ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.348.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 348

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
29. november 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 348/01

Kommissionens henstilling af 23. november 2011 om revision af mål i præstationsplanerne i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 ( 1 )

1

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 348/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6415 — Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 348/04

Euroens vekselkurs

5

2011/C 348/05

Meddelelse fra Kommissionen om den mængde, der ikke er ansøgt om, og som skal overføres til mængden for delperioden 1. april 2012-30. juni 2012 inden for rammerne af visse kontingenter, der er åbnet af Fællesskabet for fjerkrækød

6

2011/C 348/06

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 25. maj 2010 om et udkast til afgørelse i sag COMP/39.092 (1) — Badeværelsesudstyr og -inventar — Referent: Frankrig

7

2011/C 348/07

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 18. juni 2010 om et udkast til afgørelse i sag COMP/39.092 (2) — Badeværelsesudstyr og -inventar — Referent: Frankrig

8

2011/C 348/08

Høringskonsulentens endelige rapport — COMP/39.092 — Badeværelsesudstyr og -inventar

9

2011/C 348/09

Resume af Kommissionens afgørelse af 23. juni 2010 om en procedure efter artikel 101 I EUF-traktaten og artikel 53 I EØS-aftalen (Sag COMP/39.092 — Badeværelsesudstyr og Inventar) (meddelt under nummer K(2010) 4185)

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

HENSTILLINGER

Europa-Kommissionen

29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/1


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 23. november 2011

om revision af mål i præstationsplanerne i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010

(EØS-relevant tekst)

2011/C 348/01

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 af 29. juli 2010 om en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 om en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester fastsættes det, at medlemsstaten eller medlemsstaterne vedtager præstationsplaner for nationale eller for funktionelle luftrumsblokke, herunder bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, hvormed der sikres overensstemmelse med præstationsmålene for Den Europæiske Union. Det fastsættes endvidere, at Kommissionen bør vurdere overensstemmelsen af de nationale og funktionelle luftrumsblokkes mål med præstationsmålene for Den Europæiske Union.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 kan Kommissionen beslutte at afgive en henstilling til den eller de berørte medlemsstater om at vedtage reviderede præstationsmål.

(3)

Den 29. juli 2010 udpegede Kommissionen i henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 et evalueringsorgan, der skal bistå den ved gennemførelsen af præstationsordningen.

(4)

Præstationsmål for Den Europæiske Union for 2012 til 2014 blev vedtaget ved Kommissionens afgørelse 2011/121/EU (2) med henblik på opstilling af mål for nationale eller funktionelle luftrumsblokke. Disse mål vedrører de centrale præstationsområder miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet. Men medlemsstaterne var ikke forpligtet til at fastsætte bindende mål for sikkerhed og miljø i den første referenceperiode.

(5)

Medlemsstaterne forelagde deres nationale planer for Kommissionen inden den 5. juli 2011, herunder forelagde Belgien og Luxembourg en plan i fællesskab. Danmark og Sverige forelagde en plan for Kommissionen om deres funktionelle luftrumsblok (dansk-svenske FAB). Belgien, Frankrig, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene og Schweiz forelagde Kommissionen en plan om deres funktionelle luftrumsblok (FABEC).

(6)

I juli og august 2011 bistod præstationsvurderingsorganet Kommissionen ved vurderingen af præstationsplanerne for de nationale og funktionelle luftrumsblokke og forelagde en rapport om vurderingen for Kommissionen den 20. september 2011.

(7)

I præstationsvurderingsorganets vurderingsrapport blev der taget hensyn til de antagelser, der er fastsat i artikel 3 i afgørelse 2011/121/EU, oplysninger, som er offentligt tilgængelige eller tilgængelige hos Eurocontrol, og oplysninger, der blev stillet til rådighed af medlemsstaterne i præstationsplanerne for de nationale og funktionelle luftrumsblokke.

(8)

Under hensyn til de overordnede sikkerhedsmål byggede Kommissionens vurdering af præstationsplaner og –mål for de nationale og funktionelle luftrumsblokke på de kriterier, der er fastlagt i bilag III forordning (EU) nr. 691/2010, og nærmere bestemt den generelle situation i hver enkelt stat, jf. afsnit 1, litra b) i dette bilag. Der tages ikke alene hensyn til de præstationsmål, der kræves ved forordning (EU) nr. 691/2010, men også de andre præstationsindikatorer og -mål, som måtte være indeholdt i planer som følge af initiativer vedrørende nationale eller funktionelle luftrumsblokke.

(9)

Medlemsstaterne bør vedtage reviderede præstationsmål for nationale eller funktionelle luftrumsblokke og egnede foranstaltninger for at opfylde disse mål efter proceduren i artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) nr. 691/2010.

(10)

Revisionen af kapacitetsmål bør tage højde for samspillet med og bistanden fra netforvalteren.

(11)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 (3), bør medlemsstaterne senest den 1. november 2011 beregne enhedsrater for referenceperioden på grundlag af præstationsplanerne for de nationale eller de funktionelle luftrumsblokke, herunder mål for omkostningseffektivitet, der er opstillet i disse planer. Hvis reviderede mål for omkostningseffektivitet vedtages efter den 1. november 2011, bør enhedsrater for referenceperioden genberegnes ud fra de endeligt vedtagne mål for omkostningseffektivitet.

(12)

Efter offentliggørelsen af præstationsvurderingsorganets vurderingsrapport har en række medlemsstater allerede tilkendegivet, at de har til hensigt at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at vedtage reviderede præstationsmål i overensstemmelse med Kommissionens synspunkter, jf. henstillingen.

(13)

I forbindelse med vurderingen af de reviderede præstationsmål efter proceduren i artikel 14 i forordning (EU) nr. 691/2010 vil denne henstilling om fornødent blive taget i betragtning.

(14)

Kommissionen hørte de medlemsstaterne, som berøres af denne henstilling, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 691/2010.

(15)

Foranstaltningerne i denne henstilling er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Sigtet med denne henstilling er under henvisning til præstationsvurderingsorganets vurderinger og resultaterne af kontakterne, jf. stk. 5, at anmode medlemsstaterne om, hvis det viser sig nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt, at vedtage reviderede præstationsmål for den nationale eller funktionelle luftrumsblok for at være i overensstemmelse med og yde et passende bidrag til at opfylde præstationsmålene for Den Europæiske Union, som er vedtaget ved afgørelse 2011/121/EU for 2012 til 2014 (i det følgende benævnt »referenceperioden«).

2.

Ud fra henstillingerne i præstationsvurderingsorganets vurderingsrapport finder Kommissionen, at:

a)

de kapacitetsmål, som Grækenland, Spanien, Østrig, Polen og Det Forenede Kongerige har fastsat i deres nationale planer, er ikke i overensstemmelse med og yder ikke et passende bidrag til at opfylde målene for Den Europæiske Union

b)

de kapacitetsmål, som Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene har fastsat i deres plan for den funktionelle luftrumsblok (FABEC) er ikke i overensstemmelse med og yder ikke et passende bidrag til opfyldelsen af målene for Den Europæiske Union

c)

de omkostningseffektivitetsmål, som Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Irland, Spanien (for dets kontinentale overflyvningsafgiftszone), Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Østrig, Portugal, Finland, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige har fastsat i deres nationale planer, er ikke i overensstemmelse med og yder ikke et passende bidrag til opfyldelsen af målene for Den Europæiske Union.

3.

I forbindelse med vedtagelsen af reviderede præstationsmål anmodes de berørte medlemsstater om at sikre, at henstillingerne i præstationsvurderingsorganets vurderingsrapport tages i betragtning.

Idet der er taget hensyn til de nærmere omstændigheder i hver medlemsstat:

a)

bør Grækenland, Spanien, Polen, Østrig og Det Forenede Kongerige forbedre deres kapacitetsmål for senest i 2014 at nå eller ligge lavere end følgende referenceværdier (værdierne er beregnet af Eurocontrol og anvendes i præstationsvurderingsorganets vurderingsrapport):

Grækenland: en gennemsnitlig forsinkelse på 0,26 minut pr. flyvning

Spanien: en gennemsnitlig forsinkelse på 0,31 minut pr. flyvning

Polen: en gennemsnitlig forsinkelse på 0,26 minut pr. flyvning

Østrig: en gennemsnitlig forsinkelse på 0,23 minut pr. flyvning

Det Forenede Kongerige: en gennemsnitlig forsinkelse på 0,27 minut pr. flyvning.

b)

bør Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene forbedre kapacitetsmålet for FABEC for senest i 2014 at nå eller ligge lavere end referenceværdien på 0,4 minut i gennemsnitlig forsinkelse pr. flyvning

c)

bør medlemsstater, der er nævnt i stk. 2, litra c), udnytte enhver mulighed for yderligere at forbedre omkostningseffektivitetsmålene i præstationsplaner for den nationale eller funktionelle luftrumsblok i referenceperioden især med hensyn til udvikling af den generelle situation, mindskelse af kapitalomkostninger og omkostninger til støttetjenester (andre omkostninger end til flyvekontroltjenesten) produktivitetsstigning og rationalisering af investeringer i forbindelse med oprettelsen af funktionelle luftrumsblokke

d)

bør Tjekkiet, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrig, Malta, Østrig, Slovakiet, Finland og Det Forenede Kongerige gennemgå forudsætningerne for risikotillægget og følgelig egenkapitalforrentningen og begrunde de betydelige stigninger i kapitalomkostningerne

e)

bør Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Italien, Letland, Ungarn, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland og Det Forenede Kongerige genoverveje omfanget af og behovet for investeringer, der er nødvendige for at opfylde præstationsmålene i referenceperioden, under hensyntagen til de muligheder for at rationalisere disse med funktionelle luftrumsblokke eller regionale projekter.

4.

Foruden de henstillinger, der er omhandlet i stk. 3:

a)

anmodes medlemsstaterne om i deres præstationsplaner for den nationale eller funktionelle luftrumsblok at angive investeringernes bidrag til og indvirkning på præstationsmål i referenceperioden med henvisning til forretningskoncepter og/eller cost benefit-analyser og beskrive disses relevans for den europæiske ATM-masterplan, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af den første gennemførelsespakke (IP1). Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med oplysningerne i luftfartstjenesteudøvernes forretningsplaner som specificeret i litra b) i punkt 2.2 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 (4)

b)

anmodes medlemsstaterne om at forelægge antagelser og begrundelser for fastsættelse af omkostninger, som kan anses for at være ukontrollable i henhold til artikel 11a, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1794/2006, med henblik på at lette de nødvendige tilpasninger ved udgangen af referenceperioden

c)

anmodes medlemsstaterne i en funktionel luftrumsblok, der ikke har vedtaget en præstationsplan med mål for den funktionelle luftrumsblok, om sammen med præstationsvurderingsorganet til orientering at forelægge Kommissionen de overordnede præstationsmål, som fremhæver overensstemmelse mellem den funktionelle luftrumsbloks præstationsmåls og præstationsmålene for Den Europæiske Union som nævnt i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 691/2010.

5.

Kommissionen har i samråd med Præstationsvurderingsorganet til hensigt at følge op på denne henstilling gennem bilaterale og/eller multilaterale kontakter med medlemsstaterne.

6.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1.

(2)  EUT L 48 af 23.2.2011, s. 16.

(3)  EUT L 341 af 7.12.2006, s. 3.

(4)  EUT L 335 af 21.12.2005, s. 13.


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/4


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6415 — Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 348/02

Den 23. november 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på fransk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6415. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/4


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 348/03

Den 24. november 2011 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32011M6378. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/5


Euroens vekselkurs (1)

28. november 2011

2011/C 348/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3348

JPY

japanske yen

103,82

DKK

danske kroner

7,4375

GBP

pund sterling

0,85820

SEK

svenske kroner

9,2597

CHF

schweiziske franc

1,2309

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8355

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,757

HUF

ungarske forint

308,91

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6970

PLN

polske zloty

4,5153

RON

rumænske leu

4,3660

TRY

tyrkiske lira

2,4817

AUD

australske dollar

1,3435

CAD

canadiske dollar

1,3802

HKD

hongkongske dollar

10,4038

NZD

newzealandske dollar

1,7694

SGD

singaporeanske dollar

1,7338

KRW

sydkoreanske won

1 539,49

ZAR

sydafrikanske rand

11,1555

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,5215

HRK

kroatiske kuna

7,4985

IDR

indonesiske rupiah

12 183,43

MYR

malaysiske ringgit

4,2420

PHP

filippinske pesos

58,392

RUB

russiske rubler

41,7500

THB

thailandske bath

41,806

BRL

brasilianske real

2,4877

MXN

mexicanske pesos

18,7413

INR

indiske rupee

69,4560


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/6


Meddelelse fra Kommissionen om den mængde, der ikke er ansøgt om, og som skal overføres til mængden for delperioden 1. april 2012-30. juni 2012 inden for rammerne af visse kontingenter, der er åbnet af Fællesskabet for fjerkrækød

2011/C 348/05

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 (1) blev der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød. De importlicensansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af oktober 2011 for delperioden 1. januar til 31. marts 2012 i forbindelse med kontingenterne 09.4212, 09.4214, 09.4217 og 09.4218, vedrører mængder, der er mindre end de disponible mængder. I henhold til artikel 7, stk. 4, andet punktum, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (2) lægges den mængde, der ikke er indgivet ansøgning om, til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode fra 1. april til 30. juni 2012, og den er anført i bilaget.


(1)  EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


BILAG

Kontingentets løbenummer

Mængder, der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. april 2012 til 30. juni 2012

(kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/7


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 25. maj 2010 om et udkast til afgørelse i sag COMP/39.092 (1) — Badeværelsesudstyr og -inventar

Referent: Frankrig

2011/C 348/06

1.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af, at der foreligger en aftale og/eller samordnet praksis som omhandlet i artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af de produkter, der er berørt af kartellet.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af det geografiske område, der er berørt af kartellet.

4.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionen i, at aftalen og/eller den samordnede praksis i de berørte EU-medlemsstater kunne have en betragtelig indvirkning på samhandelen mellem medlemsstaterne.

5a.

Det rådgivende udvalg er enigt i Kommissionens vurdering af, at kartellet indebærer en sammenhængende og vedvarende overtrædelse.

5b.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af den geografiske rækkevidde af de enkelte virksomheders ansvar for den fælles og vedvarende overtrædelse.

6.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i vurderingen af overtrædelsens varighed.

7.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen med hensyn til afgørelsesudkastets adressater og er endvidere enigt i, at de pågældende koncerners moderselskaber skal holdes ansvarlige.

8.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at der ikke foreligger skærpende omstændigheder.

9.

Det rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at der ikke foreligger formildende omstændigheder.

10.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af de anmodninger, der blev indgivet i henhold til samarbejdsmeddelelsen fra 2002.

11.

Det rådgivende udvalg henstiller, at dets udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/8


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 18. juni 2010 om et udkast til afgørelse i sag COMP/39.092 (2) — Badeværelsesudstyr og -inventar

Referent: Frankrig

2011/C 348/07

1.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af, hvem af afgørelsesudkastets adressater der bør pålægges en bøde.

2.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionens i dens fastsættelse af grundbeløbet for bøderne.

3.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionens i, at der hverken foreligger formildende eller skærpende omstændigheder.

4.

Det rådgivende udvalg er enigt med Europa-Kommissionens i de nedsættelser af bøderne, der foretages i medfør af samarbejdsmeddelelsen fra 2002.

5.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens vurdering af manglende betalingsevne.

6.

Det rådgivende udvalg er enigt i Europa-Kommissionens udmåling af de endelige bøder.

7.

Det rådgivende udvalg henstiller, at dets udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/9


Høringskonsulentens (1) endelige rapport

COMP/39.092 — Badeværelsesudstyr og -inventar

2011/C 348/08

Sagen drejer sig om et kartel mellem producenter af badeværelsesudstyr og -inventar, som har samordnet priser og rabatter i Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og Nederlandene.

SAGSFORLØB

I forlængelse af Masco Corporations anmodning af 15. juli 2004 om bødefritagelse i henhold til samarbejdsmeddelelsen fra 2002, foretog Kommissionen kontrolundersøgelser i flere virksomheder og sammenslutninger inden for fremstilling af badeværelsesudstyr og –inventar i fem lande, dvs. Østrig, Belgien, Tyskland, Italien og Nederlandene. Efter kontrolundersøgelserne indgav også virksomhederne Grohe, American Standard, Roca, Hansa og Dornbracht ansøgninger om bødefritagelse/bødenedsættelse. Den 2. marts 2005 indrømmede Kommissionen Masco en betinget bødefritagelse.

SKRIFTLIG PROCEDURE

Klagepunktsmeddelelse

I forlængelse af ovennævnte ansøgninger om bødefritagelse/bødenedsættelse og den efterfølgende undersøgelse udsendte Kommissionen den 26. marts 2007 en klagepunktsmeddelelse til 79 juridiske personer, der tilhørte 19 koncerner (2). Kommissionen indtog indledningsvis det synspunkt, at adressaterne — i forskelligt omfang og i perioder af forskellig varighed — havde deltaget i en sammenhængende og vedvarende overtrædelse af artikel 101 i TEUF (tidligere EF-traktatens artikel 81) og EØS-aftalens artikel 53 på markedet for badeværelsesudstyr og -inventar (3) i seks medlemsstater (4). Ifølge klagepunktsmeddelelsen samordnede adressaterne regelmæssigt prisstigninger, indgik aftaler om prisfastsættelse og udvekslede følsomme forretningsoplysninger. Kommissionen meddelte, at den havde til hensigt at vedtage en overtrædelsesafgørelse og pålægge bøder i medfør af artikel 7 og 23 i forordning (EF) nr. 1/2003 (5).

Aktindsigt

Parterne fik aktindsigt via en dvd. Der var i Kommissionen adgang til de mundtlige erklæringer, der var fremsat i henhold til samarbejdsmeddelelsen. I forbindelse med aktindsigtsproceduren fik parterne ved tre lejligheder aktindsigt i oplysninger, der oprindeligt blev betragtet som ikke-tilgængelige, via supplerende dvd'er.

Forlængelse af fristen for besvarelse af klagepunktsmeddelelsen

Klagepunktsmeddelelsens adressater fik oprindeligt en frist på to måneder fra datoen for modtagelsen af dvd'en med Kommissionens akter til at fremsætte skriftlige bemærkninger til klagepunktsmeddelelsen. På grund af anmodninger fra flere parter, fremkomsten af nye oplysninger og en ferieperiode fik klagepunktsmeddelelsens adressater to gange den generelle frist forlænget med en måned. Undtagelsesvis var det GD for Konkurrence, der med høringskonsulentens opbakning forlængede de generelle frister. Desuden fik flere parter individuelt fristen yderligere forlænget af den daværende høringskonsulent på basis af motiverede og berettigede anmodninger. I almindelighed var parternes svarfrist ca. fire måneder. Alle parter afgav deres svar inden fristens udløb.

MUNDTLIG PROCEDURE

Mundtlig høring

Alle koncerner med undtagelse af RAF Rubinetteria SpA benyttede deres ret til en mundtlig høring, som fandt sted 12.-14. november 2007 (6).

Sagsfremstillingsmeddelelsen

Sagsfremstillingen blev tilsendt alle parter den 9. juli 2009. I meddelelsen henledte Kommissionen opmærksomheden på visse bevisdokumenter, som ikke var blevet specifikt omtalt i eller havde dannet grundlag for klagepunktsmeddelelsen, men som Kommissionen alligevel agtede at anvende i den endelige afgørelse. Parterne blev samtidig oplyst om, hvilke konklusioner der kunne drages af de pågældende bevisdokumenter til støtte for de klagepunkter, som allerede var fremført i klagepunktsmeddelelsen. Ganske vist byggede klagepunktsmeddelelsen ikke på de specifikke bevisdokumenter, men disse udgjorde en del af de sagsakter, der var blevet givet aktindsigt i. Parternes svarfrist var tre uger.

Efter høringen af det rådgivende udvalg anmodede en af parterne om endnu en mundtlig høring, angiveligt pga. en urimeligt lang sagsbehandlingstid.

UDKAST TIL AFGØRELSE

I forlængelse af parternes skriftlige og mundtlige indlæg fastholdt Kommissionen klagepunkterne mod 63 juridiske personer, der tilhører 17 koncerner, mens den ikke går videre med klagepunkterne mod to virksomheder (7). For så vidt angår de virksomheder, som figurerer i udkastet til afgørelsen, er overtrædelsens varighed er afkortet betydeligt for de fleste landes vedkommende, og den samlede varighed er afkortet fra knap 19 år til ca. 12 år.

Hertil kommer, at omfanget af flere parters deltagelse er blevet indskrænket i forhold til klagepunktsmeddelelsen. Særlig holdes kun otte virksomheder ansvarlige for at have deltaget i en sammenhængende og vedvarende overtrædelse, der omfatter samtlige produktgrupper i hele det geografiske område (Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og Nederlandene). De resterende virksomheder holdes kun ansvarlige for at have deltaget i en sammenhængende og vedvarende overtrædelse i de lande, hvor deres faktiske deltagelse i kartellet kunne godtgøres, eftersom bevismaterialet ikke er tilstrækkeligt til uomtvisteligt at godtgøre, at de pågældende virksomheder havde — eller burde have haft — kendskab til, præcist hvilket geografisk område kartelaftalerne dækkede. Særlig holdes fem italienske producenter kun ansvarlige for ulovlige kontakter vedrørende vandhaner og armaturer samt sanitetsvarer, eftersom de pågældende udelukkende havde kendskab til kartelaftaler og indgik sådanne i Italien, hvor den ulovlige aftale ikke omfattede bruseafskærmninger. De øvrige virksomheder holdes dog ansvarlige for at have deltaget i en sammenhængende og vedvarende overtrædelse inden for alle tre produktgrupper, eftersom de, skønt de ikke opererede på andre produktmarkeder, havde — eller burde have haft — kendskab til, hvilke produktgrupper der var genstand for de konkurrencebegrænsende aftaler. Imidlertid vil der ved udregning af bødens størrelse kun blive taget hensyn til det faktiske salg på de markeder, hvor de pågældende opererede. Desuden hedder det i afgørelsen, at et bødeforlæg vil være forældet med hensyn til Nederlandene.

Hvad angår sagsbehandlingens varighed minder jeg om, at artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder fastslår, at enhver har ret til at få sin sag behandlet inden for en rimelig frist af Unionens institutioner og organer. Samlet set har sagsbehandlingen strakt sig over ca. fem år og seks måneder, og der er forløbet tre år fra fremsendelsen af klagepunktsmeddelelsen og ca. 31 måneder siden den mundtlige høring. Det forekommer mig, at fasen efter den mundtlige høring trak meget længe ud, til trods for at Kommissionen i denne fase udsendte sagsfremstillingen, som parterne havde mulighed for at afgive svar på, ligesom den undersøgte og vurderede flere påstande om manglende betalingsevne. Under alle omstændigheder er det ikke nødvendigt at afgøre, om Kommissions tidsforbrug frem til den aktuelle afgørelse indebærer et brud på princippet om sagsbehandling inden for en rimelig frist, eftersom intet tyder på, at sagsbehandlingstiden er gået ud over udøvelsen af kontradiktionsretten (8).

Efter min mening vedrører udkastet til afgørelsen kun klagepunkter, i forbindelse med hvilke parterne har haft mulighed for at tilkendegive deres egne synspunkter.

Jeg finder, at alle parters ret til at blive hørt er blevet respekteret i denne sag.

Bruxelles, den 21. juni 2010.

Michael ALBERS


(1)  I henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse (2001/462/EF, EKSF) af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21).

(2)  Masco, Sanitet, Grove, American Standard, Hans, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria og Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Markedet for badeværelsesudstyr omfatter tre produktgrupper: i) vandhaner og armaturer, ii) bruseafskærmninger og iii) sanitetsvarer.

(4)  Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og Nederlandene.

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

(6)  Skønt alle koncerner med undtagelse af RAF Rubinetteria var repræsenteret ved høringen, deltog visse juridiske personer, der tilhørte virksomhederne American Standard, Duscholux og Sanitec ikke individuelt. Det drejer sig om Trane Inc (tidligere American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) og Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […]

(8)  Jf. Domstolens Dom (Første Afdeling) af 21. september 2006, sag C-105/04 P, præmis 35 ff., Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied.


29.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 348/12


Resume af Kommissionens afgørelse

af 23. juni 2010

om en procedure efter artikel 101 I EUF-traktaten og artikel 53 I EØS-aftalen

(Sag COMP/39.092 — Badeværelsesudstyr og Inventar)

(meddelt under nummer K(2010) 4185)

(Kun den engelske, franske, tyske og italienske udgave er autentisk)

2011/C 348/09

Den 23. juni 2010 vedtog Kommissionen en afgørelse om en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»EUFT«). I overensstemmelse med artikel 30 i forordning 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen herved parternes navne og afgørelsens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner, idet den tager hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. En ikke-fortrolig version af afgørelsen findes på GD COMP's websted:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   INDLEDNING

(1)

Afgørelsen, der er rettet til 62 juridiske personer, som tilhører 17 koncerner inden for sektoren for badeværelsesudstyr og — inventar, vedrører overtrædelse af artikel 101 i EUF-traktaten og artikel 53 i EØS-aftalen. Fra den 16. oktober 1992 indtil den 9. november 2004 deltog adressaterne i én vedvarende overtrædelse, som dækkede Østrig, Tyskland, Nederlandene, Italien, Belgien og Frankrig, og som omfattede samordning af årlige prisstigninger samt af prisstigninger ved særlige lejligheder (f.eks. i tilfælde af stigning i råvarepriser, motorvejsafgifter, Euroens indførelse), fastsættelse af minimumspriser og rabatter og udveksling af følsomme forretningsoplysninger.

2.   BESKRIVELSE AF SAGEN

2.1.   Sagsforløb

(2)

Sagen blev indledt, efter at Masco den 15. juli 2004 havde fremsat en anmodning om bødefritagelse i henhold til Kommissionens samarbejdsmeddelelse fra 2002. Kommissionen indhentede yderligere dokumentation ved kontrolbesøg i november 2004 hos en del af de virksomheder, som afgørelsen var rettet til i Østrig, Belgien, Tyskland, Italien og Nederlandene. Efter disse kontrolbesøg modtog Kommissionen anmodninger om samarbejde fra Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca og Artweger og fremsendte en række anmodninger om oplysninger.

(3)

Den 26. marts 2007 blev der fremsendt en klagepunktsmeddelelse, og alle virksomheder fik mulighed for at få indsigt i sagens akter og forsvare sig i forhold til Kommissionens indledende holdning, såvel skriftligt som ved en mundtlig høring den 12.-14. november 2007. Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgav en positiv udtalelse den 25. maj 2010 og den 18. juni 2010, og Kommissionen vedtog afgørelsen den 23. juni 2010.

2.2.   Resumé af overtrædelsen

(4)

Afgørelsen vedrører én vedvarende overtrædelse af artikel 101 i EUF-traktaten og artikel 53 i EØS-aftalen inden for sektoren for badeværelsesudstyr og -inventar, især produktgrupperne vandhaner, armaturer, keramiske sanitetsartikler og bruseafskærmninger.

(5)

Overtrædelsen omfattede samordning af årlige prisstigninger samt af prisstigninger ved særlige lejligheder (f.eks. i tilfælde af stigning i råvarepriser, motorvejsafgifter, euroens indførelse), fastsættelse af minimumspriser og rabatter og udveksling af følsomme forretningsoplysninger. Samordningen af priser foregik hovedsageligt i forbindelse med møder, der blev afholdt i 13 forskellige nationale brancheorganisationer, suppleret med bilaterale kontakter mellem nogle af virksomhederne i perioden mellem 1992 og 2004 med fokus på producenters salg til grossister.

(6)

Kartellet omfattede seks medlemslande — Tyskland, Østrig, Italien, Belgien, Frankrig og Nederlandene. Med hensyn til Nederlandene konstateres der overtrædelse i afgørelsen, men der pålægges ikke nogen bøde, fordi overtrædelsen for Nederlandene var forældet fra og med 31. december 2009.

(7)

I afgørelsen konstateres én vedvarende overtrædelse for tre produktgrupper i ovennævnte seks medlemslande. Af de i alt 17 berørte koncerner kendtes 8 ansvarlige for overtrædelsen i alle seks lande (dvs. Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec og Villeroy & Boch), da det blev fastslået, at de ikke kunne være uvidende om kartellets omfang og hovedindhold. De øvrige virksomheder blev kun kendt ansvarlige for overtrædelsen i de lande, hvor de var aktive i kartellet, da det ikke kunne fastslås, om de havde kendskab til kartellets globale geografiske rækkevidde (2).

(8)

Hver adressat holdes ansvarlig for sin egen deltagelse i kartellets aktiviteter, dvs. enten som direkte deltager eller, hvis der er tale om et moderselskab, fordi dette anses som ansvarlig for datterselskabets adfærd, hvis moderselskabet havde en afgørende indflydelse på datterselskabernes virksomhed i den omhandlede periode.

2.3.   Adressater og overtrædelsens varighed

(9)

Afgørelsen er stilet til 62 juridiske personer, der tilhører følgende 17 virksomheder: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema og Zucchetti.

(10)

Overtrædelsens varighed for afgørelsens adressater er som følger:

a)

Masco Corporation (1.1.1995-15.7.2004); Hansgrohe AG (16.10.1992-15.7.2004; Hansgrohe Deutschwand Vertriebs GmbH (6.11.2002-15.7.2004); Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH (30.5.1995-15.7.2004); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000-15.7.2004), Hansgrohe B.V. (28.9.1994-31.12.1999); Hansgrohe Sarl (1.5.2004-15.7.2004); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992-15.7.2004); Hüppe GmbH (15.9.1994-15.7.2004); Hüppe GesmbH (12.10.1994-15.7.1994); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003-15.7.2004); Hüppe B.V. (20.1.1999-31.12.1999).

b)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993-9.11.2004); Grohe AG (15.3.1993-9.11.2004); Grohe Deutschwand Vertriebs GmbH (6.3.1998-9.11.2004); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994-9.11.2004); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000-9.11.2004; Grohe Sarl (10.12.2002-9.11.2004); Grohe SpA (15.3.1993-9.11.2004); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994-31.12.1999).

c)

Trane Inc. (15.3.1993-9.11.2004), WABCO Europe BVBA (29.10.2001-9.11.2004); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994-9.11.2004), Ideal Standard GmbH (19.3.2003-9.11.2004); Ideal StandardProduktions-GmbH (30.10.2001-9.11.2004); Ideal StandardFrance (10.12.2002-9.11.2004); Ideal StandardItalia s.r.l. (15.3.1993-9.11.2004), Ideal StandardNederland B.V. (30.11.1994-31.12.1999).

d)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992-9.11.2004; Hansa Nederlog B.V. from 26.11.1996-31.12.1999); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992-9.11.2004); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003-9.11.2004) og Hansa Austria GmbH (21.7.1994-9.11.2004).

e)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994-9.11.2004); Allia S.A.S. (25.2.2004-9.11.2004); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004-9.11.2004); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994-9.11.2004); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994-9.11.2004); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996-9.11.2004); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996-14.9.2001).

f)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994-9.11.2004); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994-9.11.2004); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001-9.11.2004); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004-9.11.2004).

g)

Duravit AG (7.7.2000-9.11.2004); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001-9.11.2004); Duravit SA (25.2.2004-9.11.2004).

h)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994-9.11.2004), Duscholux Belgium SA/NV (21.9.2000-9.11.2004), DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft mbH. (15.9.1994-9.11.2004).

i)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998-9.11.2004).

j)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998-9.11.2004), Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994-9.11.2004).

k)

Roca Sanitario SA (29.10.1999-9.11.2004), Roca Sarl (10.12.2002-9.11.2004), Laufen Austria AG (12.10.1994-9.11.2004).

l)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994-9.11.2004).

m)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993-9.11.2004).

n)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000-9.11.2004).

o)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993-9.11.2004).

p)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993-9.11.2004).

q)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992-9.11.2004).

2.4.   Retsmidler

(11)

Afgørelsen anvender retningslinjerne for bødepålæg fra 2006 (4).

2.4.1.   Bødens grundbeløb

(12)

Bødens grundbeløb blev fastsat som en andel af værdien af den afsætning af badeværelsesudstyr og –inventar, som hver enkelt virksomhed i det relevante geografiske område havde haft til grossister i det sidste kalenderår, hvor den havde deltaget i overtrædelsen (2003 for de fleste virksomheders vedkommende), som multipliceres med det antal år og måneder, virksomheden har deltaget i overtrædelsen (variabelt beløb), plus et ekstrabeløb, der også fastsættes som en andel af afsætningsværdien for at forhindre horisontale prisfastsættelsesaftaler (»adgangsgebyr«).

(13)

Under hensyntagen til overtrædelsens art, alle de deltagende virksomheders samlede markedsandel, overtrædelsens geografiske omfang og implementering, blev både det variable beløb og adgangsgebyret fastsat til 15 %.

2.4.2.   Regulering af grundbeløbet

(14)

Der forelå ikke skærpede omstændigheder i denne sag. Grundbeløbet blev ikke forhøjet for at opnå en afskrækkende virkning.

2.4.3.   Anvendelse af omsætningsgrænsen på 10 %

(15)

Den omsætningsgrænse på 10 %, der er fastsat i artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 blev nået af alle virksomheder bortset fra to. De respektive bøder blev reguleret under hensyntagen hertil.

2.4.4.   Anvendelse af samarbejdsmeddelelsen fra 2002: bødenedsættelse

(16)

Med hensyn til anvendelsen af samarbejdsmeddelelsen fra 2002 opnår Masco fuld bødefritagelse. Bøderne til Grohe og Ideal Standard blev nedsat med 30 %. I overensstemmelse med punkt 23 i samarbejdsmeddelelsen tog Kommissionen endvidere ikke hensyn til forholdene omkring keramik i Belgien og vandhaner og udstyr og keramik i Frankrig ved fastsættelsen af den bøde, der blev pålagt Ideal Standard. Det skyldes, at Ideal Standard var den første virksomhed, der underrettede Kommissionen om overtrædelsen inden for disse produktgrupper og lande. Kommissionen havde hidtil ikke været bekendt med disse forhold. Anmodningerne om bødefritagelser fra Hansa, Roca, Dornbracht og Artweger blev afvist, fordi de ikke indeholdt informationer af væsentlig merværdi i forhold til de informationer, som Kommissionen allerede rådede over.

2.4.5.   Manglende betalingsevne

(17)

Ti virksomheder påberåbte sig manglende betalingsevne efter punkt 35 i retningslinjerne for bødepålæg fra 2006. Kommissionen undersøgte disse anmodninger og analyserede omhyggeligt virksomhedernes finansielle situation og den specifikke sociale og økonomiske baggrund.

(18)

Ved vurderingen af virksomhedernes finansielle situation undersøgte Kommissionen deres seneste og aktuelle regnskaber samt deres fremskrivninger for de kommende år. Den analyserede en række finansielle nøgletal for virksomhedernes soliditet, rentabilitet, solvens og likviditet samt egenkapital. Der blev endvidere taget hensyn til virksomhedernes relationer til eksterne finansielle partnere, f.eks. banker og aktionærer. Der blev også taget hensyn til omstruktureringsplaner.

(19)

Kommissionen vurderede de specifikke sociale og økonomiske forhold for de virksomheder, som angiveligt var i en tilstrækkeligt kritisk situation. Der blev i denne forbindelse taget hensyn til virkningen af den globale økonomiske og finansielle krise for sektoren for badeværelsesudstyr. Hvad angår de berørte fem virksomheder, konkluderede Kommissionen, at bøden ville resultere i en væsentlig værdiforringelse af deres aktiver.

(20)

På baggrund af ovennævnte undersøgelser blev bøderne nedsat med 50 % for tre virksomheder og med 25 % for to virksomheder som følge af deres vanskelige økonomiske situation.

3.   PÅLAGTE BØDER EFTER AFGØRELSEN

1.

 

0 EUR

Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe GesmbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) og Hüppe B.V.

2.

a)

25 372 377 EUR

Grohe Deutschlog Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH og Grohe AG in solidum

b)

4 917 533 EUR

Grohe Gesellschaft mbH, Grohe Beteiligungs GmbH og Grohe AG in solidum

c)

4 132 820 EUR

Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH og Grohe AG in solidum

d)

6 277 702 EUR

Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH og Grohe AG in solidum

e)

14 124 828 EUR

Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH og Grohe AG in solidum

f)

0 EUR

Grohe Nederlog B.V., Grohe Beteiligungs GmbH og Grohe AG in solidum

I ALT

54 825 260 EUR

 

3.

a)

259 066 294 EUR

Trane Inc.

b)

44 995 552 EUR

WABCO Europe BVBA og Trane Inc. in solidum

c)

1 519 000 EUR

WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA og Trane Inc. in solidum

d)

0 EUR

Ideal StandardFrance, WABCO Europe BVBA og Trane Inc., in solidum

e)

12 323 430 EUR

Ideal StandardItalia s.r.l., WABCO Europe BVBA og Trane Inc. in solidum

f)

5 575 920 EUR

Ideal StandardGmbH, WABCO Europe BVBA og Trane Inc. in solidum

g)

0 EUR

Ideal StandardProduktions-GmbH, WABCO Europe BVBA og Trane Inc. in solidum

h)

2 611 000 EUR

WABCO Austria GesmbH og Trane Inc. in solidum

i)

0 EUR

Ideal Standard Nederland BV

I ALT

326 091 196 EUR

 

4.

a)

17 700 000 EUR

Roca Sanitario SA og Laufen Austria AG in solidum

b)

6 700 000 EUR

Roca SARL og Roca Sanitario SA in solidum

c)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

I ALT

38 700 000 EUR

 

5.

a)

10 181 196 EUR

Hansa Metallwerke AG

b)

2 212 713 EUR

Hansa Austria GmbH og Hansa Metallwerke AG in solidum

c)

2 036 239 EUR

Hansa Italiana s.r.l. og Hansa Metallwerke AG in solidum

d)

111 314 EUR

Hansa Belgium BVBA-SPRL og Hansa Metallwerke AG in solidum

e)

0 EUR

Hansa Nederland B.V. og Hansa Metallwerke AG in solidum

I ALT

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik;

7.

a)

9 873 060 EUR

Sanitec Europe Oy

b)

26 068 884 EUR

Keramag Keramische Werke AG og Sanitec Europe Oy in solidum

c)

1 395 690 EUR

Koninklijke Sphinx B.V. og Sanitec Europe Oy in solidum

d)

4 579 610 EUR

Allia S.A.S. og Sanitec Europe Oy in solidum

e)

2 529 689 EUR

Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. og Sanitec Europe Oy in solidum

f)

4 520 000 EUR

Pozzi Ginori SpA. og Sanitec Europe Oy in solidum

g)

5 233 840 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH og Sanitec Europe Oy in solidum

h)

3 489 227 EUR

Koralle Sanitärprodukte GmbH

I ALT

57 690 000 EUR

 

8.

a)

54 436 347 EUR

Villeroy & Boch AG

b)

6 083 604 EUR

Villeroy & Boch Austria GmbH og Villeroy & Boch AG in solidum

c)

2 942 608 EUR

Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) og Villeroy & Boch AG in solidum

d)

8 068 441 EUR

Villeroy & Boch S.A.S. og Villeroy & Boch AG in solidum

I ALT

71 531 000 EUR

 

9.

a)

25 226 652 EUR

Duravit AG

b)

2 471 530 EUR

Duravit BeLux SPRL/BVBA og Duravit AG in solidum

c)

1 568 143 EUR

Duravit SA og Duravit AG in solidum

I ALT

29 266 325 EUR

 

10.

a)

384 022 EUR

Duscholux GmbH & Co. KG

b)

128 007 EUR

Duscholux Belgium SA;

c)

1 147 652 EUR

DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH;

I ALT

1 659 681 EUR

 

11.

a)

3 233 192 EUR

Kludi GmbH & Co. KG

b)

2 282 253 EUR

Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

I ALT

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

Artweger GmbH. & Co. KG;

13.

 

1 196 269 EUR

Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

(2)  Disse virksomheder er Roca (ansvarlig for overtrædelse i Østrig og Frankrig), Dornbracht og Kludi (ansvarlig for overtrædelse i Østrig og Tyskland), Artweger (ansvarlig for overtrædelse i Østrig), og de italienske virksomheder Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (alle ansvarlige for overtrædelser i Italien, hvor samordningen ifølge afgørelsen kun omfattede vandhaner og armaturer og keramiske artikler).

(3)  Den tidligere Ideal Standard-gruppe er nu splittet op på flere forskellige virksomheder. De virksomheder, der var en del af det tidligere Ideal Standard, som afgørelsen er stilet til, er anført i punkt 10, litra c).

(4)  Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003 (EUT C 210 af 1.9.2006, s. 2).

(5)  Se afgørelse af 1. marts 2011 om ændring af afgørelse K(2010) 4185 endelig vedrørende en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen K(2011) 1178.