ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.348.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 348

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. november 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 348/01

A Bizottság ajánlása (2011. november 23.) a 691/2010/EU bizottsági rendelet szerinti teljesítménytervekben foglalt teljesítménycélok felülvizsgálatáról ( 1 )

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 348/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 348/04

Euroátváltási árfolyamok

5

2011/C 348/05

A Bizottság közleménye a Közösség által megnyitott, a baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó egyes kontingensek keretében a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről

6

2011/C 348/06

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. május 25-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.092 (1) – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Franciaország

7

2011/C 348/07

Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. június 18-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.092 (2) – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Franciaország

8

2011/C 348/08

A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.092 – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések

9

2011/C 348/09

A Bizottság határozatának összefoglalója (2010. június 23.) az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.092 – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések) (az értesítés a C(2010) 4185. számú dokumentummal történt)

12

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Bizottság

29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/1


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2011. november 23.)

a 691/2010/EU bizottsági rendelet szerinti teljesítménytervekben foglalt teljesítménycélok felülvizsgálatáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 348/01

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i 691/2010/EU bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet az európai uniós szintű teljesítménycélokkal való összhang biztosítása érdekében a tagállamok számára nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok – kötelező nemzeti célokat és a funkcionális légtérblokk szintjén megállapított célokat is tartalmazó – teljesítményterveinek elfogadását írja elő. Előírja továbbá, hogy a Bizottságnak értékelnie kell a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos céloknak az európai uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangját.

(2)

A Bizottság a 691/2010/EU bizottsági rendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében határozhat úgy, hogy a felülvizsgált teljesítménycélok elfogadására vonatkozó ajánlást küld az érintett tagállam(ok)nak.

(3)

A 691/2010/EU bizottsági rendelet 3. cikkének megfelelően a Bizottság 2010. július 29-én teljesítmény-felülvizsgálati szervet jelölt ki annak érdekében, hogy az segítse a teljesítményrendszer végrehajtásával kapcsolatos munkáját.

(4)

A nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos célok kitűzése érdekében a Bizottság 2011/121/EU határozatában (2) európai uniós szintű teljesítménycélokat fogadott el a 2012–2014. évekre. Ezek a célok három fő teljesítményterületre vonatkoznak: a környezetre, a kapacitásra és a költséghatékonyságra. Az első referencia-időszakban a biztonság és a környezet területét illetően a tagállamoknak nem kellett kötelező célokat kitűzniük.

(5)

A tagállamok 2011. július 5-ig tájékoztatták a Bizottságot nemzeti terveikről, köztük Belgium és Luxemburg közösen benyújtott tervéről. Dánia és Svédország funkcionális légtérblokkjuk, a dán–svéd funkcionális légtérblokk tekintetében nyújtottak be tervet a Bizottsághoz. Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia és Svájc funkcionális légtérblokkjuk, a FABEC tekintetében nyújtottak be tervet a Bizottsághoz.

(6)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv 2011 júliusában és augusztusában segített a Bizottságnak a nemzeti és funkcionális légtérblokkokra vonatkozó teljesítménytervek értékelésében, majd 2011. szeptember 20-án értékelő jelentést tett a Bizottságnak.

(7)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelő jelentésében kitért a 2011/121/EU határozatának 3. cikkében megállapított előfeltevésekre, a nyilvánosan vagy a Eurocontrolnál elérhető információkra, valamint a tagállamok által a nemzeti és funkcionális légtérblokkok teljesítményterveiben elérhetővé tett információkra.

(8)

Tekintettel az elsődleges biztonsági célkitűzésekre, a nemzeti és funkcionális légtérblokkok teljesítményterveinek és azok céljainak Bizottság általi értékelése a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott kritériumokon, mindenekelőtt a szóban forgó melléklet 1. pontja b) alpontjának megfelelően az egyes tagállamok általános helyzetének figyelembe vételén alapult. Az értékelés nem csupán a 691/2010/EU rendeletben megkövetelt teljesítménycélokat veszi figyelembe, de más teljesítménymutatókat vagy -célokat is, amelyek egy nemzeti vagy funkcionális légtérblokkal kapcsolatos kezdeményezés eredményeként kerülhettek bele a tervekbe.

(9)

A tagállamoknak a 691/2010/EU rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően el kell fogadniuk a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok felülvizsgált teljesítménycéljait, valamint az azok elérését elősegítő megfelelő intézkedéseket.

(10)

A kapacitáscélok felülvizsgálata során figyelmet kell fordítani a hálózatkezelő kapcsolattartói és támogatói feladataira.

(11)

Az 1794/2006/EK bizottsági rendelet (3) 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak a referencia-időszakra vonatkozó egységdíjakat 2011. november 1-jéig kell kiszámítaniuk a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítménytervei, és az azokban meghatározott költséghatékonysági célok alapján. Ha a felülvizsgált költséghatékonysági célok 2011. november 1-jét követően kerülnek elfogadásra, a referencia-időszakra vonatkozó egységdíjakat újra ki kell számítani a véglegesen elfogadott költséghatékonysági célok alapján.

(12)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelő jelentésének közzétételét követően több tagállam is jelezte azon szándékát, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket a felülvizsgált teljesítménycéloknak az ebben az ajánlásban megfogalmazott bizottsági álláspontnak megfelelő elfogadására.

(13)

Ezt az ajánlást megfelelőképpen figyelembe kell venni a felülvizsgált teljesítménycéloknak a 691/2010/EU rendelet 14. cikke szerinti eljárásnak megfelelő értékelésekor.

(14)

A Bizottság a 691/2010/EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban konzultációt folytatott az ezen ajánlás által érintett tagállamokkal.

(15)

Az ezen ajánlásban előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

Ezzel az ajánlással a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy – tekintettel a teljesítmény-felülvizsgálati szerv által végzett értékelésekre és az (5) bekezdésben említett kapcsolatok terén elért eredményekre – szükséges és/vagy megfelelő esetben fogadjanak el felülvizsgált teljesítménycélokat a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítményterveihez annak érdekében, hogy azok a 2011/121/EU határozattal a 2012–2014. évekre (a továbbiakban: referencia-időszak) elfogadott európai uniós szintű teljesítménycélokkal összhangban legyenek, és megfelelőképpen hozzájáruljanak e célok eléréséhez.

2.

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelési jelentésében foglalt ajánlások alapján a Bizottság úgy látja, hogy:

a)

a Görögország, Spanyolország, Ausztria, Lengyelország és az Egyesült Királyság által a nemzeti tervben kitűzött kapacitáscélok nincsenek összhangban az európai uniós szintű teljesítménycélokkal és nem járulnak hozzá megfelelőképpen azok eléréséhez;

b)

a Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia által a közép-európai funkcionális légtérblokkra (FABEC) vonatkozó tervben kitűzött kapacitáscélok nincsenek összhangban az európai uniós szintű teljesítménycélokkal és nem járulnak hozzá megfelelőképpen azok eléréséhez;

c)

a Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország (a kontinentális útvonaldíj-körzet esetében), Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Finnország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Svédország és az Egyesült Királyság által a nemzeti tervben kitűzött költséghatékonysági célok nincsenek összhangban az európai uniós szintű teljesítménycélokkal és nem járulnak hozzá megfelelőképpen azok eléréséhez;

3.

A Bizottság felszólítja az érintett tagállamokat, hogy gondoskodjanak a teljesítmény-felülvizsgálati szerv értékelési jelentésében foglalt ajánlások figyelembevételéről.

Különösen, az egyes tagállamok körülményeit figyelembe véve:

a)

Görögország, Spanyolország, Lengyelország, Ausztria és az Egyesült Királyság esetében aképpen kell javítani a kapacitáscélokon, hogy ezek az országok 2014-re teljesítsék legalább a következő referenciaértékeket (a Eurocontrol által kiszámított értékek, melyek felhasználásra kerültek a teljesítmény-felülvizsgálatra vonatkozó értékelési jelentésben):

Görögország: átlagosan 0,26 percnyi késés járatonként

Spanyolország: átlagosan 0,31 percnyi késés járatonként

Lengyelország: átlagosan 0,26 percnyi késés járatonként

Ausztria: átlagosan 0,23 percnyi késés járatonként

Egyesült Királyság: átlagosan 0,27 percnyi késés járatonként

b)

Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia esetében aképpen kell javítani a FABEC-re vonatkozó kapacitáscélokon, hogy ezek az országok 2014-re teljesítsék legalább a következő referenciaértéket: átlagosan 0,4 percnyi késés járatonként.

c)

A (2) bekezdés c) pontjában említett tagállamok ragadjanak meg minden lehetőséget a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítményterveiben szereplő költséghatékonysági célok további javítására a referencia-időszakra vonatkozóan, különös tekintettel az általános változtatásokra, a tőkeköltségek és a támogatási költségek (a műveleteket végző légiforgalmi irányítókkal kapcsolatos költségektől eltérő költségek) csökkentésére, a termelékenység növelésére és a funkcionális légtérblokkok kialakításával kapcsolatos beruházások ésszerűsítésére.

d)

A Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Málta, Ausztria, Szlovákia, Finnország és az Egyesült Királyság esetében felül kell vizsgálni a kockázati díj és ebből következően a sajáttőke-arányos nyereség alapját képező előfeltevéseket, és meg kell indokolni a tőkeköltségek jelentős növekedését.

e)

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és az Egyesült Királyság esetében újra kell értékelni a teljesítménycélok elérését célzó beruházások méretét és szükségességét a referencia-időszakra vonatkozóan, figyelembe véve e beruházások ésszerűsítésének lehetőségét a funkcionális légtérblokkok vagy a regionális projektek összefüggésében.

4.

A (3) bekezdésben megfogalmazott ajánlásokon túlmenően:

a)

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy határozzák meg a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkok teljesítményterveiben, hogy a beruházások a referencia-időszakban miként járulnak hozzá a teljesítménycélok eléréséhez, illetve milyen hatást gyakorolnak azokra, és ennek érdekében hivatkozzanak esettanulmányokra és/vagy költséghatékonysági elemzésekre, illetve ismertessék e beruházások jelentőségét az európai ATM-főterv, különösen az első végrehajtási csomag megvalósítása szempontjából. Ezeknek az információknak összhangban kell lenniük a léginavigációs szolgáltató által készített, a 2096/2005/EK bizottsági rendelet (4) I. mellékletének 2.2. pontja szerinti üzleti tervben foglalt információkkal.

b)

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a referencia-időszak végén szükséges kiigazítások elősegítése érdekében állapítsanak meg előfeltevéseket és logikai alapokat azon költségek meghatározásához, amelyeket az 1794/2006/EK rendelet 11a. cikkének (8) bekezdésével összhangban ellenőrzésen kívül esőnek lehet tekinteni.

c)

A Bizottság felkéri a funkcionális légtérblokkot létrehozó tagállamokat, hogy amennyiben – a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel együtt – még nem fogadtak el a funkcionális légtérblokk szintjén megállapított célokat tartalmazó teljesítménytervet, közöljenek olyan összesített teljesítménycélokat a Bizottsággal, amelyek a 691/2010/EU rendelet 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően tükrözik a funkcionális légtérblokk szintjén az európai uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangot.

5.

A Bizottság a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel együttműködve két- vagy többoldalú kapcsolatok révén nyomon kívánja követni ezen ajánlás végrehajtását.

6.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 23-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 201., 2010.8.3., 1. o.

(2)  HL L 48., 2011.2.23., 16. o.

(3)  HL L 341., 2006.12.7., 3. o.

(4)  HL L 335., 2005.12.21., 13. o.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 348/02

2011. november 23-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak franciául nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32011M6415 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 348/03

2011. november 24-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32011M6378 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/5


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. november 28.

2011/C 348/04

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3348

JPY

Japán yen

103,82

DKK

Dán korona

7,4375

GBP

Angol font

0,85820

SEK

Svéd korona

9,2597

CHF

Svájci frank

1,2309

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,8355

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,757

HUF

Magyar forint

308,91

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6970

PLN

Lengyel zloty

4,5153

RON

Román lej

4,3660

TRY

Török líra

2,4817

AUD

Ausztrál dollár

1,3435

CAD

Kanadai dollár

1,3802

HKD

Hongkongi dollár

10,4038

NZD

Új-zélandi dollár

1,7694

SGD

Szingapúri dollár

1,7338

KRW

Dél-Koreai won

1 539,49

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,1555

CNY

Kínai renminbi

8,5215

HRK

Horvát kuna

7,4985

IDR

Indonéz rúpia

12 183,43

MYR

Maláj ringgit

4,2420

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,392

RUB

Orosz rubel

41,7500

THB

Thaiföldi baht

41,806

BRL

Brazil real

2,4877

MXN

Mexikói peso

18,7413

INR

Indiai rúpia

69,4560


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/6


A Bizottság közleménye a Közösség által megnyitott, a baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó egyes kontingensek keretében a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről

2011/C 348/05

A 616/2007/EK bizottsági rendelet (1) vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan. 2011 októberének első hét napja során a 2012. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a 09.4212, a 09.4214, a 09.4217 és a 09.4218 tételszámú kontingens esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikke (4) bekezdésének második mondata alapján a nem kérelmezett mennyiségeket – amelyek e közlemény mellékletében szerepelnek – hozzá kell adni a következő, 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő vámkontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez.


(1)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


MELLÉKLET

A kontingens tételszáma

A 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségek

(kg-ban)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/7


A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. május 25-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.092 (1) – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről

Előadó: Franciaország

2011/C 348/06

1.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottság azon megállapításával, hogy a tények az EUMSz. 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke értelmében megállapodásnak és/vagy összehangolt magatartásnak tekinthetők.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottságnak a kartell által érintett termékekre vonatkozó értékelésével.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottságnak a kartell által érintett földrajzi területre vonatkozó értékelésével.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottság értékelésével, mely szerint az érintett uniós tagállamokban a megállapodás és/vagy összehangolt magatartás számottevő hatást gyakorolhat a tagállamok közötti kereskedelemre.

5a.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottság azon értékelésével, amely szerint a kartell fennállása egyetlen és folyamatosan fennálló jogsértésnek minősül.

5b.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottságnak az egyes vállalkozások felelősségére vonatkozó értékelésével az egyetlen és folytatólagosan elkövetett jogsértés eltérő földrajzi hatálya tekintetében.

6.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottság megállapításával a jogsértés időtartamára vonatkozóan.

7.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a határozattervezet címzettjei tekintetében, különösen az érintett csoportok anyavállalatainak tulajdonított felelősséggel kapcsolatban.

8.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy nincsenek olyan súlyosbító körülmények, amelyeket figyelembe kellene venni.

9.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy nincsenek olyan enyhítő körülmények, amelyeket figyelembe kellene venni.

10.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a 2002. évi engedékenységi közlemény értelmében benyújtott kérelmek értékelése tekintetében.

11.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/8


Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. június 18-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.092 (2) – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről

Előadó: Franciaország

2011/C 348/07

1.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy a jogsértések miatt bírságot kell kiszabni a határozattervezet azon címzettjeire, amelyek esetében a Bizottság bírság kiszabását javasolja.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a bírságok alapösszege tekintetében.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal, hogy nem állnak fenn enyhítő vagy súlyosbító körülmények.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a bírságok összege csökkentésének mértékében a 2002. évi engedékenységi közlemény alapján.

5.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottságnak a fizetésképtelenségre vonatkozó értékelésével.

6.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a bírságok végső összege tekintetében.

7.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/9


A meghallgató tisztviselő zárójelentése (1)

COMP/39.092 – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések

2011/C 348/08

Az ügy tárgya egy olyan kartell, amelyben fürdőszobai kellékek és felszerelések gyártói egyeztették áraikat és árengedményeiket Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban.

ELŐZMÉNYEK

A Masco vállalatnak a 2002. évi engedékenységi közlemény alapján 2004. július 15-i mentességi kérelmét követően a Bizottság ellenőrzéseket végzett több, a fürdőszobai kellékek és felszerelések iparában működő vállalkozásnál és vállalkozások társulásainál öt országban, konkrétan Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban. Az ellenőrzéseket követően a Grohe, az American Standard, a Roca, a Hansa és a Dornbracht vállalkozás is engedékenységi kérelmet nyújtott be. A Bizottság 2005. március 2-án feltételes mentességben részesítette a Mascot.

ÍRÁSBELI ELJÁRÁS

Kifogásközlés

A fent említett engedékenységi kérelmeket, illetve az azokat követő vizsgálatot követően a Bizottság 2007. március 26-án kifogásközlést bocsátott ki, amit 19 vállalkozáscsoporthoz tartozó 79 jogi személynek küldött meg (2). A Bizottság arra az előzetes álláspontra helyezkedett, hogy a címzettek különböző mértékben és ideig a fürdőszobai kellékek és felszerelések piacán (3) hat tagállamban (4) az EUMSz. 101. cikkének (az EK-megállapodás korábbi 81. cikke) és az EGT-megállapodás 53. cikkének egyetlen, folytatólagosan elkövetett megsértésében vettek részt. A kifogásközlés értelmében a címzettek rendszeresen egyeztették egymással az áremeléseket, megállapodtak az árrögzítésről és érzékeny üzleti információkat cseréltek egymással. A Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy jogsértési eljárást indít és bírságot szab ki az 1/2003/EK rendelet (5) 7. és 23. cikke szerint.

Iratbetekintés

A felek DVD-n tekinthettek be az iratokba. Az engedékenységi nyilatkozat keretében tett szóbeli nyilatkozatokat a Bizottság helyiségeiben tették hozzáférhetővé. Az iratbetekintési eljárás során az eredetileg nem hozzáférhetőnek minősített információt kiegészítő DVD-k formájában három alkalommal hozzáférhetővé tették a felek számára.

A kifogásközlésre adandó válasz határidejének meghosszabbításai

A kifogásközlés címzettjei számára a kifogásközlésre vonatkozó írásbeli észrevételeik megtételére eredetileg a bizottsági ügyirat DVD formájában való kézhezvételének időpontjától számított két hónapos határidőt biztosítottak. Több fél kérelmét követően, valamint pl. a kiegészítő információk közlésére és a határidőbe eső munkaszüneti időszakra tekintettel a kifogásközlés valamennyi címzettje számára két alkalommal egy-egy hónapos általános határidő-hosszabbítást biztosítottak. Kivételes esetekben ezeket az általános hosszabbításokat a Versenypolitikai Főigazgatóság a meghallgató tisztviselő jóváhagyásával közvetlenül engedélyezte. Továbbá indokolt és jogos kérelmek esetében az aktuálisan felelős meghallgató tisztviselő több fél számára egyénileg engedélyezett további határidő-hosszabbításokat. A felek általánosan körülbelül négy hónapot kaptak arra, hogy választ adjanak a kifogásközlésre. Minden fél időben válaszolt.

SZÓBELI ELJÁRÁS

Szóbeli meghallgatás

A RAF Rubinetteria SpA kivételével minden vállalkozáscsoport élt a szóbeli meghallgatás jogával, amire 2007. november 12–14. (6) között került sor.

Tényállást közlő levél

A tényállást közlő levelet 2009. július 9-én minden félnek megküldték. E levélben a Bizottság felhívta a címzettek figyelmét egyes bizonyítékokra, melyekre a kifogásközlésben nem szerepelt konkrét utalás vagy hivatkozás, de amelyekre a Bizottság mindazonáltal támaszkodni kívánt a végső határozatban. A feleket ezzel egyidőben tájékoztatták a bizonyítékból levonható következtetésekről, melyek felhasználhatóak a kifogásközlésben már kifejtett kifogások alátámasztására. Bár a kifogásközlésben a bizonyítás egyes elemeire nem támaszkodtak, mindazonáltal ezek is részét képezik a már elérhetővé tett iratoknak. A felek három hetet kaptak arra, hogy válaszoljanak a tényállásközlő levélre.

A tanácsadó bizottsággal történő konzultációkat követően az eljárásban részt vevő felek egyike második szóbeli meghallgatást kért tekintettel az adminisztratív eljárások állítólagosan indokolatlanul hosszú időtartamára.

A HATÁROZATTERVEZET

A címzettek írásbeli és szóbeli beadványaikat követően a Bizottság fenntartotta kifogásait 17 vállalkozáscsoporthoz tartozó 63 jogi személy ellen, ugyanakkor úgy határozott, hogy két vállalkozás (7) ellen visszavonja azokat. A határozattervezetben a megmaradt vállalkozások tekintetében a jogsértés időtartamát jelentősen csökkentették a legtöbb ország vonatkozásában, és a teljes időtartamot 19 évről körülbelül 12 évre csökkentették.

Továbbá a jogsértés hatályát és résztevői körét több fél esetében leszűkítették a kifogásközlésben foglaltakhoz képest. Pontosabban csak nyolc vállalkozást tesznek felelőssé a teljes termékkör és a teljes földrajzi terület, vagyis Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország és Olaszország tekintetében egyetlen és folytatólagosan elkövetett jogsértésért. A többi vállalkozást csak azon országokban tették felelőssé az egyrendbeli és folytatólagosan elkövetett jogsértésért, amelyekben megállapítható volt a kartellben való tényleges részvételük, mivel az üggyel kapcsolatos bizonyítékok nem voltak elégségesek annak kétséget kizáró megállapításához, hogy e vállalkozások tisztában voltak, vagy ésszerűen tisztában kellett lenniük a kartell-megállapodás teljes földrajzi kiterjedésével. Öt olasz gyártót csak csaptelepeket, szerelvényeket és kerámia berendezéseket érintő jogellenes szerződésekért tettek felelőssé, mivel e vállalkozások csak Olaszországban működtek és voltak tudatában a kartell-megállapodásnak, ahol az összejátszás nem terjedt ki a zuhanykabinokra. A többi vállalkozást ugyanakkor mindhárom termékcsoportra kiterjedő egyrendbeli és folytatólagosan elkövetett jogsértésért felelőssé tették, mivel még ha nem is működtek más termékek piacán, tudatában voltak (vagy ésszerűen előreláthatták) a versenykorlátozó megállapodás teljes termékskálájának. Mindazonáltal a büntetés megállapítása céljából csak ténylegesen az azokon a piacokon megvalósult eladásaikat veszik figyelembe, ahol aktívak voltak. A határozat megállapítja továbbá, hogy a büntetések kiszabása Hollandia tekintetében kialakult gyakorlat.

Végezetül, tekintettel az eljárás hosszúságára, felhívom a figyelmet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkére, mely kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei és testületei ésszerű időn belül intézzék. Noha a teljes eljárás mintegy öt évig és hat hónapig tartott, több mint három év telt el a kifogásközlésről való értesítés óta és körülbelül 31 hónap a szóbeli meghallgatás óta. Úgy tűnik, hogy a szóbeli meghallgatást követő időszak jelentősen elhúzódott, függetlenül attól a ténytől, hogy a Bizottság ebben az időszakban bocsátotta ki a tényállást közlő levelet, amelyre a felek válaszadási lehetőséget kaptak, továbbá a Bizottság megvizsgált és értékelt több fizetésképtelenségi beadványt. Mindenesetre nyitott kérdés marad, hogy a Bizottság számára a jelenlegi határozat elfogadásához szükséges idő sérti-e az ésszerű időben történő ügyintézés elvét, mivel semmi nem utal arra, hogy az időtartam hátrányosan befolyásolta volna a védelmet jogainak tényleges gyakorlásában (8).

Véleményem szerint a határozattervezet csak azokat a kifogásokat tartalmazza, amelyekre vonatkozóan a feleknek lehetőségük nyílt saját álláspontjuk ismertetésére.

Úgy vélem, hogy ebben az ügyben az eljárás valamennyi résztvevőjének meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartották.

Brüsszel, 2010. június 21-én.

Michael ALBERS


(1)  Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i (2001/462/EK, ESZAK) bizottsági határozat (HL L 162., 2001.6.19., 21. o.) 15. és 16. cikkével összhangban.

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria és Zuchetti Rubinetteria.

(3)  A fürdőszobai kellékek és felszerelések három termékcsoportba tartoznak: i. csaptelepek és szerelvények, ii. zuhanykabinok és iii. kerámiák.

(4)  Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország és Olaszország.

(5)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

(6)  Noha a RAF Rubinetteria kivételével minden vállalkozáscsoport képviseltette magát a meghallgatáson, azonban az American Standardhoz, a Duscholuxhoz és a Sanitechez tartozó egyes jogi személyek, konkrétan a Trane Inc (korábban American Standard Corporation), a Duscholux AG, az Allia SA/SAS, a produits Céramiques de Touraine SA, a Keramag Keramische Werke A.G., a Keramag Vertriebsges. m.b.H., a Keramag Belgium N.V. (SA), a Keramag Netherlands B.V., a Koralle Sanitärprodukte GmbH, a Koninklijke Sphinx B.V., a Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) és a Pozzi-Ginori SpA egyénileg nem vettek részt.

(7)  […]

(8)  Lásd az Európai Bíróság 2006. szeptember 21-i ítéletét, C-105/04 P ügy a 35. ponttól, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/12


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2010. június 23.)

az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról

(Ügyszám COMP/39.092 – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések)

(az értesítés a C(2010) 4185. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, francia, német és olasz nyelvű szöveg hiteles)

2011/C 348/09

2010. június 23-án a Bizottság határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton teszi közzé a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat szövegének betekinthető változata megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozat címzettje a fürdőszobai szerelvények és felszerelések területén tevékenységet folytató 17 vállalkozáshoz tartozó 62 jogi személy volt, akik megsértették az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét. A címzettek 1992. október 16. és 2004. november 9. között egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértésében vettek részt Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Olaszországban, Belgiumban és Franciaországban azáltal, hogy egyeztették egymással az éves áremeléseket és a különleges események (nyersanyagárak emelkedése, útdíjak, az euro bevezetése) alkalmával végrehajtott áremeléseket, rögzítették a minimumárakat és az árengedményeket, továbbá érzékeny üzleti információkat cseréltek egymással.

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(2)

Az ügyet a Masco 2004. július 15-i mentességi kérelmét követően a Bizottság 2002. évi engedékenységi közleménye alapján indították. A Bizottság 2004 novemberében a határozat több címzettjénél végzett helyszíni ellenőrzések (Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban) során további bizonyítékokat szerzett. Az ellenőrzéseket követően a Grohe, az Ideal Standard, a Hansa, a Dornbracht, a Roca és az Artweger vállalkozás is engedékenységi kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, és az intézmény több információkérést küldött.

(3)

2007. március 26-án a Bizottság kifogásközlést adott ki, és az összes vállalkozás számára biztosította az aktába való betekintést, valamint lehetőséget nyújtott arra, hogy írásban, továbbá a 2007. november 12–14-i szóbeli meghallgatáson előadja a Bizottság előzetes álláspontjával szembeni védekezését. A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. május 25-én és 2010. június 18-án kedvező véleményt adott, a Bizottság pedig 2010. június 23-án elfogadta a határozatot.

2.2.   A jogsértés összefoglalása

(4)

A határozat tárgya az EUMSZ 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének egyrendbeli és folytatólagosan elkövetett megsértése a fürdőszobai szerelvények és felszerelések tekintetében az alábbi termékcsoportok esetében: csaptelepek és szerelvények, kerámia szaniteráruk és zuhanykabinok.

(5)

A jogsértés az éves áremelések egymással történő egyeztetéséből, valamint a különleges események (pl. nyersanyagárak emelkedése, útdíjak, az euro bevezetése) alkalmával végrehajtott áremelések egyeztetéséből, a minimumárak és árengedmények rögzítéséből és az érzékeny üzleti információk cseréjéből állt. Az árak egyeztetése elsősorban 13 különböző nemzeti kereskedelmi szövetségben tartott ülések és néhány vállalkozás közötti kétoldalú szerződések keretében zajlott 1992 és 2004 között, és a gyártók nagykereskedők felé történő értékesítésére összpontosult.

(6)

A kartell hat tagállamra terjedt ki: Németországra, Ausztriára, Olaszországra, Belgiumra, Franciaországra és Hollandiára. Hollandia esetében a határozat megállapítja ugyan a jogsértést, de nem szab ki pénzbírságot, mivel ezen ország esetében 2009. december 31-től elévült a jogsértés.

(7)

A határozat szerint az említett hat tagállamban a három termékcsoport esetében egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértés áll fenn. Az érintett 17 vállalkozáscsoportból azon 8 vállalkozást (Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec és Villeroy & Boch) tették felelőssé a hat tagállam mindegyikében elkövetett egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértésért, amelyek esetében megállapítást nyert, hogy tisztában kellett lenniük a kartell általános kiterjedésével és alapvető jellegével. A többi vállalkozást csak azon országokban tették felelőssé az egyrendbeli, folytatólagosan elkövetett és összetett jogsértésért, amelyekben ténylegesen részt vettek a kartellben, mivel nem volt megállapítható, hogy e vállalkozások tisztában voltak a kartell teljes földrajzi kiterjedésével (2).

(8)

Minden egyes címzett a kartell-megállapodásokban való saját részvételének megfelelően felel, tehát vagy közvetlen résztvevőként, vagy pedig anyavállalat esetében azért, mert a szóban forgó időszakában az anyavállalat döntő befolyást gyakorolt a leányvállalat magatartására, és így az utóbbi magatartása az előbbinek tudható be.

2.3.   Címzettek és időtartam

(9)

A határozat címzettje a következő 17 vállalkozáshoz tartozó 62 jogi személy: a Masco, a Grohe, az Ideal Standard, (3) a Roca, a Hansa, a Dornbracht, a Sanitec, a Villeroy & Boch, a Duravit, a Duscholux, a Kludi, az Artweger, a Cisal, a Mamoli, a RAF, a Teorema és a Zucchetti.

(10)

A határozat egyes címzettjei az alábbi időtartamban vettek részt a jogsértésben:

a)

Masco Corporation (1995.1.1–2004.7.15.); Hansgrohe AG (1992.10.16–2004.7.15.; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (2002.11.6–2004.7.15.); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (1995.5.30–2004.7.15.); Hansgrohe SA/N.V. (2000.9.21–2004.7.15.), Hansgrohe B.V. (1994.9.28–1999.12.31.); Hansgrohe Sarl (2004.5.1–2004.7.15.); Hansgrohe S.R.L. (1992.10.16–2004.7.15.); Hüppe GmbH (1994.9.15–2004.7.15.); Hüppe GesmbH (1994.10.12–1994.7.15.); Hüppe Belgium SA (N.V.) (2003.3.10–2004.7.15.); Hüppe B.V. (1999.1.20–1999.12.31.).

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (1993.3.15–2004.11.9.); Grohe AG (1993.3.15–2004.11.9.); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (1998.3.6–2004.11.9.); Grohe Gesellschaft GmbH (1994.7.21–2004.11.9.); Grohe SA (N.V.) (2000.9.21–2004.11.9.; Grohe Sarl (2002.12.10–2004.11.9.); Grohe SpA (1993.3.15–2004.11.9.); Grohe Nederland B.V. (1994.9.28–1999.12.31.).

c)

Trane Inc. (1993.3.15–2004.11.9.), WABCO Europe BVBA (2001.10.29–2004.11.9.); WABCO Austria GesmbH (1994.7.21–2004.11.9.), Ideal Standard GmbH (2003.3.19–2004.11.9.); Ideal Standard Produktions-GmbH (2001.10.30–2004.11.9.); Ideal Standard France (2002.12.10–2004.11.9.); Ideal Standard Italia s.r.l. (1993.3.15–2004.11.9.), Ideal Standard Nederland B.V. (1994.11.30–1999.12.31.).

d)

Hansa Metallwerke AG (1992.10.16–2004.11.9.; Hansa Nederland B.V. from 1996.11.26–1999.12.31.); Hansa Italiana s.r.l. (1992.10.16–2004.11.9.); Hansa Belgium BVBA-SPRL (2003.3.10–2004.11.9.) és Hansa Austria GmbH (1994.7.21–2004.11.9.).

e)

Sanitec Europe Oy (1994.10.12–2004.11.9.); Allia S.A.S. (2004.2.25–2004.11.9.); Produits Céramiques de Touraine SA (2004.2.25–2004.11.9.); Keramag Keramische Werke AG (1994.10.12–2004.11.9.); Koninklijke Sphinx B.V. (1994.9.28–2004.11.9.); Koralle Sanitärprodukte GmbH (1996.1.24–2004.11.9.); Pozzi Ginori SpA (1996.5.14–2001.9.14.).

f)

Villeroy & Boch AG (1994.9.28–2004.11.9.); Villeroy & Boch Austria GmbH (1994.10.12–2004.11.9.); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (2001.10.30–2004.11.9.); Villeroy & Boch S.A.S. (2004.2.25–2004.11.9.).

g)

Duravit AG (2000.7.7–2004.11.9.); Duravit BeLux Sprl/Bvba (2001.10.30–2004.11.9.); Duravit SA (2004.2.25–2004.11.9.).

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (1994.11.29–2004.11.9.), Duscholux Belgium SA/N.V. (2000.9.21–2004.11.9.), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (1994.9.15–2004.11.9.).

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (1998.3.6–2004.11.9.).

j)

Kludi GmbH & Co. KG (1998.3.6–2004.11.9.), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (1994.7.21–2004.11.9.).

k)

Roca Sanitario SA (1999.10.29–2004.11.9.), Roca Sarl (2002.12.10–2004.11.9.), Laufen Austria AG (1994.10.12–2004.11.9.).

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (1994.10.12–2004.11.9.).

m)

Rubinetteria Cisal SpA (1993.3.15–2004.11.9.).

n)

Mamoli Robinetteria SpA (2000.10.18–2004.11.9.).

o)

RAF Rubinetteria SpA (1993.3.15–2004.11.9.).

p)

Rubinetterie Teorema SpA (1993.3.15–2004.11.9.).

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (1992.10.16–2004.11.9.).

2.4.   Korrekciós intézkedések

(11)

A határozat a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatást (4) alkalmazza.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(12)

A bírság alapösszegét a jogsértés utolsó évében (a legtöbb vállalkozás esetében 2003-ban) az érintett földrajzi területen az egyes vállalkozások fürdőszobai felszerelések és szerelvények nagykereskedők felé történő eladási értékének arányában határozták meg, amit megszoroztak minden egyes vállalkozás jogsértésben való részvétele éveinek és hónapjainak számával (változó összeg), és ehhez hozzáadtak egy, szintén az eladási érték arányában kiszámított kiegészítő összeget (belépési díj) annak érdekében, hogy elrettentsenek a horizontális árrögzítési megállapodásoktól.

(13)

Figyelembe véve a jogsértés természetét, valamennyi érintett vállalkozás együttes piaci részesedését, a jogsértés földrajzi hatókörét és a végrehajtást, a változó összeget és a belépési díjat is 15 %-ban állapították meg.

2.4.2.   Az alapösszeg korrigálása

(14)

A jelen ügyben nincsenek súlyosbító vagy enyhítő körülmények. Az elrettentő hatás érdekében nem alkalmaztak növelést.

2.4.3.   A forgalom 10 %-ára vonatkozó korlátozás alkalmazása

(15)

A kiszabott bírság összege két vállalkozás kivételével valamennyi vállalkozás esetében eléri az 1/2003/EK rendeletben említett 10 %-os forgalmi korlátot. A megfelelő bírságokat ennek megfelelően kiigazították.

2.4.4.   A 2002. évi engedékenységi közlemény alkalmazása: a bírságok mérséklése

(16)

A 2002. évi engedékenységi közlemény alkalmazásában a Masco teljes mentességet kapott a bírságok alól. A Grohe és az Ideal Standard bírságát 30 %-kal csökkentették. A Bizottság emellett az engedékenységi közlemény 23. bekezdése értelmében az Ideal Standard bírságának kiszabásakor nem vette figyelembe a belgiumi kerámiákra és a franciaországi csaptelepekre és szerelvényekre vonatkozó tényeket. Ez azért történt így, mert az Ideal Standard elsőként értesítette a Bizottságot az ezen termékcsoportok és országok kapcsán megállapított jogsértésről, ami korábban nem volt ismeretes a Bizottság számára. A Hansa, a Roca, a Dornbracht és az Artweger által benyújtott engedékenységi kérelmeket elutasították annak alapján, hogy nem képviseltek jelentős hozzáadott értéket a már a Bizottság birtokában lévő bizonyítékokhoz képest.

2.4.5.   Fizetésképtelenség

(17)

10 vállalkozás a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatás 35. pontja alapján fizetési képességének hiányára hivatkozott. A Bizottság ezen igényeket figyelembe vette és gondos elemzés alá vonta a fenti vállalkozások pénzügyi helyzetét és az adott szociális és közgazdasági környezetet.

(18)

A vállalkozások pénzügyi helyzetének értékelésekor a Bizottság megvizsgálta a vállalkozások közelmúltbeli és aktuális pénzügyi kimutatásait, valamint a következő évekre való előrejelzéseit. A Bizottság tekintettel volt a vállalkozások megbízhatóságát, jövedelmezőségét, fizetőképességét és likviditását, valamint sajáttőke- és pénzforgalmi helyzetét mérő számos pénzügyi mutatóra. A Bizottság ezen túlmenően számításba vette a külső pénzügyi partnerekkel (pl. bankokkal) és a részvényesekkel fenntartott kapcsolatokat. Az elemzés a szerkezetátalakítási tervekre is kiterjedt.

(19)

A Bizottság valamennyi elegendően kritikus pénzügyi helyzetben lévő vállalkozás esetében értékelte az adott szociális és közgazdasági környezetet. Ezen összefüggésben figyelembe vették a gazdasági és pénzügyi világválságnak a fürdőszobai szerelvények ágazatára gyakorolt hatását. A Bizottság a szóban forgó öt vállalkozást illetően arra a következtetésre jutott, hogy a bírság eszközeikre nézve jelentős értékcsökkenéssel járna.

(20)

A Bizottság elemzése alapján – tekintettel a vállalkozások nehéz pénzügyi helyzetére – három vállalkozás bírságát 50 %-kal és további kettő bírságát 25 %-kal csökkentették.

3.   A HATÁROZATTAL KISZABOTT BÍRSÁGOK

1.

 

0 EUR

Masco Corporation, Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/N.V., Hansgrohe B.V., Hansgrohe Sarl, Hansgrohe S.R.L., Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA (N.V.) és Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 EUR

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

b)

4 917 533 EUR

Grohe Gesellschaft mbH, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

c)

4 132 820 EUR

Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

d)

6 277 702 EUR

Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

e)

14 124 828 EUR

Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

f)

0 EUR

Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH és Grohe AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

Trane Inc.

b)

44 995 552 EUR

WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

c)

1 519 000 EUR

WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

d)

0 EUR

Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

e)

12 323 430 EUR

Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

f)

5 575 920 EUR

Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

g)

0 EUR

Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA és Trane Inc. egyetemlegesen

h)

2 611 000 EUR

WABCO Austria GesmbH és Trane Inc. egyetemlegesen

i)

0 EUR

Ideal Standard Nederland B.V.

ÖSSZESEN

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

Roca Sanitario SA és Laufen Austria AG egyetemlegesen

b)

6 700 000 EUR

Roca SARL és Roca Sanitario SA egyetemlegesen

c)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

ÖSSZESEN

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 EUR

Hansa Austria GmbH és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

c)

2 036 239 EUR

Hansa Italiana s.r.l. és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

d)

111 314 EUR

Hansa Belgium BVBA-SPRL és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

e)

0 EUR

Hansa Nederland B.V. és Hansa Metallwerke AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

a)

9 873 060 EUR

Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 EUR

Keramag Keramische Werke AG és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

c)

1 395 690 EUR

Koninklijke Sphinx B.V. és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

d)

4 579 610 EUR

Allia S.A.S. és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

e)

2 529 689 EUR

Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

f)

4 520 000 EUR

Pozzi Ginori SpA és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

g)

5 233 840 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH és Sanitec Europe Oy egyetemlegesen

h)

3 489 227 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH

ÖSSZESEN

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 EUR

Villeroy & Boch Austria GmbH és Villeroy & Boch AG egyetemlegesen

c)

2 942 608 EUR

Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) és Villeroy & Boch AG egyetemlegesen

d)

8 068 441 EUR

Villeroy & Boch S.A.S. és Villeroy & Boch AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

Duravit AG

b)

2 471 530 EUR

Duravit BeLux SPRL/BVBA és Duravit AG egyetemlegesen

c)

1 568 143 EUR

Duravit SA és Duravit AG egyetemlegesen

ÖSSZESEN

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 EUR

Duscholux Belgium SA

c)

1 147 652 EUR

DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH

ÖSSZESEN

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 EUR

Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

ÖSSZESEN

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  Ezen vállalkozások közé tartozik a Roca (felelőssé tették Ausztriában és Franciaországban), a Dornbracht és a Kludi (felelőssé tették Ausztriában és Németországban), az Artweger (felelőssé tették Ausztriában) és az olasz vállalkozások közül a Cisal, a Mamoli, az RAF, a Teorema és a Zucchetti (valamennyit felelőssé tették Olaszországban, ahol az egyeztetés a határozat szerint csak csaptelepekre, szerelvényekre és kerámiákra terjedt ki.

(3)  A korábbi Ideal Standard csoportot mostanra felosztották több vállalkozásra. A korábbi Ideal Standard csoport részét képező jogi személyek listája, akik a határozat címzettjei, a (10) bekezdés c) pontjában találhatóak.

(4)  Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL C 210., 2006.9.1., 2. o.).

(5)  Lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásra vonatkozó, a C(2010) 4185 végleges határozattal módosított 2011. március 1-jei határozatot, C(2011) 1178.