ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.348.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 348

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. lapkričio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Komisija

2011/C 348/01

2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos rekomendacija dėl tikslų, nurodytų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 691/2010 parengtuose veiklos rezultatų planuose, persvarstymo ( 1 )

1

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 348/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 348/04

Euro kursas

5

2011/C 348/05

Komisijos komunikatas dėl kiekio, kuriam paraiškų nepateikta, pridėjimo prie 2012 m. balandžio 1 d.–2012 m. birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto Bendrijos leistų naudoti paukštienos sektoriaus produktų kvotų kiekio

6

2011/C 348/06

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, priimta 2010 m. gegužės 25 d. dėl sprendimo projekto byloje COMP/39.092 (1) – Vonios kambario įranga – Pranešėja: Prancūzija

7

2011/C 348/07

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, priimta 2010 m. birželio 18 d. dėl sprendimo projekto byloje COMP/39.092 (2) – Vonios kambario įranga – Pranešėja: Prancūzija

8

2011/C 348/08

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – COMP/39.092 – Vonios kambario įranga

9

2011/C 348/09

2010 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.092 – Vonios kambario įranga) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4185)

12

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

REKOMENDACIJOS

Europos Komisija

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/1


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2011 m. lapkričio 23 d.

dėl tikslų, nurodytų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 691/2010 parengtuose veiklos rezultatų planuose, persvarstymo

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 348/01

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus, numatyta, kad valstybės narės turėtų priimti nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų planus, kuriuose būtų nustatomi privalomieji nacionaliniai arba funkcinių oro erdvės blokų lygmens tikslai, ir užtikrinti, kad jie būtų suderinami su visos Europos Sąjungos veiklos rezultatų tikslais. Jame taip pat numatyta, kad Komisija turėtų įvertinti, ar nacionaliniai ir funkcinių oro erdvės blokų tikslai suderinami su visos Europos Sąjungos veiklos rezultatų tikslais;

(2)

pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 691/2010 13 straipsnio 3 dalį Komisija gali nuspręsti atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) pateikti rekomendaciją priimti persvarstytus veiklos rezultatų tikslus;

(3)

2010 m. liepos 29 d. Komisija pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 691/2010 3 straipsnį paskyrė veiklos rezultatų vertinimo įstaigą, kuri padės jai įgyvendinti veiklos rezultatų planą;

(4)

Komisijos sprendimu 2011/121/ES priimti visos Europos Sąjungos 2012–2014 m. veiklos rezultatų tikslai (2), kuriais remiantis nustatomi nacionaliniai arba funkcinių oro erdvės blokų tikslai. Nustatyti trijų svarbiausių sričių – aplinkosaugos, pajėgumo ir ekonominio efektyvumo – veiklos rezultatų tikslai. Tačiau nereikalauta, kad per pirmąjį ataskaitinį laikotarpį valstybės narės nustatytų privalomus saugos ir aplinkosaugos tikslus;

(5)

savo nacionalinius planus, įskaitant bendrą Belgijos ir Liuksemburgo planą, valstybės narės Komisijai pateikė iki 2011 m. liepos 5 d. Danija ir Švedija Komisijai pateikė savo funkcinio oro erdvės bloko (Danijos ir Švedijos FAB) planą. Belgija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Šveicarija Komisijai pateikė savo funkcinio oro erdvės bloko (FABEC) planą;

(6)

2011 m. liepos ir rugpjūčio mėn. veiklos rezultatų vertinimo įstaiga Komisijai padėjo vertinti nacionalinius ir funkcinių oro erdvės blokų planus ir 2011 m. rugsėjo 20 d. pateikė vertinimo ataskaitą;

(7)

veiklos rezultatų vertinimo įstaigos ataskaitoje atsižvelgta į sprendimo 2011/121/ES 3 straipsnyje išdėstytas prielaidas, viešai prieinamą ir Eurokontrolėje turimą informaciją, taip pat į nacionaliniuose ir funkcinių oro erdvės blokų planuose valstybių narių pateiktą informaciją;

(8)

kadangi saugos tikslams teikiama pirmenybė, funkcinių oro erdvės blokų planus ir tikslus Komisija vertino remdamasi reglamento (ES) Nr. 691/2010 III priede išdėstytais kriterijais, visų pirma pagal to priedo 1 dalies b punktą atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės bendrąją padėtį. Atsižvelgta ne tik į reglamente (ES) Nr. 691/2010 reikalaujamus veiklos rezultatų tikslus, bet ir į kitus veiklos rezultatų rodiklius ar tikslus, kurie gali būti įtraukti į planus valstybių narių ar funkcinių oro erdvės blokų iniciatyva;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 691/2010 13 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka valstybės narės turėtų priimti persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų tikslus ir atitinkamas priemones tiems tikslams pasiekti;

(10)

persvarstant pajėgumo tikslus turėtų būti užtikrinama sąveika su tinklo valdytoju ir naudojamasi jo parama;

(11)

pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1794/2006 (3) 13 straipsnio 4 dalį valstybės narės, remdamosi nacionaliniais arba funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų planais, įskaitant tokiuose planuose numatytus ekonominio efektyvumo tikslus, iki 2011 m. lapkričio 1 d. turėtų apskaičiuoti ataskaitinio laikotarpio vienetinius tarifus. Jei po 2011 m. lapkričio 1 d. priimami persvarstyti ekonominio efektyvumo tikslai, ataskaitinio laikotarpio vienetiniai tarifai turėtų būti perskaičiuojami pagal galutinai patvirtintus ekonominio efektyvumo tikslus;

(12)

paskelbus veiklos rezultatų vertinimo įstaigos ataskaitą kai kurios valstybės narės pareiškė ketinančios imtis reikalingų priemonių, kad, atsižvelgiant į rekomendacijoje išreikštą Komisijos požiūrį, būtų priimti persvarstyti veiklos rezultatų tikslai;

(13)

pagal Reglamento (ES) Nr. 691/2010 14 straipsnyje nurodytą procedūrą vertinant persvarstytus veiklos rezultatų tikslus, prireikus į šią rekomendaciją bus atsižvelgta;

(14)

pagal Reglamento (ES) Nr. 691/2010 13 straipsnio 3 dalį Komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis, kurioms taikoma ši rekomendacija;

(15)

šioje rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

Šios rekomendacijos tikslas – pareikalauti, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į veiklos rezultatų vertinimo įstaigos vertinimą ir į tai, kas pasiekta palaikant 5 dalyje nurodytus ryšius, kai reikia ir (arba) kai tinkama priimtų persvarstytus nacionaliniuose arba funkcinių oro erdvės blokų planuose nurodomus veiklos rezultatų tikslus, kurie atitiktų sprendimu 2011/121/ES priimtus visos Europos Sąjungos 2012–2014 m. (toliau – ataskaitinis laikotarpis) veiklos rezultatų tikslus ir kuriais būtų tinkamai prisidedama prie tų tikslų.

2.

Remdamasi veiklos rezultatų vertinimo įstaigos ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, Komisija mano, kad:

a)

pajėgumo tikslai, kuriuos savo nacionaliniuose planuose nustatė Graikija, Ispanija, Austrija, Lenkija ir Jungtinė Karalystė, neatitinka visos Europos Sąjungos tikslų ir kad jais tinkamai neprisidedama prie šių tikslų;

b)

pajėgumo tikslas, kurį Vidurio Europos funkcinio oro erdvės bloko (FABEC) plane nustatė Belgija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai, neatitinka visos Europos Sąjungos tikslų ir kad juo tinkamai neprisidedama prie šių tikslų;

c)

ekonominio efektyvumo tikslai, kuriuos savo nacionaliniuose planuose nustatė Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Airija, Ispanija (savo žemyninėje maršruto mokesčių zonoje), Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Vengrija, Malta, Austrija, Portugalija, Suomija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Švedija ir Jungtinė Karalystė, neatitinka visos Europos Sąjungos tikslų ir kad jais tinkamai neprisidedama prie šių tikslų.

3.

Prašoma, kad atitinkamos valstybės narės, nustatydamos persvarstytus veiklos rezultatų tikslus, užtikrintų, kad būtų atsižvelgta į veiklos rezultatų vertinimo įstaigos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.

Konkrečiai, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės aplinkybes:

a)

Graikija, Ispanija, Lenkija, Austrija ir Jungtinė Karalystė turėtų pagerinti savo pajėgumo tikslus, kad iki 2014 m. užtikrintų toliau nurodytas pamatines (Eurokontrolės apskaičiuotas ir veiklos rezultatų vertinimo įstaigos ataskaitoje naudojamas) arba mažesnes vertes:

Graikija – vidutinis skrydžio užlaikymas – 0,26 minutės,

Ispanija – vidutinis skrydžio užlaikymas – 0,31 minutės,

Lenkija – vidutinis skrydžio užlaikymas – 0,26 minutės,

Austrija – vidutinis skrydžio užlaikymas – 0,23 minutės,

Jungtinė Karalystė – vidutinis skrydžio užlaikymas – 0,27 minutės,

b)

Belgija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Nyderlandai turėtų pagerinti FABEC pajėgumo tikslą, kad iki 2014 m. būtų užtikrinta pamatinė 0,4 minutės arba mažesnė vidutinio skrydžio užlaikymo vertė;

c)

2 dalies c punkte nurodytos valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, kad per ataskaitinį laikotarpį dar labiau pagerintų nacionaliniuose arba funkcinių oro erdvės blokų planuose nurodomus ekonominio efektyvumo tikslus, visų pirma tokiose srityse kaip bendrųjų aplinkybių gerinimas, kapitalo sąnaudų ir papildomų išlaidų (ne skrydžių vadovams skirtų išlaidų) mažinimas, našumo didinimas ir investicijų racionalizavimas atsižvelgiant į funkcinių oro erdvės blokų sudarymą;

d)

Čekija, Vokietija, Estija, Airija, Ispanija, Prancūzija, Malta, Austrija, Slovakija, Suomija ir Jungtinė Karalystė turėtų persvarstyti prielaidas, kuriomis grindžiamas rizikos priedas (ir atitinkamai kapitalo grąža), ir turėtų pagrįsti didelį kapitalo sąnaudų padidėjimą;

e)

Bulgarija, Čekija, Estija, Prancūzija, Italija, Latvija, Vengrija, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija ir Jungtinė Karalystė turėtų iš naujo įvertinti investicijų, reikalingų norint per ataskaitinį laikotarpį pasiekti veiklos rezultatų tikslus, dydį ir poreikį ir atsižvelgtų į galimybę jas racionalizuoti įgyvendinant funkcinių oro erdvės blokų arba regioninius projektus.

4.

Be 3 dalyje nurodytų rekomendacijų:

a)

prašoma, kad valstybės narės nacionaliniuose arba funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų planuose nurodytų, kiek investicijomis per ataskaitinį laikotarpį prisidedama prie veiklos rezultatų tikslų ir tų investicijų poveikį tiems tikslams, pateiktų nuorodas į veiklos modelius ir (arba) ekonominės naudos analizę ir apibūdintų jų svarbą Europos ATM pagrindiniam planui, visų pirma diegiant pirmąjį įgyvendinimo paketą (IP1). Ši informacija turėtų atitikti oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo planuose, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2096/2005 (4) I priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte, pateiktą informaciją;

b)

prašoma, kad valstybės narės pateiktų sąnaudų, kurios pagal reglamento (EB) Nr. 1794/2006 11a straipsnio 8 dalį gali būti laikomos nekontroliuojamomis, nustatymo prielaidas ir pagrindimą siekiant užtikrinti, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje būtų lengviau padaryti būtinas pataisas;

c)

prašoma, kad funkcinio oro erdvės bloko valstybės narės, kurios nepatvirtino funkcinio oro erdvės bloko veiklos rezultatų plano ir tikslų, bendradarbiaudamos su veiklos rezultatų vertinimo įstaiga, Komisijai pateiktų apibendrintus funkcinio oro erdvės bloko veiklos rezultatų tikslus ir atskleistų suderinamumą su visos Europos Sąjungos veiklos rezultatų tikslais, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 691/2010 5 straipsnio 3 dalyje.

5.

Komisija, bendradarbiaudama su veiklos rezultatų vertinimo įstaiga ir palaikydama dvišalius ir (arba) daugiašalius ryšius su valstybėmis narėmis, ketina stebėti, kaip įgyvendinama ši rekomendacija.

6.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 23 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 201, 2010 8 3, p. 1.

(2)  OL L 48, 2011 2 23, p. 16.

(3)  OL L 341, 2006 12 7, p. 3.

(4)  OL L 335, 2005 12 21, p. 13.


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/4


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 348/02

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik prancūzų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32011M6415. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/4


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 348/03

2011 m. lapkričio 24 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32011M6378. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/5


Euro kursas (1)

2011 m. lapkričio 28 d.

2011/C 348/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3348

JPY

Japonijos jena

103,82

DKK

Danijos krona

7,4375

GBP

Svaras sterlingas

0,85820

SEK

Švedijos krona

9,2597

CHF

Šveicarijos frankas

1,2309

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8355

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,757

HUF

Vengrijos forintas

308,91

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6970

PLN

Lenkijos zlotas

4,5153

RON

Rumunijos lėja

4,3660

TRY

Turkijos lira

2,4817

AUD

Australijos doleris

1,3435

CAD

Kanados doleris

1,3802

HKD

Honkongo doleris

10,4038

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7694

SGD

Singapūro doleris

1,7338

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 539,49

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,1555

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,5215

HRK

Kroatijos kuna

7,4985

IDR

Indonezijos rupija

12 183,43

MYR

Malaizijos ringitas

4,2420

PHP

Filipinų pesas

58,392

RUB

Rusijos rublis

41,7500

THB

Tailando batas

41,806

BRL

Brazilijos realas

2,4877

MXN

Meksikos pesas

18,7413

INR

Indijos rupija

69,4560


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/6


Komisijos komunikatas dėl kiekio, kuriam paraiškų nepateikta, pridėjimo prie 2012 m. balandžio 1 d.–2012 m. birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto Bendrijos leistų naudoti paukštienos sektoriaus produktų kvotų kiekio

2011/C 348/05

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 616/2007 (1) leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų importo kvotas. Kiekis, dėl kurio per 2011 m. spalio mėn. pirmąsias septynias dienas pateiktos importo licencijų paraiškos 2012 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio daliai, kvotų, kurių Nr. 09.4212, 09.4214, 09.4217 ir 09.4218 atveju, yra mažesnis už skirtą kiekį. Remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (2) 7 straipsnio 4 dalies antru sakiniu, kiekis, kuriam paraiškų nepateikta, pridedamas prie artimiausios būsimos kvotos laikotarpio dalies, t. y. 2012 m. balandžio 1 d.–2012 m. birželio 30 d., ir nurodomas šio pranešimo priede.


(1)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


PRIEDAS

Kvotos eilės Nr.

Prie 2012 m. balandžio 1 d.–2012 m. birželio 30 d. laikotarpio dalies pridėtinas kiekis, kuriam paraiškų nepateikta

(produkto svoris, kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/7


Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, priimta 2010 m. gegužės 25 d. dėl sprendimo projekto byloje COMP/39.092 (1) – Vonios kambario įranga

Pranešėja: Prancūzija

2011/C 348/06

1.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai, kad pateikti faktai turi būti vertinami kaip susitarimas ir (arba) suderinti veiksmai, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnyje ir EEE susitarimo 53 straipsnyje.

2.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu dėl kartelio paveiktų produktų.

3.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu dėl kartelio paveiktos geografinės teritorijos.

4.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu, kad susitarimas ir (arba) suderinti veiksmai atitinkamose ES valstybėse narėse galėjo daryti svarią įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

5a.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai, kad kartelis turi būti vertinamas kaip vienas tęstinis pažeidimas.

5b.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu dėl kiekvienos įmonės atsakomybės atsižvelgiant į skirtingą vieno tęstinio pažeidimo geografinę apimtį.

6.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu dėl pažeidimo trukmės.

7.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai dėl sprendimo projekto adresatų, ypač dėl atsakomybės priskyrimo atitinkamų įmonių grupių kontroliuojančiosioms bendrovėms.

8.

Patariamasis komitetas pritaria Komisijai, kad nėra taikytinų sunkinančių aplinkybių.

9.

Patariamasis komitetas pritaria Komisijai, kad nėra taikytinų lengvinančių aplinkybių.

10.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu dėl paraiškų, pateiktų pagal 2002 m. Pranešimą apie baudos neskyrimą arba sumažinimą.

11.

Patariamasis komitetas rekomenduoja paskelbti jo nuomonę Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/8


Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, priimta 2010 m. birželio 18 d. dėl sprendimo projekto byloje COMP/39.092 (2) – Vonios kambario įranga

Pranešėja: Prancūzija

2011/C 348/07

1.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai, kad bauda turėtų būti paskirta tiems sprendimo projekto adresatams, kuriems siūloma paskirti baudą.

2.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai dėl bazinių baudų dydžių.

3.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai, kad nėra nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių.

4.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai dėl sumažintų baudų dydžių pagal 2002 m. Pranešimą apie baudos neskyrimą arba sumažinimą.

5.

Patariamasis komitetas sutinka su Europos Komisijos vertinimu dėl nepajėgumo sumokėti baudą.

6.

Patariamasis komitetas pritaria Europos Komisijai dėl galutinių baudų dydžių.

7.

Patariamasis komitetas rekomenduoja paskelbti jo nuomonę Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/9


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (1)

COMP/39.092 – Vonios kambario įranga

2011/C 348/08

Ši byla susijusi su vonios kambario įrangos gamintojų karteliu: jie derino kainas ir nuolaidas Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Nyderlanduose.

PAGRINDINIAI FAKTAI

2004 m. liepos 15 d. gavusi įmonės „Masco Corporation“ prašymą neskirti baudos pagal 2002 m. Pranešimą apie baudos neskyrimą arba sumažinimą, Komisija patikrino kelių vonios kambario įrangos pramonės įmonių ir asociacijų patalpas penkiose šalyse (Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Nyderlanduose). Po patikrinimų prašymus neskirti baudos arba ją sumažinti taip pat pateikė įmonės „Grohe“, „American Standard“, „Roca“, „Hansa“ ir „Dornbracht“. 2005 m. kovo 2 d. Komisija sąlyginai patenkino įmonės „Masco“ prašymą neskirti baudos.

RAŠYTINĖ PROCEDŪRA

Prieštaravimo pareiškimas

Gavusi minėtus prašymus neskirti baudos arba ją sumažinti ir atlikusi tolesnį tyrimą, 2007 m. kovo 26 d. Komisija pateikė prieštaravimo pareiškimą (toliau – PP) 79 juridiniams subjektams, priklausantiems 19 įmonių grupių (2). Komisija padarė pirminę išvadą, kad adresatai padarė vieną tęstinį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio (buvęs EB sutarties 81 straipsnis) ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimą vonios kambario įrangos rinkoje (3) šešiose valstybėse narėse (4) (adresatų pažeidimo apimtis ir trukmė skiriasi). Pagal PP adresatai reguliariai derino kainų didinimo klausimus, susitarė dėl kainų nustatymo ir keitėsi slapta verslo informacija. Komisija paskelbė ketinanti priimti sprendimą dėl pažeidimo ir skirti baudas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius (5).

Susipažinimas su byla

Šalims suteikta galimybė susipažinti su byla skaitmeninio vaizdo disko (DVD) laikmenoje. Komisijos patalpose buvo galima susipažinti su žodiniais pareiškimais, susijusiais su Pranešimu apie baudos neskyrimą arba sumažinimą. Vykdant susipažinimo su byla procedūrą, tris kartus papildomose DVD laikmenose šalims buvo teikiama informacija, su kuria iš pradžių nebuvo leista susipažinti.

Atsakymo į prieštaravimo pareiškimą termino pratęsimas

Iš pradžių PP adresatams buvo nustatytas dviejų mėnesių terminas nuo Komisijos bylos gavimo dienos DVD laikmenoje pateikti savo rašytines pastabas dėl PP. Atsižvelgiant į kelių šalių prašymus, atskleistą papildomą informaciją ir įsiterpiantį atostogų laikotarpį, visiems PP adresatams šis terminas buvo pratęstas du kartus (po mėnesį). Abu kartus terminą bendrai visoms šalims išimties tvarka tiesiogiai pratęsė Konkurencijos generalinis direktoratas bylas nagrinėjančio pareigūno sutikimu. Be to, gavęs argumentuotus ir pagrįstus prašymus, tuo metu atsakingas bylas nagrinėjantis pareigūnas dar kartą pratęsė terminą kelioms atskiroms šalims. Apskritai, šalys turėjo maždaug keturis mėnesius atsakyti į PP. Visos šalys atsakė laiku.

ŽODINĖ PROCEDŪRA

Žodinis bylos nagrinėjimas

Visos įmonių grupės, išskyrus „RAF Rubinetteria SpA“, pasinaudojo teise būti išklausytomis per 2007 m. lapkričio 12–14 d. (6) žodinį bylos nagrinėjimą.

Faktų pranešimas

2009 m. liepos 9 d. visoms šalims išsiųstas faktų pranešimas. Šiame pranešime Komisija atkreipė šalių dėmesį į tam tikrus įrodymus, kurie nebuvo konkrečiai nurodyti ar kuriais nebuvo remtasi PP, tačiau jais Komisija ketino remtis priimdama galutinį sprendimą. Šalims taip pat buvo pranešta, kokias išvadas būtų galima daryti remiantis tais įrodymais ir taip pagrįsti PP išdėstytus prieštaravimus. Nors tam tikrais įrodymais nebuvo remtasi PP, jie buvo bylos, su kuria jau buvo leista susipažinti, dalis. Šalims buvo nustatytas trijų savaičių terminas atsakyti į faktų pranešimą.

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, viena procedūros šalis paprašė surengti antrąjį žodinį bylos nagrinėjimą dėl tariamai nepagrįstai ilgos administracinės procedūros.

SPRENDIMO PROJEKTAS

Atsižvelgusi į adresatų raštu ir žodžiu pateiktą informaciją, Komisija nepanaikino prieštaravimų 63 juridiniams subjektams, priklausantiems 17 įmonių grupių, o dviem įmonėms (7) nusprendė jų nereikšti. Sprendimo projekte nurodytų įmonių pažeidimo trukmė daugelyje šalių buvo gerokai sumažinta; bendra nurodyta pažeidimo trukmė sumažinta nuo beveik 19 iki maždaug 12 metų.

Be to, palyginti su PP, apribota kelių šalių pažeidimo apimtis ir dalyvavimas darant pažeidimą. Iš esmės tik aštuonios įmonės yra atsakingos už dalyvavimą darant vieną tęstinį pažeidimą visoje produktų ir geografinėje rinkoje (Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Nyderlandai). Kitos įmonės yra atsakingos tik už vieną tęstinį pažeidimą tose šalyse, kuriose buvo galima nustatyti faktinį jų dalyvavimą kartelyje, nes įrodymai byloje nepakankami, kad būtų galima neabejojant tvirtinti, kad jos žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti apie visą geografinę kartelio susitarimų aprėptį. Visų pirma, penki italų gamintojai yra atsakingi tik už neteisėtus ryšius armatūros ir sanitarinės keramikos rinkoje, nes jie dalyvavo tik Italijos rinkos kartelio susitarimuose ir žinojo tik apie juos, o Italijos dušo uždangų rinka nebuvo slapto susitarimo dalis. Kitos įmonės yra atsakingos už vieną tęstinį pažeidimą visų trijų produktų rinkose, nes jos žinojo apie visas konkurenciją ribojančių susitarimų produktų rinkas (arba pagrįstai galėjo apie jas numanyti), nors pačios kitose produktų rinkose nedalyvavo. Vis dėlto nustatant baudą bus atsižvelgiama tik į parduotų produktų kiekį rinkose, kuriose įmonės veikė. Be to, sprendime nustatyta, kad suėjo baudos skyrimo senaties terminas Nyderlandų atžvilgiu.

Galiausiai, kalbant apie administracinės procedūros trukmę šioje byloje, primenu, kad Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos jo reikalus tvarkytų per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Nors visa procedūra truko maždaug penkerius metus ir šešis mėnesius, prieštaravimo pareiškimas buvo pateiktas daugiau kaip prieš trejus metus, o žodinis bylos nagrinėjimas surengtas maždaug prieš 31 mėnesį. Panašu, kad laikotarpis po žodinio bylos nagrinėjimo gerokai užsitęsė, tačiau neatsižvelgta į tai, kad Komisija per šį laikotarpį pateikė faktų pranešimą, į kurį šalys galėjo atsakyti, taip pat tyrė ir vertino keletą nepajėgumo sumokėti baudą paraiškų. Bet kokiu atveju klausimą, ar dėl laikotarpio, kurio Komisijai prireikė dabartiniam sprendimui priimti, buvo pažeistas kiek įmanoma trumpesnio laikotarpio principas, galima palikti atvirą, nes nėra požymių, kad dėl trukmės būtų sumažėjusios galimybės veiksmingai pasinaudoti teise į gynybą (8).

Mano nuomone, sprendimo projekte pateikiami tik tie prieštaravimai, dėl kurių šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę.

Darau išvadą, kad šioje byloje visiems dalyviams buvo suteikta teisė būti išklausytiems.

Briuselis, 2010 m. birželio 21 d.

Michael ALBERS


(1)  Pagal 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose (2001/462/EB, EAPB) 15 ir 16 straipsnius (OL L 162, 2001 6 19, p. 21).

(2)  „Masco“, „Sanitec“, „Grohe“, „American Standard“, „Hansa“, […], „Villeroy&Boch“, „Duscholux“, „Duravit“, „Roca“, „Dornbracht“, „Kludi“, „Artweger“, „Rubinetteria Cisal“, […], „Mamoli Rubinetteria“, „RAF Rubinetteria“, „Teorema Rubinetteria“ ir „Zuchetti Rubinetteria“.

(3)  Vonios kambario įrangos rinką sudaro trys produktų grupės: i) armatūra, ii) dušo uždangos ir iii) sanitarinė keramika.

(4)  Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Nyderlandai.

(5)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

(6)  Nors nagrinėjant bylą dalyvavo visų įmonių grupių atstovai, išskyrus „RAF Rubinetteria“, kai kurie įmonėms „American Standard“, „Duscholux“ ir „Sanitec“ priklausantys juridiniai subjektai atskirai nedalyvavo („Trane Inc“ (buvusi „American Standard Corporation“), „Duscholux AG“, „Allia SA/SAS“, „produits Céramiques de Touraine SA“, „Keramag Keramische Werke A.G.“, „Keramag Vertriebsges. m.b.H.“, „Keramag Belgium N.V. (SA)“, „Keramag Netherlands B.V.“, „Koralle Sanitärprodukte GmbH“, „Koninklijke Sphinx B.V.“, „Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA)“ ir „Pozzi-Ginori SpA“).

(7)  […]

(8)  Plg. 2006 m. rugsėjo 21 d. ETT sprendimo Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG), C-105/04 P, 35 ir tolesnius punktus.


29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 348/12


Komisijos sprendimo santrauka

2010 m. birželio 23 d.

dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį

(Byla COMP/39.092 – Vonios kambario įranga)

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4185)

(Tekstai autentiški tik anglų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis)

2011/C 348/09

2010 m. birželio 23 d. Komisija priėmė sprendimą dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą saugoti savo verslo paslaptis. Nekonfidenciali sprendimo versija bus paskelbta Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje adresu

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   ĮVADAS

(1)

Sprendimas dėl SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimo skirtas 62 juridiniams asmenims, kurie priklausė 17 bendrovių, veiklą vykdančių vonios kambario įrangos sektoriuje. Nuo 1992 m. spalio 16 d. iki 2004 m. lapkričio 9 d. adresatai dalyvavo darant vieną, sudėtinį ir tęstinį pažeidimą, kuris apėmė Austrijos, Vokietijos, Nyderlandų, Italijos, Belgijos ir Prancūzijos teritoriją ir kurį sudarė kasmetinio kainų didinimo derinimas ir kainų didinimo derinimas konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, dėl žaliavų kainos didėjimo, mokesčių už kelius, euro įvedimo, taip pat mažiausių kainų bei nuolaidų nustatymas ir keitimasis neskelbtina verslo informacija.

2.   BYLOS APRAŠAS

2.1.   Procedūra

(2)

Byla pradėta 2004 m. liepos 15 d., remiantis įmonės „Masco“ prašymu neskirti baudos pagal 2002 m. Komisijos pranešimą dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo. Komisija gavo daugiau įrodymų po 2004 m. lapkričio mėn. atliktų patikrų kelių šio sprendimo adresatų patalpose Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Nyderlanduose. Po šių patikrų Komisija gavo įmonių „Grohe“, „Ideal Standard“, „Hansa“, „Dornbracht“, „Roca“ ir „Artweger“ prašymus neskirti baudos arba ją sumažinti ir išsiuntė kelis prašymus pateikti informaciją.

(3)

2007 m. kovo 26 d. buvo parengtas prieštaravimo pareiškimas ir visoms įmonėms buvo suteikta galimybė susipažinti su byla ir pateikti raštiškus gynybos argumentus arba 2007 m. lapkričio 12–14 d. dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime Komisijos išankstinei nuomonei paneigti. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas palankią nuomonę pateikė 2010 m. gegužės 25 d. ir 2010 m. birželio 18 d., o Komisija sprendimą priėmė 2010 m. birželio 23 d.

2.2.   Pažeidimo santrauka

(4)

Sprendimas susijęs su vienu tęstiniu SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimu vonios kambario įrangos sektoriuje ir apima šias gaminių grupes: armatūrą, sanitarinę keramiką ir dušo uždangas.

(5)

Pažeidimą sudarė kasmetinio kainų didinimo derinimas ir kainų didinimo derinimas konkrečiais atvejais (pavyzdžiui, dėl žaliavų kainos didėjimo, mokesčių už kelius, euro įvedimo), taip pat mažiausių kainų bei nuolaidų nustatymas ir keitimasis neskelbtina verslo informacija. 1992–2004 m. kainos daugiausiai derintos 13 skirtingų prekybos asociacijų posėdžiuose, taip pat kai kurioms įmonėms palaikant dvišalius ryšius; daugiausia dėmesio gamintojai skyrė gaminių pardavimui didmenininkams.

(6)

Kartelis apėmė šešias valstybes nares: Vokietiją, Austriją, Italiją, Belgiją, Prancūziją ir Nyderlandus. Dėl Nyderlandų – sprendime nustatytas pažeidimas, bet baudos neskirtos, nes nustatyta, kad šioje šalyje pažeidimas buvo daromas nuo 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau.

(7)

Sprendime nustatyta, kad minėtose šešiose valstybėse narėse buvo daromas vienas, sudėtinis ir tęstinis pažeidimas, susijęs su trimis gaminių grupėmis. Iš susijusių 17 įmonių grupių 8 yra atsakingos už dalyvavimą darant vieną, sudėtinį ir tęstinį pažeidimą visose šešiose šalyse (t. y. „Masco“, „American Standard“, „Grohe“, „Hansa“, „Duravit“, „Duscholux“, „Sanitec“ ir „Villeroy & Boch“), nes buvo nustatyta, kad jos negalėjo nežinoti apie bendrą kartelio apimtį ir būdingiausius jo bruožus. Kitos įmonės yra atsakingos už dalyvavimą darant vieną, sudėtinį ir tęstinį pažeidimą tik tose šalyse, kuriose jos dalyvavo kartelyje, nes nebuvo galima nustatyti, kad jos žinojo apie bendrą kartelio geografinę apimtį (2).

(8)

Kiekvienas sprendimo adresatas yra laikomas atsakingu už dalyvavimą kartelio susitarimuose kaip tiesioginis dalyvis arba patronuojančiosios įmonės atveju todėl, kad patronuojamosios įmonės elgesys priskiriamas patronuojančiajai įmonei, jeigu patronuojančioji įmonė turėjo lemiamos įtakos patronuojamųjų įmonių veiklai pažeidimo laikotarpiu.

2.3.   Adresatai ir laikotarpis

(9)

Sprendimas skirtas 62 juridiniams asmenims, kurie priklauso šioms 17 įmonių: „Masco“, „Grohe“, „Ideal Standard“ (3), „Roca“, „Hansa“, „Dornbracht“, „Sanitec“, „Villeroy & Boch“, „Duravit“, „Duscholux“, „Kludi“, „Artweger“, „Cisal“, „Mamoli“, RAF, „Teorema“ ir „Zucchetti“.

(10)

Skirtingiems adresatams sprendimas taikytinas už šiuos laikotarpius:

a)

„Masco Corporation“ (1995 1 01–2004 7 15), „Hansgrohe AG“ (1992 10 16–2004 7 15), „Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH“ (2002 11 6–2004 7 15), „Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH“ (1995 5 30–2004 7 15), „Hansgrohe SA/N.V.“ (2000 9 21–2004 7 15), „Hansgrohe B.V.“ (1994 9 28–1999 12 31), „Hansgrohe Sarl“ (2004 5 1–2004 7 15), „Hansgrohe S.R.L.“ (1992 10 16–2004 7 15), „Hüppe GmbH“ (1994 9 15 – 2004 7 15), „Hüppe GesmbH“ (1994 10 12 – 1994 7 15), „Hüppe Belgium SA (N.V.)“ (2003 3 10–2004 7 15), „Hüppe B.V.“ (1999 1 20–1999 12 31);

b)

„Grohe Beteiligungs GmbH“ (1993 3 15–2004 11 9), „Grohe AG“ (1993 3 15–2004 11 9), „Grohe Deutschland Vertriebs GmbH“ (1998 3 6–2004 11 9), „Grohe Gesellschaft GmbH“ (1994 7 21–2004 11 9), „Grohe SA (N.V.)“ (2000 9 21–2004 11 9), „Grohe Sarl“ (2002 12 10–2004 11 9), „Grohe SpA“ (1993 3 15–2004 11 9), „Grohe Nederland B.V.“ (1994 9 28–1999 12 31);

c)

„Trane Inc.“ (1993 3 15–2004 11 9), „WABCO Europe BVBA“ (2001 10 29–2004 11 9), „WABCO Austria GesmbH“ (1994 7 21–2004 11 9), „Ideal Standard GmbH“ (2003 3 19–2004 11 9), „Ideal Standard Produktions-GmbH“ (2001 10 30–2004 11 9), „Ideal Standard France“ (2002 12 10–2004 11 9), „Ideal Standard Italia s.r.l.“ (1993 3 15–2004 11 9), „Ideal Standard Nederland B.V.“ (1994 11 30–1999 12 31);

d)

„Hansa Metallwerke AG“ (1992 10 16–2004 11 9), „Hansa Nederland B.V.“ (1996 11 26–1999 12 31), „Hansa Italiana s.r.l.“ (1992 10 16–2004 11 9), „Hansa Belgium BVBA-SPRL“ (2003 3 10–2004 11 9) ir „Hansa Austria GmbH“ (1994 7 21–2004 11 9);

e)

„Sanitec Europe Oy“ (1994 10 12–2004 11 9), „Allia S.A.S.“ (2004 2 25–2004 11 9), „Produits Céramiques de Touraine SA“ (2004 2 25–2004 11 9), „Keramag Keramische Werke AG“ (1994 10 12–2004 11 9), „Koninklijke Sphinx B.V.“ (1994 9 28–2004 11 9), „Koralle Sanitärprodukte GmbH“ (1996 1 24–2004 11 9), „Pozzi Ginori SpA“ (1996 5 14–2001 9 14);

f)

„Villeroy & Boch AG“ (1994 9 28–2004 11 9), „Villeroy & Boch Austria GmbH“ (1994 10 12–2004 11 9), „Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.)“ (2001 10 30–2004 11 9), „Villeroy & Boch S.A.S.“ (2004 2 25–2004 11 09);

g)

„Duravit AG“ (2000 7 7–2004 11 9), „Duravit BeLux Sprl/Bvba“ (2001 10 30–2004 11 9), „Duravit SA“ (2004 2 25–2004 11 9);

h)

„Duscholux GmbH & Co. KG“ (1994 11 29–2004 11 9), „Duscholux Belgium SA/N.V.“ (2000 9 21–2004 11 9), „DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH.“ (1994 9 15–2004 11 9);

i)

„Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik“ (1998 3 6–2004 11 9);

j)

„Kludi GmbH & Co. KG“ (1998 3 6–2004 11 9), „Kludi Armaturen GmbH & Co. KG“ (1994 7 21–2004 11 9);

k)

„Roca Sanitario SA“ (1999 10 29–2004 11 9), „Roca Sarl“ (2002 12 10–2004 11 9), „Laufen Austria AG“ (1994 10 12–2004 11 9);

l)

„Artweger GmbH. & Co. KG“ (1994 10 12–2004 11 9);

m)

„Rubinetteria Cisal SpA“ (1993 3 15–2004 11 9);

n)

„Mamoli Robinetteria SpA“ (2000 10 18–2004 11 9);

o)

„RAF Rubinetteria SpA“ (1993 3 15–2004 11 9);

p)

„Rubinetterie Teorema SpA“ (1993 3 15–2004 11 9);

q)

„Zucchetti Rubinetteria SpA“ (1992 10 16–2004 11 9).

2.4.   Taisomosios priemonės

(11)

Sprendime taikomos 2006 m. Baudų apskaičiavimo gairės (4).

2.4.1.   Bazinis baudos dydis

(12)

Bazinis baudos dydis nustatytas kaip kiekvienos įmonės vonios kambario įrangos gaminių pardavimo didmenininkams tam tikroje geografinėje teritorijoje vertės dalis paskutiniaisiais pažeidimo metais (daugumai įmonių 2003 m.), padauginta iš kiekvienos įmonės dalyvavimo darant pažeidimą trukmės (metų ir mėnesių skaičiaus, kuris yra nevienodas), ir, siekiant atgrasyti įmones nuo dalyvavimo horizontaliuose kainų nustatymo susitarimuose, pridedant papildomą sumą („prisijungimo mokestį“), kuri taip pat apskaičiuota kaip pardavimo vertės dalis.

(13)

Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, bendrą visų atitinkamų įmonių rinkos dalį, pažeidimo ir dalyvavimo jį darant geografinį mastą, nustatyta 15 % kintamoji suma ir prisijungimo mokestis.

2.4.2.   Bazinio baudos dydžio koregavimas

(14)

Šioje byloje nenustatyta jokių taikytinų sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Bauda, siekiant atgrasomojo poveikio, nebuvo didinama.

2.4.3.   10 % apyvartos ribos taikymas

(15)

Visoms, išskyrus dvi, įmonėms skirtos baudos siekė Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje nustatytą 10 % apyvartos ribą. Konkrečios baudos buvo atitinkamai patikslintos.

2.4.4.   2002 m. Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo taikymas. Baudų sumažinimas

(16)

Kalbant apie 2002 m. Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo taikymą, įmonei „Masco“ bauda nebuvo skirta. Įmonėms „Grohe“ ir „Ideal Standard“ baudos sumažintos 30 %. Be to, pagal 2002 m. Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo 23 dalį Komisija, apskaičiuodama baudą įmonei „Ideal Standard“, neatsižvelgė į faktus, susijusius su keramika Belgijoje ir armatūra bei keramika Prancūzijoje. Taip buvo dėl to, kad įmonė „Ideal Standard“ pirmoji pranešė Komisijai apie su šiomis gaminių grupėmis ir šalimis susijusį nustatytą pažeidimą, ir dėl to, kad šie faktai Komisijai anksčiau nebuvo žinomi. Įmonių „Hansa“, „Roca“, „Dornbracht“ ir „Artweger“ prašymai neskirti baudos arba ją sumažinti buvo atmesti, nes jos nepateikė vertingos informacijos, palyginti su Komisijos jau turėta informacija.

2.4.5.   Nemokumas

(17)

Dešimt įmonių, remdamosi 2006 m. Baudų apskaičiavimo gairių 35 punktu, teigė nepajėgiančios mokėti baudos. Komisija atsižvelgė į tokius tvirtinimus ir atidžiai išnagrinėjo tų įmonių finansinę padėtį ir konkrečias socialines bei ekonomines aplinkybes.

(18)

Vertindama įmonių finansinę padėtį, Komisija išnagrinėjo įmonių neseniai pateiktas ir dabartines finansines ataskaitas, taip pat jų prognozes vėlesniems metams. Vertindama įmonių stabilumą, pelningumą, mokumą ir likvidumą, taip pat jų akcinį kapitalą ir pinigų srautų padėtį, Komisija atsižvelgė į keletą finansinių santykinių dydžių. Be to, Komisija atsižvelgė į santykius su išorės finansiniais partneriais, pavyzdžiui, bankais, ir į santykius su akcininkais. Analizėje taip pat atsižvelgta į restruktūrizavimo planus.

(19)

Komisija įvertino kiekvienos įmonės, kurios finansinė padėtis buvo laikoma pakankamai bloga, konkrečias socialines ir ekonomines aplinkybes. Šiomis aplinkybėmis buvo atsižvelgta į pasaulio ekonomikos ir finansų krizės poveikį vonios kambario įrangos sektoriui. Komisija taip pat padarė išvadą, kad dėl baudos penkių atitinkamų įmonių turto vertė smarkiai sumažėtų.

(20)

Komisijai atlikus analizę trims įmonėms skirtos baudos buvo sumažintos 50 %, o kitoms dviem – 25 %, atsižvelgiant į sunkią jų finansinę padėtį.

3.   SPRENDIMU SKIRTOS BAUDOS

1.

 

0 EUR

įmonėms „Masco Corporation“, „Hansgrohe AG“, „Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH“, „Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH“, „Hansgrohe SA/N.V.“, „Hansgrohe B.V.“, „Hansgrohe Sarl“, „Hansgrohe S.R.L.“, „Hüppe GmbH“, „Hüppe GesmbH“, „Hüppe Belgium SA (N.V.)“ ir „Hüppe B.V.“.

2.

a)

25 372 377 EUR

įmonėms „Grohe Deutschland Vertriebs GmbH“, „Grohe Beteiligungs GmbH“ ir „Grohe AG“, kaip solidariai atsakingoms,

b)

4 917 533 EUR

įmonėms „Grohe Gesellschaft GmbH“, „Grohe Beteiligungs GmbH and Grohe AG“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

4 132 820 EUR

įmonėms „Grohe SA (N.V.)“, „Grohe Beteiligungs GmbH“ ir „Grohe AG“, kaip solidariai atsakingoms,

d)

6 277 702 EUR

įmonėms „Grohe Sarl“, „Grohe Beteiligungs GmbH“ ir „Grohe AG“, kaip solidariai atsakingoms,

e)

14 124 828 EUR

įmonėms „Grohe SpA“, „Grohe Beteiligungs GmbH“ ir „Grohe AG“, kaip solidariai atsakingoms,

f)

0 EUR

įmonėms „Grohe Nederland B.V.“, „Grohe Beteiligungs GmbH“ ir „Grohe AG“, kaip solidariai atsakingoms.

IŠ VISO

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

įmonei „Trane Inc.“,

b)

44 995 552 EUR

įmonėms „WABCO Europe BVBA“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

1 519 000 EUR

įmonėms „WABCO Austria GesmbH“, „WABCO Europe BVBA“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

d)

0 EUR

įmonėms „Ideal Standard France“, „WABCO Europe BVBA“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

e)

12 323 430 EUR

įmonėms „Ideal Standard Italia s.r.l.“, „WABCO Europe BVBA“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

f)

5 575 920 EUR

įmonėms „Ideal Standard GmbH“, „WABCO Europe BVBA“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

g)

0 EUR

įmonėms „Ideal Standard Produktions-GmbH“, „WABCO Europe BVBA“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

h)

2 611 000 EUR

įmonėms „WABCO Austria GesmbH“ ir „Trane Inc.“, kaip solidariai atsakingoms,

i)

0 EUR

įmonei „Ideal Standard Nederland B.V.“.

IŠ VISO

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

įmonėms „Roca Sanitario SA“ ir „Laufen Austria AG“, kaip solidariai atsakingoms,

b)

6 700 000 EUR

įmonėms „Roca Sarl“ ir „Roca Sanitario SA“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

14 300 000 EUR

įmonei „Laufen Austria AG“.

IŠ VISO

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

įmonei „Hansa Metallwerke AG“,

b)

2 212 713 EUR

įmonėms „Hansa Austria GmbH“ ir „Hansa Metallwerke AG“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

2 036 239 EUR

įmonėms „Hansa Italiana s.r.l.“ ir „Hansa Metallwerke AG“, kaip solidariai atsakingoms,

d)

111 314 EUR

įmonėms „Hansa Belgium BVBA-SPRL“ ir „Hansa Metallwerke AG“, kaip solidariai atsakingoms,

e)

0 EUR

įmonėms „Hansa Nederland B.V.“ ir „Hansa Metallwerke AG“, kaip solidariai atsakingoms.

IŠ VISO

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

įmonei „Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik“,

7.

a)

9 873 060 EUR

įmonei „Sanitec Europe Oy“,

b)

26 068 884 EUR

įmonėms „Keramag Keramische Werke AG“ ir „Sanitec Europe Oy“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

1 395 690 EUR

įmonėms „Koninklijke Sphinx B.V.“ ir „Sanitec Europe Oy“, kaip solidariai atsakingoms,

d)

4 579 610 EUR

įmonėms „Allia S.A.S.“ ir „Sanitec Europe Oy“, kaip solidariai atsakingoms,

e)

2 529 689 EUR

įmonėms „Produits Céramiques de Touraine SA“„Allia S.A.S.“ ir „Sanitec Europe Oy“, kaip solidariai atsakingoms,

f)

4 520 000 EUR

įmonėms „Pozzi Ginori SpA“ ir „Sanitec Europe Oy“, kaip solidariai atsakingoms,

g)

5 233 840 EUR

įmonėms „Koralle Sanitärprodukte GmbH“ ir „Sanitec Europe Oy“, kaip solidariai atsakingoms,

h)

3 489 227 EUR

įmonei „Koralle Sanitärprodukte GmbH“.

IŠ VISO

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

įmonei „Villeroy & Boch AG“,

b)

6 083 604 EUR

įmonėms „Villeroy & Boch Austria GmbH“ ir „Villeroy & Boch AG“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

2 942 608 EUR

įmonėms „Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.)“ ir „Villeroy & Boch AG“, kaip solidariai atsakingoms,

d)

8 068 441 EUR

įmonėms „Villeroy & Boch S.A.S.“ ir „Villeroy & Boch AG“, kaip solidariai atsakingoms.

IŠ VISO

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

įmonei „Duravit AG“,

b)

2 471 530 EUR

įmonėms „Duravit BeLux SPRL/BVBA“ ir „Duravit AG“, kaip solidariai atsakingoms,

c)

1 568 143 EUR

įmonėms „Duravit SA“ ir „Duravit AG“, kaip solidariai atsakingoms.

IŠ VISO

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

įmonei „Duscholux GmbH & Co. KG“,

b)

128 007 EUR

įmonei „Duscholux Belgium SA“,

c)

1 147 652 EUR

įmonėms „DPM Duschwand-Produktions“ ir „Montagegesellschaft GmbH“.

IŠ VISO

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

įmonei „Kludi GmbH & Co. KG“,

b)

2 282 253 EUR

įmonei „Kludi Armaturen GmbH & Co. KG“.

IŠ VISO

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

įmonei „Artweger GmbH. & Co. KG“.

13.

 

1 196 269 EUR

įmonei „Rubinetteria Cisal SpA“.

14.

 

1 041 531 EUR

įmonei „Mamoli Robinetteria SpA“.

15.

 

253 600 EUR

įmonei „RAF Rubinetteria SpA“.

16.

 

421 569 EUR

įmonei „Rubinetterie Teorema SpA“.

17.

 

3 996 000 EUR

įmonei „Zucchetti Rubinetteria SpA“.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(2)  Šios įmonės yra „Roca“ (atsakinga už dalyvavimą darant pažeidimą Austrijoje ir Prancūzijoje), „Dornbracht“ ir „Kludi“ (atsakingos už dalyvavimą darant pažeidimą Austrijoje ir Vokietijoje), „Artweger“ (atsakinga už dalyvavimą darant pažeidimą Austrijoje) ir Italijos įmonės „Cisal“, „Mamoli“, RAF, „Teorema“ ir „Zucchetti“ (visos atsakingos už dalyvavimą darant pažeidimą Italijoje, kurioje derinimas apėmė, kaip nustatyta sprendime, tik armatūrą ir keramiką).

(3)  Buvusi įmonių grupė „Ideal Standard“ dabar išskirstyta į kelias įmones. Juridiniai asmenys, kurie anksčiau priklausė įmonių grupei „Ideal Standard“ ir kuriems skirtas sprendimas, išvardyti 10 dalies c punkte.

(4)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006 9 1, p. 2).

(5)  Žr. 2001 m. kovo mėn. Sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas C(2010) 4185 galutinis dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį, C(2011) 1178.