ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.348.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 348

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
29. marraskuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 348/01

Komission suositus, annettu 23 päivänä marraskuuta 2011, komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 mukaisiin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden tarkistamisesta ( 1 )

1

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 348/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 348/04

Euron kurssi

5

2011/C 348/05

Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä huhtikuuta 2012–30 päivään kesäkuuta 2012 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä siipikarjanliha-alan tuotteiden osalta avatuissa yhteisön kiintiöissä

6

2011/C 348/06

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 25 päivänä toukokuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.092 (1) – Kylpyhuonekalusteet – Esittelijä: Ranska

7

2011/C 348/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. kesäkuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.092 (2) – Kylpyhuonekalusteet – Esittelijä: Ranska

8

2011/C 348/08

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – COMP/39.092 – Kylpyhuonekalusteet

9

2011/C 348/09

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.092 Kylpyhuonekalusteet) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4185)

12

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

SUOSITUKSET

Euroopan komissio

29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/1


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2011,

komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 mukaisiin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden tarkistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 348/01

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta 29 päivänä heinäkuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 691/2010 säädetään, että jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kansallisia tai toiminnallisen ilmatilan lohkon suorituskykysuunnitelmia, ja niihin on sisällyttävä sitovia kansallisia tai toiminnallisen ilmatilan lohkon tavoitteita, joilla varmistetaan yhdenmukaisuus Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa. Lisäksi kyseisessä asetuksessa säädetään, että komissio arvioi kansallisten tai toiminnallisen ilmatilan lohkon tavoitteiden yhdenmukaisuuden Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa.

(2)

Komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 13 artiklan 3 kohdan mukaan komissio voi päättää suosittaa asianomaista jäsenvaltiota/asianomaisia jäsenvaltioita hyväksymään yhden tai useamman tarkistetun suorituskykytavoitteen.

(3)

Komissio nimesi komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 3 artiklassa tarkoitetun suorituskyvyn tarkastuselimen 29 päivänä heinäkuuta 2010 avustamaan sitä suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa.

(4)

Euroopan unionin laajuiset suorituskykytavoitteet vuosiksi 2012–2014 kansallisten tai toiminnallisen ilmatilan lohkon tavoitteiden asettamista varten hyväksyttiin annetulla komission päätöksellä 2011/121/EU (2). Nämä tavoitteet liittyvät ympäristöä, kapasiteettia ja kustannustehokkuutta koskeviin suorituskyvyn kannalta keskeisiin osa-alueisiin. Jäsenvaltioita ei kuitenkaan velvoitettu asettamaan turvallisuutta ja ympäristöä koskevia sitovia tavoitteita ensimmäisellä viiteajanjaksolla.

(5)

Jäsenvaltiot toimittivat kansalliset suunnitelmansa komissiolle viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2011. Niihin sisältyi myös Belgian ja Luxemburgin yhteisesti esittämä suunnitelma. Tanska ja Ruotsi toimittivat komissiolle suunnitelman, joka koskee niiden toiminnallista ilmatilan lohkoa (Tanskan–Ruotsin lohko). Belgia, Ranska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat ja Sveitsi toimittivat komissiolle suunnitelman, joka koskee niiden toiminnallista ilmatilan lohkoa (FABEC).

(6)

Suorituskyvyn tarkastuselin avusti heinä- ja elokuussa 2011 komissiota arvioimaan kansallisia ja toiminnallisten ilmatilan lohkojen suorituskykysuunnitelmia ja antoi komissiolle arviointiraportin 20 päivänä syyskuuta 2011.

(7)

Suorituskyvyn tarkastuselimen arviointiraportissa otettiin huomioon annetun päätöksen 2011/121/EU 3 artiklassa esitetyt oletukset, julkisesti tai Eurocontrolilta saatavilla olevat tiedot sekä tiedot, joita jäsenvaltiot ovat antaneet saataville kansallisissa ja toiminnallisten ilmatilan lohkojen suorituskykysuunnitelmissa.

(8)

Ensisijaiset turvallisuustavoitteet huomioon ottaen komission arvio kansallisista ja toiminnallisten ilmatilan lohkojen suorituskykysuunnitelmista ja tavoitteista pohjautui asetuksen (EU) N:o 691/2010 liitteessä III vahvistettuihin perusteisiin ja erityisesti kunkin yksittäisen jäsenvaltion kokonaistilanteeseen kyseisen liitteen 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Siinä otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 691/2010 mukaisten suorituskykytavoitteiden lisäksi myös muita suorituskykyindikaattoreita tai tavoitteita, joita voi sisältyä suunnitelmiin kansallisten tai toiminnalliseen ilmatilan lohkoon liittyvien aloitteiden vuoksi.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tarkistetut kansalliset tai toiminnallisen ilmatilan suorituskykytavoitteet ja aiheelliset toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 691/2010 13 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(10)

Kapasiteettia koskevien tavoitteiden tarkistamisessa olisi otettava huomioon yhteydenpito verkon hallinnoijaan ja tältä saatu tuki.

(11)

Komission asetuksen (EY) N:o 1794/2006 (3) 13 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden olisi 1 päivään marraskuuta 2011 mennessä laskettava viiteajanjakson yksikköhinnat kansallisten tai toiminnallisten ilmatilan lohkojen suorituskykysuunnitelmien perusteella, mukaan lukien tällaisissa suunnitelmissa esitetyt kustannustehokkuustavoitteet. Jos 1 päivän marraskuuta 2011 jälkeen hyväksytään tarkistettuja kustannustehokkuustavoitteita, viiteajanjakson yksikköhinnat olisi laskettava uudelleen lopullisten hyväksyttyjen kustannustehokkuustavoitteiden perusteella.

(12)

Suorituskyvyn tarkastuselimen arviointiraportin julkaisemisen jälkeen eräät jäsenvaltiot ovat jo ilmoittaneet aikovansa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet hyväksyäkseen tarkistettuja suorituskykytavoitteita tässä suosituksessa esitettyjen komission näkemysten mukaisesti.

(13)

Tämä suositus otetaan tarvittaessa huomioon, kun tarkistettuja suorituskykytavoitteita arvioidaan asetuksen (EU) N:o 691/2010 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(14)

Komissio on kuullut asetuksen (EU) N:o 691/2010 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita, joita tämä suositus koskee.

(15)

Tässä suosituksessa vahvistetut toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Tämä suosituksen tarkoituksena on pyytää jäsenvaltioita, ottaen huomioon suorituskyvyn tarkastuselimen tekemät arviot ja 5 kohdan mukaisen yhteydenpidon tulokset, hyväksymään vuosiksi 2012–2014, jäljempänä ’viiteajanjakso’, tarvittaessa ja/tai jos se on aiheellista, tarkistettuja suorituskykytavoitteita kansallisella tai toiminnallisen ilmatilan lohkon tasolla siten kuin annetussa päätöksessä 2011/121/EU vahvistettujen Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden noudattaminen ja näiden tavoitteiden saavuttamisen asianmukainen edistäminen edellyttävät.

2.

Komissio katsoo suorituskyvyn tarkastuselimen arviointiraporttiin sisältyvien suositusten perusteella seuraavaa:

a)

kapasiteettia koskevat tavoitteet, joita Kreikka, Espanja, Itävalta, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat asettaneet kansallisissa suunnitelmissaan, eivät ole Euroopan unionin laajuisten tavoitteiden mukaisia eivätkä edistä asianmukaisesti niiden saavuttamista;

b)

kapasiteettia koskeva tavoite, jonka Belgia, Saksa, Ranska, Luxemburg ja Alankomaat ovat asettaneet Keski-Euroopan toiminnallisen ilmatilan lohkon (FABEC) suunnitelmassa, ei ole Euroopan unionin laajuisten tavoitteiden mukainen eikä edistä asianmukaisesti niiden saavuttamista;

c)

kustannustehokkuustavoitteet, joita Bulgaria, Tšekki, Saksa, Viro, Irlanti, Espanja (mannermaisen lentoreittimaksuvyöhykkeensä osalta), Ranska, Italia, Kypros, Latvia, Unkari, Malta, Itävalta, Portugali, Suomi, Romania, Slovenia, Slovakia, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat asettaneet kansallisissa suunnitelmissaan, eivät ole Euroopan unionin laajuisten tavoitteiden mukaisia eivätkä edistä asianmukaisesti niiden saavuttamista.

3.

Jäsenvaltioita, joita asia koskee, kehotetaan tarkistettuja suorituskykytavoitteita hyväksyessään varmistamaan, että suorituskyvyn tarkastuselimen arviointiraportissa esitetyt suositukset otetaan huomioon.

Kunkin jäsenvaltion olosuhteet huomioon ottaen on todettava erityisesti seuraavaa:

a)

Kreikan, Espanjan, Puolan, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi parannettava kapasiteettia koskevia tavoitteitaan siten, että ne saavuttavat tai alittavat vuoteen 2014 mennessä seuraavat viitearvot (Eurocontrolin laskemat arvot, joita on käytetty suorituskyvyn tarkastuselimen arviointiraportissa):

Kreikka: keskimääräinen viivästyminen lentoa kohden 0,26 minuuttia

Espanja: keskimääräinen viivästyminen lentoa kohden 0,31 minuuttia

Puola: keskimääräinen viivästyminen lentoa kohden 0,26 minuuttia

Itävalta: keskimääräinen viivästyminen lentoa kohden 0,23 minuuttia

Yhdistynyt kuningaskunta: keskimääräinen viivästyminen lentoa kohden 0,27 minuuttia;

b)

Belgian, Saksan, Ranskan, Luxemburgin ja Alankomaiden olisi parannettava FABEC-lohkon kapasiteettia koskevaa tavoitetta siten, että ne saavuttavat tai alittavat vuoteen 2014 mennessä viitearvon, joka on keskimäärin 0,4 minuutin viivästyminen lentoa kohden;

c)

edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa parantaakseen kansallisten tai toiminnallisen ilmatilan lohkon kustannustehokkuustavoitteita entisestään viiteajanjaksolla, erityisesti ottaen huomioon yleisen viitekehyksen kehittyminen, pääoma- ja tukikustannusten väheneminen (muut kuin toimintaa harjoittavia lennonjohtajia koskevat kustannukset), tuottavuuden lisääntyminen ja investointien rationalisointi toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisen yhteydessä;

d)

Tšekin, Saksan, Viron, Irlannin, Espanjan, Ranskan, Maltan, Itävallan, Slovakian, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi tarkistettava oletuksia, joihin perustuu riskipreemio ja sen myötä pääoman tuottoaste, sekä esitettävä perustelut pääomakustannusten huomattavalle lisääntymiselle;

e)

Bulgarian, Tšekin, Viron, Ranskan, Italian, Latvian, Unkarin, Maltan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi arvioitava uudelleen niiden investointien määrä ja tarve, jotka ovat tarpeen suorituskykytavoitteiden saavuttamiseksi viiteajanjaksolla, ottaen huomioon mahdollisuudet rationalisoida kustannuksia toiminnallisten ilmatilan lohkojen tai alueellisten hankkeiden perustamisen yhteydessä.

4.

Edellä 3 kohdassa esitettyjen suositusten lisäksi:

a)

Jäsenvaltioita kehotetaan täsmentämään kansallisissa tai toiminnallisen ilmatilan lohkon suorituskykysuunnitelmissaan, miten investoinneilla edistetään suorituskykytavoitteiden saavuttamista ja vaikutetaan siihen viiteajanjaksolla, sekä antamaan esimerkkejä tapauksista ja/tai kustannushyötyanalyyseista ja kuvailemaan niiden merkitystä suhteessa Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmaan, erityisesti ensimmäisen täytäntöönpanokokonaisuuden osalta. Näiden tietojen olisi oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka sisältyvät komission asetuksen (EY) N:o 2096/2005 (4) liitteessä I olevan 2.2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun liiketoimintasuunnitelmaan.

b)

Jotta tarvittavien tarkistusten tekeminen viiteajanjakson lopussa olisi helpompaa, jäsenvaltioita kehotetaan esittämään oletukset ja perustelut kustannuksille, joita saatetaan pitää asetuksen (EY) N:o 1794/2006 11 a artiklan 8 kohdan mukaisesti kustannuksina, joihin ei voida vaikuttaa.

c)

Toiminnalliseen ilmatilan lohkoon kuuluvia jäsenvaltioita, jotka eivät ole suorituskyvyn tarkastuselimeen liittyen hyväksyneet tavoitteita sisältävää suorituskykysuunnitelmaa toiminnallisen ilmatilan lohkon tasolla, kehotetaan antamaan komissiolle tiedoksi yhteenkootut suorituskykytavoitteet ja osoittamaan, että yhdenmukaisuus Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa toteutuu toiminnallisen ilmatilan lohkon tasolla, siten kuin asetuksen (EU) N:o 691/2010 5 artiklan 3 kohdassa säädetään.

5.

Komissio aikoo seurata tämän suosituksen noudattamista yhteistyössä suorituskyvyn tarkastuselimen kanssa käyttäen hyväksi kahdenvälistä ja/tai monenvälistä yhteydenpitoa jäsenvaltioiden kanssa.

6.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 201, 3.8.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 48, 23.2.2011, s. 16.

(3)  EUVL L 341, 7.12.2006, s. 3.

(4)  EUVL L 335, 21.12.2005, s. 13.


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 348/02

Komissio päätti 23 päivänä marraskuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain ranskan kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6415. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 348/03

Komissio päätti 24 päivänä marraskuuta 2011 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain englannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla:

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) asiakirjanumerolla 32011M6378. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/5


Euron kurssi (1)

28. marraskuuta 2011

2011/C 348/04

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,3348

JPY

Japanin jeniä

103,82

DKK

Tanskan kruunua

7,4375

GBP

Englannin puntaa

0,85820

SEK

Ruotsin kruunua

9,2597

CHF

Sveitsin frangia

1,2309

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

7,8355

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,757

HUF

Unkarin forinttia

308,91

LTL

Liettuan litiä

3,4528

LVL

Latvian latia

0,6970

PLN

Puolan zlotya

4,5153

RON

Romanian leuta

4,3660

TRY

Turkin liiraa

2,4817

AUD

Australian dollaria

1,3435

CAD

Kanadan dollaria

1,3802

HKD

Hongkongin dollaria

10,4038

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7694

SGD

Singaporin dollaria

1,7338

KRW

Etelä-Korean wonia

1 539,49

ZAR

Etelä-Afrikan randia

11,1555

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,5215

HRK

Kroatian kunaa

7,4985

IDR

Indonesian rupiaa

12 183,43

MYR

Malesian ringgitiä

4,2420

PHP

Filippiinien pesoa

58,392

RUB

Venäjän ruplaa

41,7500

THB

Thaimaan bahtia

41,806

BRL

Brasilian realia

2,4877

MXN

Meksikon pesoa

18,7413

INR

Intian rupiaa

69,4560


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/6


Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä huhtikuuta 2012–30 päivään kesäkuuta 2012 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä siipikarjanliha-alan tuotteiden osalta avatuissa yhteisön kiintiöissä

2011/C 348/05

Komission asetuksella (EY) N:o 616/2007 (1) avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä. Lokakuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa kiintiöiden 09.4212, 09.4214, 09.4217 ja 09.4218 osalta jätetyt tuontitodistushakemukset, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta–31 päivään maaliskuuta 2012, koskevat käytettävissä olevia määriä pienempiä määriä. Komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) 7 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen mukaisesti määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, lisätään 1 päivästä huhtikuuta–30 päivään kesäkuuta 2012 avoinna olevalle seuraavalle kiintiöosakaudelle vahvistettuun määrään, ja ne esitetään tämän tiedonannon liitteessä.


(1)  EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE

Kiintiön järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudelle 1 päivästä huhtikuuta 2012–30 päivään kesäkuuta 2012 vahvistettuun määrään

(kilogrammoina)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/7


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 25 päivänä toukokuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.092 (1) – Kylpyhuonekalusteet

Esittelijä: Ranska

2011/C 348/06

1.

Neuvoa-antava komitea yhtyy tosiseikkoja koskevaan Euroopan komission arvioon, jonka mukaan kyseessä on SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettu sopimus ja/tai yhdenmukaistettu menettelytapa.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon tuotteista, joihin kartelli on vaikuttanut.

3.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon maantieteellisestä alueesta, johon kartelli on vaikuttanut.

4.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon siitä, että tällä asianomaisissa EU:n jäsenvaltioissa sovelletulla sopimuksella ja/tai yhdenmukaistetulla menettelytavalla oli huomattava vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

5a.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon, jonka mukaan kartelli muodostaa jatkuvan ja yhtenäisen rikkomisen.

5b.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon kunkin yrityksen vastuusta siltä osin kuin on kyse tämän jatkuvan ja yhtenäisen rikkomisen maantieteellisestä ulottuvuudesta.

6.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon rikkomiseen osallistumisen kestosta.

7.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä Euroopan komission kanssa päätösluonnoksen kohdeyrityksistä ja erityisesti kyseessä olevien konsernien emoyhtiöille lankeavasta vastuusta.

8.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei asiassa ole raskauttavia seikkoja.

9.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei asiassa ole lieventäviä seikkoja.

10.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä Euroopan komission kanssa hakemuksista, jotka on esitetty sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon nojalla.

11.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/8


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. kesäkuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.092 (2) – Kylpyhuonekalusteet

Esittelijä: Ranska

2011/C 348/07

1.

Neuvoa-antava komitea on Euroopan komission kanssa samaa mieltä siitä, että niille päätösluonnoksen kohdeyrityksille, joille ehdotetaan sakkoa, olisi määrättävä sakko.

2.

Neuvoa-antava komitea on Euroopan komission kanssa samaa mieltä sakkojen perusmääristä.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei asiassa ole lieventäviä tai raskauttavia seikkoja.

4.

Neuvoa-antava komitea on Euroopan komission kanssa samaa mieltä sakkojen alennusmääristä, jotka perustuvat sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annettuun tiedonantoon.

5.

Neuvoa-antava komitea yhtyy Euroopan komission arvioon maksukyvyttömyysväitteistä.

6.

Neuvoa-antava komitea on Euroopan komission kanssa samaa mieltä sakkojen lopullisista määristä.

7.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/9


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

COMP/39.092 – Kylpyhuonekalusteet

2011/C 348/08

Tässä asiassa on kyse kartellista, jonka kautta kylpyhuonekalusteiden tuottajat koordinoivat hintoja ja alennuksia Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa, Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa.

TAUSTA

Masco Corporation esitti 15 päivänä heinäkuuta 2004 sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon perusteella, minkä seurauksena komissio suoritti tarkastuksia useiden kylpyhuonekalustealan yritysten ja yritysten yhteenliittymien toimitiloissa viidessä maassa eli Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa, Itävallassa ja Saksassa. Tarkastusten jälkeen myös yritykset Grohe, American Standard, Roca, Hansa ja Dornbracht hakivat sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä. Komissio myönsi Mascolle ehdollisen vapautuksen sakoista 2 päivänä maaliskuuta 2005.

KIRJALLINEN MENETTELY

Väitetiedoksianto

Edellä mainittujen sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien hakemusten ja niitä seuranneen tutkimuksen jälkeen komissio antoi 26 päivänä maaliskuuta 2007 väitetiedoksiannon, joka toimitettiin 19 yritysryhmittymään (2) kuuluville 79 oikeushenkilölle. Komissio katsoi alustavasti, että yritykset, joille väitetiedoksianto oli osoitettu, olivat laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevassa määrin osallistuneet SEUT-sopimuksen 101 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 81 artikla) ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen kylpyhuonekalusteiden markkinoilla (3) kuudessa jäsenvaltiossa (4). Väitetiedoksiannon mukaan kyseiset yritykset koordinoivat säännöllisesti hinnankorotuksia, sopivat hinnoista ja vaihtoivat arkaluonteisia liiketoimintatietoja. Komissio ilmoitti aikovansa tehdä rikkomisesta päätöksen ja määrätä sakkoja asetuksen (EY) N:o 1/2003 (5) 7 ja 23 artiklan mukaisesti.

Tutustuminen asiakirja-aineistoon

Osapuolilla oli mahdollisuus tutustua asiakirjoihin DVD-levyllä. Sakoista vapauttamisesta ja niiden lieventämisestä annetun tiedonannon mukaisesti esitettyihin suullisiin lausuntoihin oli mahdollista tutustua komission toimitiloissa. Lisäksi osapuolet saivat tässä asiakirjoihin tutustumiseen varatussa menettelyn vaiheessa kolmessa tapauksessa käyttöönsä ylimääräisillä DVD-levyillä tietoja, joihin ei alun perin ollut annettu oikeutta tutustua.

Väitetiedoksiantoon vastaamiselle asetetun määräajan pidentäminen

Väitetiedoksiannon vastaanottajille annettiin alun perin kaksi kuukautta aikaa komission DVD-muodossa olevan aineiston vastaanottopäivästä toimittaa väitetiedoksiantoa koskevat kirjalliset huomautuksensa. Useiden osapuolten pyynnöstä ja mm. lisätietojen antamisen ja väliin sattuneen lomakauden vuoksi kaikille väitetiedoksiannon vastaanottajille myönnettiin määräaikaan kaksi yleistä kuukauden pituista pidennystä. Kilpailun pääosasto myönsi nämä yleiset pidennykset poikkeuksellisesti suoraan saatuaan asialle kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan hyväksynnän. Lisäksi kuulemismenettelystä tuolloin vastannut neuvonantaja myönsi useille osapuolille erikseen lisäpidennyksiä näiden esitettyä tätä koskevat perustellut pyynnöt. Yleisesti ottaen osapuolilla oli noin neljä kuukautta aikaa vastata väitetiedoksiantoon. Kaikki osapuolet vastasivat määräajan kuluessa.

SUULLINEN MENETTELY

Suullinen kuuleminen

Kaikki yritysryhmittymät RAF Rubinetteria SpA:ta lukuun ottamatta käyttivät oikeuttaan tulla kuulluksi suullisessa kuulemisessa, joka järjestettiin 12.–14 päivänä marraskuuta 2007 (6).

Asiaseikkoja koskeva kirje

Kaikille osapuolille lähetettiin asiaseikkoja koskeva kirje 9 päivänä heinäkuuta 2009. Tässä kirjeessä komissio ilmoitti tietyistä todisteista, joihin ei ollut erikseen viitattu tai vedottu väitetiedoksiannossa mutta joita komissio aikoi kuitenkin käyttää todisteina lopullisessa päätöksessä. Samalla osapuolille ilmoitettiin myös päätelmistä, joita kyseisten todisteiden perusteella voitiin tehdä väitetiedoksiannossa jo esitettyjen väitteiden tueksi. Vaikka kyseisiin todisteisiin ei ollut vedottu väitetiedoksiannossa, ne olivat kuitenkin sisältyneet jo käyttöön annettuun asiakirja-aineistoon. Osapuolille annettiin kolme viikkoa aikaa vastata asiaseikkoja koskevaan kirjeeseen.

Neuvoa-antavan komitean kuulemisen jälkeen yksi menettelyn osapuolista pyysi toista suullista kuulemista, koska hallintomenettely oli sen mielestä ollut kohtuuttoman pitkä.

PÄÄTÖSLUONNOS

Komissio on väitetiedoksiannon vastaanottajien kirjallisten ja suullisten lausuntojen perusteella päättänyt pitää voimassa 17 yritysryhmittymään kuuluvia 63 oikeushenkilöä koskevat väitteensä ja perua kahta yritystä (7) koskevat väitteet. Rikkomiseen osallistumisen kestoa on lyhennetty merkittävästi päätösluonnoksen kohteena olevien yritysten osalta useimpien maiden tapauksessa ja kokonaisuutena katsoen kestoa on lyhennetty lähes 19 vuodesta noin 12 vuoteen.

Lisäksi rikkomiseen osallistumista ja sen laajuutta on supistettu useiden osapuolten tapauksessa väitetiedoksiannossa esitetystä. Tarkemmin ottaen vain kahdeksan yrityksen katsotaan osallistuneen yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen kaikkien tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden osalta ja koko kyseessä olevalla maantieteellisellä alueella eli Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa, Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa. Muiden yritysten katsotaan syyllistyneen yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen vain niissä maissa, joiden osalta niiden tosiasiallinen osallistuminen kartelliin voitiin vahvistaa, koska aineistoon sisältyvien todisteiden perusteella ei voida kiistattomasti osoittaa, että ne tiesivät tai että niiden olisi kohtuudella pitänyt tietää kartellijärjestelyjen koko maantieteellisestä laajuudesta. Viiden italialaisen tuottajan katsotaan olevan vastuussa laittomista yhteyksistä vain hanojen ja oheistarvikkeiden sekä saniteettikalusteiden markkinoilla, koska ne toimivat ja olivat tietoisia kartellijärjestelyistä ainoastaan Italiassa, jossa kilpailunvastainen yhteistyö ei koskenut suihkuseiniä. Muiden yritysten katsotaan kuitenkin syyllistyneen yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen kaikkien kolmen tuoteryhmän osalta, koska ne tiesivät (tai olisivat kohtuudella voineet aavistaa) kilpailunvastaisten järjestelyjen koko tuotekatteen, vaikka eivät ehkä toimineetkaan asianomaisilla muilla tuotemarkkinoilla. Sakkojen määrää laskettaessa huomioon otetaan kuitenkin pelkästään yritysten tosiasiallinen myynti markkinoilla, joilla ne toimivat. Lisäksi päätöksessä todetaan, että sakkojen määräämistä koskeva vanhentumisaika oli päättynyt Alankomaiden tapauksessa.

Tätä asiaa koskevan hallinnollisen menettelyn pituuteen liittyen haluan muistuttaa, että perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaan jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet käsittelevät hänen asiansa kohtuullisessa ajassa. Menettely on kokonaisuudessaan kestänyt noin viisi ja puoli vuotta, mutta väitetiedoksiannon ilmoittamisesta on kulunut yli kolme vuotta ja suullisesta kuulemisesta noin 31 kuukautta. Suullisen kuulemisen jälkeen kulunut aika vaikuttaa huomattavan pitkältä, vaikka huomioon otettaisiinkin, että komissio on kyseisenä aikana lähettänyt asiaseikkoja koskevan kirjeen, johon osapuolille annettiin tilaisuus vastata, ja on lisäksi tutkinut ja arvioinut useita maksukyvyttömyysväitteitä. Kysymykseen siitä, onko komissiolta asiaa koskevan päätöksen tekemiseen kulunut aika kohtuullista käsittelyaikaa koskevan periaatteen vastainen, ei kuitenkaan ole tarpeen ottaa kantaa, koska mikään ei viittaa siihen, että menettelyyn kulunut aika olisi vaikuttanut haitallisesti puolustautumisoikeuksien tehokkaaseen toteutumiseen (8).

Päätösluonnos liittyy mielestäni vain sellaisiin väitteisiin, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää omat näkemyksensä.

Katson, että kaikkien menettelyyn osallistuneiden oikeutta tulla kuulluksi on kunnioitettu.

Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2010.

Michael ALBERS


(1)  Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/462/EY, EHTY) 15 ja 16 artiklan mukaisesti (EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria ja Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Kylpyhuonekalusteiden markkinat koostuvat kolmesta tuoteryhmästä: i) hanat ja oheistarvikkeet, ii) suihkuseinät ja iii) saniteettikalusteet.

(4)  Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Ranska ja Saksa.

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(6)  Vaikka kuulemistilaisuudessa olivat edustettuina kaikki yritysryhmittymät RAF Rubinetteria -yritystä lukuun ottamatta, osa yrityksiin American Standard, Duscholux ja Sanitec kuuluvista oikeushenkilöistä ei lähettänyt niihin erikseen omaa edustajaansa. Näitä olivat Trane Inc (entinen American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) ja Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […]

(8)  Vrt. yhteisöjen tuomioistuimen 21 päivänä syyskuuta 2006 antama tuomio asiassa C-105/04, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG), 35 kohta ja sitä seuraavat kohdat.


29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 348/12


Tiivistelmä komission päätöksestä,

tehty 23 päivänä kesäkuuta 2010,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia COMP/39.092 Kylpyhuonekalusteet)

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4185)

(Ainoastaan englannin-, ranskan-, saksan- ja italiankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

2011/C 348/09

Komissio antoi 23 päivänä kesäkuuta 2010 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Päätöksen teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   JOHDANTO

(1)

Päätös osoitettiin 62 oikeushenkilölle, jotka kuuluvat 17:ään kylpyhuonekalusteiden alalla toimivaan yritykseen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomisesta. Yritykset, joille päätös on osoitettu, syyllistyivät 16 päivänä lokakuuta 1992 ja 9 päivänä marraskuuta 2004 välisenä aikana Itävallan, Saksan, Alankomaiden, Italian, Belgian ja Ranskan alueella yhteen, monimutkaiseen ja jatkuvaan rikkomiseen, joka koostui vuotuisten ja erityisiin tapahtumiin liittyvien (raaka-aineiden hintojen korotukset, tietullit, euron käyttöönotto) hinnankorotusten koordinoinnista, vähimmäishintojen ja alennusten vahvistamisesta sekä luottamuksellisten liiketoimintaa koskevien tietojen vaihtamisesta.

2.   ASIAN KUVAUS

2.1   Menettely

(2)

Asian käsittely aloitettiin, koska Masco teki 15 päivänä heinäkuuta 2004 sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon perusteella. Komissio sai lisätodisteita marraskuussa 2004 suoritetuissa tarkastuksissa useiden yritysten, joille päätös on osoitettu, toimitiloihin Itävallassa, Belgiassa, Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa. Tarkastusten jälkeen komissio vastaanotti Grohelta, Ideal Standardilta, Hansalta, Dornbrachtilta, Rocalta ja Artwegeriltä sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevat hakemukset, joihin liittyen se lähetti useita tietopyyntöjä.

(3)

Komissio antoi 26 päivänä maaliskuuta 2007 väitetiedoksiannon, ja kaikille yrityksille annettiin mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ja esittää puolustuksensa komission alustavaan kantaan kirjallisesti sekä 12.–14 päivänä marraskuuta 2007 pidetyssä suullisessa kuulemisessa. Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi 25 päivänä toukokuuta 2010 ja 18 päivänä kesäkuuta 2010 myönteisen lausunnon, ja komissio hyväksyi päätöksen 23 päivänä kesäkuuta 2010.

2.2   Yhteenveto rikkomisesta

(4)

Päätös koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhtä ja jatkuvaa rikkomista kylpyhuonekalusteiden markkinoilla seuraavien tuoteryhmien osalta: hanat ja oheistarvikkeet, keraamiset saniteettikalusteet ja suihkuseinät.

(5)

Rikkominen koostui vuotuisten ja erityisiin tapahtumiin liittyvien (esimerkiksi raaka-aineiden hintojen korotukset, tietullit, euron käyttöönotto) hinnankorotusten koordinoinnista, vähimmäishintojen ja alennusten vahvistamisesta sekä luottamuksellisten liiketoimintaa koskevien tietojen vaihtamisesta. Hintojen koordinoinnista sovittiin pääasiassa 13 kansallisen ammattijärjestön pitämissä kokouksissa, joiden lisäksi eräät yrityksistä pitivät yllä kahdenvälisiä yhteyksiä vuosina 1992–2004. Koordinoinnissa keskityttiin myyntiin valmistajilta tukkumyyjille.

(6)

Kartelli toimi kuudessa jäsenmaassa: Saksassa, Itävallassa, Italiassa, Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa. Päätöksessä todetaan rikkominen Alankomaissa, mutta siitä ei määrätä sakkoa, sillä rikkominen on alkanut maassa vasta 31 päivänä joulukuuta 2009.

(7)

Päätöksessä todetaan, että mainituissa kuudessa jäsenvaltiossa on tapahtunut yksi, monimutkainen ja jatkuva rikkominen kaikkien kolmen tuoteryhmän osalta. Asianomaisista 17 yritysryhmittymästä kahdeksaa (Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec ja Villeroy & Boch) pidetään vastuullisena yhdestä, monimutkaisesta ja jatkuvasta rikkomisesta, sillä katsottiin, etteivät ne olisi voineet olla tietämättä kartellin yleisestä laajuudesta ja olennaisista ominaisuuksista. Loppuosaa yrityksistä (2) pidetään vastuullisina yhdestä, monimutkaisesta ja jatkuvasta rikkomisesta ainoastaan niissä maissa, joissa ne toimivat kartellissa, sillä ei voida vahvistaa, että ne olisivat tienneet kartellin maantieteellisestä kokonaislaajuudesta.

(8)

Yrityksiä, joille päätös on osoitettu, pidetään vastuullisina omasta osallisuudestaan kartellin järjestelyihin joko suorana osallistujana tai emoyhtiöiden tapauksessa tytäryhtiön toiminnasta vastuullisena toimijana, jos ne käyttivät tytäryhtiöön kohdistuvaa ratkaisevaa vaikutusvaltaa kyseisenä ajanjaksona.

2.3   Yritykset, joita päätös koskee, ja rikkomisen kesto

(9)

Päätös osoitettiin seuraaviin 17 yritykseen kuuluville 62 oikeushenkilölle: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema ja Zucchetti.

(10)

Eri yritysten, joille päätös on osoitettu, rikkomisen kesto on seuraava:

a)

Masco Corporation (1.1.1995–15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992–15.7.2004; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002–15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995–15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000–15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994–31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004–15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992–15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994–15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994–15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003–15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999–31.12.1999).

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993–9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998–9.11.2004); Grohe Gesellschaft mbH (21.7.1994–9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000–9.11.2004; Grohe Sarl (10.12.2002–9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993–9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994–31.12.1999).

c)

Trane Inc. (15.3.1993–9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001–9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994–9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003–9.11.2004); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001–9.11.2004); Ideal Standard France (10.12.2002–9.11.2004); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993–9.11.2004), Ideal Standard Nederland B.V. (30.11.1994–31.12.1999).

d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992–9.11.2004; Hansa Nederland B.V. 26.11.1996–31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992–9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003–9.11.2004) and Hansa Austria GmbH (21.7.1994–9.11.2004).

e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994–9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004–9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994–9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994–9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996–9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996–14.9.2001).

f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994–9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001–9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004–9.11.2004).

g)

Duravit AG (7.7.2000–9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001–9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004–9.11.2004).

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994–9.11.2004), Duscholux Belgium SA/N.V. (21.9.2000–9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994–9.11.2004).

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998–9.11.2004).

j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998–9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994–9.11.2004).

k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999–9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002–9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994–9.11.2004).

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994–9.11.2004).

m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993–9.11.2004).

n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000–9.11.2004).

o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993–9.11.2004).

p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993–9.11.2004).

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992–9.11.2004).

2.4   Korjaavat toimenpiteet

(11)

Päätöksessä sovelletaan sakkoja koskevia suuntaviivoja vuodelta 2006 (4).

2.4.1.   Sakon perusmäärä

(12)

Sakon perusmäärä laskettiin osuutena kunkin yrityksen saamasta kylpyhuonekalusteiden tukkumyyntiarvosta asianomaisella maantieteellisellä alueella viimeisenä rikkomisvuonna (valtaosalla yrityksistä vuonna 2003) kerrottuna kunkin yrityksen rikkomiseen osallistumisen kestolla vuosina ja kuukausina (”vaihteleva summa”). Tähän summaan lisättiin horisontaalisia hintasopimuksia koskevan estävän vaikutuksen varmistamiseksi lisämaksu (”osallistumismaksu”), joka myöskin laskettiin osuutena myyntiarvosta.

(13)

Rikkomisen luonteen, yritysten yhteenlasketun markkinaosuuden sekä rikkomisen maantieteellisen laajuuden ja toteutuksen perusteella sekä vaihteleva summa että osallistumismaksu vahvistettiin 15 prosentiksi.

2.4.2.   Perusmäärään tehtävät mukautukset

(14)

Asiassa ei katsottu olevan lieventäviä tai raskauttavia seikkoja. Estävän vaikutuksen aikaansaamiseksi ei tehty korotuksia.

2.4.3.   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja saavutettiin kahta lukuun ottamatta kaikkien yritysten kohdalla. Sakkoja mukautettiin vastaavasti.

2.4.4.   Vuoden 2002 tiedonannon soveltaminen: sakkojen alentaminen

(16)

Sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon soveltamisen vuoksi Masco vapautettiin kokonaan sakoista. Grohen ja Ideal Standardin sakkoa alennettiin 30 prosenttia. Lisäksi komissio jätti Ideal Standardin sakkoa vahvistaessaan sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä vuonna 2002 annetun tiedonannon 23 kohdan mukaisesti huomioimatta keraamisia saniteettikalusteita koskevat seikat Belgian osalta ja hanoja, oheistarvikkeita ja keraamisia saniteettikalusteita koskevat seikat Ranskan osalta. Tämä johtuu siitä, että Ideal Standard oli ensimmäinen yritys, joka ilmoitti komissiolle kyseisiin tuoteryhmiin ja maihin liittyvistä rikkomisista, eivätkä kyseiset seikat olleet ennestään komission tiedossa. Hansan, Rocan, Dornbrachtin ja Artwegerin hakemukset sakoista vapauttamisesta tai sakkojen lieventämisestä hylättiin, koska yritysten toimittamilla tiedoilla ei katsottu olleen merkittävää lisäarvoa suhteessa komission hallussa jo olleisiin tietoihin.

2.4.5.   Maksukyvyttömyys

(17)

Kymmenen yritystä ilmoitti sakkoja koskevien vuoden 2006 suuntaviivojen 35 kohdan mukaisesti kyvyttömyydestään maksaa sakko. Komissio tarkasteli pyyntöjä ja analysoi tarkasti kyseisten yritysten rahoitustilannetta ja erityisiä sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita.

(18)

Arvioidessaan yritysten taloudellista tilannetta komissio tarkasteli niiden viimeaikaisia ja nykyisiä tilinpäätöksiä sekä ennusteita seuraaville vuosille. Komissio otti huomioon useita rahoituksen suhdelukuja koskevia tietoja, joilla mitataan yritysten vakautta, kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta sekä pääomaa ja rahavirtoja. Lisäksi komissio otti huomioon yhteydet ulkopuolisiin rahoituskumppaneihin, kuten pankkeihin, sekä osakkeenomistajiin. Lisäksi analyysissä otettiin huomioon rakenneuudistussuunnitelmat.

(19)

Komissio arvioi erityiset sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet kussakin yrityksessä, jonka taloudellinen tilanne katsottiin riittävän kriittiseksi. Tässä otettiin huomioon maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin vaikutus kylpyhuonekalustemarkkinoihin. Komissio myös totesi viidestä yrityksestä, että sakon vuoksi niiden varojen arvo laskisi merkittävästi.

(20)

Komission analyysin tuloksena kolmen yrityksen sakkoja alennettiin 50 prosenttia ja kahden muun yrityksen sakkoja alennettiin 25 prosenttia näiden yritysten vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

3.   PÄÄTÖKSELLÄ MÄÄRÄTYT SAKOT

1.

 

0 EUR

Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe Ges.mbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) ja Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 EUR

Yhteisvastuullisesti Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH ja Grohe AG

b)

4 917 533 EUR

Yhteisvastuullisesti Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH ja Grohe AG,

c)

4 132 820 EUR

Yhteisvastuullisesti Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH ja Grohe AG

d)

6 277 702 EUR

Yhteisvastuullisesti Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH ja Grohe AG

e)

14 124 828 EUR

Yhteisvastuullisesti Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH ja Grohe AG

f)

0 EUR

Yhteisvastuullisesti Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH ja Grohe AG

YHTEENSÄ

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

Trane Inc.

b)

44 995 552 EUR

Yhteisvastuullisesti WABCO Europe BVBA ja Trane Inc.

c)

1 519 000 EUR

Yhteisvastuullisesti WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA ja Trane Inc.

d)

0 EUR

Yhteisvastuullisesti Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA ja Trane Inc.

e)

12 323 430 EUR

Yhteisvastuullisesti Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA ja Trane Inc.

f)

5 575 920 EUR

Yhteisvastuullisesti Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA ja Trane Inc.

g)

0 EUR

Yhteisvastuullisesti Ideal Standard Produktis-GmbH, WABCO Europe BVBA ja Trane Inc.

h)

2 611 000 EUR

Yhteisvastuullisesti WABCO Austria GesmbH ja Trane Inc.

i)

0 EUR

Ideal Standard Nederland B.V.

YHTEENSÄ

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

Yhteisvastuullisesti Roca Sanitario SA ja Laufen Austria AG

b)

6 700 000 EUR

Yhteisvastuullisesti Roca SARL ja Roca Sanitario SA

c)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

YHTEENSÄ

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 EUR

Yhteisvastuullisesti Hansa Austria GmbH ja Hansa Metallwerke AG

c)

2 036 239 EUR

Yhteisvastuullisesti Hansa Italiana s.r.l. ja Hansa Metallwerke AG

d)

111 314 EUR

Yhteisvastuullisesti Hansa Belgium BVBA-SPRL ja Hansa Metallwerke AG

e)

0 EUR

Yhteisvastuullisesti Hansa Nederland B.V. ja Hansa Metallwerke AG

YHTEENSÄ

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

a)

9 873 060 EUR

Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 EUR

Yhteisvastuullisesti Keramag Keramische Werke AG ja Sanitec Europe Oy

c)

1 395 690 EUR

Yhteisvastuullisesti Koninklijke Sphinx B.V. ja Sanitec Europe Oy

d)

4 579 610 EUR

Yhteisvastuullisesti Allia S.A.S. ja Sanitec Europe Oy

e)

2 529 689 EUR

Yhteisvastuullisesti Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. ja Sanitec Europe Oy

f)

4 520 000 EUR

Yhteisvastuullisesti Pozzi Ginori SpA ja Sanitec Europe Oy

g)

5 233 840 EUR

Yhteisvastuullisesti Koralle Sanitärprodukte GmbH ja Sanitec Europe Oy

h)

3 489 227 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH

YHTEENSÄ

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 EUR

Yhteisvastuullisesti Villeroy & Boch Austria GmbH ja Villeroy & Boch AG

c)

2 942 608 EUR

Yhteisvastuullisesti Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) ja Villeroy & Boch AG

d)

8 068 441 EUR

Yhteisvastuullisesti Villeroy & Boch S.A.S. ja Villeroy & Boch AG

YHTEENSÄ

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

Duravit AG

b)

2 471 530 EUR

Yhteisvastuullisesti Duravit BeLux SPRL/BVBA ja Duravit AG

c)

1 568 143 EUR

Yhteisvastuullisesti Duravit SA ja Duravit AG

YHTEENSÄ

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 EUR

Duscholux Belgium SA

c)

1 147 652 EUR

DPM Duschwand-Produktis- und Mtagegesellschaft GmbH

YHTEENSÄ

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 EUR

Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

YHTEENSÄ

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Yritykset ovat Roca (vastuullinen Itävallan ja Ranskan osalta), Dornbracht ja Kludi (Itävalta ja Saksa), Artweger (Itävalta), sekä italialaiset yritykset Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (kaikki vastuullisia Italian osalta, jossa päätöksen mukaan koordinointi kattoi ainoastaan hanat, oheistarvikkeet ja keraamiset saniteettikalusteet).

(3)  Entinen Ideal Standard -ryhmä on nyt jakautunut useisiin yrityksiin. Ne oikeushenkilöt, jotka kuuluivat entiseen Ideal Standard -ryhmään ja joille päätös on osoitettu, on lueteltu 10 kohdan c alakohdassa.

(4)  Suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2).

(5)  Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä annetun päätöksen K(2010) 4185 lopullinen muuttamisesta 1 päivänä maaliskuuta 2011 annettu päätös C(2011) 1178.