ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.348.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 348

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
29. novembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska komisia

2011/C 348/01

Odporúčanie Komisie z 23. novembra 2011 o revízii cieľov uvedených v plánoch výkonnosti na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 691/2010 ( 1 )

1

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 348/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 348/04

Výmenný kurz eura

5

2011/C 348/05

Oznámenie Komisie týkajúce sa množstva, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridá k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla 2012 do 30. júna 2012 v rámci určitých colných kvót otvorených Spoločenstvom pre výrobky v odvetví hydinového mäsa

6

2011/C 348/06

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 25. mája 2010 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.092 (1) – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo – Spravodajca: Francúzsko

7

2011/C 348/07

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 18. júna 2010 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.092 (2) – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo – Spravodajca: Francúzsko

8

2011/C 348/08

Záverečná správa vyšetrovateľa – COMP/39.092 – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo

9

2011/C 348/09

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 23. júna 2010 týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (Vec COMP/39.092 – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo) [oznámené pod číslom K(2010) 4185]

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európska komisia

29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/1


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 23. novembra 2011

o revízii cieľov uvedených v plánoch výkonnosti na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 691/2010

(Text s významom pre EHP)

2011/C 348/01

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010 z 29. júla 2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 691/2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb, sa zabezpečuje prijatie plánov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru členskými štátmi vrátane záväzných cieľov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo cieľov na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, čím sa zabezpečuje súlad s cieľmi výkonnosti na úrovni Európskej únie. Takisto sa uvádza, že Komisia by mala posudzovať súlad cieľov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru s cieľmi výkonnosti na úrovni Európskej únie.

(2)

Podľa článku 13 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 691/2010 sa Komisia môže rozhodnúť vydať dotknutým členským štátom odporúčanie prijať revidované ciele výkonnosti.

(3)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 691/2010 vymenovala Komisia 29. júla 2010 orgán na preskúmanie výkonnosti, ktorý jej pomáha pri vykonávaní systému výkonnosti.

(4)

Na účely stanovenia cieľov na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru sa rozhodnutím Komisie 2011/121/EÚ (2) prijali ciele výkonnosti na úrovni Európskej únie na roky 2012 až 2014. Tieto ciele sa týkajú kľúčových oblastí výkonnosti, ktorými sú životné prostredie, kapacita a efektívnosť nákladov. Počas prvého referenčného obdobia však členské štáty neboli povinné stanoviť záväzné ciele v oblastiach bezpečnosti a životného prostredia.

(5)

Členské štáty oznámili svoje vnútroštátne plány Komisii do 5. júla 2011 vrátane plánu predloženého spoločne Belgickom a Luxemburskom. Dánsko a Švédsko oznámili Komisii plán za svoj funkčný blok vzdušného priestoru (Dánsko-švédsky FAB). Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiarsko oznámili Komisii plán za svoj funkčný blok vzdušného priestoru (FABEC).

(6)

V júli a auguste 2011 orgán na preskúmanie výkonnosti pomáhal Komisii pri posudzovaní plánov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru a 20. septembra 2011 predložil Komisii hodnotiacu správu.

(7)

V hodnotiacej správe orgánu na preskúmanie výkonnosti sa zohľadnili predpoklady ustanovené v článku 3 rozhodnutia 2011/121/EÚ, verejne prístupné informácie alebo informácie dostupné v Eurocontrole, ako aj informácie sprístupnené členskými štátmi v plánoch výkonnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru.

(8)

So zreteľom na prvoradé bezpečnostné ciele bolo posúdenie plánov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré vykonala Komisia, založené na kritériách ustanovených v prílohe III k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 691/2010, najmä na celkovej situácii každého jednotlivého členského štátu podľa odseku 1 písm. b) uvedenej prílohy. Zohľadňujú sa nielen ciele výkonnosti vyžadované v nariadení (EÚ) č. 691/2010, ale takisto ďalšie ukazovatele alebo ciele výkonnosti, ktoré môžu byť súčasťou plánov v dôsledku iniciatív na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru.

(9)

Členské štáty by mali prijať revidované ciele výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru a primerané opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 691/2010.

(10)

Pri revízii cieľov súvisiacich s kapacitou by sa malo zohľadňovať vzájomné pôsobenie s manažérom siete a jeho podpora.

(11)

Podľa článku 13 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1794/2006 (3) by členské štáty mali do 1. novembra 2011 vypočítať jednotkové sadzby pre referenčné obdobie na základe plánov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru vrátane cieľov efektívnosti nákladov stanovených v týchto plánoch. Ak sa po 1. novembri 2011 prijmú revidované ciele efektívnosti nákladov, jednotkové sadzby pre referenčné obdobie by sa mali prepočítať na základe prijatých konečných cieľov efektívnosti nákladov.

(12)

Po uverejnení hodnotiacej správy orgánu na preskúmanie výkonnosti niekoľko členských štátov už oznámili svoj úmysel vykonať potrebné opatrenia na prijatie revidovaných cieľov výkonnosti v súlade s názormi Komisie vyjadrenými v tomto odporúčaní.

(13)

Pri posudzovaní revidovaných cieľov výkonnosti v súlade s postupom uvedeným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 691/2010 sa primeraným spôsobom zohľadní toto odporúčanie.

(14)

Komisia viedla konzultácie s členskými štátmi dotknutými týmto odporúčaním v súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 691/2010.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto odporúčaní sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Cieľom tohto odporúčania je vyžadovať od členských štátov, so zreteľom na posúdenia vykonané orgánom na preskúmanie výkonnosti a na výsledky kontaktov uvedených v odseku 5, prijatie cieľov výkonnosti na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru, revidovaných podľa potreby a/alebo primeranosti takým spôsobom, aby boli v súlade s cieľmi výkonnosti na úrovni Európskej únie prijatými rozhodnutím 2011/121/EÚ na roky 2012 až 2014 (ďalej len referenčné obdobie) a primeraným spôsobom k nim prispievali.

2.

Na základe odporúčaní uvedených v hodnotiacej správe orgánu na preskúmanie výkonnosti sa Komisia domnieva, že:

a)

ciele súvisiace s kapacitou stanovené Gréckom, Španielskom, Rakúskom, Poľskom a Spojeným kráľovstvom v ich vnútroštátnych plánoch nie sú v súlade s cieľmi na úrovni Európskej únie a primeraným spôsobom k nim neprispievajú;

b)

ciele súvisiace s kapacitou stanovené Belgickom, Nemeckom, Francúzskom, Luxemburskom a Holandskom v pláne pre funkčný blok vzdušného priestoru Europe Central (FABEC) nie sú v súlade s cieľmi na úrovni Európskej únie a primeraným spôsobom k nim neprispievajú;

c)

ciele efektívnosti nákladov stanovené Bulharskom, Českou republikou, Nemeckom, Estónskom, Írskom, Španielskom (pre jeho kontinentálnu traťovú zónu spoplatňovania), Francúzskom, Talianskom, Cyprom, Lotyšskom, Maďarskom, Maltou, Rakúskom, Portugalskom, Fínskom, Rumunskom, Slovinskom, Slovenskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom v ich vnútroštátnych plánoch nie sú v súlade s cieľmi na úrovni Európskej únie a primeraným spôsobom k nim neprispievajú.

3.

Pri prijímaní revidovaných cieľov výkonnosti sa od dotknutých členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili zohľadnenie odporúčaní uvedených v hodnotiacej správe orgánu na preskúmanie výkonnosti.

Predovšetkým berúc na vedomie okolnosti každého členského štátu:

a)

Grécko, Španielsko, Poľsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo by mali zlepšiť svoje ciele súvisiace s kapacitou, aby do roku 2014 dosiahli tieto referenčné hodnoty (hodnoty vypočítané Eurocontrolom a použité v hodnotiacej správe orgánu na preskúmanie výkonnosti) alebo ešte nižšie hodnoty:

Grécko: 0,26 minúty priemerného meškania na let

Španielsko: 0,31 minúty priemerného meškania na let

Poľsko: 0,26 minúty priemerného meškania na let

Rakúsko: 0,23 minúty priemerného meškania na let

Spojené kráľovstvo: 0,27 minúty priemerného meškania na let

b)

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko by mali zlepšiť cieľ v súvislosti s kapacitou pre FABEC, aby do roku 2014 dosiahli alebo neprekročili referenčnú hodnotu 0,4 minúty priemerného meškania na let;

c)

Členské štáty uvedené v odseku 2 písm. c) by mali využiť každú príležitosť na ďalšie zlepšenie cieľov efektívnosti nákladov v plánoch výkonnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni funkčných blokov vzdušného priestoru najmä vzhľadom na vývoj všeobecného kontextu, zníženie kapitálových náklad a nákladov na podporu (nákladov iných, ako sú náklady na riadiacich letovej prevádzky v prevádzke), zvýšenie produktivity a racionalizáciu investícií v súvislosti so zriadením funkčných blokov vzdušného priestoru;

d)

Česká republika, Nemecko, Estónsko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Malta, Rakúsko, Slovensko, Fínsko a Spojené kráľovstvo by mali revidovať predpoklady, ktoré tvoria základ rizikovej prirážky a následne kapitálovej návratnosti, a mali by zdôvodniť výrazný nárast kapitálových nákladov;

e)

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Spojené kráľovstvo by mali prehodnotiť objem a potrebu investícií potrebných na dosiahnutie cieľov výkonnosti počas referenčného obdobia a zohľadniť príležitosť na ich racionalizáciu v súvislosti s funkčnými blokmi vzdušného priestoru alebo regionálnymi projektmi.

4.

Okrem odporúčaní uvedených v odseku 3:

a)

Od členských štátov sa požaduje, aby uvádzali v plánoch výkonnosti na vnútroštátnej úrovni a na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru príspevok investícií počas referenčného obdobia k cieľom výkonnosti a ich vplyv na ne prostredníctvom odkazov na obchodné prípady a/alebo analýzy nákladov a prínosov a pritom opísali ich význam vo vzťahu k európskemu akčnému plánu ATM, najmä pokiaľ ide o zavedenie prvého implementačného balíka (IP1). Tieto informácie by mali byť v súlade s informáciami uvedenými v obchodných plánoch poskytovateľov letových navigačných služieb stanovených v odseku b) oddielu 2.2 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 2096/2005 (4).

b)

Od členských štátov sa požaduje, aby poskytli predpoklady a dôvody na účely stanovenia nákladov, ktoré možno považovať za dôvody mimo vplyvu v súlade s článkom 11a ods. 8 nariadenia (ES) č. 1794/2006 s cieľom napomôcť potrebné úpravy na konci referenčného obdobia.

c)

Od členských štátov funkčného bloku vzdušného priestoru v spojení s orgánom na preskúmanie výkonnosti, ktoré neprijali plán výkonnosti s cieľmi na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru, sa požaduje, aby pre informáciu oznámili Komisii celkové ciele výkonnosti zdôrazňujúce súlad na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru s cieľmi výkonnosti celej Európskej únie, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 691/2010.

5.

Komisia v spojitosti s orgánom na preskúmanie výkonnosti zamýšľa monitorovať vykonávanie tohto odporúčania prostredníctvom dvojstranných a/alebo viacstranných kontaktov s členskými štátmi.

6.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. novembra 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 13.


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 348/02

Dňa 23. novembra 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v francúzštine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6415. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 348/03

Dňa 24. novembra 2011 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32011M6378. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/5


Výmenný kurz eura (1)

28. novembra 2011

2011/C 348/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3348

JPY

Japonský jen

103,82

DKK

Dánska koruna

7,4375

GBP

Britská libra

0,85820

SEK

Švédska koruna

9,2597

CHF

Švajčiarsky frank

1,2309

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8355

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,757

HUF

Maďarský forint

308,91

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,6970

PLN

Poľský zlotý

4,5153

RON

Rumunský lei

4,3660

TRY

Turecká líra

2,4817

AUD

Austrálsky dolár

1,3435

CAD

Kanadský dolár

1,3802

HKD

Hongkongský dolár

10,4038

NZD

Novozélandský dolár

1,7694

SGD

Singapurský dolár

1,7338

KRW

Juhokórejský won

1 539,49

ZAR

Juhoafrický rand

11,1555

CNY

Čínsky juan

8,5215

HRK

Chorvátska kuna

7,4985

IDR

Indonézska rupia

12 183,43

MYR

Malajzijský ringgit

4,2420

PHP

Filipínske peso

58,392

RUB

Ruský rubeľ

41,7500

THB

Thajský baht

41,806

BRL

Brazílsky real

2,4877

MXN

Mexické peso

18,7413

INR

Indická rupia

69,4560


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/6


Oznámenie Komisie týkajúce sa množstva, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridá k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla 2012 do 30. júna 2012 v rámci určitých colných kvót otvorených Spoločenstvom pre výrobky v odvetví hydinového mäsa

2011/C 348/05

Nariadením Komisie (ES) č. 616/2007 (1) sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov z odvetvia hydinového mäsa. Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca október 2011 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 sa v prípade kvót 09.4212, 09.4214, 09.4217 a 09.4218 vzťahujú na menšie množstvá, ako sú dostupné množstvá. V súlade s článkom 7 ods. 4 druhou vetou nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (2) sa množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti, pridávajú k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie plynúce od 1. apríla do 30. júna 2012 a uvádzajú sa v prílohe k tomuto oznámeniu.


(1)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA

Poradové číslo kvóty

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/7


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 25. mája 2010 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.092 (1) – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo

Spravodajca: Francúzsko

2011/C 348/06

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie skutkovej podstaty ako dohody a/alebo zosúladeného postupu v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie výrobkov, ktoré sú kartelom dotknuté.

3.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie geografickej oblasti, ktorá je kartelom dotknutá.

4.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Európskej komisie, že dohoda a/alebo zosúladený postup v dotknutých členských štátoch EÚ mohli mať významný vplyv na obchod medzi členskými štátmi.

5a.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Európskej komisie, že kartel predstavuje jediné a pokračujúce porušovanie práva.

5b.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie zodpovednosti každého podniku vzhľadom na rôzny geografický rozsah v prípade jediného a pokračujúceho porušovania právnych predpisov.

6.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o stanovenie dĺžky trvania porušovania právnych predpisov.

7.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o adresátov návrhu rozhodnutia, najmä s odkazom na prisúdenie zodpovednosti materským spoločnostiam dotknutých skupín.

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tomto prípade nie je možné uplatniť žiadne priťažujúce okolnosti.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tomto prípade nie je možné uplatniť žiadne poľahčujúce okolnosti.

10.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie žiadostí predložených v rámci oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

11.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/8


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 18. júna 2010 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.092 (2) – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo

Spravodajca: Francúzsko

2011/C 348/07

1.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že pokuta by mala byť uložená tým adresátom návrhu rozhodnutia, ktorým bolo uloženie pokuty navrhnuté.

2.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o základnú výšku pokút.

3.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, že v tejto veci nie sú žiadne poľahčujúce ani priťažujúce okolnosti.

4.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o výšku zníženia pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002.

5.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o posúdenie platobnej neschopnosti.

6.

Poradný výbor súhlasí s Európskou komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút.

7.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/9


Záverečná správa vyšetrovateľa (1)

COMP/39.092 – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo

2011/C 348/08

Prípad sa týka kartelu, prostredníctvom ktorého výrobcovia kúpeľňových doplnkov a príslušenstva koordinovali ceny a rabaty v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Holandsku.

KONTEXT

Na základe žiadosti o oslobodenie od pokuty podľa oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 predloženej podnikom Masco Corporation dňa 15. júla 2004 Komisia vykonala inšpekcie vo firemných priestoroch podnikov a spoločností pôsobiacich v oblasti výroby kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v piatich krajinách, t. j. v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku a Holandsku. Po vykonaní inšpekcií predložili žiadosti o zhovievavosť aj podniky Grohe, American Standard, Roca, Hansa a Dornbracht. Komisia udelila podmienečné oslobodenie od pokút podniku Masco dňa 2. marca 2005.

PÍSOMNÝ POSTUP

Oznámenie námietok

Po predložení uvedených žiadostí o zhovievavosť a následných vyšetrovaniach Komisia vydala 26. marca 2007 oznámenie námietok (ON), ktoré bolo oznámené 79 právnym subjektom patriacim do 19 skupín podnikov (2). Komisia vyjadrila predbežný názor, že adresáti sa v rôznej miere a rozsahu zúčastňovali na jedinom a pokračujúcom porušovaní článku 101 ZFEÚ (bývalý článok 81 Zmluvy o ES) a článku 53 Dohody o EHP o trhu s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom (3) ktorý zahŕňa šesť členských štátov (4). Podľa oznámenia námietok adresáti pravidelne spolupracovali na zvyšovaní cien, dohodli sa na stanovení cien a vymieňali si dôverné obchodné informácie. Komisia oznámila svoj zámer prijať rozhodnutie v prípade porušenia a uložiť pokuty podľa článku 7 a článku 23 nariadenia (ES) č. 1/2003 (5).

Prístup k spisu

Strany získali prístup k spisu prostredníctvom DVD. Ústne vyhlásenia vydané v rámci oznámenia o zhovievavosti boli sprístupnené v priestoroch Komisie. V rámci poskytnutia prístupu k spisu boli stranám vo forme ďalších DVD pri troch príležitostiach prístupné informácie, ktoré boli pôvodne považované za neprístupné.

Predĺženie obdobia na predloženie odpovedí na oznámenie námietok

Pôvodne bola adresátom ON priznaná lehota dvoch mesiacov na poskytnutie písomných pripomienok k ON, a to od dátumu prijatia spisu Komisie vo forme DVD. Na základe žiadostí viacerých strán a z dôvodov ako napr. zverejnenie doplňujúcich informácií a dovolenkové obdobie boli všetkým adresátom ON udelené dve všeobecné predĺženia lehôt, každé v trvaní jedného mesiaca. Tieto všeobecné predĺženia výnimočne udelilo priamo GR pre hospodársku súťaž so súhlasom vyšetrovateľa. V tom čase zodpovedný vyšetrovateľ osobitne udelil viacerým stranám dodatočné predĺženia lehôt na základe ďalších odôvodnených a opodstatnených žiadostí. Stranám bolo vo všeobecnosti udelené časové obdobie v trvaní približne štyroch mesiacov na predloženie odpovedí na ON. Všetky strany odpovedali načas.

ÚSTNE KONANIE

Ústne vypočutie

Všetky skupiny podnikov okrem RAF Rubinetteria SpA využili právo svoje právo na ústne vypočutie, ktoré sa konalo od 12. do 14. novembra 2007 (6).

Opis skutočností

Opis skutočností bol všetkým stranám zaslaný 9. júla 2009. Komisia v liste upriamila pozornosť na niektoré dôkazy, ktoré neboli výslovne uvedené alebo zohľadnené v ON, avšak Komisia má záujem zohľadniť ich v konečnom rozhodnutí. Strany boli zároveň informované o záveroch, ktoré vyplynuli z dôkazov podporujúcich námietky predložených v ON. Napriek tomu, že jednotlivé dôkazy neboli súčasťou ON, boli súčasťou spisu, ktorý už bol sprístupnený. Stranám bola udelená lehota troch týždňov, aby sa k opisu skutočností vyjadrili.

Po konzultáciách s poradným výborom jedna strana konania požiadala o druhé ústne vypočutie z dôvodu údajnej zdĺhavosti správneho konania.

NÁVRH ROZHODNUTIA

Po prijatí písomných a ústnych stanovísk Komisia ponechala námietky voči 63 právnym subjektom patriacim do 17 skupín podnikov, a zároveň sa rozhodla nepokračovať v konaniach v prípade dvoch podnikov (7). Pokiaľ ide o podniky ponechané v návrhu rozhodnutia, trvanie porušovania bolo podstatne znížené v prípade väčšiny krajín a celkové trvanie porušovania bolo znížené z takmer 19 rokov na približne 12 rokov.

Okrem toho, rozsah a účasť na porušovaní boli v prípade viacerých strán v porovnaní s ON. Konkrétne iba osem podnikov je zodpovedných za účasť na jedinom a pokračujúcom porušovaní v celom rozsahu výrobkov a v rámci celej geografickej oblasti, t. j. Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko. Ostatné podniky boli zodpovedné iba za jediné a pokračujúce porušovanie v krajinách, v ktorých ich skutočná účasť na karteli bola preukázaná, keďže dôkaz v spise nie je postačujúci na preukázanie, že si boli vedomé alebo si skutočne mohli byť vedomé plného geografického rozsahu kartelu. Najmä päť talianskych výrobcov je zodpovedných iba za neoprávnené kontaktovanie týkajúce sa vodovodných batérií, príslušenstva a keramických výrobkov, keďže boli plne informovaní a zúčastňovali sa kartelu v Taliansku, pričom kolúzia sa netýkala sprchových hlavíc. Ostatné podniky sú zodpovedné za jediné a pokračujúce porušovanie zahŕňajúce všetky tri skupiny výrobkov, keďže aj napriek tomu, že neboli činnými na iných trhoch s výrobkami, boli si vedomí (alebo mohli predpokladať) celého rozsahu výrobkov obsiahnutých v dohodách narúšajúcich hospodársku súťaž. Na účel vypočítania pokuty sa bude zohľadňovať iba predaj uskutočnený na trhoch, na ktorých boli činní. V rozhodnutí sa okrem toho konštatuje, že existuje predpis o ukladaní pokút v prípade Holandska.

Pokiaľ ide o dĺžku správneho konania v tomto prípade, chcel by som pripomenúť, že v článku 41 Charty základných práv sa uvádza, že každý má právo, aby jeho záležitosti boli posúdené inštitúciami a orgánmi Únie v primeranej lehote. Celé konanie trvalo približne päť rokov a šesť mesiacov, pričom od predloženia oznámenia námietok uplynuli tri roky a od uskutočnenia ústneho vypočutia približne 31 mesiacov. Zdá sa že, časové obdobie, ktoré uplynulo od ústneho vypočutia, sa značne predĺžilo, nehľadiac na fakt, že Komisia v tomto období vypracovala opis skutočností, v ktorom bola stranám zaručená možnosť vyjadriť sa, a ktorý zároveň skúmal a posudzoval niektoré nároky platobnej neschopnosti. V každom prípade môže otázka, či čas, ktorý Komisia potrebuje na prijatie tohto rozhodnutia, prekročil hranicu primeranej lehoty, otvorená, keďže neexistujú dôkazy, že by trvanie poškodilo účinné vykonávanie práva na obhajobu (8).

Zastávam názor, že návrh rozhodnutia sa týka iba námietok, v prípade ktorých bola stranám poskytnutá možnosť, aby vyjadrili svoje názory.

Domnievam sa, že právo na vypočutie všetkých účastníkov konania bolo v tomto prípade dodržané.

V Bruseli 21. júna 2010

Michael ALBERS


(1)  Podľa článkov 15 a 16 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z 23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria a Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Trh s kúpeľňovými doplnkami a príslušenstvom pozostáva z troch skupín výrobcov i) vodovodné batérie a príslušenstvo, ii) sprchové hlavice a iii) keramické výrobky.

(4)  Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko.

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(6)  Hoci všetky skupiny podnikov okrem RAF Rubinetteria boli počas vypočutia zastúpené, niektoré právne subjekty patriace podnikom American Standard, Duscholux a Sanitec sa nezúčastnili osobitne, t. j. Trane Inc (predtým American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) a Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […]

(8)  Porovnaj: Rozsudok ESD z 21. septembra 2006 vo veci C-105/04 P, bod 35 a nasl., Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 348/12


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 23. júna 2010

týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP

(Vec COMP/39.092 – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo)

[oznámené pod číslom K(2010) 4185]

(Iba znenie v anglickom, francúzskom, nemeckom a talianskom jazyku je autentické)

2011/C 348/09

Dňa 23. júna 2010 Komisia prijala rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán, ako aj podstatnú časť obsahu rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom zohľadňuje oprávnený záujem podnikov na ochranu ich obchodných tajomstiev. Rozhodnutie v znení, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   ÚVOD

(1)

Rozhodnutie bolo určené 62 právnym subjektom, ktoré patria 17 podnikom pôsobiacim v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva, z dôvodu porušenia článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP. Od 16. októbra 1992 do 9. novembra 2004 sa adresáti podieľali na jedinom, komplexnom a pokračujúcom porušovaní článku, ku ktorému dochádzalo na území Rakúska, Nemecka, Holandska, Talianska, Belgicka a Francúzska, ktoré pozostávalo z cenovej koordinácie ročného zvyšovania cien, ako aj z koordinácie zvyšovania cien pri príležitosti osobitných udalostí (napr. zvýšenie cien surovín, mýtneho, zavedenie eura), z určovania minimálnych cien a rabatov a z výmeny citlivých obchodných informácií.

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

(2)

Konanie vo veci sa začalo na základe žiadosti o oslobodenie od pokuty, ktorú podal podnik Masco 15. júla 2004 podľa oznámenia Komisie o zhovievavosti z roku 2002. Komisia získala ďalšie dôkazy prostredníctvom inšpekcií, ktoré sa uskutočnili v novembri 2004 v priestoroch niekoľkých adresátov rozhodnutia v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Taliansku a Holandsku. Po týchto inšpekciách boli Komisii doručené žiadosti o zhovievavosť od podnikov Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca a Artweger a Komisia odoslala niekoľko žiadostí o informácie.

(3)

Po vydaní oznámenia námietok dňa 26. marca 2007 bol všetkým podnikom sprístupnený spis a dostali možnosť obhajovať sa proti predbežnému stanovisku Komisie písomne a 12. až 14. novembra 2007 počas ústneho vypočutia. Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 25. mája 2010 a 18. júna 2010 priaznivé stanovisko a Komisia 23. júna 2010 prijala predmetné rozhodnutie.

2.2.   Zhrnutie porušovania právnych predpisov

(4)

Rozhodnutie sa týka jediného a pokračujúceho porušovania článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v prípade týchto skupín výrobkov: vodovodné batérie a príslušenstvo, sanitárna keramika a sprchové kúty.

(5)

Porušenie právnych predpisov spočívalo v koordinácii zvyšovania ročných cien, ako aj v koordinácii zvyšovania cien pri príležitosti osobitných udalostí (ako napr. zvýšenie cien surovín, mýtneho, zavedenie eura) v určovaní minimálnych cien a rabatu a vo výmene citlivých obchodných informácií. Ku koordinácii cien došlo najmä na zasadnutiach 13 rôznych vnútroštátnych obchodných združení (koordinácia cien bola doplnená dvojstrannými zmluvami medzi niektorými podnikmi) v období 1992 – 2004 a bola zameraná na predaj tovaru výrobcov veľkoobchodníkom.

(6)

Kartel sa rozšíril do šiestich členských štátov, a to do Nemecka, Rakúska, Talianska, Belgicka, Francúzska a Holandska. V prípade Holandska sa v rozhodnutí konštatuje porušovanie právnych predpisov, ale neukladá sa žiadna pokuta, pretože uvedené porušovanie sa stanovuje od 31. decembra 2009.

(7)

V rozhodnutí sa konštatuje, že k jedinému, komplexnému a pokračujúcemu porušovaniu došlo v uvedených šiestich členských štátoch v prípade troch skupín výrobkov. Zo 17 príslušných skupín podnikov je ôsmim (t. j. Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec a Villeroy & Boch) pripisovaná zodpovednosť za jediné, komplexné a pokračujúce porušovanie vo všetkých šiestich krajinách vzhľadom na to, že sa konštatovalo, že nie je možné, aby si neboli vedomé všeobecnej pôsobnosti a základných charakteristík kartelu. Ostatné podniky sú zodpovedné len za jediné, komplexné a pokračujúce porušovanie v krajinách, v ktorých pôsobili v rámci kartelu, pretože nebolo možné určiť, či si boli vedomé celkovej geografickej schémy kartelu (2).

(8)

Každý z adresátov je uznaný zodpovedným podľa svojej účasti na kartelových dohodách, buď ako priamy účastník alebo ako materská spoločnosť, pretože správanie dcérskej spoločnosti sa prisudzuje materskej spoločnosti, ak mala na správanie dcérskej spoločnosti počas príslušného obdobia porušovania právnych predpisov rozhodujúci vplyv.

2.3.   Adresáti a trvanie

(9)

Rozhodnutie je určené 62 právnym subjektom, ktoré patria týmto 17 podnikom: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema a Zucchetti.

(10)

Trvanie porušovania v prípade rôznych adresátov rozhodnutia:

a)

Masco Corporation (1.1.1995 – 15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992 – 15.7.2004; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002 – 15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995 – 15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000 – 15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994 – 31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004 – 15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992 – 15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994 – 15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994 – 15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003 – 15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999 – 31.12.1999).

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993 – 9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993 – 9.11.2004); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998 – 9.11.2004); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994 – 9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000 – 9.11.2004; Grohe Sarl (10.12.2002 – 9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993 – 9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994 – 31.12.1999).

c)

Trane Inc. (15.3.1993–9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001 – 9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994 – 9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003 – 9.11.2004); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001 – 9.11.2004); Ideal Standard France (10.12.2002 – 9.11.2004); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993 – 9.11.2004), Ideal Standard Nederland B.V. (30.11.1994 – 31.12.1999).

d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992 – 9.11.2004; Hansa Nederland B.V. 26.11.1996 – 31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992 – 9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003 – 9.11.2004) a Hansa Austria GmbH (21.7.1994 – 9.11.2004).

e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994 – 9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004 – 9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004 – 9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994 – 9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994 – 9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996 – 9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996 – 14.9.2001).

f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994 – 9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994 – 9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001 – 9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004 – 9.11.2004).

g)

Duravit AG (7.7.2000 – 9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001 – 9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004 – 9.11.2004).

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994 – 9.11.2004), Duscholux Belgium SA/N.V. (21.9.2000 – 9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994 – 9.11.2004).

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998 – 9.11.2004).

j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998 – 9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994 – 9.11.2004).

k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999 – 9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002 – 9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994 – 9.11.2004).

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994 – 9.11.2004).

m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993 – 9.11.2004).

n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000 – 9.11.2004).

o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993 – 9.11.2004).

p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993 – 9.11.2004).

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992 – 9.11.2004).

2.4.   Opravné prostriedky

(11)

Toto rozhodnutie sa opiera o usmernenia o pokutách z roku 2006 (4).

2.4.1.   Základná výška pokuty

(12)

Základná výška pokuty sa určila ako podiel z hodnoty predaja kúpeľňových doplnkov a príslušenstva predaných veľkoobchodníkom, ktorú dosiahol každý podnik v príslušnej geografickej oblasti v poslednom roku porušovania právnych predpisov (v prípade väčšiny podnikov za rok 2003), vynásobený počtom rokov a mesiacov účasti každého podniku na porušovaní právnych predpisov („pohyblivá výška“). K tomu sa dodatočne pripočítala suma, ktorá bola tiež určená ako podiel z hodnoty predaja, ktorá má odradiť od uzatvárania horizontálnych cenových dohôd (vstupný poplatok).

(13)

Po zohľadnení podstaty porušenia právnych predpisov, kombinovaného trhového podielu všetkých zúčastnených podnikov a geografického rozsahu porušenia a jeho realizácie sa pohyblivá výška, ako aj vstupný poplatok stanovili na 15 %.

2.4.2.   Úprava základnej výšky pokuty

(14)

Nezistili sa žiadne priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti uplatniteľné na túto vec. Neuplatnilo sa žiadne zvýšenie pokuty na účely odradenia.

2.4.3.   Uplatnenie limitu 10 % obratu

(15)

S výnimkou dvoch podnikov sa limit 10 % obratu ustanovený v článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 dosiahol vo všetkých podnikoch. Príslušné pokuty sa zodpovedajúcim spôsobom prispôsobili.

2.4.4.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002: zníženie pokút

(16)

Pokiaľ ide o uplatňovanie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002, podnik Masco bol úplne oslobodený od zaplatenia pokuty. Pokuty určené podnikom Grohe a Ideal Standard sa znížili o 30 %. V súlade s bodom 23 oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 Komisia okrem toho pri určovaní pokuty podniku Ideal Standard nezohľadnila skutočnosti týkajúce sa keramiky v Belgicku a vodovodných batérií, príslušenstva a keramiky vo Francúzsku. Dôvodom bolo, že podnik Ideal Standard bol prvým podnikom, ktorý Komisiu informoval o porušovaní právnych predpisov, ktoré bolo stanovené v súvislosti s týmito skupinami výrobkov a krajinami a že tieto skutočnosti neboli Komisii dovtedy známe. Žiadosti o zhovievavosť podané podnikmi Hansa, Roca, Dornbracht a Artweger boli zamietnuté na základe toho, že nepredstavovali značnú pridanú hodnotu v porovnaní s informáciami, ktoré Komisia už mala k dispozícii.

2.4.5.   Platobná neschopnosť

(17)

Desať podnikov vyhlásilo platobnú neschopnosť podľa bodu 35 usmernenia o pokutách z roku 2006. Komisia tieto žiadosti zvážila a dôkladne preskúmala finančnú situáciu týchto podnikov a osobitné sociálne a hospodárske súvislosti.

(18)

Pri posudzovaní finančnej situácie podnikov Komisia preskúmala staré a súčasné finančné výkazy podnikov, ako aj ich obchodné plány do budúcnosti. Komisia zvážila niekoľko finančných ukazovateľov, ktoré merajú stabilitu, ziskovosť, platobnú schopnosť a likviditu podnikov, ako aj situáciu súvisiacu s vlastným kapitálom podnikov a ich peňažnými tokmi. Komisia okrem toho zohľadnila vzťahy s vonkajšími finančnými partnermi, ako sú napr. banky, a vzťahy s akcionármi. V analýze sa zohľadnili aj reštrukturalizačné plány.

(19)

Komisia posúdila osobitné sociálne a hospodárske súvislosti v prípade každého podniku, ktorého finančnú situáciu považovala za dostatočne kritickú. V tejto súvislosti sa zobral do úvahy vplyv svetovej hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie kúpeľňových doplnkov. Komisia v prípade piatich podnikov takisto skonštatovala, že pokuta by spôsobila významné zníženie hodnoty ich aktív.

(20)

V dôsledku analýzy Komisie sa vzhľadom na zložitú finančnú situáciu podnikov znížili pokuty troch z nich o 50 % a ďalších dvoch o 25 %.

3.   POKUTY ULOŽENÉ ROZHODNUTÍM

1.

 

0 EUR

podnikom Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe GesmbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) a Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH a Grohe AG

b)

4 917 533 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH a Grohe AG

c)

4 132 820 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH a Grohe AG

d)

6 277 702 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH a Grohe AG

e)

14 124 828 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH a Grohe AG

f)

0 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH a Grohe AG

SPOLU

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

podniku Trane Inc.

b)

44 995 552 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom WABCO Europe BVBA a Trane Inc.

c)

1 519 000 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA a Trane Inc.

d)

0 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA a Trane Inc.

e)

12 323 430 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA a Trane Inc.

f)

5 575 920 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA a Trane Inc.

g)

0 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA a Trane Inc.

h)

2 611 000 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom WABCO Austria GesmbH a Trane Inc.

i)

0 EUR

podniku Ideal Standard Nederland B.V.

SPOLU

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Roca Sanitario SA a Laufen Austria AG

b)

6 700 000 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Roca SARL a Roca Sanitario SA

c)

14 300 000 EUR

podniku Laufen Austria AG

SPOLU

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

podniku Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Hansa Austria GmbH a Hansa Metallwerke AG

c)

2 036 239 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Hansa Italiana s.r.l. a Hansa Metallwerke AG

d)

111 314 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Hansa Belgium BVBA-SPRL a Hansa Metallwerke AG

e)

0 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Hansa Nederland B.V. a Hansa Metallwerke AG

SPOLU

EUR 14 541 462 (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

podniku Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

a)

9 873 060 EUR

podniku Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Keramag Keramische Werke AG a Sanitec Europe Oy

c)

1 395 690 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Koninklijke Sphinx B.V. a Sanitec Europe Oy

d)

4 579 610 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Allia S.A.S. a Sanitec Europe Oy

e)

2 529 689 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. a Sanitec Europe Oy

f)

4 520 000 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Pozzi Ginori SpA a Sanitec Europe Oy

g)

5 233 840 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Koralle Sanitärprodukte GmbH a Sanitec Europe Oy

h)

3 489 227 EUR

podniku Koralle Sanitärprodukte GmbH

SPOLU

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

podniku Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Villeroy & Boch Austria GmbH a Villeroy & Boch AG

c)

2 942 608 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) a Villeroy & Boch AG

d)

8 068 441 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Villeroy & Boch S.A.S. a Villeroy & Boch AG

SPOLU

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

podniku Duravit AG

b)

2 471 530 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Duravit BeLux SPRL/BVBA a Duravit AG

c)

1 568 143 EUR

spoločne a nerozdielne podnikom Duravit SA a Duravit AG

SPOLU

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

podniku Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 EUR

podniku Duscholux Belgium SA

c)

1 147 652 EUR

podniku DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH

SPOLU

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

podniku Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 EUR

podniku Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

SPOLU

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

podniku Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

podniku Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

podniku Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

podniku RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

podniku Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

podniku Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Ide o podnik Roca (zodpovedný za Rakúsko a Francúzsko), podniky Dornbracht a Kludi (zodpovedné za Rakúsko a Nemecko), podnik Artweger (zodpovedný za Rakúsko) a talianske podniky Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (všetky zodpovedné za Taliansko, kde sa koordinácia, tak ako je stanovená v rozhodnutí, vzťahuje len na vodovodné batérie a príslušenstvo a keramiku).

(3)  Bývalá skupina Ideal Standard je v súčasnosti rozdelená na niekoľko podnikov. Právne subjekty, ktoré patrili pod bývalú skupinu Ideal Standard a ktorým je určené rozhodnutie, sú uvedené v bode 10 písm. c).

(4)  Usmernenia k metóde určenia výšky pokút stanovených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2).

(5)  Pozri rozhodnutie z 1. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2010) 4185 v konečnom znení týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP, K(2011) 1178.