sanitec Europe Oy

(g)

5 233 840 EUR

skupno in solidarno za: Koralle Sanitärprodukte GmbH in Sanitec Europe Oy

(h)

3 489 227 EUR

za: Koralle Sanitärprodukte GmbH

SKUPAJ

57 690 000 EUR

 

8.

(a)

54 436 347 EUR

za: Villeroy & Boch AG

(b)

6 083 604 EUR

skupno in solidarno za: Villeroy & Boch Austria GmbH in Villeroy & Boch AG

(c)

2 942 608 EUR

skupno in solidarno za: Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) in Villeroy & Boch AG

(d)

8 068 441 EUR

skupno in solidarno za: Villeroy & Boch S.A.S. in Villeroy & Boch AG

SKUPAJ

71 531 000 EUR

 

9.

(a)

25 226 652 EUR

za: Duravit AG

(b)

2 471 530 EUR

skupno in solidarno za: Duravit BeLux SPRL/BVBA in Duravit AG

(c)

1 568 143 EUR

skupno in solidarno za: Duravit SA in Duravit AG

SKUPAJ

29 266 325 EUR

 

10.

(a)

384 022 EUR

za: Duscholux GmbH & Co. KG

(b)

128 007 EUR

za: Duscholux Belgium SA;

(c)

1 147 652 EUR

za: DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH;

SKUPAJ

1 659 681 EUR

 

11.

(a)

3 233 192 EUR

za: Kludi GmbH & Co. KG

(b)

2 282 253 EUR

za: Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

SKUPAJ

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

za: Artweger GmbH. & Co. KG;

13.

 

1 196 269 EUR

za: Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

za: Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

za: RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

za: Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

za: Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(2)  Ta podjetja so: Roca (odgovorno za Avstrijo in Francijo), Dornbracht in Kludi (odgovorni za Avstrijo in Nemčijo), Artweger (odgovorno za Avstrijo) ter italijanska podjetja Cisal, Mamoli, RAF, Teorema in Zucchetti (vsa odgovorna za Italijo, pri čemer je usklajevanje cen, ugotovljeno v Sklepu, zajemalo le armature in keramiko).

(3)  Nekdanja skupina Ideal Standard je zdaj razdeljena na več podjetij. Pravni subjekti, ki so pripadali nekdanji skupini Ideal Standard in na katere se nanaša Sklep, so navedeni v odstavku (10) (c).

(4)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2) (a) Uredbe (ES) št. 1/2003 (UL C 210, 1.9.2006, str. 2).

(5)  Glej Sklep z dne 1. marca 2011 o spremembi Sklepa C(2010) 4185 konč. v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP, C(2011) 1178.