ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.348.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 348

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
29 noiembrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Comisia Europeană

2011/C 348/01

Recomandarea Comisiei din 23 noiembrie 2011 privind revizuirea obiectivelor cuprinse în planurile de performanță adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei ( 1 )

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 348/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 348/04

Rata de schimb a monedei euro

5

2011/C 348/05

Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 aprilie 2012-30 iunie 2012 în cadrul anumitor contingente deschise de către Comunitate pentru produse din sectorul cărnii de pasăre

6

2011/C 348/06

Avizul Comitetului consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante adoptat în cadrul reuniunii din 25 mai 2010 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.092 (1) – Produse și accesorii pentru baie – Raportor: Franța

7

2011/C 348/07

Avizul Comitetului consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante adoptat în cadrul reuniunii din 18 iunie 2010 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.092 (2) – Produse și accesorii pentru baie – Raportor: Franța

8

2011/C 348/08

Raportul final al consilierului-auditor – COMP/39.092 – Produse și accesorii pentru baie

9

2011/C 348/09

Rezumatul Deciziei Comisiei din 23 iunie 2010 privind o procedură în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul COMP/39.092 – Produse și accesorii pentru baie) [notificată cu numărul C(2010) 4185]

12

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

RECOMANDĂRI

Comisia Europeană

29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/1


RECOMANDAREA COMISIEI

din 23 noiembrie 2011

privind revizuirea obiectivelor cuprinse în planurile de performanță adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 348/01

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană prevede adoptarea de către statul sau statele membre a unor planuri de performanță la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, inclusiv obiective naționale obligatorii sau obiective la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, asigurând coerența cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, în conformitate cu regulamentul respectiv, Comisia trebuie să evalueze coerența obiectivelor naționale și a obiectivelor la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii Europene.

(2)

În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 691/2010, Comisia poate hotărî să adreseze statului membru sau statelor membre vizate o recomandare de adoptare a unor obiective de performanță revizuite.

(3)

La 29 iulie 2010, Comisia a desemnat un organism de evaluare a performanței în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei, care să o asiste la implementarea sistemului de performanță.

(4)

În vederea stabilirii unor obiective naționale sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, prin Decizia 2011/121/UE a Comisiei (2) au fost adoptate obiective de performanță la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2012-2014. Aceste obiective se raportează la domenii de performanță esențiale: mediu, capacitate și rentabilitate. Cu toate acestea, în prima perioadă de referință, nu a trebuit ca statele membre să stabilească obiective obligatorii în domeniul siguranței și al mediului.

(5)

Până la 5 iulie 2011, statele membre au comunicat Comisiei planurile lor naționale, printre care și un plan prezentat în comun de Belgia și Luxemburg. Danemarca și Suedia au comunicat Comisiei un plan în numele blocului lor funcțional de spațiu aerian (FAB danezo-suedez). Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos și Elveția au comunicat Comisiei un plan în numele blocului lor funcțional de spațiu aerian (FABEC).

(6)

În iulie și august 2011, organismul de evaluare a performanței a asistat Comisia la evaluarea planurilor de performanță la nivel național și a celor la nivelul blocului de spațiu aerian și a transmis Comisiei un raport de evaluare la 20 septembrie 2011.

(7)

Raportul de evaluare întocmit de organismul de evaluare a performanței a luat în considerare ipotezele stabilite la articolul 3 din Decizia 2011/121/UE, informații publice și informații puse la dispoziție de Eurocontrol, precum și informații puse la dispoziție de statele membre în planurile de performanță la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian.

(8)

Având în vedere obiectivele prioritare de siguranță, evaluarea de către Comisie a planurilor și obiectivelor de performanță la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian s-a bazat pe criteriile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 691/2010, în special pe situația globală a fiecărui stat membru în parte, în temeiul punctului 1 litera (b) din anexa respectivă. Evaluarea respectivă ține seama nu numai de obiectivele de performanță impuse de Regulamentul (UE) nr. 691/2010, ci și de ceilalți indicatori sau de celelalte obiective de performanță care pot fi incluse în planuri ca urmare a inițiativelor la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian.

(9)

Statele membre trebuie să adopte obiective revizuite la nivel național și la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian și măsuri corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 691/2010.

(10)

La revizuirea obiectivelor de capacitate trebuie să se țină seama de interacțiunea cu administratorul rețelei și de sprijinul acordat de acesta.

(11)

În temeiul articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1794/2006 al Comisiei (3), până la 1 noiembrie 2011, statele membre trebuie să calculeze ratele unitare pentru perioada de referință pe baza planurilor de performanță la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, inclusiv obiectivele de rentabilitate stabilite în planurile respective. Dacă se adoptă obiective de rentabilitate revizuite după 1 noiembrie 2011, ratele unitare pentru perioada de referință trebuie recalculate pe baza obiectivelor de rentabilitate finale adoptate.

(12)

Ca urmare a publicării raportului de evaluare întocmit de organismul de evaluare a performanței, o serie de state membre și-au făcut deja cunoscută intenția de a lua măsurile necesare pentru a adopta obiective de performanță revizuite, în concordanță cu opiniile Comisiei, astfel cum sunt exprimate în prezenta recomandare.

(13)

La evaluarea obiectivelor revizuite de performanță în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010, prezenta recomandare va fi luată în considerare după caz.

(14)

Comisia a consultat statele membre vizate de prezenta recomandare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 691/2010.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta recomandare sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Obiectivul prezentei recomandări este de a solicita statelor membre, având în vedere evaluarea întreprinsă de organismul de evaluare a performanței și rezultatele contactelor stabilite în temeiul alineatului (5), să adopte, după caz și/sau dacă este necesar, obiective de performanță revizuite la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, pentru a asigura coerența cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii Europene, adoptate prin Decizia 2011/121/UE pentru perioada 2012-2014 (denumită în continuare „perioada de referință”) și care să contribuie în mod adecvat la atingerea obiectivelor respective.

2.

Bazându-se pe recomandările incluse în raportul de evaluare întocmit de organismul de evaluare a performanței, Comisia consideră că:

(a)

obiectivele de capacitate stabilite de Grecia, Spania, Austria, Polonia și Regatul Unit în planurile lor naționale nu sunt coerente cu obiectivele la nivelul Uniunii Europene și nu contribuie în mod adecvat la atingerea acestora;

(b)

obiectivul de capacitate stabilit de Belgia, Germania, Franța, Luxemburg și Țările de Jos în planul pentru blocul funcțional de spațiu aerian Europe Central (FABEC) nu este coerent cu obiectivele la nivelul Uniunii Europene și nu contribuie în mod adecvat la atingerea acestora;

(c)

obiectivele de rentabilitate stabilite de Bulgaria, Republica Cehă, Germania Estonia, Irlanda, Spania (pentru zona sa tarifară continentală de navigație aeriană de rută), Franța, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, Finlanda, România, Slovenia, Slovacia, Suedia și Regatul Unit în planurile lor naționale nu sunt coerente cu obiectivele la nivelul Uniunii Europene și nu contribuie în mod adecvat la atingerea acestora.

3.

La adoptarea obiectivelor de performanță revizuite, statele membre în cauză trebuie să asigure luarea în considerare a recomandărilor formulate în raportul de evaluare întocmit de organismul de evaluare a performanței.

Concret, ținând seama de circumstanțele specifice fiecărui stat membru:

(a)

Grecia, Spania, Polonia, Austria și Regatul Unit ar trebui să își îmbunătățească obiectivele de capacitate astfel încât să atingă sau să depășească, până în 2014, următoarele valori de referință (valori calculate de Eurocontrol și utilizate în raportul de evaluare întocmit de organismul de evaluare a performanței):

Grecia: 0,26 minute de întârziere în medie per zbor;

Spania: 0,31 minute de întârziere în medie per zbor;

Polonia: 0,26 minute de întârziere în medie per zbor;

Austria: 0,23 minute de întârziere în medie per zbor;

Regatul Unit: 0,27 minute de întârziere în medie per zbor;

(b)

Belgia, Germania, Franța, Luxemburg și Țările de Jos ar trebui să își îmbunătățească obiectivul de capacitate stabilit pentru FABEC, astfel încât să atingă sau să depășească, până în 2014, valoarea de referință de 0,4 minute de întârziere în medie per zbor;

(c)

Statele membre menționate la alineatul (2) litera (c) ar trebui să profite de orice ocazie pentru a îmbunătăți în continuare obiectivele de rentabilitate din planurile de performanță la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian în perioada de referință, în special în ceea ce privește evoluția contextului general, reducerea costului capitalului și a costurilor de sprijin (alte costuri decât cele aferente activității controlorilor de trafic aerian), creșterea productivității și raționalizarea investițiilor în contextul creării blocurilor funcționale de spațiu aerian;

(d)

Republica Cehă, Germania, Estonia, Irlanda, Spania, Franța, Malta, Austria, Slovacia, Finlanda și Regatul Unit ar trebui să revizuiască ipotezele care stau la baza primei de risc și, prin urmare, a rentabilității capitalurilor proprii și ar trebui să furnizeze documente justificative cu privire la creșterile semnificative ale costului capitalului;

(e)

Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Franța, Italia, Letonia, Ungaria, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Regatul Unit ar trebui să reevalueze amploarea și oportunitatea investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor de performanță în perioada de referință, ținând seama de posibilitatea de raționalizare a acestora în contextul proiectelor la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian sau la nivel regional.

4.

Pe lângă recomandările prevăzute la alineatul (3):

(a)

statele membre au obligația de a specifica în planurile lor de performanță la nivel național sau la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian contribuția investițiilor, în perioada de referință, la atingerea obiectivelor de performanță, și impactul investițiilor respective asupra obiectivelor menționate, făcând trimiteri la analize economice și/sau la analize costuri/beneficii și descriind relevanța acestora în raport cu Planul general european ATM, mai ales în măsura în care este vorba despre implementarea primului pachet de punere în aplicare. Aceste informații ar trebui să fie coerente cu informațiile incluse în planurile de afaceri ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană, în conformitate cu secțiunea 2.2 litera (b) din Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 al Comisiei (4);

(b)

statele membre au obligația de a prezenta ipotezele și justificările necesare pentru stabilirea costurilor care pot fi considerate neprevăzute, în conformitate cu articolul 11a alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1794/2006, cu scopul de a facilita efectuarea ajustărilor necesare la finalul perioadei de referință;

(c)

statele membre care fac parte dintr-un bloc funcțional de spațiu aerian și care nu au adoptat un plan de performanță cu obiective la nivelul blocului funcțional de spațiu aerian au obligația, împreună cu organismul de evaluare a performanței, de a comunica, cu titlu informativ, Comisiei obiectivele de performanță cumulate, evidențiind concordanța acestora, la nivelul blocului funcțional de spațiu aerian, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 691/2010.

5.

Comisia, în colaborare cu organismul de evaluare a performanței, intenționează să urmărească efectele prezentei recomandări prin contacte bilaterale și/sau multilaterale cu statele membre.

6.

Recomandarea se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 201, 3.8.2010, p. 1.

(2)  JO L 48, 23.2.2011, p. 16.

(3)  JO L 341, 7.12.2006, p. 3.

(4)  JO L 335, 21.12.2005, p. 13.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/4


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 348/02

La data de 23 noiembrie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba franceză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6415. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/4


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 348/03

La data de 24 noiembrie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6378. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/5


Rata de schimb a monedei euro (1)

28 noiembrie 2011

2011/C 348/04

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3348

JPY

yen japonez

103,82

DKK

coroana daneză

7,4375

GBP

lira sterlină

0,85820

SEK

coroana suedeză

9,2597

CHF

franc elvețian

1,2309

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,8355

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,757

HUF

forint maghiar

308,91

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6970

PLN

zlot polonez

4,5153

RON

leu românesc nou

4,3660

TRY

lira turcească

2,4817

AUD

dolar australian

1,3435

CAD

dolar canadian

1,3802

HKD

dolar Hong Kong

10,4038

NZD

dolar neozeelandez

1,7694

SGD

dolar Singapore

1,7338

KRW

won sud-coreean

1 539,49

ZAR

rand sud-african

11,1555

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,5215

HRK

kuna croată

7,4985

IDR

rupia indoneziană

12 183,43

MYR

ringgit Malaiezia

4,2420

PHP

peso Filipine

58,392

RUB

rubla rusească

41,7500

THB

baht thailandez

41,806

BRL

real brazilian

2,4877

MXN

peso mexican

18,7413

INR

rupie indiană

69,4560


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/6


Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 aprilie 2012-30 iunie 2012 în cadrul anumitor contingente deschise de către Comunitate pentru produse din sectorul cărnii de pasăre

2011/C 348/05

Prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei (1) s-au deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre. Cererile de licențe de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii octombrie 2011 pentru subperioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie 2012, pentru contingentele 09.4212, 09.4214, 09.4217 și 09.4218, se referă la cantități mai mici decât cantitățile disponibile. În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (2), cantitățile pentru care nu s-au depus cereri se adaugă la cantitatea stabilită pentru subperioada contingentară următoare, cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2012, și figurează în anexa la prezenta comunicare.


(1)  JO L 142, 5.6.2007, p. 3.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.


ANEXĂ

Nr. de ordine al contingentului

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitatea stabilită pentru subperioada 1 aprilie 2012-30 iunie 2012

(în kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/7


Avizul Comitetului consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante adoptat în cadrul reuniunii din 25 mai 2010 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.092 (1) – Produse și accesorii pentru baie

Raportor: Franța

2011/C 348/06

1.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind calificarea faptelor ca acorduri și/sau practici concertate în sensul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE.

2.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei privind produsele care fac obiectul cartelului.

3.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind zona geografică afectată de cartel.

4.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia acordul și/sau practica concertată din statele membre vizate erau susceptibile să producă efecte considerabile asupra comerțului dintre statele membre.

5a.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia cartelul constituie o încălcare unică și continuă.

5b.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind responsabilitatea fiecărei întreprinderi în raport cu domeniile de aplicare geografice diferite ale încălcării unice și continue.

6.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene în ceea ce privește durata încălcării.

7.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene în ceea ce privește destinatarii proiectului de decizie, mai ales referitor la imputarea responsabilității companiilor-mamă ale grupurilor în cauză.

8.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei privind faptul că nu există circumstanțe agravante aplicabile.

9.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei privind faptul că nu există circumstanțe atenuante aplicabile.

10.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene în ceea ce privește evaluarea cererilor depuse în temeiul Comunicării privind clemența din 2002.

11.

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/8


Avizul Comitetului consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante adoptat în cadrul reuniunii din 18 iunie 2010 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.092 (2) – Produse și accesorii pentru baie

Raportor: Franța

2011/C 348/07

1.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene privind necesitatea aplicării unei amenzi destinatarilor proiectului de decizie, pentru care se recomanda impunerea unei amenzi.

2.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene privind cuantumul de bază al amenzilor.

3.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene privind faptul că nu există circumstanțe agravante sau atenuante aplicabile.

4.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene privind cuantumurile reducerii amenzilor în conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002.

5.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene în ceea ce privește incapacitățile de plată.

6.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene privind cuantumul final al amenzilor.

7.

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/9


Raportul final al consilierului-auditor (1)

COMP/39.092 – Produse și accesorii pentru baie

2011/C 348/08

Acest caz vizează un cartel prin care producătorii de produse și accesorii pentru baie și-au coordonat prețurile și reducerile de pe piețele din Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos.

ISTORIC

În urma unei cereri de imunitate depuse de Masco Corporation la 15 iulie 2004 în temeiul Comunicării privind clemența din 2002, Comisia a efectuat inspecții la sediile din cinci țări ale câtorva întreprinderi și asociații care își desfășoară activitatea în sectorul produselor și accesoriilor pentru baie, respectiv Austria, Belgia, Germania, Italia și Țările de Jos. În urma inspecțiilor desfășurate, întreprinderile Grohe, American Standard, Roca, Hansa și Dornbracht au depus, de asemenea, cereri de clemență. Comisia a acordat imunitate condiționată întreprinderii Masco la 2 martie 2005.

PROCEDURA SCRISĂ

Comunicarea privind obiecțiunile

La 26 martie 2007, în urma cererilor de clemență menționate anterior și după efectuarea investigațiilor ulterioare, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile (CO), care a fost notificată către 79 entități juridice deținute de 19 grupuri de întreprinderi (2). Comisia a pornit de la premisa că destinatarii comunicării au participat, în măsuri diferite în ceea ce privește durata și gradul de implicare, la comiterea unei încălcări unice și continue a articolului 101 din TFUE (fostul articol 81 din Tratatul CE) și a articolului 53 din Acordul privind SEE pe piața produselor și a accesoriilor pentru baie (3) din șase state membre (4). Conform CO, destinatarii și-au coordonat majorările de prețuri în mod periodic, au convenit asupra fixării prețurilor și au făcut schimb de informații comerciale sensibile. Comisia și-a anunțat intenția de a adopta o decizie de încălcare a dreptului comunitar și de a impune amenzi, în conformitate cu articolele 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (5).

Accesul la dosar

Părțile au beneficiat de acces la dosar prin intermediul unui DVD. Declarațiile orale făcute conform comunicării privind clemența au fost puse la dispoziția părților în incinta Comisiei. În cadrul procedurii privind accesul la dosar, informații considerate inițial inaccesibile au fost puse la dispoziție părților în trei rânduri, sub forma unor DVD-uri suplimentare.

Extinderea perioadei de timp pentru transmiterea răspunsurilor la CO

Inițial, pentru a-și prezenta observațiile scrise cu privire la CO, destinatarilor comunicării privind obiecțiunile li s-a acordat un termen de două luni de la data primirii dosarului Comisiei, sub forma unui DVD. În urma cererilor formulate de câteva dintre părți și, de exemplu, din cauza dezvăluirii unor informații suplimentare și intervenirea perioadei vacanțelor, au fost acordate tuturor destinatarilor CO două prelungiri ale termenelor de o lună fiecare. În mod excepțional, aceste prelungiri generale au fost acordate în mod direct de către DG Concurență cu aprobarea consilierului-auditor. În plus, ca urmare a unor cereri motivate și justificate, consilierul-auditor responsabil în acea perioadă a acordat câtorva părți prelungiri individuale suplimentare. În general, părților li s-a acordat o perioadă de timp de aproximativ patru luni pentru a formula un răspuns la CO. Toate părțile au respectat termenul.

PROCEDURA ORALĂ

Audierea

Toate grupurile de întreprinderi, cu excepția RAF Rubinetteria SpA, și-au exercitat dreptul de a fi audiate, audierile desfășurându-se între 12 și 14 noiembrie 2007 (6).

Expunerea faptelor

O expunere a faptelor a fost transmisă tuturor părților la 9 iulie 2009. Prin respectiva scrisoare, Comisia a atras atenția tuturor părților cu privire la anumite elemente probatorii, la care nu s-a făcut referire sau pe care nu s-a bazat, în mod special, în comunicarea obiecțiunilor, dar pe care Comisia intenționa să le ia în considerare la adoptarea deciziei finale. De asemenea, părțile au fost informate cu privire la posibilele concluzii la care puteau conduce probele aduse în sprijinul obiecțiunilor formulate deja în cadrul CO. Cu toate că probele specifice nu au fost luate în considerare în cadrul CO, acestea au fost incluse, totuși, în dosarul deja pus la dispoziție. Părților li s-a acordat un termen de trei săptămâni pentru a formula un răspuns la expunerea faptelor.

După consultarea Comitetului consultativ, o parte participantă la proceduri a solicitat o a doua audiere, invocând o durată nejustificat de mare a procedurilor administrative.

PROIECTUL DE DECIZIE

În urma declarațiilor scrise și orale ale destinatarilor, Comisia a menținut obiecțiile sale împotriva a 63 de entități deținute de 17 grupuri de întreprinderi și a decis încetarea procedurilor în cazul a două întreprinderi (7). În ceea ce privește întreprinderile menționate în proiectul de decizie, durata încălcării a fost redusă în mod considerabil în ceea ce privește majoritatea țărilor, iar durata generală a fost redusă de la aproape 19 ani la 12 ani.

În plus, în comparație cu mențiunile din CO, natura participării și intensitatea acesteia în cadrul încălcării au fost reduse pentru câteva dintre părți. Mai precis, doar opt întreprinderi au fost considerate responsabile de participarea în cadrul unei infracțiuni unice și continue în ceea ce privește întreaga gamă de produse și acoperire geografică, respectiv Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos. Restul întreprinderilor sunt responsabile pentru o încălcare unică și continuă în țările unde participarea concretă a acestora la cartel a putut fi demonstrată, întrucât probele de la dosar nu sunt suficiente pentru a stabili cu certitudine faptul că aveau cunoștință sau că ar fi trebuit să aibă cunoștință, în mod normal, de acoperirea geografică generală a acordurilor de cartel. În special, cinci producători italieni sunt responsabili doar pentru contracte ilegale privind robinete, accesorii și produse ceramice, întrucât aceștia au participat și au avut cunoștință despre acordurile de cartel din Italia, unde acțiunile coluzive nu au privit cabinele de duș. Cu toate acesta, restul întreprinderilor sunt responsabile pentru o încălcare unică și continuă care vizează toate cele trei grupe de produse întrucât, chiar dacă nu au participat pe alte piețe ale produselor, aveau cunoștință (sau ar fi putut prevedea, în mod rezonabil) de faptul că acordurile anticoncurențiale vizează întreaga gamă de produse. Cu toate acestea, în vederea calculării cuantumului amenzii, vor fi luate în considerare doar vânzările pe care întreprinderile își desfășoară activitatea. În plus, decizia precizează existența unei prescripții în ceea ce privește amenzile care ar putea fi impuse în cazul Țărilor de Jos.

În fine, referitor la durata îndelungată a procedurilor administrative în cazul de față, reamintesc că articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale prevede că orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament într-un termen rezonabil din partea instituțiilor și organelor Uniunii. Cu toate că întreaga procedură a durat aproximativ cinci ani și șase luni, au trecut peste trei ani de la notificarea comunicării privind obiecțiunile și aproximativ 31 de luni de la efectuarea audierii. Se pare că perioada care a urmat audierii a fost prelungită în mod considerabil, cu toate că, în acest interval, Comisia a emis o expunere a faptelor, a oferit părților posibilitatea de a formula un răspuns și, de asemenea, a analizat și evaluat câteva cereri privind incapacitatea de plată. În orice caz, rămâne deschisă chestiunea dacă timpul de care a avut nevoie Comisia pentru adoptarea prezentei decizii a încălcat principiul unui răspuns într-un timp rezonabil, de vreme ce nu există indicii că durata procedurilor ar fi afectat în mod negativ exercitarea dreptului la apărare (8).

După părerea mea, proiectul de decizie se referă exclusiv la obiecțiile asupra cărora părțile au avut posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.

Consider că drepturile tuturor participanților de a fi audiați au fost respectate în prezenta procedură.

Bruxelles, 21 iunie 2010.

Michael ALBERS


(1)  În temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia (2001/462/CE, CECO) a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 162, 19.6.2001, p. 21).

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria și Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Piața produselor și accesoriilor pentru baie este compusă din trei grupuri de produse: (i) robinete și accesorii; (ii) cabine de duș; și (iii) produse ceramice.

(4)  Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a regulilor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

(6)  Deși toate grupurile de întreprinderi, cu excepția RAF Rubinetteria, au fost reprezentate în cadrul audierii, anumite entități juridice aparținând întreprinderilor American Standard, Duscholux și Sanitec nu au participat în mod individual, și anume Trane Inc (anterior American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) și Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […].

(8)  Cf. Hotărârea CEJ din 21 septembrie 2006, cazul C-105/04 P, alineatul 35 și următoarele, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 348/12


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 23 iunie 2010

privind o procedură în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE

(Cazul COMP/39.092 – Produse și accesorii pentru baie)

[notificată cu numărul C(2010) 4185]

(Numai textele în limbile engleză, franceză, germană și italiană sunt autentice)

2011/C 348/09

La data de 23 iunie 2010, Comisia a adoptat o decizie privind o procedură în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”). În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului  (1), Comisia publică în prezenta numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv eventualele sancțiuni impuse, luând în considerare interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele comerciale. O versiune neconfidențială a deciziei va fi disponibilă pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență, la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   INTRODUCERE

(1)

Decizia a fost adresată către 62 de entități juridice aparținând de 17 întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul produselor și accesoriilor pentru baie, pentru încălcarea articolului 101 din TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE. Din 16 octombrie 1992 și până în 9 noiembrie 2004, destinatarii au participat la o încălcare unică, continuă și complexă pe teritoriul Austriei, Germaniei, Țărilor de Jos, Italiei, Belgiei și Franței. Aceasta a constat în coordonarea creșterilor de preț anuale, coordonarea creșterilor prețurilor cu ocazia unor evenimente specifice (precum creșterea prețurilor materiilor prime, a taxării rutiere, introducerea monedei Euro), fixarea unor prețuri minime și rabaturi, precum și în schimbul de informații comerciale sensibile.

2.   DESCRIEREA CAZULUI

2.1.   Procedura

(2)

Cazul a fost deschis în baza unei cereri de imunitate introduse de Masco în temeiul Comunicării privind politica de clemență din 2002, la 15 iulie 2004. Comisia a obținut dovezi suplimentare în cadrul inspecțiilor care au avut loc în noiembrie 2004 la sediile mai multora dintre destinatarii deciziei din Austria, Belgia, Germania, Italia și Țările de Jos. În urma acestor inspecții, Comisia a primit cereri de clemență de la Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca și Artweger și a transmis o serie de solicitări de informații.

(3)

La 26 martie 2007, a fost emisă o comunicare privind obiecțiunile și tuturor întreprinderilor li s-a oferit posibilitatea de a avea acces la dosar și de a-și formula apărarea, în scris, împotriva opiniei preliminare a Comisiei și, între 12 și 14 noiembrie 2007, în cadrul unei audieri. Comitetul consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante a emis un aviz favorabil la 25 mai 2010 și 18 iunie 2010, iar Comisia a adoptat decizia la 23 iunie 2010.

2.2.   Rezumatul încălcării

(4)

Decizia privește o încălcare unică și continuă a articolului 101 din TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE în domeniul produselor și accesoriilor pentru baie, pentru următoarele grupuri de produse: robinete și accesorii, produse ceramice sanitare și cabine de duș.

(5)

Încălcarea a constat în coordonarea creșterilor prețurilor anuale, precum și coordonarea creșterilor de preț cu ocazia unor evenimente specifice (creșterea prețurilor materiilor prime, a taxării rutiere, introducerea monedei Euro), fixarea unor prețuri minime și rabaturi, precum și în schimbul de informații comerciale sensibile. Coordonarea prețurilor a avut loc, în principal, în contextul reuniunilor organizate în cadrul a 13 diferite asociații sectoriale naționale, precum și în cadrul contactelor bilaterale dintre unele întreprinderi, în perioada 1992-2004, fiind concentrate pe vânzările efectuate de producători către angrosiști.

(6)

Cartelul a fost extins la șase state membre, respectiv Germania, Austria, Italia, Belgia, Franța și Țările de Jos. În cazul Țărilor de Jos, în decizie s-a constatat existența unei încălcări, însă nu au fost aplicate amenzi, întrucât încălcarea a fost stabilită pentru perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2009.

(7)

Decizia constată existența unei încălcări unice, continue și complexe în cazul a trei grupuri de produse în cele șase state membre menționate. Din cele 17 grupuri de întreprinderi vizate, 8 sunt responsabile pentru o încălcare unică, continuă și complexă în toate cele șase state membre (și anume, Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec și Villeroy & Boch), întrucât s-a stabilit faptul că nu se putea ca acestea să nu fi avut cunoștință despre sfera de aplicare generală și particularitățile esențiale ale cartelului. Celelalte întreprinderi sunt responsabile pentru o încălcare unică, continuă și complexă doar pentru țările în care au fost active în cadrul cartelului, întrucât nu a putut fi stabilit faptul că acesta aveau cunoștință despre cuprinderea geografică generală a cartelului (2).

(8)

Fiecare destinatar este răspunzător în funcție de implicarea proprie în înțelegerile de cartel, respectiv, fie ca participant direct, fie ca întreprinderi-mamă, întrucât comportamentul filialei este imputat întreprinderii-mamă în cazul în care aceasta din urmă a avut o influență hotărâtoare asupra conduitei filialelor în perioada în care a avut loc încălcarea.

2.3.   Destinatari și durată

(9)

Decizia a fost adresată către 62 de entități juridice care aparțin următoarelor 17 întreprinderi: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema și Zucchetti.

(10)

Durata încălcării, pentru diferiții destinatari ai deciziei, este următoarea:

(a)

Masco Corporation (1.1.1995-15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992-15.7.2004); Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002-15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995-15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000-15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994-31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004-15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992-15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994-15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994-15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003-15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999-31.12.1999);

(b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993-9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993-9.11.2004); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998-9.11.2004); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994-9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000-9.11.2004); Grohe Sarl (10.12.2002-9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993-9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994-31.12.1999);

(c)

Trane Inc. (15.3.1993-9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001-9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994-9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003-9.11.2004); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001-9.11.2004); Ideal Standard France (10.12.2002-9.11.2004); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993-9.11.2004), Ideal Standard Nederland B.V. (30.11.1994-31.12.1999);

(d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992-9.11.2004; Hansa Nederland B.V. (începând cu 26.11.1996-31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992-9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003-9.11.2004) și Hansa Austria GmbH (21.7.1994-9.11.2004);

(e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994-9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004-9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004-9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994-9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994-9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996-9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996-14.9.2001);

(f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994-9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994-9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001-9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004-9.11.2004);

(g)

Duravit AG (7.7.2000-9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001-9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004-9.11.2004);

(h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994-9.11.2004), Duscholux Belgium SA/N.V. (21.9.2000-9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994-9.11.2004);

(i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998-9.11.2004);

(j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998-9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994-9.11.2004);

(k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999-9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002-9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994-9.11.2004);

(l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994-9.11.2004);

(m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993-9.11.2004);

(n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000-9.11.2004);

(o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993-9.11.2004);

(p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993-9.11.2004);

(q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992-9.11.2004).

2.4.   Căi de atac

(11)

Decizia aplică Orientările din 2006 privind amenzile (4).

2.4.1.   Cuantumul de bază al amenzii

(12)

Cuantumul de bază al amenzii a fost calculat proporțional cu valoarea vânzărilor de produse și accesorii pentru baie către angrosiști, realizate de fiecare întreprindere în spațiul geografic relevant, pe parcursul ultimului an în care a avut loc încălcarea (2003, pentru majoritatea societăților), înmulțită cu numărul de ani și luni de participare la încălcare a fiecărei întreprinderi (cuantum variabil), plus un cuantum suplimentar calculat, de asemenea, ca proporție din valoarea vânzărilor, în vederea descurajării acordurilor orizontale de fixare a prețurilor (taxă de intrare).

(13)

Având în vedere natura încălcării, cota de piață combinată a tuturor întreprinderilor vizate, sfera de acoperire geografică a încălcării și a aplicării, atât cuantumul suplimentar, cât și taxa de intrare au fost stabilite la 15 %.

2.4.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

(14)

În cazul de față, nu au fost identificate circumstanțe agravante sau atenuante. Nu a fost aplicată nicio majorare cu efect disuasiv.

2.4.3.   Aplicarea plafonului de 10 % din cifra de afaceri

(15)

Plafonul de 10 % din cifra de afaceri prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 a fost atins în ceea ce privește toate întreprinderile, cu excepția a două dintre ele. Amenzile respective au fost ajustate în mod corespunzător.

2.4.4.   Aplicarea Comunicării privind clemența din 2002: reducerea amenzilor

(16)

În ceea ce privește aplicarea Comunicării privind clemența din 2002, Masco a beneficiat de imunitate totală în ceea ce privește aplicarea amenzilor. Amenzile pentru Grohe și Ideal Standard au fost reduse cu 30 %. În plus, în conformitate cu alineatul 23 din Comunicarea privind clemența din 2002, la stabilirea amenzii pentru Ideal Standard, Comisia nu a luat în considerare elementele factuale privind produsele ceramice din Belgia și robinetele, accesoriile și produsele ceramice din Franța. Motivația a fost faptul că Ideal Standard a fost prima întreprindere care a informat Comisia cu privire la încălcarea stabilită în legătură cu aceste grupuri de produse și țări, aceste informații fiind necunoscute anterior de către Comisie. Cererile de clemență ale Hansa, Roca, Dornbracht și Artweger au fost respinse pentru că acestea nu au oferit o valoare adăugată semnificativă față de informațiile aflate deja în posesia Comisiei.

2.4.5.   Incapacitatea de plată

(17)

Zece întreprinderi au invocat incapacitatea de plată, în temeiul punctului 35 din Orientările privind amenzile din 2006. Comisia a analizat aceste cereri și a evaluat cu atenție situația financiară a acelor întreprinderi, precum și contextul economic și social specific.

(18)

În vederea evaluării situației financiare a întreprinderilor, Comisia a analizat situațiile financiare recente și prezente ale acestora, precum și proiecțiile acestora pentru anii următori. Comisia a luat în considerare o serie de indicatori financiari, cuantificând soliditatea, profitabilitatea și lichiditatea societăților, precum și situația capitalului și a fluxului de numerar. În plus, Comisia a luat în considerare relațiile cu partenerii financiari externi, precum băncile, și relațiile cu acționarii. De asemenea, analiza a ținut seama de planurile de restructurare.

(19)

Comisia a analizat contextul economic și social specific pentru fiecare întreprindere a cărei situație financiară a fost considerată ca fiind suficient de critică. În acest context, a fost luat în considerare impactul crizei globale economice si financiare asupra sectorului produselor și accesoriilor pentru baie. De asemenea, Comisia a concluzionat că, în cazul a cinci întreprinderi vizate, amenda ar avea ca efect o scădere considerabilă a valorii activelor acestora.

(20)

În urma analizei Comisiei, amenzile aplicate în cazul a trei societăți au fost reduse cu 50 % și în cazul altor două societăți, 25 %, având în vedere situația financiară dificilă prin care trec.

3.   AMENZI IMPUSE PRIN DECIZIE

1.

 

0 EUR

în cazul Masco Corporation, Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH, Hansgrohe SA/N.V., Hansgrohe B.V., Hansgrohe Sarl, Hansgrohe S.R.L., Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA (N.V.) și Hüppe B.V.

2.

(a)

25 372 377 EUR

impuse solidar împotriva Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH și Grohe AG

(b)

4 917 533 EUR

impuse solidar în cazul Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH și Grohe AG

(c)

4 132 820 EUR

impuse solidar în cazul Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH și Grohe AG

(d)

6 277 702 EUR

impuse solidar în cazul Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH și Grohe AG

(e)

14 124 828 EUR

impuse solidar împotriva Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH și Grohe AG

(f)

0 EUR

impuși solidar în cazul Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH și Grohe AG

TOTAL

54 825 260 EUR

 

3.

(a)

259 066 294 EUR

împotriva Trane Inc.

(b)

44 995 552 EUR

impuse solidar în cazul WABCO Europe BVBA și Trane Inc.

(c)

1 519 000 EUR

impuse solidar în cazul WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA și Trane Inc.

(d)

0 EUR

impuși solidar în cazul Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA și Trane Inc.

(e)

12 323 430 EUR

impuse solidar în cazul Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA și Trane Inc.

(f)

5 575 920 EUR

impuse solidar în cazul Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA și Trane Inc.

(g)

0 EUR

impuși solidar în cazul Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA și Trane Inc.

(h)

2 611 000 EUR

impuse solidar în cazul WABCO Austria GesmbH și Trane Inc.

(i)

0 EUR

în cazul Ideal Standard Nederland BV

TOTAL

326 091 196 EUR

 

4.

(a)

17 700 000 EUR

impuse solidar în cazul Roca Sanitario SA și Laufen Austria AG

(b)

6 700 000 EUR

impuse solidar în cazul Roca Sarl și Roca Sanitario SA

(c)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

TOTAL

38 700 000 EUR

 

5.

(a)

10 181 196 EUR

împotriva Hansa Metallwerke AG

(b)

2 212 713 EUR

impuse solidar în cazul Hansa Austria GmbH și Hansa Metallwerke AG

(c)

2 036 239 EUR

impuse solidar în cazul Hansa Italiana s.r.l. și Hansa Metallwerke AG

(d)

111 314 EUR

impuse solidar în cazul Hansa Belgium BVBA-SPRL și Hansa Metallwerke AG

(e)

0 EUR

impuși solidar în cazul Hansa Nederland B.V. și Hansa Metallwerke AG

TOTAL

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

în cazul Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

(a)

9 873 060 EUR

în cazul Sanitec Europe Oy

(b)

26 068 884 EUR

impuse solidar în cazul Keramag Keramische Werke AG și Sanitec Europe Oy

(c)

1 395 690 EUR

impuse solidar în cazul Koninklijke Sphinx B.V. și Sanitec Europe Oy

(d)

4 579 610 EUR

impuse solidar în cazul Allia S.A.S. și Sanitec Europe Oy

(e)

2 529 689 EUR

impuse solidar în cazul Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. și Sanitec Europe Oy

(f)

4 520 000 EUR

impuse solidar în cazul Pozzi Ginori SpA și Sanitec Europe Oy

(g)

5 233 840 EUR

impuse solidar în cazul Koralle Sanitärprodukte GmbH și Sanitec Europe Oy

(h)

3 489 227 EUR

în cazul Koralle Sanitärprodukte GmbH

TOTAL

57 690 000 EUR

 

8.

(a)

54 436 347 EUR

în cazul Villeroy & Boch AG

(b)

6 083 604 EUR

impuse solidar împotriva Villeroy & Boch Austria GmbH și Villeroy & Boch AG

(c)

2 942 608 EUR

impuse solidar împotriva Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) și Villeroy & Boch AG

(d)

8 068 441 EUR

impuse solidar împotriva Villeroy & Boch S.A.S. și Villeroy & Boch AG

TOTAL

71 531 000 EUR

 

9.

(a)

25 226 652 EUR

în cazul Duravit AG

(b)

2 471 530 EUR

impuse solidar în cazul Duravit BeLux SPRL/BVBA și Duravit AG

(c)

1 568 143 EUR

impuse solidar împotriva Duravit SA și Duravit AG

TOTAL

29 266 325 EUR

 

10.

(a)

384 022 EUR

în cazul Duscholux GmbH & Co. KG

(b)

128 007 EUR

în cazul Duscholux Belgium SA

(c)

1 147 652 EUR

în cazul DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft mbH

TOTAL

1 659 681 EUR

 

11.

(a)

3 233 192 EUR

în cazul Kludi GmbH & Co. KG

(b)

2 282 253 EUR

în cazul Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

TOTAL

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

în cazul Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

în cazul Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

în cazul Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

în cazul RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

în cazul Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

în cazul Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  Aceste întreprinderi sunt Roca (a cărei responsabilitate a fost stabilită pentru Austria și Franța), Dornbracht și Kludi (a căror responsabilitate a fost stabilită pentru Austria și Germania), Artweger (a cărei responsabilitate a fost stabilită pentru Austria) și întreprinderile italiene Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (a căror responsabilitate a fost stabilită pentru Italia, unde coordonarea, conform deciziei, a vizat doar robinetele, accesoriile și produsele ceramice).

(3)  Fostul grup Ideal Standard este, în prezent, divizat în mai multe întreprinderi. Entitățile juridice care făceau parte din fostul grup Ideal Standard și cărora le este adresată decizia, sunt enumerate la alineatul (10) litera (c).

(4)  Orientările privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO C 210, 1.9.2006, p. 2).

(5)  A se vedea Decizia din 1 martie 2011 de modificare a Deciziei C(2010) 4185 final privind o procedură în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE C(2011) 1178.