ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.348.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 348

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
29 listopada 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Komisja Europejska

2011/C 348/01

Zalecenie Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany celów zawartych w planach skuteczności działania zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 691/2010 ( 1 )

1

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 348/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 348/04

Kursy walutowe euro

5

2011/C 348/05

Komunikat Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

6

2011/C 348/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.092 (1) – Wyposażenie i instalacje do łazienek – Sprawozdawca: Francja

7

2011/C 348/07

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.092 (2) – Wyposażenie i instalacje do łazienek – Sprawozdawca: Francja

8

2011/C 348/08

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – COMP/39.092 – Wyposażenie i instalacje do łazienek

9

2011/C 348/09

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.092 – Wyposażenie i instalacje do łazienek) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4185)

12

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

ZALECENIA

Komisja Europejska

29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/1


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany celów zawartych w planach skuteczności działania zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 691/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 348/01

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej, przewiduje przyjęcie przez państwa członkowskie planów skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, w tym wiążących prawnie celów krajowych lub celów na poziomie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, które są zgodne z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania. Przewiduje też, że Komisja powinna ocenić zgodność celów krajowych i celów na poziomie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania.

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010 Komisja może zdecydować o wydaniu zainteresowanym państwom członkowskim zalecenia w sprawie przyjęcia skorygowanych celów w zakresie skuteczności działania.

(3)

W dniu 29 lipca 2010 r. Komisja wyznaczyła organ weryfikujący skuteczność działania zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010, aby wspierał ją w realizacji systemu skuteczności działania.

(4)

W dążeniu do ustanowienia celów krajowych lub celów na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej ogólnounijne cele skuteczności działania na lata 2012–2014 zostały przyjęte na mocy decyzji Komisji 2011/121/UE (2). Cele te odnoszą się do kluczowych obszarów działania obejmujących ochronę środowiska, przepustowość i efektywność pod względem kosztów. Jednak w pierwszym okresie odniesienia od państw członkowskich nie wymagano ustanowienia wiążących celów w obszarach obejmujących bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

(5)

Do dnia 5 lipca 2011 r. państwa członkowskie przekazały Komisji plany na poziomie krajowym, w tym plan przedstawiony wspólnie przez Belgię i Luksemburg. Dania i Szwecja przekazały Komisji plan na poziomie wspólnego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej (duńsko-szwedzki funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej). Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy i Szwajcaria przekazały Komisji plan na poziomie wspólnego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej (FABEC).

(6)

W lipcu i w sierpniu 2011 r. organ weryfikujący skuteczność działania udzielił Komisji wsparcia w ocenie planów skuteczności działania na poziomie krajowym i na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, po czym w dniu 20 września 2011 r. przekazał Komisji sprawozdanie z oceny.

(7)

W sprawozdaniu z oceny organ weryfikujący skuteczność działania uwzględnił założenia określone w art. 3 decyzji 2011/121/UE, informacje dostępne publicznie lub dostępne w Eurocontrol, jak również informacje udostępnione przez państwa członkowskie w planach skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

(8)

Uwzględniając nadrzędne cele w zakresie bezpieczeństwa, Komisja opracowała ocenę planów i celów skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej na podstawie kryteriów określonych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 691/2010, w szczególności z uwzględnieniem ogólnej sytuacji każdego poszczególnego państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1 lit. b) tego załącznika. W ocenie wzięto pod uwagę nie tylko cele skuteczności działania wymagane na mocy rozporządzenia (UE) nr 691/2010, ale również inne wskaźniki lub cele skuteczności działania, które mogą zostać ujęte w planach w wyniku inicjatyw krajowych lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej.

(9)

Państwa członkowskie powinny przyjąć skorygowane cele krajowe lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej oraz środki właściwe dla osiągnięcia tych celów zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 691/2010.

(10)

Przy korygowaniu celów w zakresie przepustowości należy wziąć pod uwagę współdziałanie z menedżerem sieci i wsparcie z jego strony.

(11)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 (3) w okresie odniesienia państwa członkowskie powinny obliczyć stawki jednostkowe na podstawie planów skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, łącznie z określonymi w tych planach celami w zakresie efektywności pod względem kosztów, do dnia 1 listopada 2011 r. Jeżeli skorygowane cele w zakresie efektywności pod względem kosztów zostaną przyjęte po dniu 1 listopada 2011 r., stawki jednostkowe w okresie odniesienia podlegają przeliczeniu na podstawie ostatecznie przyjętych celów w zakresie efektywności pod względem kosztów.

(12)

Po opublikowaniu przez organ weryfikujący skuteczność działania sprawozdania z oceny niektóre państwa członkowskie wyraziły zamiar podjęcia środków koniecznych dla przyjęcia skorygowanych celów w zakresie skuteczności działania zgodnie z opinią Komisji wyrażoną w niniejszym zaleceniu.

(13)

W ocenie skorygowanych celów w zakresie skuteczności działania zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 691/2010, niniejsze zalecenie zostanie stosownie uwzględnione.

(14)

Komisja przeprowadziła konsultacje z państwami członkowskimi, których dotyczy niniejsze zalecenie, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 691/2010.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.

W związku z ocenami przeprowadzonymi przez organ weryfikujący skuteczność działania oraz wynikami kontaktów, o których mowa w ust. 5, niniejsze zalecenie ma na celu zwrócenie się z prośbą do państw członkowskich o przyjęcie w razie potrzeby skorygowanych celów w zakresie skuteczności działania, ujętych w planach krajowych lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, w dążeniu do zapewnienia zgodności z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania na lata 2012–2014 (zwane dalej okresem odniesienia), przyjętymi na mocy decyzji 2011/121/UE, oraz o wniesienie odpowiedniego wkładu w ich realizację.

2.

Na podstawie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z oceny opracowanym przez organ weryfikujący skuteczność działania Komisja uznała, co następuje:

a)

cele w zakresie przepustowości, ustanowione w planach na poziomie krajowym przez Grecję, Hiszpanię, Austrię, Polskę i Zjednoczone Królestwo, nie są zgodne z celami ogólnounijnymi i nie przyczyniają się w odpowiednim stopniu do ich realizacji;

b)

cel w zakresie przepustowości, ustanowiony przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Niderlandy w planie na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej Europy Centralnej (FABEC), nie jest zgodny z celami ogólnounijnymi i nie przyczynia się w odpowiednim stopniu do ich realizacji;

c)

cele w zakresie efektywności pod względem kosztów, ustanowione w planach na poziomie krajowym przez Bułgarię, Republikę Czeską, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię (w odniesieniu do kontynentalnej strefy pobierania opłat trasowych), Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Węgry, Maltę, Austrię, Portugalię, Finlandię, Rumunię, Słowenię, Słowację, Szwecję i Zjednoczone Królestwo, nie są zgodne z celami ogólnounijnymi i nie przyczyniają się w odpowiednim stopniu do ich realizacji.

3.

Podczas przyjmowania skorygowanych celów w zakresie skuteczności działania państwa członkowskie, których ta kwestia dotyczy, powinny zapewnić, że zalecenia określone w sprawozdaniu z oceny opracowanym przez organ weryfikujący skuteczność działania zostaną wzięte pod uwagę.

W szczególności, po uwzględnieniu okoliczności w każdym z państw członkowskich:

a)

Grecja, Hiszpania, Polska, Austria i Zjednoczone Królestwo powinny poprawić krajowe cele w zakresie przepustowości tak, aby do 2014 r. osiągnąć wartości odniesienia równe lub niższe od podanych poniżej (wartości obliczone przez Eurocontrol i stosowane w sprawozdaniu z oceny opracowanym przez organ weryfikujący skuteczność działania):

Grecja: przeciętne opóźnienie dla lotu – 0,26 minuty,

Hiszpania: przeciętne opóźnienie dla lotu – 0,31 minuty,

Polska: przeciętne opóźnienie dla lotu – 0,26 minuty,

Austria: przeciętne opóźnienie dla lotu – 0,23 minuty,

Zjednoczone Królestwo: przeciętne opóźnienie dla lotu – 0,27 minuty;

b)

Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Niderlandy powinny poprawić cele w zakresie przepustowości na poziomie bloku FABEC tak, aby do 2014 r. osiągnąć wartość odniesienia dla przeciętnego opóźnienia dla lotu równą lub niższą od 0,4 minuty;

c)

w okresie odniesienia państwa członkowskie, o których mowa w ust. 2 lit. c), powinny wykorzystać każdą możliwość dalszej poprawy w zakresie efektywności pod względem kosztów w planach skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, w szczególności w odniesieniu do zmiany sytuacji ogólnej, obniżenia kosztu kapitału i kosztów związanych ze wsparciem (koszty inne niż przeznaczone dla czynnych kontrolerów ruchu lotniczego), wzrostu wydajności i racjonalizacji inwestycji w związku z ustanowieniem funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej;

d)

Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Francja, Malta, Austria, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo powinny dokonać przeglądu podstawowych założeń dotyczących premii z tytułu ryzyka, a w konsekwencji stopy zwrotu z kapitału własnego, jak również przedstawić uzasadnienie przyczyn znaczącego wzrostu kosztu kapitału;

e)

Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Francja, Włochy, Łotwa, Węgry, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo powinny dokonać powtórnej oceny wielkości inwestycji i potrzeb inwestycyjnych koniecznych dla osiągnięcia celów w zakresie skuteczności działania w okresie odniesienia, z uwzględnieniem możliwości ich racjonalizacji w związku z funkcjonalnymi blokami przestrzeni powietrznej lub projektami regionalnymi.

4.

W uzupełnieniu zaleceń określonych w ust. 3:

a)

Państwa członkowskie są proszone o wyszczególnienie w planach skuteczności działania na poziomie krajowym lub na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej wkładu inwestycji w okresie odniesienia w realizację celów w zakresie skuteczności działania oraz ich wpływu na nie, poprzez podanie odniesień do uzasadnień biznesowych lub analiz kosztów i zysków oraz podanie opisu ich znaczenia w odniesieniu do europejskiego centralnego planu dotyczącego ATM, w szczególności zastosowania pierwszego pakietu realizacyjnego (IP1). Informacje te powinny być zgodne z informacjami zawartymi w planach biznesowych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej zgodnie z pkt 2.2 lit. b) załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2096/2005 (4).

b)

Państwa członkowskie są proszone o przedstawienie założeń i uzasadnienia dotyczących ustalenia kosztów, które można uznać za będące poza kontrolą zgodnie z art. 11a ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1794/2006, w celu ułatwienia dokonania niezbędnych korekt na koniec okresu odniesienia.

c)

Państwa członkowskie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, które nie przyjęły planu skuteczności działania zawierającego cele na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, są wraz z organem weryfikującym skuteczność działania proszone o przekazanie do wiadomości Komisji zsumowanych celów w zakresie skuteczności działania potwierdzających zgodność na poziomie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej z ogólnounijnymi celami w zakresie skuteczności działania zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 691/2010.

5.

Komisja wraz z organem weryfikującym skuteczność działania zamierza kontynuować działania służące realizacji niniejszego zalecenia w drodze dwustronnych lub wielostronnych kontaktów z państwami członkowskimi.

6.

Niniejsze zalecenie jest skierowane do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 16.

(3)  Dz.U. L 341 z 7.12.2006, s. 3.

(4)  Dz.U. L 335 z 21.12.2005, s. 13.


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 348/02

W dniu 23 listopada 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku francuski i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6415 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 348/03

W dniu 24 listopada 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6378 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/5


Kursy walutowe euro (1)

28 listopada 2011 r.

2011/C 348/04

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3348

JPY

Jen

103,82

DKK

Korona duńska

7,4375

GBP

Funt szterling

0,85820

SEK

Korona szwedzka

9,2597

CHF

Frank szwajcarski

1,2309

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8355

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,757

HUF

Forint węgierski

308,91

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6970

PLN

Złoty polski

4,5153

RON

Lej rumuński

4,3660

TRY

Lir turecki

2,4817

AUD

Dolar australijski

1,3435

CAD

Dolar kanadyjski

1,3802

HKD

Dolar Hongkongu

10,4038

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7694

SGD

Dolar singapurski

1,7338

KRW

Won

1 539,49

ZAR

Rand

11,1555

CNY

Yuan renminbi

8,5215

HRK

Kuna chorwacka

7,4985

IDR

Rupia indonezyjska

12 183,43

MYR

Ringgit malezyjski

4,2420

PHP

Peso filipińskie

58,392

RUB

Rubel rosyjski

41,7500

THB

Bat tajlandzki

41,806

BRL

Real

2,4877

MXN

Peso meksykańskie

18,7413

INR

Rupia indyjska

69,4560


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/6


Komunikat Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

2011/C 348/05

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 (1) otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze mięsa drobiowego. Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w pierwszych siedmiu dniach października 2011 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 r. dla kontyngentów 09.4212, 09.4214, 09.4217 oraz 09.4218 dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne. Zgodnie z art. 7 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (2) ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, są dodawane do ilości ustalonych dla kolejnego podokresu obowiązywania kontyngentu, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2012 r. Są one wymienione w załączniku do niniejszego zawiadomienia.


(1)  Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 3.

(2)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.


ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy kontyngentu

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

(w kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/7


Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.092 (1) – Wyposażenie i instalacje do łazienek

Sprawozdawca: Francja

2011/C 348/06

1.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną stanu faktycznego jako porozumienia lub uzgodnionej praktyki w rozumieniu art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG.

2.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną produktów, na które kartel wywierał wpływ.

3.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną obszaru geograficznego, na które kartel wywierał wpływ.

4.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną, że porozumienie lub uzgodniona praktyka w zainteresowanych państwach członkowskich UE mogły mieć odczuwalny wpływ na handel między państwami członkowskimi.

5a.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną, że kartel stanowi pojedyncze i ciągłe naruszenie przepisów.

5b.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną dotyczącą odpowiedzialności finansowej każdego przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych zakresów geograficznych pojedynczego i ciągłego naruszenia.

6.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną co do okresu trwania naruszenia.

7.

Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji Europejskiej co do adresatów projektu decyzji, a w szczególności w kwestii przypisania odpowiedzialności spółkom dominującym tych grup.

8.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności obciążające.

9.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności łagodzące.

10.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną dotyczącą wniosków złożonych na mocy obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r.

11.

Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/8


Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.092 (2) – Wyposażenie i instalacje do łazienek

Sprawozdawca: Francja

2011/C 348/07

1.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską, że należy nałożyć grzywnę na tych adresatów projektu decyzji, w odniesieniu do których wnioskuje się o nałożenie grzywny.

2.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską w sprawie podstawowej wysokości grzywien.

3.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności łagodzące ani obciążające.

4.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską co do kwot obniżenia grzywien na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r.

5.

Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną co do niemożności dokonania spłaty.

6.

Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską w kwestii ostatecznej wysokości grzywien.

7.

Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/9


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1)

COMP/39.092 – Wyposażenie i instalacje do łazienek

2011/C 348/08

Przypadek ten dotyczy kartelu, w którym producenci wyposażenia i instalacji do łazienek koordynowali ceny i zniżki w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech i Niderlandach.

KONTEKST

Po otrzymaniu w dniu 15 lipca 2004 r. wniosku od przedsiębiorstwa Masco o zwolnienie z grzywny na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r., Komisja przeprowadziła inspekcje w pomieszczeniach należących do kilku przedsiębiorstw i stowarzyszeń wytwarzających wyposażenie i instalacje do łazienek w pięciu państwach tj. Austrii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Niderlandach. Po przeprowadzonych kontrolach również przedsiębiorstwa Grohe, American Standard, Roca, Hansa i Dornbracht złożyły wnioski o złagodzenie kary. W dniu 2 marca 2005 r. Komisja przyznała przedsiębiorstwu Masco warunkowe zwolnienie z grzywny.

PROCEDURA PISEMNA

Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń

Po złożeniu wyżej wymienionych wniosków o złagodzenie kary i przeprowadzeniu dochodzenia, w dniu 26 marca 2007 r. Komisja wydała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, o którym powiadomiła 79 osób prawnych należących do 19 grup przedsiębiorstw (2). Komisja wyraziła wstępną opinię, że adresaci uczestniczyli w różnym stopniu, biorąc pod uwagę zakres i czas trwania, w pojedynczym i ciągłym naruszeniu przepisów art. 101 TFUE (poprzednio art. 81 Traktatu WE) i art. 53 Porozumienia EOG na rynku wyposażenia i instalacji do łazienek (3) obejmującego sześć państw członkowskich (4). Zgodnie z pisemnym zgłoszeniem zastrzeżeń adresaci regularnie wspólnie koordynowali wzrost cen, porozumiewali się co do ustalania cen i wymieniali poufne informacje handlowe. Komisja oświadczyła, że zamierza przyjąć decyzję stwierdzającą naruszenie i nałożyć grzywny zgodnie z art. 7 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (5).

Dostęp do akt sprawy

Akta sprawy udostępniono stronom w formie elektronicznej na płycie DVD. Oświadczenia ustne złożone zgodnie z obwieszczeniem w sprawie łagodzenia kar były dostępne w siedzibie Komisji. W ramach procedury wglądu do akt trzykrotnie udostępniono stronom, w formie dodatkowych płyt DVD, informacje wcześniej uznane za niedostępne.

Przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń

Pierwotnie termin na przedstawianie pisemnych uwag dotyczących zgłoszenia zastrzeżeń wynosił 2 miesiące od dnia otrzymania od Komisji akt sprawy na płycie DVD. Po otrzymaniu wniosków od kilku stron i w związku z np. ujawnieniem dodatkowych informacji, a także ze względu na trwający okres urlopowy, wszystkim adresatom pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń przyznano dwa ogólne przedłużenia jednomiesięczne. Wyjątkowo, wymienione przedłużenia ogólne zostały przyznane bezpośrednio przez DG ds. Konkurencji i zatwierdzone przez urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające. Ponadto po otrzymaniu uzasadnionych wniosków urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające, który w tym czasie zajmował się sprawą, przyznał kilku stronom indywidualnie kolejne przedłużenia terminu. Ogólnie rzecz biorąc, okres czasu przyznany stronom na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń wyniósł około czterech miesięcy. Wszystkie strony udzieliły odpowiedzi w terminie.

PROCEDURA USTNA

Złożenie ustnych wyjaśnień

Wszystkie grupy przedsiębiorstw, z wyjątkiem RAF Rubinetteria SpA, skorzystały z prawa do złożenia ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym, które odbyło się w dniach 12–14 listopada 2007 r. (6).

Opis stanu faktycznego

Opis stanu faktycznego wysłano do wszystkich stron dnia 9 lipca 2009 r. W wymienionym piśmie Komisja zwróciła uwagę stron na niektóre dowody, do których nie odniesiono się w sposób szczególny lub nie potraktowano jako podstawy w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, ale które Komisja zamierzała uwzględnić przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Strony poinformowano jednocześnie o wnioskach, które można wyciągnąć na podstawie wymienionych dowodów, celem potwierdzenia istniejących zastrzeżeń przedstawionych wcześniej w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń. Chociaż nie potraktowano poszczególnych dowodów jako podstawy w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, niemniej jednak stanowiły one część udostępnionych wcześniej aktów. Strony otrzymały możliwość udzielenia odpowiedzi na opis stanu faktycznego w ciągu trzech tygodni.

Po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem doradczym jedna strona postępowania złożyła wniosek o drugie złożenie ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym, w związku z domniemanym nieuzasadnionym wydłużeniem postępowania administracyjnego.

PROJEKT DECYZJI

Po otrzymaniu od adresatów pisemnych i ustnych wyjaśnień, Komisja utrzymała swoje zastrzeżenia wobec 63 osób prawnych należących do 17 grup przedsiębiorstw, lecz zdecydowała się nie kontynuować działań w związku z zastrzeżeniami przeciwko dwóm przedsiębiorstwom (7). W odniesieniu do przedsiębiorstw, wobec których podtrzymano zastrzeżenia w projekcie decyzji, czas trwania naruszenia przepisów w przypadku większości tych państw został znacznie zmniejszony, a całkowity czas trwania zmniejszony z prawie 19 do około 12 lat.

Ponadto w przypadku kilku stron zakres i uczestnictwo w naruszeniu zostały zawężone w porównaniu do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. Co więcej, tylko osiem przedsiębiorstw zostało pociągniętych do odpowiedzialności za uczestniczenie w pojedynczym i ciągłym naruszeniu przepisów w odniesieniu do pełnego zakresu produktów i całego obszaru geograficznego tj. Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch i Niderlandów. Pozostałe przedsiębiorstwa są odpowiedzialne jedynie za pojedyncze i ciągłe naruszenie przepisów w krajach, w których ich faktyczny udział w kartelu mógł zostać ustalony, ponieważ dowody w aktach nie są wystarczające, aby ustalić w sposób niekwestionowany, że były one świadome lub powinny były być świadome pełnego geograficznego zasięgu porozumienia kartelowego. W szczególności pięciu włoskich producentów pociągnięto do odpowiedzialności jedynie w związku z nielegalnymi kontaktami w zakresie wyposażenia i ceramiki, ponieważ były one aktywne lub świadomie istnienia porozumień kartelowych tylko we Włoszech, gdzie uzgodnienia nie dotyczyły kabin prysznicowych. Niemniej jednak pozostałe przedsiębiorstwa odpowiadają za pojedyncze i ciągłe naruszenie przepisów w zakresie wszystkich trzech grup produktów, ponieważ – nawet jeśli nie były aktywne na rynkach innych produktów – były świadome (lub mogły w racjonalny sposób przewidzieć) całkowitego zakresu produktów w porozumieniach ograniczających konkurencję. Jednak w celu obliczenia grzywny, pod uwagę zostanie wzięta jedynie skuteczna sprzedaż na rynkach, na których przedsiębiorstwa te prowadziły aktywną działalność. Ponadto niniejszą decyzją stwierdza się przedawnienie co do nałożenia grzywien w stosunku do Niderlandów.

Ostatecznie, w odniesieniu do długości trwania postępowania administracyjnego w tym przypadku, pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych każda osoba ma prawo do tego, aby jej sprawa została rozpatrzona przez instytucje i organy Unii w rozsądnym terminie. Od notyfikacji pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń upłynęły ponad trzy lata, a od złożenia ustnych wyjaśnień - około 31 miesięcy, podczas gdy cała procedura trwała około pięciu lat i sześciu miesięcy. Stwierdza się, że okres czasu, który upłynął od złożenia ustnych wyjaśnień, był za długi, niezależnie od tego, że Komisja w tym okresie czasu wysłała opis stanu faktycznego, w którym przyznano stronom możliwość udzielenia odpowiedzi, oraz przeanalizowała i dokonała oceny kilku stwierdzeń o braku możliwości zapłacenia grzywny. W każdy razie nie trzeba rozstrzygać, czy czas potrzebny Komisji na przyjęcie niniejszej decyzji stanowił naruszenie zasady rozpatrywania spraw w rozsądnym terminie, ponieważ brak jest przesłanek, że przeszkodziłby w skutecznym korzystaniu z prawa do obrony (8).

Uważam, że projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których strony miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk.

Stwierdzam, że w niniejszej sprawie prawo wszystkich stron do złożenia wyjaśnień zostało zachowane.

Bruksela dnia 21 czerwca 2010 r.

Michael ALBERS


(1)  Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji, Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21.

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria i Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Rynek wyposażenia i instalacji do łazienek składa się z trzech grup produktów: (i) wyposażenia; (ii) kabin prysznicowych oraz (iii) ceramiki.

(4)  Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy i Niderlandy.

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

(6)  Pomimo faktu, iż wszystkie grupy przedsiębiorstw, z wyjątkiem RAF Rubinetteria, stawiły się na spotkanie, niektóre osoby prawne należące do przedsiębiorstw American Standard, Duscholux i Sanitec nie uczestniczyły indywidualnie tj.: Trane Inc (wcześniej: American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) oraz Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […].

(8)  Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 2006 r., sprawa C-105/04 P, pkt 35 i następne, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 348/12


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 23 czerwca 2010 r.

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG

(Sprawa COMP/39.092 – Wyposażenie i instalacje do łazienek)

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4185)

(Jedynie teksty w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim są autentyczne)

2011/C 348/09

W dniu 23 czerwca 2010 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003  (1) Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych. Pełen tekst omawianej decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności będzie dostępny na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   WPROWADZENIE

(1)

Decyzja była skierowana do 62 osób prawnych należących do 17 przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży wyposażenia i instalacje do łazienek i dotyczyła naruszenia przepisów art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG. W okresie od dnia 16 października 1992 r. do dnia 9 listopada 2004 r. adresaci decyzji brali udział w pojedynczym, złożonym i ciągłym naruszeniu przepisów, obejmującym terytoria Austrii, Niemiec, Niderlandów, Włoch, Belgii oraz Francji, polegającym na koordynowaniu rocznych wzrostów cen oraz koordynowaniu wzrostów cen wynikających ze szczególnych okoliczności (takich jak wzrost cen surowców, wprowadzenie opłat drogowych, wprowadzenie euro), ustalaniu cen minimalnych i rabatów oraz wymianie szczególnie chronionych informacji dotyczących działalności gospodarczej.

2.   OPIS SPRAWY

2.1.   Procedura

(2)

Postępowanie wszczęto w dniu 15 lipca 2004 r. na podstawie wniosku o zwolnienie z grzywny złożonego przez Masco na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r. Komisja zebrała dalszy materiał dowodowy podczas kontroli, które przeprowadzono w listopadzie 2004 r. w kilku przedsiębiorstwach, do których skierowana była decyzja, w Austrii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Niderlandach. Po przeprowadzeniu kontroli Komisja otrzymała wnioski o złagodzenie sankcji od przedsiębiorstw Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca oraz Artweger, jak również zwróciła się do kilku podmiotów o udzielenie dalszych informacji.

(3)

W dniu 26 marca 2007 r. przedstawiono pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Wszyscy przedsiębiorcy mieli możliwość dostępu do akt sprawy oraz możliwość obrony wobec wstępnego stanowiska Komisji na piśmie, zaś w dniach 12–14 listopada 2007 r. – podczas składania ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym. Na posiedzeniach w dniach 25 maja 2010 r. i 18 czerwca 2010 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał przychylną opinię, zaś w dniu 23 czerwca 2010 r. Komisja przyjęła przedmiotową decyzję.

2.2.   Krótki opis naruszenia

(4)

Decyzja dotyczy pojedynczego i ciągłego naruszania przepisów art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG w odniesieniu do sektora wyposażenia i instalacji do łazienek dla następujących grup produktów: krany i mocowania, ceramiczne urządzenia sanitarne oraz kabiny prysznicowe.

(5)

Naruszenie polegało na koordynowaniu rocznych wzrostów cen oraz koordynowaniu wzrostów cen wynikających ze szczególnych okoliczności (takich jak wzrost cen surowców, wprowadzenie opłat drogowych, wprowadzenie euro), ustalaniu cen minimalnych i rabatów oraz wymianie szczególnie chronionych informacji dotyczących działalności gospodarczej. Koordynację cenową przeprowadzano w okresie między 1992 r. a 2004 r., głównie przy okazji posiedzeń, które się odbywały w 13 różnych stowarzyszeniach handlowych, a dodatkowo poprzez kontakty dwustronne między niektórymi przedsiębiorstwami. Koordynowano przede wszystkim wysokość cen, po których producenci sprzedawali swoje produkty hurtownikom.

(6)

Zasięg kartelu rozszerzył się do sześciu państw członkowskich, a mianowicie Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Francji i Niderlandów. W przypadku Niderlandów w decyzji stwierdzono naruszenie, jednak nie nałożono żadnych grzywien, jako że ustalono, iż dotyczy ono okresu od dnia 31 grudnia 2009 r.

(7)

W decyzji uznano, że w wymienionych sześciu państwach członkowskich miało miejsce pojedyncze, złożone i ciągłe naruszenie (PZCN) w odniesieniu do trzech grup produktów. Uznano, że 8 z 17 przedsiębiorstw ponosi odpowiedzialność za PZCN we wszystkich sześciu państwach (tj. Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec oraz Villeroy & Boch), jako że ustalono, iż nie jest możliwe, że przedsiębiorstwa te nie wiedziały o ogólnym zasięgu i podstawowych cechach kartelu. Pozostałe przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za PZCN jedynie w państwie, w którym działały jako część kartelu, jako że nie można było ustalić, czy wiedziały one o ogólnym zasięgu geograficznym działalności kartelu (2).

(8)

Zakres odpowiedzialności każdego z adresatów decyzji ustala się w oparciu o stopień zaangażowania w ustalenia kartelu, tj. albo jako bezpośredniego uczestnika porozumienia, lub – w przypadku spółki dominującej – uwzględniając, że odpowiedzialność za działania spółki zależnej można przypisać spółce dominującej, jeżeli miała ona decydujący wpływ na zachowanie spółek zależnych w czasie, kiedy doszło do naruszenia prawa.

2.3.   Adresaci decyzji i czas trwania

(9)

Decyzja jest skierowana do 62 osób prawnych, które należą do 17 przedsiębiorstw: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema oraz Zucchetti.

(10)

Czas trwania w przypadku poszczególnych adresatów decyzji jest następujący:

a)

Masco Corporation (1.1.1995–15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992–15.7.2004); Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002–15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995–15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000–15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994–31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004–15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992–15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994–15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994–15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003–15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999–31.12.1999);

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993–9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998–9.11.2004); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994–9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000–9.11.2004); Grohe Sarl (10.12.2002–9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994–31.12.1999);

c)

Trane Inc. (15.3.1993–9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001–9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994–9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003–9.11.2004); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001–9.11.2004); Ideal Standard France (10.12.2002–9.11.2004); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993–9.11.2004), Ideal Standard Nederland BV (30.11.1994–31.12.1999);

d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992–9.11.2004); Hansa Nederland B.V. (26.11.1996–31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992–9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003–9.11.2004) oraz Hansa Austria GmbH (21.7.1994–9.11.2004);

e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994–9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004–9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994–9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994–9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996–9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996–14.9.2001);

f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001–9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004);

g)

Duravit AG (7.7.2000–9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001–9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004–9.11.2004);

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994–9.11.2004), Duscholux Belgium SA/N.V. (21.9.2000–9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994–9.11.2004);

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998–9.11.2004);

j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998–9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994–9.11.2004);

k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999–9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002–9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994–9.11.2004);

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994–9.11.2004);

m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993–9.11.2004);

n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000–9.11.2004);

o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993–9.11.2004);

p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993–9.11.2004);

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992–9.11.2004).

2.4.   Działania naprawcze

(11)

W przypadku niniejszej decyzji mają zastosowanie wytyczne w sprawie grzywien z 2006 r. (4).

2.4.1.   Podstawowa kwota grzywny

(12)

Podstawową kwotę grzywny ustalono poprzez pomnożenie proporcjonalnej części wartości sprzedaży wyposażenia i instalacji do łazienek hurtownikom dokonanej przez każde z przedsiębiorstw na danym obszarze geograficznym w ostatnim roku, w którym występowało naruszenie (dla większości przedsiębiorstw był to 2003 r.) przez liczbę lat i miesięcy, w czasie których dane przedsiębiorstwo uczestniczyło w naruszeniu („kwota zmienna”), a następnie doliczenie dodatkowej kwoty, której wysokość również obliczono jako proporcjonalną część wartości sprzedaży, w celu zniechęcenia przedsiębiorstw do zawierania porozumień horyzontalnych dotyczących ustalania cen („opłata za przystąpienie do porozumienia”).

(13)

Biorąc pod uwagę charakter naruszenia, łączny udział w rynku przedsiębiorstw biorących udział w porozumieniu, zakres geograficzny naruszenia i jego wdrożenie, zarówno kwota zmienna jak i opłata za przystąpienie do porozumienia zostały ustalone na poziomie 15 %.

2.4.2.   Dostosowania kwoty podstawowej

(14)

W niniejszej sprawie nie występują okoliczności obciążające lub łagodzące. Nie zastosowano podwyższenia grzywny dla zapewnienia skutku odstraszającego.

2.4.3.   Zastosowanie pułapu 10 % obrotu

(15)

W przypadku wszystkich przedsiębiorstw, z wyjątkiem dwóch, kwota grzywny osiągnęła pułap 10 % obrotów, o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Nałożone grzywny zostały odpowiednio dostosowane.

2.4.4.   Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r.: zmniejszenie wysokości grzywien

(16)

Na skutek zastosowania obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r. przedsiębiorstwo Masco otrzymuje pełne zwolnienie z grzywny. Grzywny dla przedsiębiorstw Grohe oraz Ideal Standard zmniejszono o 30 %. Ponadto, zgodnie z ust. 23 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2002 r., przy ustalaniu wysokości grzywny dla Ideal Standard Komisja nie uwzględniła informacji dotyczących wyrobów ceramicznych w Belgii oraz kranów, mocowań i wyrobów ceramicznych we Francji. Było to spowodowane faktem, iż Ideal Standard było pierwszym przedsiębiorstwem, które zawiadomiło Komisję o naruszeniu w związku z tymi grupami produktów i państwami, a informacje te nie były wcześniej znane Komisji. Wnioski o złagodzenie sankcji przedłożone przez przedsiębiorstwa Hansa, Roca, Dornbracht oraz Artweger zostały odrzucone, jako że nie dostarczyły wystarczającej wartości dodanej w porównaniu do informacji, którymi dysponowała Komisja.

2.4.5.   Niewypłacalność

(17)

Dziesięć przedsiębiorstw powołało się na niewypłacalność na mocy pkt 35 wytycznych w sprawie grzywien z 2006 r. Komisja rozpatrzyła te wnioski i dokładnie zbadała sytuację finansową tych przedsiębiorstw oraz ich szczególną sytuację społeczno-gospodarczą.

(18)

Oceniając sytuację finansową przedsiębiorstw, Komisja sprawdziła bieżące i ostatnie sprawozdania finansowe przedsiębiorstw oraz ich prognozy na kolejne lata. Komisja uwzględniła szereg wskaźników finansowych mierzących stabilność przedsiębiorstw, ich wypłacalność i płynność oraz sytuację w zakresie kapitału własnego i przepływów pieniężnych. Ponadto Komisja zbadała stosunki z zewnętrznymi partnerami finansowymi takimi jak banki oraz stosunki z udziałowcami i akcjonariuszami. W analizie uwzględniono także plany restrukturyzacji.

(19)

Komisja dokonała oceny szczególnej sytuacji społeczno-gospodarczej dla każdego przedsiębiorstwa, którego sytuacja finansowa została uznana za wystarczająco trudną. W tym kontekście wzięto pod uwagę wpływ światowego kryzysu gospodarczego i finansowego na sektor produkcji wyposażenia łazienek. W przypadku pięciu przedsiębiorstw Komisja stwierdziła, że nałożenie grzywny spowodowałoby znaczną utratę wartości ich majątku.

(20)

W wyniku analizy przeprowadzonej przez Komisję, z powodu trudnej sytuacji finansowej o 50 % zmniejszono grzywny nałożone na trzy przedsiębiorstwa, a o 25 % – grzywny nałożone na dwa inne przedsiębiorstwa.

3.   GRZYWNY NAŁOŻONE NA MOCY NINIEJSZEJ DECYZJI

1.

 

0 EUR

Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe GesmbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) oraz Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH oraz Grohe AG

b)

4 917 533 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH oraz Grohe AG

c)

4 132 820 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH oraz Grohe AG

d)

6 277 702 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH oraz Grohe AG

e)

14 124 828 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH oraz Grohe AG

f)

0 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH oraz Grohe AG

OGÓŁEM

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

Trane Inc.

b)

44 995 552 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na WABCO Europe BVBA oraz Trane Inc.

c)

1 519 000 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA oraz Trane Inc.

d)

0 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA oraz Trane Inc.

e)

12 323 430 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA oraz Trane Inc.

f)

5 575 920 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA oraz Trane Inc.

g)

0 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA oraz Trane Inc.

h)

2 611 000 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na WABCO Austria GesmbH oraz Trane Inc.

i)

0 EUR

Ideal Standard Nederland B.V.

OGÓŁEM

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Roca Sanitario SA oraz Laufen Austria AG

b)

6 700 000 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Roca SARL oraz Roca Sanitario SA

c)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

OGÓŁEM

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Hansa Austria GmbH oraz Hansa Metallwerke AG

c)

2 036 239 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Hansa Italiana s.r.l. oraz Hansa Metallwerke AG

d)

111 314 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Hansa Belgium BVBA-SPRL oraz Hansa Metallwerke AG

e)

0 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Hansa Nederland B.V. oraz Hansa Metallwerke AG

OGÓŁEM

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

a)

9 873 060 EUR

Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Keramag Keramische Werke AG oraz Sanitec Europe Oy

c)

1 395 690 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Koninklijke Sphinx B.V. oraz Sanitec Europe Oy

d)

4 579 610 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Allia S.A.S. oraz Sanitec Europe Oy

e)

2 529 689 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. oraz Sanitec Europe Oy

f)

4 520 000 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Pozzi Ginori SpA oraz Sanitec Europe Oy

g)

5 233 840 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Koralle Sanitärprodukte GmbH oraz Sanitec Europe Oy

h)

3 489 227 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH

OGÓŁEM

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Villeroy & Boch Austria GmbH oraz Villeroy & Boch AG

c)

2 942 608 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) oraz Villeroy & Boch AG

d)

8 068 441 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Villeroy & Boch S.A.S. oraz Villeroy & Boch AG

OGÓŁEM

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

Duravit AG

b)

2 471 530 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Duravit BeLux SPRL/BVBA oraz Duravit AG

c)

1 568 143 EUR

Grzywna nałożona solidarnie na Duravit SA oraz Duravit AG

OGÓŁEM

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 EUR

Duscholux Belgium SA

c)

1 147 652 EUR

DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH

OGÓŁEM

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 EUR

Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

OGÓŁEM

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

(2)  Te przedsiębiorstwa to: Roca (odpowiedzialne w Austrii i we Francji), Dornbracht i Kludi (odpowiedzialne w Austrii i Niemczech), Artweger (odpowiedzialne w Austrii) oraz włoskie przedsiębiorstwa Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (wszystkie odpowiedzialne we Włoszech, gdzie koordynacja określona w decyzji obejmowała tylko krany, mocowania oraz wyroby ceramiczne).

(3)  Wcześniejsza grupa Ideal Standard podzieliła się na kilka przedsiębiorstw. Osoby prawne, które były częścią byłej grupy Ideal Standard i są adresatami decyzji, wyszczególniono w pkt 10 lit. c).

(4)  Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2).

(5)  Zob. decyzja z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca decyzję C(2010) 4185 w wersji ostatecznej dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG, C(2011) 1178.