ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2011.348.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 348

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 29. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 348/01

Komisijas Ieteikums (2011. gada 23. novembris) par darbības plānos saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 691/2010 ietverto mērķu pārskatīšanu ( 1 )

1

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 348/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 348/04

Euro maiņas kurss

5

2011/C 348/05

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar kvotām, kuras Kopiena atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

6

2011/C 348/06

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2010. gada 25. maija sanāksmē par lēmuma projektu saistībā ar lietu COMP/39.092 (1) – Vannas istabu aprīkojums un armatūra – Ziņotājs: Francija

7

2011/C 348/07

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2010. gada 18. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu saistībā ar lietu COMP/39.092 (2) – Vannas istabu aprīkojums un armatūra – Ziņotājs: Francija

8

2011/C 348/08

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – COMP/39.092 – Vannas istabu aprīkojums un armatūra

9

2011/C 348/09

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2010. gada 23. jūnijs) par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/39.092 – Vannas istabu aprīkojums un armatūra) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4185)

12

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

IETEIKUMI

Eiropas Komisija

29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/1


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2011. gada 23. novembris)

par darbības plānos saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 691/2010 ietverto mērķu pārskatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 348/01

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2010. gada 29. jūlija Regulu (ES) Nr. 691/2010, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 691/2010, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai, paredzēts, ka dalībvalsts(-is) pieņem valsts vai funkcionālā gaisa telpas bloka darbības uzlabošanas plānus (turpmāk – darbības plānus), tostarp saistošus mērķus valsts vai funkcionālā gaisa telpas bloka līmenī, nodrošinot atbilstību Eiropas Savienības mēroga darbības mērķiem. Tajā arī paredzēts, ka valsts un funkcionālā gaisa telpas bloka mērķu atbilstību Eiropas Savienības mēroga mērķiem būtu jānovērtē Komisijai.

(2)

Atbilstīgi Komisijas Regulas (ES) Nr. 691/2010 13. panta 3. punktam Komisija var izlemt sniegt attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) ieteikumu par pārskatītu darbības mērķu pieņemšanu.

(3)

Komisija saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 691/2010 3. pantu 2010. gada 29. jūlijā norīkoja darbības izvērtēšanas iestādi, lai tā sniegtu palīdzību darbības sistēmas īstenošanā.

(4)

Lai varētu noteikt valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku mērķus, ar Komisijas Lēmumu 2011/121/ES (2) tika pieņemti darbības mērķi Eiropas Savienības mērogā 2012.–2014. gadam. Šie mērķi ir saistīti ar nozīmīgākajām darbības jomām – vidi, kapacitāti un izmaksu efektivitāti. Tomēr dalībvalstīm pirmajā pārskata periodā nebija jānosaka saistoši mērķi drošuma un vides jomā.

(5)

Dalībvalstis paziņoja savus valsts plānus Komisijai līdz 2011. gada 5. jūlijam; Beļģija un Luksemburga iesniedza kopīgu plānu. Dānija un Zviedrija paziņoja plānu Komisijai sava funkcionālā gaisa telpas bloka vārdā (Dānijas–Zviedrijas FAB). Beļģija, Francija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande un Šveice paziņoja Komisijai plānu sava Centrāleiropas funkcionālā gaisa telpas bloka (FABEC) vārdā.

(6)

Darbības izvērtēšanas iestāde 2011. gada jūlijā un augustā palīdzēja Komisijai novērtēt valstu un funkcionālo gaisa telpas bloku darbības plānus un 2011. gada 20. septembrī sniedza Komisijai novērtējuma ziņojumu.

(7)

Darbības izvērtēšanas iestādes sagatavotajā novērtējuma ziņojumā ņemti vērā pieņēmumi, kas izklāstīti Lēmuma 2011/121/ES 3. pantā, publiski vai Eurocontrol pieejamā informācija, kā arī informācija, ko dalībvalstis sniegušas valstu un funkcionālo gaisa telpas bloku darbības plānos.

(8)

Ņemot vērā prioritāros drošības apsvērumus, Komisija vērtēja valstu un funkcionālo gaisa telpas bloku darbības plānus un mērķus, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 691/2010 III pielikumā noteiktajiem kritērijiem, jo īpaši katras atsevišķas dalībvalsts kopējo situāciju, saskaņā ar minētā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu. Tajā ņemti vērā ne vien ar Regulu (ES) Nr. 691/2010 noteiktie darbības mērķi, bet arī citi darbības rādītāji vai mērķi, kas var tikt iekļauti plānos valstu vai funkcionālo gaisa telpas bloku iniciatīvu rezultātā.

(9)

Dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 691/2010 13. panta 4. punktā minēto procedūru būtu jāpieņem pārskatīti valsts vai funkcionālā gaisa telpas bloka darbības mērķi un piemēroti pasākumi to sasniegšanai.

(10)

Kapacitātes mērķu pārskatīšanā būtu jāņem vērā mijiedarbība ar tīkla pārvaldītāju un no tā saņemtais atbalsts.

(11)

Atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1794/2006 (3) 13. panta 4. punktam dalībvalstīm līdz 2011. gada 1. novembrim jāaprēķina vienības likmes pārskata periodam, pamatojoties uz valstu vai funkcionālo gaisa telpas bloku darbības plāniem, tostarp šajos plānos noteiktajiem izmaksu efektivitātes mērķiem. Ja pārskatīti izmaksu efektivitātes mērķi tiek pieņemti pēc 2011. gada 1. novembra, vienības likmes pārskata periodam aprēķināmas, pamatojies uz galīgajiem pieņemtajiem izmaksu efektivitātes mērķiem.

(12)

Pēc darbības izvērtēšanas iestādes publicētā novērtējuma ziņojuma vairākas dalībvalstis jau norādīja, ka vēlas veikt vajadzīgos pasākumus, lai pieņemtu pārskatītus darbības mērķus atbilstīgi šajā ieteikumā paustajiem Komisijas ieskatiem.

(13)

Izvērtējot pārskatītos darbības mērķus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 691/2010 14. pantā minēto procedūru, šis ieteikums tiks attiecīgi ņemts vērā.

(14)

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 691/2010 13. panta 3. punktu apspriedās ar dalībvalstīm, uz kurām šis ieteikums attiecas.

(15)

Šajā ieteikumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Šā ieteikuma nolūks ir pieprasīt, lai, ņemot vērā darbības izvērtēšanas iestādes veikto novērtējumu, kā arī no atbilstīgi 5. punktam dibinātajiem kontaktiem izrietošos rezultātus, dalībvalstis, ja tas vajadzīgs un/vai ir lietderīgi, pieņemtu pārskatītus darbības mērķus valsts vai funkcionālā gaisa telpas bloka plāna līmenī nolūkā panākt atbilstību Eiropas mēroga darbības mērķiem, kas 2012.–2014. gadam (turpmāk – pārskata periodam) pieņemti ar Lēmumu 2011/121/ES, un sniegtu pienācīgu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā.

2.

Pamatojoties uz darbības izvērtēšanas iestādes novērtējuma ziņojumā ietvertajiem ieteikumiem, Komisija uzskata, ka:

a)

kapacitātes mērķi, ko savos valsts plānos noteikušas Grieķija, Spānija, Austrija, Polija un Apvienotā Karaliste, neatbilst Eiropas Savienības mēroga mērķiem un pienācīgi nesekmē to sasniegšanu;

b)

kapacitātes mērķis, ko Centrāleiropas funkcionālā gaisa telpas bloka (FABEC) plānā noteikušas Beļģija, Vācija, Francija, Luksemburga un Nīderlande, neatbilst Eiropas Savienības mēroga mērķiem un pienācīgi nesekmē to sasniegšanu;

c)

izmaksu efektivitātes mērķi, ko savos valsts plānos noteikušas Bulgārija, Čehija, Vācija, Igaunija, Īrija, Spānija (kontinentālajai maršruta maksājumu zonai), Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Ungārija, Malta, Austrija, Portugāle, Somija, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste, neatbilst Eiropas Savienības mēroga mērķiem un pienācīgi nesekmē to sasniegšanu.

3.

Pieņemot pārskatītos darbības mērķus, attiecīgās dalībvalstis tiek aicinātas nodrošināt, ka tiktu ņemti vērā darbības izvērtēšanas iestādes novērtējuma ziņojumā iekļautie ieteikumi.

Konkrēti, ņemot vērā katras dalībvalsts apstākļus:

a)

Grieķijai, Spānijai, Polijai, Austrijai un Apvienotajai Karalistei būtu jāuzlabo kapacitātes mērķi, lai līdz 2014. gadam panāktu, ka netiek pārsniegtas šādas atsauces vērtības (Eurocontrol aprēķinātās un darbības izvērtēšanas iestādes novērtējuma ziņojumā izmantotās vērtības):

Grieķija: vidēji 0,26 minūtes kavēšanās uz lidojumu,

Spānija: vidēji 0,31 minūtes kavēšanās uz lidojumu,

Polija: vidēji 0,26 minūtes kavēšanās uz lidojumu,

Austrija: vidēji 0,23 minūtes kavēšanās uz lidojumu,

Apvienotā Karaliste: vidēji 0,27 minūtes kavēšanās uz lidojumu.

b)

Beļģijai, Vācijai, Francijai, Luksemburgai un Nīderlandei būtu jāuzlabo FABEC kapacitātes mērķis, lai līdz 2014. gadam sasniegtu līmeni, kas būtu vienāds vai mazāks par atsauces vērtību – vidēji 0,4 minūtēm kavēšanās uz lidojumu.

c)

dalībvalstīm, kas minētas 2. punkta c) apakšpunktā, būtu jāizmanto visi līdzekļi, lai valsts vai funkcionālā gaisa telpas bloka darbības plānos pārskata perioda laikā uzlabotu izmaksu efektivitātes mērķus, jo īpaši ciktāl tas attiecas uz vispārējās situācijas attīstību, kapitāla izmaksu un atbalsta izmaksu samazināšanu (tādu izmaksu samazināšanu, kas nav izmaksas, kuras rodas gaisa satiksmes vadības dispečeriem darbībā), ražīguma uzlabošanu un ieguldījumu racionalizāciju saistībā ar funkcionālo gaisa telpas bloku izveidi;

d)

Čehijai, Vācijai, Igaunijai, Īrijai, Spānijai, Francijai, Maltai, Austrijai, Slovākijai, Somijai un Apvienotajai Karalistei būtu jāpārskata pieņēmumi, kas ir riska prēmijas un, attiecīgi, pašu kapitāla ienesīguma pamatā, un būtu jāsniedz pamatojums kapitāla izmaksu būtiskajam pieaugumam;

e)

Bulgārijai, Čehijai, Igaunijai, Francijai, Itālijai, Latvijai, Ungārijai, Maltai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai, Slovākijai, Somijai un Apvienotajai Karalistei būtu atkārtoti jāizvērtē, kādā mērā un cik ļoti ir nepieciešami ieguldījumi darbības mērķu sasniegšanai pārskata periodā, ņemot vērā, ka tā ir iespēja tos racionalizēt funkcionālo gaisa telpas bloku vai reģionālo projektu satvarā.

4.

Papildus 3. punktā minētajiem ieteikumiem:

a)

dalībvalstis tiek lūgtas valsts vai funkcionālā gaisa telpas bloka darbības plānos precizēt, kāds pārskata periodā ir bijis ieguldījumu pienesums un ietekme attiecībā uz darbības mērķiem, izmantojot atsauces uz konkrētu gadījumu izpēti un/vai izmaksu un ieguvumu analīzi un aprakstot to nozīmi saistībā ar Eiropas ATM ģenerālplānu, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz pirmā īstenošanas pasākumu kopuma (IP1) ieviešanu. Šai informācijai jāatbilst informācijai, ko ietver aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības plānos, kā precizēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2096/2005 (4) I pielikuma 2.2. sadaļas 2) punktā;

b)

lai atvieglinātu nepieciešamo pielāgojumu izdarīšanu pārskata perioda beigās, dalībvalstis tiek lūgtas iepazīstināt ar pieņēmumiem un pamatojumu, kāpēc veidojas izmaksas, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1794/2006 11.a panta 8. punktu varētu uzskatīt par nekontrolējamām;

c)

tām funkcionālā gaisa telpas bloka dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas darbības plānu, kurā būtu iekļauti funkcionālā gaisa telpas bloka līmenī izvirzītie mērķi, kopā ar darbības izvērtēšanas iestādi informatīvos nolūkos ir jāpaziņo Komisijai apkopotie darbības mērķi, uzsverot funkcionālā gaisa telpas bloka līmenī izvirzīto mērķu atbilstību Eiropas Savienības mēroga darbības mērķiem, kā precizēts Regulas (ES) Nr. 691/2010 5. panta 3. punktā.

5.

Komisija kopā ar darbības izvērtēšanas iestādi turpinās ar šo ieteikumu aizsākto darbu, veidojot divpusējus un/vai daudzpusējus kontaktus ar dalībvalstīm.

6.

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 201, 3.8.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 48, 23.2.2011., 16. lpp.

(3)  OV L 341, 7.12.2006., 3. lpp.

(4)  OV L 335, 21.12.2005., 13. lpp.


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 348/02

Komisija 2011. gada 23. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai franču valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6415. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 348/03

Komisija 2011. gada 24. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6378. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/5


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 28. novembris

2011/C 348/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3348

JPY

Japānas jena

103,82

DKK

Dānijas krona

7,4375

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85820

SEK

Zviedrijas krona

9,2597

CHF

Šveices franks

1,2309

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8355

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,757

HUF

Ungārijas forints

308,91

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6970

PLN

Polijas zlots

4,5153

RON

Rumānijas leja

4,3660

TRY

Turcijas lira

2,4817

AUD

Austrālijas dolārs

1,3435

CAD

Kanādas dolārs

1,3802

HKD

Hongkongas dolārs

10,4038

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7694

SGD

Singapūras dolārs

1,7338

KRW

Dienvidkorejas vona

1 539,49

ZAR

Dienvidāfrikas rands

11,1555

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,5215

HRK

Horvātijas kuna

7,4985

IDR

Indonēzijas rūpija

12 183,43

MYR

Malaizijas ringits

4,2420

PHP

Filipīnu peso

58,392

RUB

Krievijas rublis

41,7500

THB

Taizemes bāts

41,806

BRL

Brazīlijas reāls

2,4877

MXN

Meksikas peso

18,7413

INR

Indijas rūpija

69,4560


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/6


Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar kvotām, kuras Kopiena atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

2011/C 348/05

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 616/2007 (1) ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importēšanai. Daudzumi, kas norādīti 2011. gada oktobra pirmajās septiņās dienās iesniegtajos importa licenču pieteikumos par apakšperiodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam attiecībā uz kvotām 09.4212, 09.4214, 09.4217 un 09.4218, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (2) 7. panta 4. punkta otro teikumu daudzumus, par kuriem netika iesniegti pieteikumi, pieskaita apjomam, kas noteikts nākamajam kvotas apakšperiodam – no 2012. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam; minētie daudzumi norādīti šā paziņojuma pielikumā.


(1)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

Kvotas kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 30. jūnijam

(kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/7


Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2010. gada 25. maija sanāksmē par lēmuma projektu saistībā ar lietu COMP/39.092 (1) – Vannas istabu aprīkojums un armatūra

Ziņotājs: Francija

2011/C 348/06

1.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas veiktajam juridiskajam faktu novērtējumam, kas kvalificējami kā vienošanās un/vai saskaņota darbība LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta nozīmē.

2.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par ražojumiem, ko šis kartelis ietekmē.

3.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par ģeogrāfisko teritoriju, ko šis kartelis ietekmē.

4.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam, ka vienošanās un/vai saskaņotas darbības attiecīgajās ES dalībvalstīs varēja ievērojami ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm.

5a.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam, ka šis kartelis ir atsevišķs un ilgstošs pārkāpums.

5b.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par katra uzņēmuma atbildību saistībā ar atsevišķa un ilgstoša pārkāpuma dažādām ģeogrāfiskām darbības jomām.

6.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas veiktajam novērtējumam par pārkāpuma ilgumu.

7.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par lēmuma projekta adresātiem, jo īpaši atsaucoties uz atbildības piedēvēšanu attiecīgo grupu mātesuzņēmumiem.

8.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka nepastāv atbildību pastiprinoši apstākļi.

9.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka nepastāv atbildību mīkstinoši apstākļi.

10.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar 2002. gada Paziņojumu par iecietību.

11.

Padomdevēja komiteja iesaka publicēt tās atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/8


Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2010. gada 18. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu saistībā ar lietu COMP/39.092 (2) – Vannas istabu aprīkojums un armatūra

Ziņotājs: Francija

2011/C 348/07

1.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai, ka tiem lēmuma projekta adresātiem, kuriem ir ierosināts piemērot sodanaudu, ir jāuzliek sodanauda par izdarītajiem pārkāpumiem.

2.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai par sodanaudas pamatapjomiem.

3.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai, ka nepastāv atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi.

4.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai par sodanaudu samazināšanu, pamatojoties uz 2002. gada Paziņojumu par iecietību.

5.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas novērtējumam par maksātnespēju.

6.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai par sodanaudu galīgo apmēru.

7.

Padomdevēja komiteja iesaka publicēt tās atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/9


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

COMP/39.092 – Vannas istabu aprīkojums un armatūra

2011/C 348/08

Šī lieta attiecas uz karteli, ar kuru vannas istabu aprīkojuma un armatūras ražotāji saskaņoja cenas un atlaides Austrijā, Beļģijā, Francijā, Vācijā, Itālijā un Nīderlandē.

PAMATINFORMĀCIJA

Pēc tam, kad uzņēmums Masco Corporation2004. gada 15. jūlijā bija iesniedzis pieteikumu par atbrīvojumu no sodanaudas saskaņā ar 2002. gada Paziņojumu par iecietību, Komisija veica pārbaudes vairākos uzņēmumos un apvienībās, kas darbojas vannas istabu aprīkojuma un armatūras ražošanas jomā, piecās valstīs, proti, Austrijā, Beļģijā, Vācijā, Itālijā un Nīderlandē. Pēc šīm pārbaudēm pieteikumus par atbrīvojumu no sodanaudas iesniedza arī uzņēmumi Grohe, American Standard, Roca, Hansa un Dornbracht. Komisija 2005. gada 2. martā uzņēmumam Masco piešķīra nosacītu atbrīvojumu no sodanaudas.

RAKSTISKĀ PROCEDŪRA

Iebildumu izklāsts

Pēc iepriekš minēto pieteikumu iesniegšanas un sekojošām pārbaudēm Komisija 2007. gada 26. martā sagatavoja iebildumu izklāstu, ko paziņoja 79 juridiskām personām, kas pieder 19 uzņēmumu grupām (2). Komisijas sākotnējais viedoklis bija, ka adresāti dažādā mērā (apjoma un ilguma ziņā) piedalījās atsevišķā un ilgstošā LESD 101. panta (bijušais EK līguma 81. pants) un EEZ līguma 53. panta pārkāpumā, kas skar vannas istabu aprīkojuma un armatūras tirgu (3) sešās dalībvalstīs (4). Saskaņā ar iebildumu izklāstu adresāti regulāri saskaņoja cenu pieaugumu, vienojās par cenu noteikšanu un apmainījās ar slepenu komercinformāciju. Komisija paziņoja par tās nolūku pieņemt lēmumu par pārkāpumu un piemērot sodanaudas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. un 23. pantu (5).

Piekļuve lietas materiāliem

Pusēm tika dota piekļuve lietas materiāliem DVD veidā. Mutiskajiem paziņojumiem, kas sniegti saistībā ar Paziņojumu par iecietību, bija iespējams piekļūt Komisijas telpās. Šajā procesā informāciju, ko sākotnēji uzskatīja par nepieejamu, trīs gadījumos pusēm darīja pieejamu papildu DVD veidā.

Atbilžu uz iebildumu izklāstu iesniegšanas termiņa pagarinājumi

Iebildumu izklāsta adresātiem sākotnēji tika noteikts divu mēnešu termiņš rakstisku atsauksmju sniegšanai par iebildumu izklāstu no datuma, kad saņemti Komisijas lietas materiāli DVD formātā. Ņemot vērā vairāku pušu lūgumus, kā arī papildu informācijas izpaušanu un brīvdienas, kas iekrita šajā periodā, visiem iebilduma izklāsta adresātiem tika piešķirti divi termiņa pagarinājumi – katrs par vienu mēnesi. Izņēmuma kārtā šos vispārējos pagarinājumus ar Uzklausīšanas amatpersonas apstiprinājumu piešķīra tieši Konkurences ģenerāldirektorāts. Turklāt pēc pamatotiem lūgumiem tobrīd atbildīgā Uzklausīšanas amatpersona vairākām pusēm piešķīra atsevišķus papildu pagarinājumus. Kopumā pusēm tika doti apmēram četri mēneši, lai atbildētu uz iebildumu izklāstu. Visas puses atbildēja noteiktajā laikā.

MUTISKĀ PROCEDŪRA

Mutiska uzklausīšana

Visas uzņēmumu grupas, izņemot RAF Rubinetteria SpA, izmantoja savas tiesības tikt uzklausītām mutiskā uzklausīšanā, kas notika 2007. gada 12–14. novembrī (6).

Faktu vēstule

Faktu vēstule visām pusēm tika nosūtīta 2009. gada 9. jūlijā. Ar šo vēstuli Komisija paziņoja par atsevišķiem pierādījumiem, kas nebija īpaši norādīti vai izmantoti iebildumu izklāstā, bet kurus Komisija tomēr plānoja izmantot galīgajā lēmumā. Tajā pašā laikā puses tika informētas par secinājumiem, kas izriet no pierādījumiem, lai pamatotu iebildumus, kas jau tika minēti iebildumu izklāstā. Lai gan šos atsevišķos pierādījumus neizmantoja iebildumu izklāstā, tie tomēr tika iekļauti lietas materiālos, kas jau tika darīti pieejami. Pusēm piešķīra trīs nedēļas, lai iesniegtu atbildes uz faktu vēstuli.

Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju viena procesā iesaistītā puse pieprasīja otru uzklausīšanu, jo tā uzskatīja, ka administratīvā procedūra ir nepamatoti ilga.

LĒMUMA PROJEKTS

Pēc adresātu rakstiskajiem un mutiskajiem iesniegumiem Komisija saglabāja iebildumus pret 63 juridiskām personām, kas pieder 17 uzņēmumu grupām, un tā nolēma atcelt iebildumus pret diviem uzņēmumiem (7). Attiecībā uz uzņēmumiem, kas ir iekļauti lēmuma projektā, ir ievērojami samazināts pārkāpuma ilgums saistībā ar lielāko daļu valstu, un kopējais ilgums ir samazināts no gandrīz 19 gadiem līdz apmēram 12 gadiem.

Turklāt salīdzinājumā ar iebildumu izklāstu dažām iesaistītajām pusēm ir samazināta pārkāpuma darbības joma un līdzdalības apmērs. Konkrētāk, tikai astoņi uzņēmumi tiek saukti pie atbildības par līdzdalību atsevišķā un ilgstošā pārkāpumā attiecībā uz visa veida ražojumiem un visu ģeogrāfisko teritoriju, t. i., Austriju, Beļģiju, Franciju, Vāciju, Itāliju un Nīderlandi. Pārējie uzņēmumi tiek saukti pie atbildības tikai par atsevišķu un ilgstošu pārkāpumu attiecībā uz valstīm, kurās varēja pierādīt šo uzņēmumu reālu piedalīšanos kartelī, jo lietas materiālos iekļautie pierādījumi nav pietiekami, lai nešaubīgi noteiktu, ka šie uzņēmumi apzinājās vai tiem būtu bijis jāapzinās, ka karteļa vienošanās attiecās uz visu ģeogrāfisko teritoriju. Pieci Itālijas ražotāji tiek saukti pie atbildības tikai par nelikumīgu saziņu par krāniem, aprīkojumu un keramiku, jo tie piedalījās kartelī un zināja par karteļa vienošanos tikai attiecībā uz Itāliju, kur slepenā vienošanās neattiecās uz dušas nodalījumiem. Tomēr pārējie uzņēmumi tiek saukti pie atbildības par atsevišķu un ilgstošu pārkāpumu, kas attiecas uz visām trim ražojumu grupām, jo šie uzņēmumi, pat ja tie nedarbojās citos produktu tirgos, zināja (vai tiem būtu bijis jāzina) par visiem ražojumiem, uz ko attiecās pret konkurenci vērstās vienošanās. Tomēr sodanaudas aprēķināšanas nolūkos vērā ņems tikai preču pārdoto apjomu tirgos, kuros šie uzņēmumi darbojās. Turklāt lēmumā ir konstatēts, ka pastāv noilguma tiesības attiecībā uz sodanaudas piemērošanu Nīderlandei.

Visbeidzot, ņemot vērā administratīvās procedūras ilgumu šajā lietā, atgādinu, ka Pamattiesību hartas 41. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un struktūrās. Kopumā procedūra ir ilgusi apmēram piecus gadus un sešus mēnešus, turklāt ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi kopš iebildumu izklāsta paziņošanas un apmēram 31 mēnesis kopš mutiskās uzklausīšanas. Izrādās, ka laikposms pēc mutiskās uzklausīšanas tika ievērojami novilcināts, neatkarīgi no tā, ka Komisija šajā laikā sagatavoja faktu vēstuli, uz kuru puses varēja atbildēt, un izskatīja un izvērtēja vairākus apgalvojumus par maksātnespēju. Jebkurā gadījumā jautājums par to, vai Komisijai nepieciešamais laiks, lai pieņemtu šo lēmumu, ir bijis pretrunā principam par pieņemamu termiņu, var palikt atklāts, jo nav nekādu norāžu uz to, ka procedūras ilgums būtu kavējis aizstāvības tiesību efektīvu īstenošanu (8).

Manuprāt, lēmuma projekts attiecas tikai uz iebildumiem, attiecībā uz kuriem pusēm tika dota iespēja paust savu viedokli.

Es uzskatu, ka šajā lietā ir ievērotas visu procesa dalībnieku tiesības tikt uzklausītiem.

Briselē, 2010. gada 21. jūnijā

Michael ALBERS


(1)  Saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci (OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.).

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, (..), Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, (..), Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria un Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Vannas istabu aprīkojuma un armatūras tirgus sastāv no trim produktu grupām: i) krāni un aprīkojums, ii) dušas nodalījumi un iii) keramika.

(4)  Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija un Nīderlande.

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp).

(6)  Lai gan visas uzņēmumu grupas, izņemot RAF Rubinetteria, piedalījās uzklausīšanā, dažas juridiskas personas, kas pieder uzņēmumiem American Standard, Duscholux un Sanitec, netika pārstāvētas atsevišķi, proti, Trane Inc (iepriekš American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) un Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […]

(8)  Skat. Eiropas Savienības Tiesas 2006. gada 21. septembra spriedums lietā C-105/04 P, 35. punkts un turpmākie punkti, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 348/12


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2010. gada 23. jūnijs)

par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu

(Lieta COMP/39.092 – Vannas istabu aprīkojums un armatūra)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4185)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, franču, vācu un itāļu valodā)

2011/C 348/09

Komisija 2010. gada 23. jūnijā pieņēma lēmumu par procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 101. pantam. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā. Lēmuma nekonfidenciāla versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   IEVADS

(1)

Lēmums bija adresēts 62 juridiskām personām, kuras pieder 17 uzņēmumiem, kas strādā vannas istabu aprīkojuma un armatūras ražošanas jomā, par LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu. No 1992. gada 16. oktobra līdz 2004. gada 9. novembrim adresāti piedalījās vienotā, sarežģītā un turpinātā pārkāpumā, kas aptvēra Austrijas, Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Beļģijas un Francijas teritoriju un izpaudās kā cenu paaugstinājumu ikgadēja saskaņošana, kā arī cenu paaugstinājumu saskaņošana saistībā ar konkrētiem notikumiem (piemēram, izejvielu cenu kāpums, ceļu lietošanas nodokļi vai euro ieviešana), minimālo cenu un atlaižu noteikšana un apmaiņa ar slepenu komercdarbības informāciju.

2.   LIETAS APRAKSTS

2.1.   Procedūra

(2)

Šo lietu uzsāka, pamatojoties uz uzņēmuma Masco2004. gada 15. jūlijā iesniegto pieteikumu par atbrīvojumu no sodanaudas saskaņā ar Komisijas 2002. gada Paziņojumu par iecietību. Komisija ieguva turpmākus pierādījumus, veicot 2004. gada novembrī pārbaudes vairāku lēmuma adresātu telpās Austrijā, Beļģijā, Vācijā, Itālijā un Nīderlandē. Komisija pēc šīm pārbaudēm saņēma pieteikumus par atbrīvojumu no sodanaudas no uzņēmumiem Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca un Artweger un nosūtīja vairākus informācijas pieprasījumus.

(3)

Iebildumu izklāsts tika nosūtīts 2007. gada 26. martā, un visiem uzņēmumiem tika dota iespēja piekļūt lietas materiāliem un aizstāvēt sevi pret Komisijas sākotnējo viedokli rakstiski, kā arī mutiskās uzklausīšanas laikā 2007. gada 12.–14. novembrī. Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos sniedza labvēlīgu atzinumu 2010. gada 25. maijā un 2010. gada 18. jūnijā, un Komisija pieņēma lēmumu 2010. gada 23. jūnijā.

2.2.   Pārkāpuma kopsavilkums

(4)

Lēmums attiecas uz vienotu un turpinātu LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu vannas istabu aprīkojuma un armatūras ražošanas jomā šādās izstrādājumu grupās: krāni un aprīkojums, sanitārtehnikas izstrādājumi no keramikas un dušas nodalījumi.

(5)

Pārkāpums izpaudās kā cenu paaugstinājumu ikgadēja saskaņošana, kā arī cenu paaugstinājumu saskaņošana saistībā ar konkrētiem notikumiem (piemēram, izejvielu cenu kāpums, ceļu lietošanas nodokļi vai euro ieviešana), minimālo cenu un atlaižu noteikšana un apmaiņa ar slepenu komercdarbības informāciju. Cenas galvenokārt tika saskaņotas sanāksmēs, ko 1992.–2004. gadā organizēja 13 dažādas valstu tirdzniecības asociācijas, turklāt dažiem uzņēmumiem bija arī divpusēji kontakti; cenu saskaņošana attiecās uz tirdzniecības darījumiem starp ražotājiem un vairumtirgotājiem.

(6)

Kartelis aptvēra sešas dalībvalstis, proti, Vāciju, Austriju, Itāliju, Beļģiju, Franciju un Nīderlandi. Attiecībā uz Nīderlandi lēmumā tika konstatēta pārkāpuma esamība, taču sodanauda netika uzlikta, jo pārkāpums šīs valsts gadījumā tika noteikts no 2009. gada 31. decembra.

(7)

Lēmumā ir konstatēts vienots, sarežģīts un turpināts pārkāpums attiecībā uz trim ražojumu grupām iepriekš minētajās sešās dalībvalstīs. No 17 attiecīgo uzņēmumu grupām astoņi uzņēmumi tiek sauktie pie atbildības par vienotu, sarežģītu un turpinātu pārkāpumu visās sešās valstīs (proti, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec un Villeroy & Boch), jo tika konstatēts, ka tie nevarēja nezināt par karteļa vispārējo mērogu un tā galvenajām īpašībām. Atlikušie uzņēmumi tiek saukti pie atbildības par vienotu, sarežģītu un turpinātu pārkāpumu tikai tajās valstīs, kurās tie strādāja karteļa ietvaros, jo nebija iespējams pierādīt, ka šie uzņēmumi apzinājās karteļa vispārējo ģeogrāfisko mērogu (2).

(8)

Katrs adresāts tiek saukts pie atbildības atbilstoši tā iesaistei karteļa pasākumos, t. i., vai nu kā tiešs dalībnieks, vai arī kā mātesuzņēmums, jo meitasuzņēmuma uzvedība tiek piedēvēta mātesuzņēmumam, ja mātesuzņēmumam bija izšķiroša ietekme uz meitasuzņēmumu rīcību attiecīgajā laikposmā.

2.3.   Adresāti un pārkāpuma ilgums

(9)

Lēmums ir adresēts 62 juridiskajām personām, kas pieder šādiem 17 uzņēmumiem: Masco, Grohe, Ideal Standard  (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema un Zucchetti.

(10)

Dažādo lēmuma adresātu līdzdalības ilgums pārkāpumā ir šāds:

a)

Masco Corporation (1.1.1995.–15.7.2004.); Hansgrohe AG (16.10.1992.–15.7.2004.; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002.–15.7.2004.); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995.–15.7.2004.); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000.–15.7.2004.), Hansgrohe B.V. (28.9.1994.–31.12.1999.); Hansgrohe Sarl (1.5.2004.–15.7.2004.); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992.–15.7.2004.); Hüppe GmbH (15.9.1994.–15.7.2004.); Hüppe GesmbH (12.10.1994.–15.7.1994.); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003.–15.7.2004.); Hüppe B.V. (20.1.1999.–31.12.1999.);

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993.–9.11.2004.); Grohe AG (15.3.1993.–9.11.2004.); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998.–9.11.2004.); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994.–9.11.2004.); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000.–9.11.2004.); Grohe Sarl (10.12.2002.–9.11.2004.); Grohe SpA (15.3.1993.–9.11.2004.); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994.–31.12.1999.);

c)

Trane Inc. (15.3.1993.–9.11.2004.), WABCO Europe BVBA (29.10.2001.–9.11.2004.); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994.–9.11.2004.), Ideal Standard GmbH (19.3.2003.–9.11.2004.); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001.–9.11.2004.); Ideal Standard France (10.12.2002.–9.11.2004.); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993.–9.11.2004.), Ideal Standar Nederland B.V. (30.11.1994.–31.12.1999.);

d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992.–9.11.2004.); Hansa Nederland B.V. (26.11.1996.–31.12.1999.); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992.–9.11.2004.); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003.–9.11.2004.), un Hansa Austria GmbH (21.7.1994.–9.11.2004.);

e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994.–9.11.2004.); Allia S.A.S. (25.2.2004.–9.11.2004.); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004.–9.11.2004.); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994.–9.11.2004.); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994.–9.11.2004.); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996.–9.11.2004.); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996.–14.9.2001.);

f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994.–9.11.2004.); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994.–9.11.2004.); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001.–9.11.2004.); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004.–9.11.2004.);

g)

Duravit AG (7.7.2000.–9.11.2004.); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001.–9.11.2004.); Duravit SA (25.2.2004.–9.11.2004.);

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994.–9.11.2004.), Duscholux Belgium SA/N.V. (21.9.2000.–9.11.2004.), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994.–9.11.2004.);

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998.–9.11.2004.);

j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998.–9.11.2004.), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994.–9.11.2004.);

k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999.–9.11.2004.), Roca Sarl (10.12.2002.–9.11.2004.), Laufen Austria AG (12.10.1994.–9.11.2004.);

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994.–9.11.2004.);

m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993.–9.11.2004.);

n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000.–9.11.2004.);

o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993.–9.11.2004.);

p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993.–9.11.2004.);

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992.–9.11.2004.).

2.4.   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

(11)

Ar lēmumu piemēro 2006. gada Pamatnostādnes par sodanaudu (4).

2.4.1.   Sodanaudas pamatsumma

(12)

Kā sodanaudas pamatsumma tika noteikta daļa no vairumtirgotājiem pārdotās vannas istabu aprīkojuma un armatūras vērtības, ko katrs uzņēmums guva konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā pārkāpuma pēdējā gadā (vairuma uzņēmumu gadījumā – 2003. gadā); šo vērtību reizina ar to gadu un mēnešu skaitu, kurus katrs uzņēmums piedalījās pārkāpumā (mainīgā summa), pieskaitot tai papildu summu, ko arī aprēķina kā pārdošanas vērtības daļu nolūkā preventīvi nepieļaut horizontālas vienošanās par cenu noteikšanu (papildu summa).

(13)

Ņemot vērā pārkāpuma raksturu, visu attiecīgo uzņēmumu apvienoto tirgus daļu, pārkāpuma ģeogrāfisko mērogu un īstenošanu, mainīgā summa un papildu summa tika noteiktas 15 % apmērā.

2.4.2.   Pamatsummas koriģēšana

(14)

Šajā lietā nav piemērojami atbildību pastiprinoši vai mīkstinoši apstākļi. Sodanaudas palielinājums preventīvā nolūkā netika piemērots.

2.4.3.   Apgrozījuma 10 % robežas piemērošana

(15)

Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punktā paredzētā sodanaudas augstākā pieļaujamā robeža 10 % apmērā no apgrozījuma tika sasniegta visu uzņēmumu gadījumā, izņemot divus. Attiecīgās sodanaudas summas tika atbilstoši koriģētas.

2.4.4.   2002. gada Paziņojuma par iecietību piemērošana – sodanaudas samazināšana

(16)

Attiecībā uz 2002. gada Paziņojuma par iecietību piemērošanu ir minams, ka uzņēmumam Masco tika piešķirts pilnīgs atbrīvojums no sodanaudas. Sodanaudu uzņēmumiem Grohe un Ideal Standard samazināja par 30 %. Turklāt saskaņā ar 2002. gada Paziņojuma par iecietību 23. punktu Komisija, nosakot uzņēmumam Ideal Standard uzliekamo sodanaudu, neņēma vērā faktus par keramikas izstrādājumiem Beļģijā un krāniem, aprīkojumu un keramikas izstrādājumiem Francijā. Iemesls tam bija tas, ka Ideal Standard bija pirmais uzņēmums, kas informēja Komisiju par pārkāpumu, ko konstatēja saistībā ar šīm ražojumu grupām un valstīm, un ka šie fakti Komisijai iepriekš nebija zināmi. Hansa, Roca, Dornbracht un Artweger pieteikumi par iecietību tika noraidīti, jo tiem nebija būtiskas pievienotās vērtības salīdzinājumā ar Komisijas rīcībā jau esošo informāciju.

2.4.5.   Maksātnespēja

(17)

Desmit uzņēmumi atsaucās uz savu maksātnespēju saskaņā ar 35. punktu 2006. gada Pamatnostādnēs sodanaudas aprēķināšanai. Komisija izskatīja šos apgalvojumus un rūpīgi izvērtēja šo uzņēmumu finanšu stāvokli un konkrēto sociālo un ekonomisko kontekstu.

(18)

Novērtējot uzņēmumu finanšu stāvokli, Komisija pārbaudīja uzņēmumu nesenos un pašreizējos finanšu pārskatus, kā arī to prognozes turpmākajiem gadiem. Komisija izvērtēja vairākus finanšu rādītājus, ar kuriem mēra uzņēmuma stabilitāti, rentabilitāti, maksātspēju un likviditāti, kā arī uzņēmuma pašu kapitāla un naudas plūsmas situāciju. Turklāt Komisija ņēma vērā attiecības ar ārējiem finanšu partneriem, piemēram, ar bankām, kā arī attiecības ar akcionāriem. Novērtējumā tika ņemti vērā arī pārstrukturēšanas plāni.

(19)

Komisija novērtēja konkrēto sociālo un ekonomisko kontekstu katra tā uzņēmuma gadījumā, kura finanšu stāvoklis tika atzīts par pietiekami kritisku. Šajā saistībā tika ņemta vēra pasaules ekonomikas un finanšu krīzes ietekme uz vannas istabu aprīkojuma ražošanas jomu. Saistībā ar pieciem attiecīgajiem uzņēmumiem Komisija arī secināja, ka sodanauda izraisītu šo uzņēmumu aktīvu ievērojamu vērtības zudumu.

(20)

Komisijas novērtējuma rezultātā trim uzņēmumiem uzliekamo sodanaudu samazināja par 50 % un pārējo divu uzņēmumu gadījumā par 25 %, ņemot vērā to sarežģīto finanšu stāvokli.

3.   AR LĒMUMU UZLIKTĀ SODANAUDA

1.

 

EUR 0

uzņēmumiem Masco Corporation, Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH, Hansgrohe SA/N.V., Hansgrohe B.V., Hansgrohe Sarl, Hansgrohe S.R.L., Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA (N.V.) un Hüppe B.V.

2.

a)

EUR 25 372 377

solidāri uzņēmumiem Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH un Grohe AG;

b)

EUR 4 917 533

solidāri uzņēmumiem Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH un Grohe AG;

c)

EUR 4 132 820

solidāri uzņēmumiem Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH un Grohe AG;

d)

EUR 6 277 702

solidāri uzņēmumiem Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH un Grohe AG;

e)

EUR 14 124 828

solidāri uzņēmumiem Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH un Grohe AG;

f)

EUR 0

solidāri uzņēmumiem Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH un Grohe AG.

KOPĀ

EUR 54 825 260

 

3.

a)

EUR 259 066 294

uzņēmumam Trane Inc.;

b)

EUR 44 995 552

solidāri uzņēmumiem WABCO Europe BVBA un Trane Inc.;

c)

EUR 1 519 000

solidāri uzņēmumiem WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA un Trane Inc.;

d)

EUR 0

solidāri uzņēmumiem Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA un Trane Inc.;

e)

EUR 12 323 430

solidāri uzņēmumiem Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA un Trane Inc.;

f)

EUR 5 575 920

solidāri uzņēmumiem Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA un Trane Inc.;

g)

EUR 0

solidāri uzņēmumiem Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA un Trane Inc.;

h)

EUR 2 611 000

solidāri uzņēmumiem WABCO Austria GesmbH un Trane Inc.;

i)

EUR 0

uzņēmumam Ideal Standard Nederland B.V.

KOPĀ

EUR 326 091 196

 

4.

a)

EUR 17 700 000

solidāri uzņēmumiem Roca Sanitario SA un Laufen Austria AG;

b)

EUR 6 700 000

solidāri uzņēmumiem Roca SARL un Roca Sanitario SA;

c)

EUR 14 300 000

uzņēmumam Laufen Austria AG.

KOPĀ

EUR 38 700 000

 

5.

a)

EUR 10 181 196

uzņēmumam Hansa Metallwerke AG;

b)

EUR 2 212 713

solidāri uzņēmumiem Hansa Austria GmbH un Hansa Metallwerke AG;

c)

EUR 2 036 239

solidāri uzņēmumiem Hansa Italiana s.r.l. un Hansa Metallwerke AG;

d)

EUR 111 314

solidāri uzņēmumiem Hansa Belgium BVBA-SPRL un Hansa Metallwerke AG;

e)

EUR 0

solidāri uzņēmumiem Hansa Nederland B.V. un Hansa Metallwerke AG.

KOPĀ

EUR 14 541 462 (5)

 

6.

 

EUR 12 517 671

uzņēmumam Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik.

7.

a)

EUR 9 873 060

uzņēmumam Sanitec Europe Oy;

b)

EUR 26 068 884

solidāri uzņēmumiem Keramag Keramische Werke AG un Sanitec Europe Oy;

c)

EUR 1 395 690

solidāri uzņēmumiem Koninklijke Sphinx B.V. un Sanitec Europe Oy;

d)

EUR 4 579 610

solidāri uzņēmumiem Allia S.A.S. un Sanitec Europe Oy;

e)

EUR 2 529 689

solidāri uzņēmumiem Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. un Sanitec Europe Oy;

f)

EUR 4 520 000

solidāri uzņēmumiem Pozzi Ginori SpA un Sanitec Europe Oy;

g)

EUR 5 233 840

solidāri uzņēmumiem Koralle Sanitärprodukte GmbH un Sanitec Europe Oy;

h)

EUR 3 489 227

uzņēmumam Koralle Sanitärprodukte GmbH.

KOPĀ

EUR 57 690 000

 

8.

a)

EUR 54 436 347

uzņēmumam Villeroy & Boch AG;

b)

EUR 6 083 604

solidāri uzņēmumiem Villeroy & Boch Austria GmbH un Villeroy & Boch AG;

c)

EUR 2 942 608

solidāri uzņēmumiem Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) un Villeroy & Boch AG;

d)

EUR 8 068 441

solidāri uzņēmumiem Villeroy & Boch S.A.S. un Villeroy & Boch AG.

KOPĀ

EUR 71 531 000

 

9.

a)

EUR 25 226 652

uzņēmumam Duravit AG;

b)

EUR 2 471 530

solidāri uzņēmumiem Duravit BeLux SPRL/BVBA un Duravit AG;

c)

EUR 1 568 143

solidāri uzņēmumiem Duravit SA un Duravit AG.

KOPĀ

EUR 29 266 325

 

10.

a)

EUR 384 022

uzņēmumam Duscholux GmbH & Co. KG;

b)

EUR 128 007

uzņēmumam Duscholux Belgium SA;

c)

EUR 1 147 652

uzņēmumam DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH.

KOPĀ

EUR 1 659 681

 

11.

a)

EUR 3 233 192

uzņēmumam Kludi GmbH & Co. KG;

b)

EUR 2 282 253

uzņēmumam Kludi Armaturen GmbH & Co. KG.

KOPĀ

EUR 5 515 445

 

12.

 

EUR 2 787 015

uzņēmumam Artweger GmbH. & Co. KG.

13.

 

EUR 1 196 269

uzņēmumam Rubinetteria Cisal SpA.

14.

 

EUR 1 041 531

uzņēmumam Mamoli Robinetteria SpA.

15.

 

EUR 253 600

uzņēmumam RAF Rubinetteria SpA.

16.

 

EUR 421 569

uzņēmumam Rubinetterie Teorema SpA.

17.

 

EUR 3 996 000

uzņēmumam Zucchetti Rubinetteria SpA.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  Šie uzņēmumi ir Roca (saukts pie atbildības attiecībā uz Austriju un Franciju), Dornbracht un Kludi (saukti pie atbildības attiecībā uz Austriju un Vāciju), Artweger (saukts pie atbildības attiecībā uz Austriju), kā arī Itālijas uzņēmumi Cisal, Mamoli, RAF, Teorema un Zucchetti (visi tiek saukti pie atbildības attiecībā uz Itāliju, kur, kā lēmumā izklāstīts, saskaņošana aptvēra tikai krānus, aprīkojumu un keramiku).

(3)  Agrākā Ideal Standard grupa tagad ir sadalīta vairākos uzņēmumos. 10. apsvēruma c) apakšpunktā ir minētas juridiskās personas, kuras veidoja līdzšinējo Ideal Standard grupu un kurām ir adresēts lēmums.

(4)  Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV C 210, 1.9.2006., 2. lpp.).

(5)  Skatīt 2011. gada 1. marta lēmumu, ar ko groza Lēmumu C(2010) 4185 galīgā redakcija par procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantam un EEZ līguma 53. pantam, C(2011) 1178.