ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.348.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 348

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
29 ноември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска комисия

2011/C 348/01

Препоръка на Комисията от 23 ноември 2011 година относно преразглеждането на целите, съдържащи се в плановете за ефективност съгласно Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията ( 1 )

1

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 348/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6415 — Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) ( 1 )

4

2011/C 348/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket) ( 1 )

4

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 348/04

Обменен курс на еврото

5

2011/C 348/05

Съобщение на Комисията относно незаявеното количество, което трябва да се добави към количеството, определено за подпериода от 1 април 2012 г. до 30 юни 2012 г. в рамките на някои открити от Общността квоти за продукти от сектора на птичето месо

6

2011/C 348/06

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от негово заседание от 25 май 2010 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/39.092 (1) — Оборудване за баня — Докладчик: Франция

7

2011/C 348/07

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от негово заседание от 18 юни 2010 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/39.092 (2) — Оборудване за баня — Докладчик: Франция

8

2011/C 348/08

Окончателен доклад на служителя по изслушването — COMP/39.092 — Оборудване за баня

9

2011/C 348/09

Резюме на Решение на Комисията от 23 юни 2010 г. относно производство съгласно член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.092 — Оборудване за баня) (нотифицирано под номер C(2010) 4185)

12

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Европейска комисия

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/1


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2011 година

относно преразглеждането на целите, съдържащи се в плановете за ефективност съгласно Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 348/01

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него;

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 691/2010 на Комисията за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги предвижда държавата(ите)-членка(и) да приеме(ат) национални планове за ефективност или планове за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство, включително задължителни национални цели или цели на равнище функционални блокове въздушно пространство, за да гарантират съвместимостта с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност. Той предвижда също, че Комисията оценява съвместимостта на националните цели или целите на равнище функционален блок въздушно пространство с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност.

(2)

Съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕC) № 691/2010 на Комисията Комисията може да реши да издаде препоръка към съответната(ите) държава(и)-членка(и) да приеме(ат) преразгледани цели за ефективност.

(3)

На 29 юли 2010 г. Комисията определи орган за преглед на ефективността съгласно член 3 от Регламент (ЕC) № 691/2010 на Комисията, който да я подпомага в прилагането на схемата за ефективност.

(4)

За определяне на национални цели или цели на равнище функционален блок въздушно пространство с Решение 2011/121/ЕС (2) бяха приети валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност за периода 2012—2014 г. Тези цели се отнасят за ключовите области на дейност — околна среда, капацитет и ефективност на разходите. При все това от държавите-членки не се изискваше да определят задължителни цели в областите безопасност и околна среда през първия референтен период.

(5)

Държавите-членки представиха на Комисията своите национални планове до 5 юли 2011 г., включително план, представен съвместно от Белгия и Люксембург. Дания и Швеция представиха на Комисията план от името на своя функционален блок въздушно пространство (датско-шведски ФБВП). Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия и Швейцария представиха на Комисията план от името на своя функционален блок въздушно пространство (FABEC).

(6)

През юли и август 2011 г. органът за преглед на ефективността подпомогна Комисията при оценката на националните планове за ефективност и плановете за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство и предаде на Комисията доклад за оценката на 20 септември 2011 г.

(7)

В доклада за оценката, изготвен от органа за преглед на ефективността, бяха взети предвид предвижданията, посочени в член 3 от Решение 2011/121/ЕС, информацията, достъпна в общественото пространство или в Евроконтрол, както и информацията, предоставена от държавите-членки в националните планове за ефективност и плановете за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство.

(8)

Като бяха взети предвид първостепенните цели, свързани с безопасността, оценката, изготвена от Комисията по отношение на националните планове за ефективност или плановете за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство и целите, беше базирана на критериите, определени в приложение III към Регламент (ЕC) № 691/2010, по-специално общото състояние на всяка отделна държава-членка съгласно параграф 1, буква б) от това приложение. При нея се вземат предвид не само целите за ефективност, изисквани от Регламент (ЕC) № 691/2010 на Комисията, но също и другите показатели или цели за ефективност, които могат да се съдържат в плановете в резултат на националните инициативи за ефективност или инициативите за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство.

(9)

Държавите-членки следва да приемат преразгледани национални цели за ефективност или цели за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство и подходящи мерки за изпълнение на тези цели в съответствие с процедурите, посочени в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕC) № 691/2010.

(10)

При преразглеждането на цели, които се отнасят до капацитета, следва да се вземат предвид взаимодействието със и подкрепата от управителния орган на мрежата.

(11)

Съгласно член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията (3), държавите-членки следва да изчисляват единичните ставки за референтния период на базата на национални планове за ефективност или планове за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство, включително целите за постигане на ефективност на разходите, определени в тези планове, до 1 ноември 2011 г. Ако преразгледаните цели за ефективност на разходите бъдат приети след 1 ноември 2011 г., единичните ставки за референтния период следва да бъдат преизчислени на базата на окончателните приети цели за постигане на ефективност на разходите.

(12)

След публикуването на доклада за оценката от страна на органа за преглед на ефективността редица държави-членки вече бяха заявили своето намерение да вземат необходимите мерки за приемане на преразгледани цели за ефективност в съответствие с гледните точки на Комисията, изразени в настоящата препоръка.

(13)

При оценяване на преразгледаните цели за ефективност в съответствие с процедурата, посочена в член 14 от Регламент (ЕО) № 691/2010, настоящата препоръка ще бъде взета предвид, както е целесъобразно.

(14)

Комисията се консултира с държавите-членки, за които се отнася настоящата препоръка, в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 691/2010.

(15)

Мерките, предвидени в настоящата препоръка, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Целта на настоящата препоръка е да бъде изискано от държавите-членки, като се вземат предвид оценките, извършени от органа за преглед на ефективността, и резултатите от контактите съгласно параграф 5, да приемат, в зависимост от необходимостта и/или както е целесъобразно, преразгледани цели за ефективност на равнище национален план или на равнище план на функционален блок въздушно пространство, за да осигурят съответствие със и да имат адекватен принос към целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, приети с Решение 2011/121/ЕС за периода 2012—2014 г. (наричан по-долу „референтният период“).

2.

Въз основа на препоръките, съдържащи се в доклада за оценката, изготвен от органа за преглед на ефективността, Комисията счита, че:

а)

целите относно капацитета, определени от Гърция, Испания, Австрия, Полша и Обединеното кралство в техните национални планове, не са в съответствие с целите, валидни за целия Европейски съюз, и нямат адекватен принос към тях;

б)

целта относно капацитета, определена от Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия в плана за функционален блок въздушно пространство на Централна Европа (FABEC), не е в съответствие с целите, валидни за целия Европейски съюз, и няма адекватен принос към тях;

в)

целите, които се отнасят до ефективността на разходите, определени от България, Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Испания (за нейната континентална зона на събиране на пътни такси), Франция, Италия, Кипър, Латвия, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Финландия, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Обединеното кралство в техните национални планове, не са в съответствие с целите, валидни за целия Европейски съюз, и нямат адекватен принос към тях.

3.

При приемането на преразгледани цели за ефективност от съответните държави-членки беше изискано да гарантират, че препоръките, определени в доклада за оценката, изготвен от органа за преглед на ефективността, са взети предвид.

По-специално, като се вземат предвид обстоятелствата за всяка държава-членка:

а)

Гърция, Испания, Полша, Австрия и Обединеното кралство следва да подобрят своите цели относно капацитета, за да достигнат до или да намалят нивата до 2014 г. под следните референтни стойности (стойностите са изчислени от Евроконтрол и се използват в доклада за оценката на прегледа на ефективността):

Гърция: 0,26 минути средно закъснение на полет,

Испания: 0,31 минути средно закъснение на полет,

Полша: 0,26 минути средно закъснение на полет,

Австрия: 0,23 минути средно закъснение на полет,

в Обединеното кралство: 0,27 минути средно закъснение на полет;

б)

Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия следва да подобрят целта относно капацитета за FABEC, за да достигнат до или да намалят нивата до 2014 г. под референтната стойност от 0,4 минути средно закъснение на полет;

в)

държавите-членки, посочени в точка 2, буква в), следва да използват всяка възможност за допълнително подобряване на целите, които се отнасят до ефективността на разходите, в националните планове за ефективност или планове за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство по време на референтния период, по-специално по отношение на развитието на общия контекст, намаляването на капиталовите разходи и помощните разходи (разходи, различни от онези, които са предназначени за действащи ръководители на полети), увеличаването на продуктивността и рационализацията на инвестициите в контекста на установяването на функционални блокове въздушно пространство;

г)

Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Франция, Малта, Австрия, Словакия, Финландия и Обединеното кралство следва да преразгледат предвижданията, на които се основава премията за риска, и следователно — възвращаемостта върху капитала, и да обосноват значителното увеличение на капиталовите разходи;

д)

България, Чешката република, Естония, Франция, Италия, Латвия, Унгария, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Обединеното кралство следва да извършат преоценка на размера и нуждата от инвестиции, необходими за постигане на целите за ефективност през референтния период, като вземат предвид възможността за тяхното рационализиране в контекста на функционалните блокове въздушно пространство или регионалните проекти.

4.

В допълнение към определените в параграф 3 препоръки:

а)

от държавите-членки се изисква да конкретизират в националните планове за ефективност или в плановете за ефективност на равнище функционален блок въздушно пространство приноса на инвестициите през референтния период към целите за ефективност и тяхното въздействие върху тези цели, като предоставят примери от бизнеса и/или анализи на разходите и ползите и като опишат тяхната приложимост по отношение на Европейския генерален план за УВД, по-специално що се отнася до прилагането на първия пакет от мерки за изпълнение (ПИ1). Тази информация следва да бъде в съответствие с информацията, съдържаща се в бизнес плановете на доставчиците на аеронавигационни услуги, както е посочено в параграф б) на раздел 2.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията (4);

б)

от държавите-членки се изисква да представят предвижданията и обосновката за разходи, за които може да се счита, че са извън контрол, в съответствие с член 11a, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1794/2006 с цел улесняване на извършването на необходимите корекции в края на референтния период;

в)

от държавите-членки от даден функционален блок въздушно пространство, които не са приели план за ефективност с цели на равнище функционален блок въздушно пространство, се изисква в сътрудничество с органа за преглед на ефективността да съобщят с информативна цел на Комисията обобщени цели за ефективност, като подчертаят съответствието на равнище функционален блок въздушно пространство с целите за ефективност, валидни за целия Европейски съюз, както е посочено в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕC) № 691/2010.

5.

Комисията в сътрудничество с органа за преглед на ефективността възнамерява да проследи изпълнението на настоящата препоръка чрез двустранни и/или многостранни контакти с държавите-членки.

6.

Адресати на настоящата препоръка са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2011 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 341, 7.12.2006, стр. 3.

(4)  ОВ L 335, 21.12.2005 г., стр. 13;


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6415 — Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 348/02

На 23 ноември 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Френски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6415. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/4


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.6378 — C1000/SdB Supermarket)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 348/03

На 24 ноември 2011 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен единствено на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) под номер на документа 32011M6378. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/5


Обменен курс на еврото (1)

28 ноември 2011 година

2011/C 348/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3348

JPY

японска йена

103,82

DKK

датска крона

7,4375

GBP

лира стерлинг

0,85820

SEK

шведска крона

9,2597

CHF

швейцарски франк

1,2309

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8355

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,757

HUF

унгарски форинт

308,91

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,6970

PLN

полска злота

4,5153

RON

румънска лея

4,3660

TRY

турска лира

2,4817

AUD

австралийски долар

1,3435

CAD

канадски долар

1,3802

HKD

хонконгски долар

10,4038

NZD

новозеландски долар

1,7694

SGD

сингапурски долар

1,7338

KRW

южнокорейски вон

1 539,49

ZAR

южноафрикански ранд

11,1555

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,5215

HRK

хърватска куна

7,4985

IDR

индонезийска рупия

12 183,43

MYR

малайзийски рингит

4,2420

PHP

филипинско песо

58,392

RUB

руска рубла

41,7500

THB

тайландски бат

41,806

BRL

бразилски реал

2,4877

MXN

мексиканско песо

18,7413

INR

индийска рупия

69,4560


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/6


Съобщение на Комисията относно незаявеното количество, което трябва да се добави към количеството, определено за подпериода от 1 април 2012 г. до 30 юни 2012 г. в рамките на някои открити от Общността квоти за продукти от сектора на птичето месо

2011/C 348/05

С Регламент (ЕО) № 616/2007 (1) на Комисията бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо. Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец октомври 2011 г. за подпериода от 1 януари до 31 март 2012 г. за квоти 09.4212, 09.4214, 09.4217 и 09.4218, са за количества, по-малки от наличните. Съгласно член 7, параграф 4, второто изречение от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (2) количествата, за които не са подадени заявления, се добавят към определеното за следващия квотен подпериод (от 1 април до 30 юни 2012 г.) количество и са посочени в приложението към настоящото съобщение.


(1)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер на квотата

Незаявени количества, които се добавят към количеството, определено за подпериода от 1 април 2012 г. до 30 юни 2012 г.

(в kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

9 820 100

09.4217

13 463 000

09.4218

9 276 800


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/7


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от негово заседание от 25 май 2010 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/39.092 (1) — Оборудване за баня

Докладчик: Франция

2011/C 348/06

1.

Консултативният комитет се съгласява с оценката на фактите на Европейската комисия като споразумение и/или съгласувана практика по смисъла на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия относно продуктите, засегнати от картела.

3.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия относно географския обхват, засегнат от картела.

4.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия, че споразумението и/или съгласуваната практика в съответните държави-членки на ЕС са могли да имат осезаемо въздействие върху търговията между държавите-членки.

5a.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия, че картелът представлява единствено и продължително нарушение.

5б.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия относно отговорността на всяко отделно предприятие по отношение на различните географски обхвати на единственото и продължително нарушение.

6.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия за продължителността на нарушението.

7.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия по отношение на адресатите на проекторешението, и по-специално относно прехвърлянето на отговорност към компаниите майки на съответните групи.

8.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията за това, че няма приложими утежняващи обстоятелства.

9.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията за това, че няма приложими смекчаващи обстоятелства.

10.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия за прилагане на Известието от 2002 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

11.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на настоящото становище в Официален вестник на Европейския съюз.


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/8


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от негово заседание от 18 юни 2010 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/39.092 (2) — Оборудване за баня

Докладчик: Франция

2011/C 348/07

1.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия, че трябва да бъде наложена глоба на адресатите на проекторешението, за които се предлага да бъде наложена глоба.

2.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия относно основните размери на глобите.

3.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия за това, че липсват облекчаващи и утежняващи обстоятелства.

4.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия относно намалението на глобите, въз основа на Известието от 2002 г. относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

5.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Европейската комисия относно неспособността за плащане.

6.

Консултативният комитет е съгласен с Европейската комисия относно окончателните размери на глобите.

7.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на настоящото становище в Официален вестник на Европейския съюз.


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/9


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

COMP/39.092 — Оборудване за баня

2011/C 348/08

Делото се отнася за картел, чрез който производители на оборудване за баня са координирали цените и отстъпките в Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия и Нидерландия.

КОНТЕКСТ

Поради искане за имунитет, подадено от Masco Corporation на 15 юли 2004 г. въз основа на Известието от 2002 г. за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, Комисията проведе проверки в помещенията на няколко предприятия и асоциации на производители на оборудване за баня в пет държави, а именно в Австрия Белгия, Германия, Италия и Нидерландия. След проверките предприятията Grohe, American Standard, Roca, Hansa и Dornbracht също подадоха заявления за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер. На 2 март 2005 г. Комисията предостави на Masco условен имунитет.

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

Изложение на възражения

След подаване на гореспоменатите заявления за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер и след последвалото разследване на 26 март 2007 г. Комисията представи изложение на възраженията (ИВ), за което бяха уведомени 79 правни субекта, собственост на 19 групи предприятия (2). Комисията изрази предварителна позиция, че адресатите са участвали в различна степен по отношение на обхвата и продължителността в единично и продължително нарушение на член 101 от ДФЕС (предишен член 81 от Договора за ЕО) и на член 53 от Споразумението за ЕИП на пазара на оборудване за баня (3), обхващащ шест държави-членки (4). Съгласно ИВ адресатите редовно са координирали увеличаване на цените, постигали са споразумения за фиксиране на цените и са обменяли чувствителна търговска информация. Комисията обяви намерението си да приеме решение за установяване на нарушение и за налагане на глоби по силата на членове 7 и 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (5).

Достъп до преписката

Страните получиха достъп до преписката посредством DVD носител. В помещенията на Комисията бе даден достъп до устните изявления, направени в рамките на Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. През периода на достъп до преписката информацията, която първоначално беше считана за недостъпна, беше предоставена на страните по три различни повода посредством допълнителни DVD носители.

Удължение на срока за отговор на ИВ

Първоначално адресатите на ИВ разполагаха със срок от два месеца за представяне на писмените си мнения относно ИВ, считано от датата на получаване на досието на Комисията на DVD носител. Вследствие на искания на няколко страни поради, например, оповестяването на допълнителна информация и на настъпването на ваканционния период, на всички адресати на ИВ бяха предоставени две удължения от по един месец. По изключение тези общи удължения бяха предоставени директно от ГД „Конкуренция“ със съгласието на служителя по изслушването. В допълнение вследствие на обосновани искания служителят по изслушването на длъжност в този период предостави отделни допълнителни удължения на няколко страни. Като цяло на страните беше предоставен период от около четири месеца, за да отговорят на ИВ. Всички страни отговориха навреме.

УСТНА ПРОЦЕДУРА

Устно изслушване

Всички групи предприятия с изключение на RAF Rubinetteria SpA упражниха правото си да бъдат изслушани на устното изслушване, което се проведе между 12 и 14 ноември 2007 г. (6).

Писмо с изложение на фактите

На 9 юли 2009 г. до всички страни беше изпратено писмо с изложение на фактите. С това писмо Комисията обърна внимание на страните върху някои доказателства, които не бяха посочени или взети предвид конкретно в ИВ, но които Комисията все пак възнамерява да вземе предвид в окончателното решение. Същевременно страните бяха информирани относно заключенията, които могат да бъдат направени въз основа на доказателствата в подкрепа на възраженията, които вече бяха посочени в ИВ. Въпреки че в ИВ не бяха посочени конкретните доказателства, те все пак са част от вече наличната преписка. На страните беше предоставен период от три седмици, за да отговорят на писмото с изложение на фактите.

След допитване до Консултативния комитет една страна по делото поиска второ устно изслушване, поради предполагаемо прекалено дълго административно производство.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО

Вследствие на писмените и устните забележки на адресатите Комисията запази възраженията си срещу 63 правни субекта, собственост на 17 групи предприятия, като за две предприятия Комисията реши да не запазва възраженията си (7). По отношение на предприятията, включени в проекторешението, продължителността на нарушението беше намалена значително за повечето държави и общата продължителност беше намалена от почти 19 години на около 12 години.

В допълнение обхватът и участието в нарушението бяха сведени само до няколко страни в сравнение с броя на страните, посочени в ИВ. По-специално само осем предприятия носят отговорност за участие в единично и продължително нарушение по отношение на всички продукти и за цялата географска зона, а именно Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия и Нидерландия. Останалите предприятия носят отговорност само за единично и продължително нарушение спрямо държавите, в които тяхното действително участие в картел е могло да бъде установено, тъй като доказателствата, посочени в преписката, са недостатъчни за безспорно установяване, че те са знаели или е трябвало да знаят за целия географски обхват на картелните споразумения. В частност пет италиански производители носят отговорност само за неправомерно установяване на контакти относно смесители, аксесоари и санитарна керамика, тъй като те са активни и са знаели за картелни споразумения само в Италия, като тайните споразумения не включват душ кабини. Останалите предприятия обаче носят отговорност за единично и продължително нарушение относно трите групи продукти, тъй като дори и да не са били активни по отношение на другите продуктови пазари, те са знаели (или са могли да предвидят) за целия обхват по отношение на продуктите на антиконкуретните споразумения. Въпреки това за изчисляването на глобата бяха взети предвид само продажбите, които са били извършени действително на пазарите, на които те са били активни. Освен това в Решението се посочва, че давността за налагане на глоби по отношение на Нидерландия е изтекла.

Накрая по отношение на продължителността на административното производство в този случай, напомням, че в член 41 от Хартата за основните права се посочва, че всеки има право на безпристрастно и справедливо разглеждане на неговите въпроси в разумен срок от страна на институциите и органите на Съюза. Докато цялата процедура продължи около пет години и шест месеца, от уведомяването за изложението на възраженията минаха повече от три години, а от провеждането на устното изслушване 31 месеца. Очевидно периодът след устното изслушване беше удължен прекалено независимо от факта, че през този период Комисията изготви писмо с изложение на фактите, предостави възможност на всички страни да отговорят на него и разгледа и оцени няколко искания за неспособност за плащане. При всички случаи може да се остави открит въпросът дали необходимото на Комисията време за приемане на настоящото решение нарушава принципа за разумен срок, тъй като нищо не сочи, че продължителността е попречила на ефективното упражняване на правата на защита (8).

Моето мнение е, че проекторешението се отнася само до възражения, по отношение на които на страните е била дадена възможност да изразят своите възгледи.

Считам, че правото на изслушване за всички участници в производството е било спазено по това дело.

Брюксел, 21 юни 2010 година.

Michael ALBERS


(1)  Съгласно членове 15 и 16 от Решение (2001/462/ЕО, ЕОВС) на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21.

(2)  Masco, Sanitec, Grohe, American Standard, Hansa, […], Villeroy&Boch, Duscholux, Duravit, Roca, Dornbracht, Kludi, Artweger, Rubinetteria Cisal, […], Mamoli Rubinetteria, RAF Rubinetteria, Teorema Rubinetteria и Zuchetti Rubinetteria.

(3)  Пазарът на оборудване за баня е съставен от три групи продукти: i) смесители и аксесоари за баня; ii) душ кабини; и iii) санитарна керамика.

(4)  Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия и Нидерландия.

(5)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора, ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(6)  Въпреки че всички групи предприятия с изключение на RAF Rubinetteria бяха представени на изслушването, някои правни субекти, собственост на предприятията American Standard, Duscholux и Sanitec, не участваха поотделно, а именно Trane Inc (предишно American Standard Corporation), Duscholux AG, Allia SA/SAS, produits Céramiques de Touraine SA, Keramag Keramische Werke A.G., Keramag Vertriebsges. m.b.H., Keramag Belgium N.V. (SA), Keramag Netherlands B.V., Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx B.V., Sphinx Bathrooms Belgium N.V. (SA) и Pozzi-Ginori SpA.

(7)  […].

(8)  Вж. Решение на Съда на Европейските общности от 21 септември 2006 г., дело C-105/04 P, para. 35 et seq, Nederlandse Federatieve vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG).


29.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 348/12


Резюме на Решение на Комисията

от 23 юни 2010 г.

относно производство съгласно член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП

(Дело COMP/39.092 — Оборудване за баня)

(нотифицирано под номер C(2010) 4185)

(само текстовете на английски, френски, немски и италиански език са автентични)

2011/C 348/09

На 23 юни 2010 г. Комисията прие решение относно производство по член 101 от Договора за функционирането на ЕС („ДФЕС“). В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията от гледна точка на опазването на търговските им тайни. Неповерителна версия на решението ще може да бъде намерена на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“ на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Решението бе адресирано до 62 юридически лица, принадлежащи на 17 предприятия, които са активни в сектора на ободурдването за баня, за нарушаване на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП. От 16 октомври 1992 г. до 9 ноември 2004 г. адресатите участваха в едно комплексно и продължително нарушение, обхващащо територията на Австрия, Германия, Нидерландия, Италия, Белгия и Франция и състоящо се в координиране на годишните повишения на цените, както и координиране на повишенията на цените поради конкретни събития (като например повишение на цените на суровините, пътни такси, въвеждане на еврото), в определяне на минимални цени и отстъпки и в обмен на поверителна търговска информация.

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(2)

Делото бе открито въз основа на заявление за имунитет, подадено от Masco на 15 юли 2004 г. съгласно известието за снизходителност на Комисията от 2002 г. Комисията получи допълнителни доказателства от проверките, които бяха извършени през ноември 2004 г. в помещенията на няколко адресата на решението в Австрия, Белгия, Германия, Италия и Нидерландия. След тези проверки Комисията получи заявления за снизходителност от Grohe, Ideal Standard, Hansa, Dornbracht, Roca и Artweger и изпрати няколко искания за информация.

(3)

На 26 март 2007 г. бяха изготвени възражения и на всички предприятия беше дадена възможността за достъп до досието и да се защитят писмено срещу предварителното становище на Комисията и по време на устното изслушване на 12—14 ноември 2007 г. Консултативният комитет по ограничителните практики и господстващото положение излезе с положително становище на 25 май 2010 г. и на 18 юни 2010 г., а Комисията прие решението на 23 юни 2010 г.

2.2.   Обобщение на нарушението

(4)

Решението се отнася до едно продължително нарушение на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП в сектора на оборудването за баня за следните продуктови групи: кранове и фитинги, керамичен санитарен фаянс и душ кабини.

(5)

Нарушението се състоеше в координиране на годишните повишения на цените, както и координиране на повишенията на цените поради конкретни събития (като например повишение на цените на суровините, пътни такси, въвеждане на еврото), в определяне на минимални цени и отстъпки и в обмен на поверителна търговска информация. Координирането на цените е било извършвано главно в контекста на срещи, провеждани в 13 различни национални търговски сдружения, допълвани с двустранни контакти между някои от предприятията, в периода 1992 г.—2004 г. и е било съсредоточено върху продажбите от производителите на търговците на едро.

(6)

Картелът обхващаше шест държави-членки — Германия, Австрия, Италия, Белгия, Франция и Нидерландия. По отношение на Нидерландия в решението се констатира нарушение, но не се налагат глоби, тъй като нарушението за тази държава е установено като факт от 31 декември 2009 г. нататък.

(7)

В решението се констатира едно комплексно и продължително нарушение (ЕКПН) за трите продуктови групи в шестте посочени държави-членки. От съответните 17 групи предприятия 8 са отговорни в ЕКПН в шестте държави (т.е. Masco, American Standard, Grohe, Hansa, Duravit, Duscholux, Sanitec и Villeroy & Boch), тъй като бе установено, че не е било възможно да не са знаели за общия обхват и съществените характеристики на картела. Останалите предприятия са отговорни само в ЕКПН за държавите, в които са действали в картела, тъй като не бе възможно да се установи дали са знаели за общата географска схема на картела (2).

(8)

Всеки адресат е отговорен в зависимост от собственото си участие в условията на картела, т.е. или като пряк участник, или като дружество майка, тъй като поведението на дъщерното дружество се приписва на дружеството майка, ако дружеството майка е упражнявало решително влияние върху поведението на дъщерните дружества през въпросния период.

2.3.   Адресати и срок на действие

(9)

Решението е адресирано до 62 юридически лица, които принадлежат на следните 17 предприятия: Masco, Grohe, Ideal Standard (3), Roca, Hansa, Dornbracht, Sanitec, Villeroy & Boch, Duravit, Duscholux, Kludi, Artweger, Cisal, Mamoli, RAF, Teorema и Zucchetti.

(10)

Срокът на действие за различните адресати на решението е, както следва:

а)

Masco Corporation (1.1.1995 г.—15.7.2004 г.); Hansgrohe AG (16.10.1992 г.—15.7.2004 г.); Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.11.2002 г.—15.7.2004 г.); Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH (30.5.1995 г.—15.7.2004 г.); Hansgrohe SA/N.V. (21.9.2000 г.—15.7.2004 г.); Hansgrohe B.V. (28.9.1994 г.—31.12.1999 г.); Hansgrohe Sarl (1.5.2004 г.—15.7.2004 г.); Hansgrohe S.R.L. (16.10.1992 г.—15.7.2004 г.); Hüppe GmbH (15.9.1994 г.—15.7.2004 г.); Hüppe GesmbH (12.10.1994 г.—15.7.1994 г.); Hüppe Belgium SA (N.V.) (10.3.2003 г.—15.7.2004 г.); Hüppe B.V. (20.1.1999 г.—31.12.1999 г.);

б)

Grohe Beteiligungs GmbH (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.); Grohe AG (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.); Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (6.3.1998 г.—9.11.2004 г.); Grohe Gesellschaft GmbH (21.7.1994 г.—9.11.2004 г.); Grohe SA (N.V.) (21.9.2000 г.—9.11.2004 г.); Grohe Sarl (10.12.2002 г.—9.11.2004 г.); Grohe SPA (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.); Grohe Nederland B.V. (28.9.1994 г.—31.12.1999 г.);

в)

Trane Inc. (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.), WABCO Europe BVBA (29.10.2001 г.—9.11.2004 г.); WABCO Austria GesmbH (21.7.1994 г.—9.11.2004 г.), Ideal Standard GmbH (19.3.2003 г.—9.11.2004 г.); Ideal Standard Produktions-GmbH (30.10.2001 г.—9.11.2004 г.); Ideal Standard France (10.12.2002 г.—9.11.2004 г.); Ideal Standard Italia s.r.l. (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.), Ideal Standard Nederland B.V. (30.11.1994 г.—31.12.1999 г.);

г)

Hansa Metallwerke AG (16.10.1992 г.—9.11.2004 г.); Hansa Nederland B.V. (26.11.1996 г.—31.12.1999 г.); Hansa Italiana s.r.l. (16.10.1992 г.—9.11.2004 г.); Hansa Belgium BVBA-SPRL (10.3.2003 г.—9.11.2004 г.) и Hansa Austria GmbH (21.7.1994 г.—9.11.2004 г.);

д)

Sanitec Europe Oy (12.10.1994 г.—9.11.2004 г.); Allia S.A.S. (25.2.2004 г.—9.11.2004 г.); Produits Céramiques de Touraine SA (25.2.2004 г.—9.11.2004 г.); Keramag Keramische Werke AG (12.10.1994 г.—9.11.2004 г.); Koninklijke Sphinx B.V. (28.9.1994 г.—9.11.2004 г.); Koralle Sanitärprodukte GmbH (24.1.1996 г.—9.11.2004 г.); Pozzi Ginori SpA (14.5.1996 г.—14.9.2001 г.);

е)

Villeroy & Boch AG (28.9.1994 г.—9.11.2004 г.); Villeroy & Boch Austria GmbH (12.10.1994 г.—9.11.2004 г.); Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) (30.10.2001 г.—9.11.2004 г.); Villeroy & Boch S.A.S. (25.2.2004 г.—9.11.2004 г.);

ж)

Duravit AG (7.7.2000 г.—9.11.2004 г.); Duravit BeLux Sprl/Bvba (30.10.2001 г.—9.11.2004 г.); Duravit SA (25.2.2004 г.—9.11.2004 г.);

з)

Duscholux GmbH & Co. KG (29.11.1994 г.—9.11.2004 г.); Duscholux Belgium SA/NV (21.9.2000 г.—9.11.2004 г.); DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH. (15.9.1994 г.—9.11.2004 г.);

и)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik (6.3.1998 г.—9.11.2004 г.);

й)

Kludi GmbH & Co. KG (6.3.1998 г.—9.11.2004 г.); Kludi Armaturen GmbH & Co. KG (21.7.1994 г.—9.11.2004 г.);

к)

Roca Sanitario SA (29.10.1999 г.—9.11.2004 г.); Roca Sarl (10.12.2002 г.—9.11.2004 г.); Laufen Austria AG (12.10.1994 г.—9.11.2004 г.);

л)

Artweger GmbH. & Co. KG (12.10.1994 г.—9.11.2004 г.);

м)

Rubinetteria Cisal SpA (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.);

н)

Mamoli Robinetteria SpA (18.10.2000 г.—9.11.2004 г.);

о)

RAF Rubinetteria SpA (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.);

п)

Rubinetterie Teorema SpA (15.3.1993 г.—9.11.2004 г.);

р)

Zucchetti Rubinetteria SpA (16.10.1992 r.—9.11.2004 r.).

2.4.   Средства за защита

(11)

Решението прилага насоките за глоби от 2006 г. (4).

2.4.1.   Основен размер на глобата

(12)

Основният размер на глобата е определен като част от стойността на продажбите на оборудване за баня, реализирани с търговци на едро от всяко предприятие в съответния географски район през последната година от нарушението (2003 г. за повечето предприятия), умножена по броя на годините и месеците на участието на всяко предприятие в нарушението (променлива сума), плюс допълнителна сума, която също е изчислена като част от стойността на продажбите, с цел възпиране на хоризонталните споразумения за фиксиране на цени (такса за влизане).

(13)

Вземайки предвид характера на нарушението, общия пазарен дял на всички участващи в нарушението предприятия, географския обхват на нарушението и изпълнението, както променливата сума, така и таксата за влизане бяха определени на 15 %.

2.4.2.   Корекции на основния размер

(14)

По отношение на този случай не бяха открити утежняващи или смекчаващи обстоятелства. Не бе приложено увеличение с цел възпиране.

2.4.3.   Прилагане на ограничението за 10 % от оборота

(15)

Ограничението за 10 % от оборота, предвидено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 , бе достигнато по отношение на всички предприятия, с изключение на две от тях. Съответните глоби бяха съответно коригирани.

2.4.4.   Прилагане на известието за снизходителност от 2002 г.: намаляване на глоби

(16)

Що се отнася до прилагането на известието за снизходителност от 2002 г., на Masco бе предоставен пълен имунитет срещу глоби. Глобите за Grohe и Ideal Standard бяха намалени с 30 %. Освен това, в съответствие с параграф 23 от известието за снизходителност от 2002 г., Комисията не взе под внимание фактите във връзка с керамичните продукти в Белгия и с крановете и фитингите и керамичните продукти във Франция при определянето на глобата за Ideal Standard. Причината за това бе, че Ideal Standard бе първото предприятие, което уведоми Комисията за нарушението, установено във връзка с тези продуктови групи и държави, и че тези факти не бяха известни на Комисията преди това. Заявленията за снизходителност от Hansa, Roca, Dornbracht и Artweger бяха отхвърлени, поради това че не създават значителна добавена стойност в сравнение с информацията, с която Комисията вече разполага.

2.4.5.   Неплатежоспособност

(17)

Десет предприятия изтъкнаха неплатежоспособността си съгласно точка 35 от насоките за глоби от 2006 г. Комисията взе предвид тези твърдения и внимателно анализира финансовото положение на тези предприятия и конкретния социален и икономически контекст.

(18)

При оценяването на финансовото положение на предприятията Комисията разгледа техните скорошни и настоящи финансови отчети, както и прогнозите им за следващите години. Комисията разгледа редица финансови съотношения, с които се измерват солидността, рентабилността, платежоспособността и ликвидността, както и собствения капитал и паричните потоци на предприятията. Освен това Комисията взе под внимание връзките с външните финансови партньори, като банките, и връзките със заинтересованите страни. Анализът взе под внимание и плановете за преструктуриране.

(19)

Комисията прецени конкретния социален и икономически контекст за всяко предприятие, за чието финансово положение бе установено, че е достатъчно критично. В този контекст бе взето под внимание отражението на глобалната икономическа и финансова криза върху сектора на фитингите за баня. За съответните пет предприятия Комисията заключи също, че глобата ще доведе до значително обезценяване на техните активи.

(20)

В резултат на анализа на Комисията глобите за три предприятия бяха намалени с 50 %, а тези за други две — с 25 %, поради затрудненото финансово положение, в което се намират.

3.   НАЛОЖЕНИ С РЕШЕНИЕТО ГЛОБИ

1.

 

0 EUR

За Masco Corporation; Hansgrohe AG; Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH; Hansgrohe Handelsgesellschaft GmbH; Hansgrohe SA/N.V.; Hansgrohe B.V.; Hansgrohe Sarl; Hansgrohe S.R.L.; Hüppe GmbH; Hüppe GesmbH; Hüppe Belgium SA (N.V.) и Hüppe B.V.

2.

а)

25 372 377 EUR

Солидарно за Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH и Grohe AG

б)

4 917 533 EUR

Солидарно за Grohe Gesellschaft GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH и Grohe AG

в)

4 132 820 EUR

Солидарно за Grohe SA (N.V.), Grohe Beteiligungs GmbH и Grohe AG

г)

6 277 702 EUR

Солидарно за Grohe Sarl, Grohe Beteiligungs GmbH и Grohe AG

д)

14 124 828 EUR

Солидарно за Grohe SpA, Grohe Beteiligungs GmbH и Grohe AG

е)

0 EUR

Солидарно за Grohe Nederland B.V., Grohe Beteiligungs GmbH и Grohe AG

ОБЩО

54 825 260 EUR

 

3.

а)

259 066 294 EUR

За Trane Inc.

б)

44 995 552 EUR

Солидарно за WABCO Europe BVBA и Trane Inc.

в)

1 519 000 EUR

Солидарно за WABCO Austria GesmbH, WABCO Europe BVBA и Trane Inc.

г)

0 EUR

Солидарно за Ideal Standard France, WABCO Europe BVBA и Trane Inc.

д)

12 323 430 EUR

Солидарно за Ideal Standard Italia s.r.l., WABCO Europe BVBA и Trane Inc.

е)

5 575 920 EUR

Солидарно за Ideal Standard GmbH, WABCO Europe BVBA и Trane Inc.

ж)

0 EUR

Солидарно за Ideal Standard Produktions-GmbH, WABCO Europe BVBA и Trane Inc.

з)

2 611 000 EUR

Солидарно за WABCO Austria GesmbH и Trane Inc.

и)

0 EUR

За Ideal Standard Nederland B.V.

ОБЩО

326 091 196 EUR

 

4.

а)

17 700 000 EUR

Солидарно за Roca Sanitario SA и Laufen Austria AG

б)

6 700 000 EUR

Солидарно за Roca Sarl и Roca Sanitario SA

в)

14 300 000 EUR

Laufen Austria AG

ОБЩО

38 700 000 EUR

 

5.

а)

10 181 196 EUR

За Hansa Metallwerke AG

б)

2 212 713 EUR

Солидарно за Hansa Austria GmbH и Hansa Metallwerke AG

в)

2 036 239 EUR

Солидарно за Hansa Italiana s.r.l. и Hansa Metallwerke AG

г)

111 314 EUR

Солидарно за Hansa Belgium BVBA-SPRL и Hansa Metallwerke AG

д)

0 EUR

Солидарно за Hansa Nederland B.V. и Hansa Metallwerke AG

ОБЩО

14 541 462 EUR (5)

 

6.

 

12 517 671 EUR

За Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik

7.

а)

9 873 060 EUR

За Sanitec Europe Oy

б)

26 068 884 EUR

Солидарно за Keramag Keramische Werke AG и Sanitec Europe Oy

в)

1 395 690 EUR

Солидарно за Koninklijke Sphinx B.V. и Sanitec Europe Oy

г)

4 579 610 EUR

Солидарно за Allia S.A.S. и Sanitec Europe Oy

д)

2 529 689 EUR

Солидарно за Produits Céramiques de Touraine SA, Allia S.A.S. и Sanitec Europe Oy

е)

4 520 000 EUR

Солидарно за Pozzi Ginori SpA и Sanitec Europe Oy

ж)

5 233 840 EUR

Солидарно за Koralle Sanitärprodukte GmbH и Sanitec Europe Oy

з)

3 489 227 EUR

За Koralle Sanitärprodukte GmbH

ОБЩО

57 690 000 EUR

 

8.

а)

54 436 347 EUR

За Villeroy & Boch AG

б)

6 083 604 EUR

Солидарно за Villeroy & Boch Austria GmbH и Villeroy & Boch AG

в)

2 942 608 EUR

Солидарно за Villeroy & Boch Belgium SA (N.V.) и Villeroy & Boch AG

г)

8 068 441 EUR

Солидарно за Villeroy & Boch S.A.S. и Villeroy & Boch AG

ОБЩО

71 531 000 EUR

 

9.

а)

25 226 652 EUR

За Duravit AG

б)

2 471 530 EUR

Солидарно за Duravit BeLux SPRL/BVBA и Duravit AG

в)

1 568 143 EUR

Солидарно за Duravit SA и Duravit AG

ОБЩО

29 266 325 EUR

 

10.

а)

384 022 EUR

За Duscholux GmbH & Co. KG

б)

128 007 EUR

За Duscholux Belgium SA

в)

1 147 652 EUR

За DPM Duschwand-Produktions- und Montagegesellschaft GmbH

ОБЩО

1 659 681 EUR

 

11.

а)

3 233 192 EUR

За Kludi GmbH & Co. KG

б)

2 282 253 EUR

За Kludi Armaturen GmbH & Co. KG

ОБЩО

5 515 445 EUR

 

12.

 

2 787 015 EUR

За Artweger GmbH. & Co. KG

13.

 

1 196 269 EUR

За Rubinetteria Cisal SpA

14.

 

1 041 531 EUR

За Mamoli Robinetteria SpA

15.

 

253 600 EUR

За RAF Rubinetteria SpA

16.

 

421 569 EUR

За Rubinetterie Teorema SpA

17.

 

3 996 000 EUR

За Zucchetti Rubinetteria SpA


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  Тези предприятия са Roca (отговорно по отношение на Австрия и Франция), Dornbracht и Kludi (отговорни по отношение на Австрия и Германия), Artweger (отговорно по отношение на Австрия) и италианските предприятия Cisal, Mamoli, RAF, Teorema, Zucchetti (отговорни по отношение на Италия, където координацията, изложена в решението, е обхващала само крановете и фитингите и керамичния фаянс).

(3)  Предишната група Ideal Standard сега е разделена на няколко предприятия. Юридическите лица, които бяха част от предишната група Ideal Standard и до които е адресирано решението, са изброени в параграф 10, буква в).

(4)  Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ C 210, 1.9.2006 г., стp. 2).

(5)  Вж. решението от 1 март 2011 г. за изменение на Решение С(2010) 4185 окончателен във връзка с производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП C(2011) 1178.