2004R0866 — LT — 27.06.2008 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 866/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį

(OL L 206, 9.6.2004, p.51)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 293/2005 2005 m. vasario 17 d.

  L 50

1

23.2.2005

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 601/2005 2005 m. balandžio 18 d.

  L 99

10

19.4.2005

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1283/2005 2005 m. rugpjūčio 3 d.

  L 203

8

4.8.2005

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 587/2008 2008 m. birželio 16 d.

  L 163

1

24.6.2008
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 866/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnįEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų ( 1 ) 10 protokolą dėl Kipro, ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į minėto Stojimo akto 3 protokolą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės suverenių bazių teritorijų Kipre ( 2 ), ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ( 3 ),

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Taryba ne kartą yra pabrėžusi, jog ji norėtų, kad stotų vėl susijungęs Kipras. Deja, išsamaus šio klausimo sprendimo dar nepasiekta. Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos, posėdžiavusios Kopenhagoje, išvadų 12 punktu, Taryba 2004 m. balandžio 26 d. trumpai išdėstė savo poziciją dėl dabartinės padėties saloje,

(2)

Todėl, laukiant problemos sprendimo, acquis taikymas po stojimo yra sustabdytas pagal 10 protokolo 1 straipsnio 1 dalį tose Kipro Respublikos srityse, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja.

(3)

Vadovaujantis 10 protokolo 2 straipsnio 1 dalimi, dėl tokio sustabdymo būtina numatyti sąlygas, kuriomis atitinkamos ES teisės nuostatos turi būti taikomos linijai, skiriančiai minėtas sritis ir tas sritis, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja. Siekiant užtikrinti šių taisyklių veiksmingumą, jų taikymas turi būti praplėstas iki ribos, skiriančios sritis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Rytų suverenią bazės teritoriją.

(4)

Kadangi minėta linija nėra ES išorinė siena, reikia nustatyti specialias taisykles prekių, paslaugų pervežimui ir asmenų perėjimui per tą liniją, už kurias pagrindinė atsakomybė priklauso Kipro Respublikai. Kadangi minėtos teritorijos laikinai neįeina į Bendrijos muitų ir fiskalinę erdvę ir yra už laisvės, teisingumo ir saugumo erdvės ribų, specialiosios taisyklės turėtų užtikrinti tolygius ES saugumo apsaugos standartus nelegalios imigracijos ir grėsmės viešajai tvarkai atvejais ir jos ekonominių interesų apsaugą, kiek tai susiję su prekių judėjimu. Kol bus gauta pakankamai informacijos apie gyvūnų sveikatą minėtose teritorijose, gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų judėjimas yra draudžiamas.

(5)

Dešimtojo Protokolo 3 straipsnyje aiškiai teigiama, kad acquis taikymo sustabdymas nekliudo priemonėms, skatinančioms ekonominę plėtrą minėtose teritorijose. Šiuo reglamentu siekiama palengvinti prekybinius ir kitokius ryšius tarp minėtų teritorijų ir tų teritorijų, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikyti minėti apsaugos standartai.

(6)

Kipro Respublikos Vyriausybės politika asmenų atžvilgiu šiuo metu sieną kirsti leidžia visiems Respublikos, ES ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena šiaurinėje Kipro dalyje, ir visiems ES bei trečiųjų šalių piliečiams, kurie įvažiavo į salą per Vyriausybės kontroliuojamas teritorijas.

(7)

Atsižvelgiant į Kipro Respublikos Vyriausybės teisėtus interesus, būtina užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų naudotis laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teisėmis, ir nustatyti būtiniausias asmenų patikrinimo prie linijos taisykles bei užtikrinti jo veiksmingą priežiūrą, kad būtų galima kovoti su trečiųjų šalių piliečių neteisėta imigracija ir bet kokia grėsme viešajam saugumui ir viešajai politikai. Taip pat būtina apibrėžti sąlygas, kuriomis trečiųjų šalių piliečiams leidžiama kirsti liniją.

(8)

Asmenų tikrinimo srityje šis reglamentas neturėtų turėti įtakos 3 protokolo nuostatoms, ypač jo 8 straipsniui.

(9)

Nė viena šio reglamento nuostata neturi įtakos Jungtinių Tautų mandatui buferinėje zonoje.

(10)

Kadangi dėl bet kokio Kipro Respublikos Vyriausybės politikos pasikeitimo su linija susijusiais klausimais gali atsirasti suderinamumo su šiuo reglamentu nustatytomis taisyklėmis problemų, apie tokius pasikeitimus turėtų būti pranešta Komisijai iki jų įsigaliojimo, kad ji galėtų imtis atitinkamų iniciatyvų nesuderinamumams išvengti.

(11)

Komisijai taip pat turėtų būti leista keisti šio Reglamento I ir II priedus, reaguojant į atsirandančius ir nedelsiamų veiksmų reikalaujančius pokyčius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi šie apibrėžimai:

1. sąvoka „linija“ – tai:

a) tikrinant asmenis, kaip apibrėžta 2 straipsnyje: linija, skirianti teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, ir teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja;

b) tikrinant prekes, kaip apibrėžta 4 straipsnyje: linija, skirianti teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, ir teritorijas, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Rytų suverenią bazės teritoriją;

2. sąvoka „trečiosios šalies pilietis“ – tai bet kuris asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta EB sutarties 17 straipsnio 1 dalyje.

Šiame reglamente nuorodos į teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, yra nuorodos į teritorijas tik Kipro Respublikoje.II ANTRAŠTINĖ DALIS

ASMENŲ PERĖJIMAS

2 straipsnis

Asmenų tikrinimas

1.  Kipro Respublika tikrina visus liniją kertančius asmenis, siekdama kovoti su neteisėta trečiųjų šalių piliečių imigracija bei siekdama aptikti bet kokią grėsmę viešajam saugumui bei viešajai politikai ir jai užkirsti kelią. Taip pat yra tikrinamos transporto priemonės ir daiktai, kuriuos turi liniją kertantys asmenys.

2.  Visi asmenys bent kartą tikrinami siekiant nustatyti jų tapatybei.

3.  Trečiųjų šalių piliečiams gali būti leista kirsti liniją tik tuo atveju, jei jie:

(a) turi arba Kipro Respublikos išduotą gyvenimo šalyje leidimą arba galiojantį kelionės dokumentą ir, jei yra reikalaujama, galiojančią Kipro Respublikos vizą, ir

(b) nekelia grėsmės viešajai politikai ar viešajam saugumui.

4.  Linija pereinama tik Kipro Respublikos kompetentingų institucijų įgaliotuose perėjimo punktuose. Šių perėjimo punktų sąrašas yra pateiktas I priede.

5.  Asmenų patikrinimas prie Rytų suverenios bazės teritorijos ir teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, vykdomas pagal Stojimo akto 3 protokolo 5 straipsnio 2 dalį.

3 straipsnis

Linijos kontrolė

Per visą ilgį liniją veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublika taip, kad atgrasintų žmones stengtis išvengti patikrinimo 2 straipsnio 4 dalyje minėtuose patikrinimo punktuose.III ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKIŲ PERVEŽIMAS

4 straipsnis

Režimas, taikomas prekėms, atvežamoms iš teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja

1.  Nepažeidžiant 6 straipsnio, prekės gali būti įvežtos į teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, su sąlyga, kad jos ištisai yra gautos teritorijose, kurių veiksmingai nekontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, arba jei jų paskutinis esminis ir ekonomiškai pateisinamas perdirbimas ar apdirbimas buvo atliktas tam tikslui įrengtoje įmonėje, esančioje teritorijose, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ( 4 ) 23 ir 24 straipsniuose.

▼M4

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių nereikia deklaruoti muitinei. Joms netaikomi muitai ar lygiaverčio poveikio mokėjimai. Siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę, per liniją pervežami kiekiai yra registruojami.

▼B

3.  Prekės pervežamos per liniją tik per I priede išvardytus pervežimo punktus ir Pergamos bei Strovilia pervežimo punktus, pavaldžius Rytų suvereniai bazės teritorijai.

4.  Prekėms taikomi reikalavimai ir patikrinimai, kurių reikalauja II priede nurodyti Bendrijos teisės aktai.

5.  Prekės vežamos su dokumentu, išduotu Turkų Kipro prekybos rūmų, kuriuos tuo tikslu yra tinkamai įgaliojusi Komisija su Kipro Respublikos Vyriausybės pritarimu arba kita kuri nors taip įgaliota įstaiga su pastarosios pritarimu. Turkų Kipro prekybos rūmai arba kita tinkamai įgaliota įstaiga tvarko visų tokių išduotų dokumentų registracijos įrašus, kad Komisija galėtų stebėti per liniją pervežamų prekių tipus ir apimtis, taip pat kaip yra laikomasi šio straipsnio nuostatų.

6.  Kai prekės yra pervežtos per liniją į teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, Kipro Respublikos kompetentingos institucijos patikrina šio straipsnio 5 dalyje minėto dokumento autentiškumą ir tai, ar jis atitinka siuntą.

7.  Kipro Respublika prekėms, minėtoms šio straipsnio 1 dalyje, taiko tokį režimą, kuris yra taikomas neimportuojamoms prekėms, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 77/388/EEB ( 5 ) 7 straipsnio 1 dalyje ir Tarybos direktyvos 92/12/EEB ( 6 ) 5 straipsnyje, jei prekės yra skirtos suvartojimui Kipro Respublikoje.

8.  Šio straipsnio 7 dalis neturi jokio poveikio Europos Bendrijų nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM.

▼M1

9.  Gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomi Bendrijos veterinarijos reikalavimai, judėjimas per liniją draudžiamas. Šie draudimai konkretiems gyviems gyvūnams arba gyvūninės kilmės produktams gali būti panaikinti Komisijos sprendimais, nustatančiais prekybai taikomas sąlygas, kurios yra priimtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 ( 7 ) 58 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

10.  Rytų suverenios bazės teritorijos valdžios institucijos Pylos kaimo turkų tautybės kipriečiams ir toliau gali leisti tradiciškai tiekti prekes, atvežamas iš teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja. Jos griežtai prižiūri tokių prekių kiekius ir pobūdį, atsižvelgdamos į jų paskirties vietą.

11.  Prekės, kurios atitinka šio straipsnio 1–10 dalyse nurodytus reikalavimus, laikomos Bendrijos prekėmis, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 7 dalyje.

12.  Šis straipsnis taikomas nedelsiant nuo 2004 m. gegužės 1 d. prekėms, ištisai pagamintoms teritorijose, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, ir atitinkančioms II priedą. Šį straipsnį visiškai įgyvendinant kitoms prekėms, laikomasi specialių taisyklių, kuriose visiškai atsižvelgiama į Kipro salos ypatingą padėtį ir kurios bus priimtos Komisijos sprendimu kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio reglamento priėmimo. Tuo tikslu Komisijai padeda komitetas ir yra taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB ( 8 ) 3 ir 7 straipsniai.

▼M4

4a straipsnis

Laikinas prekių įvežimas

1.  Išskyrus prekes, kurioms taikomi veterinariniai ir fitosanitariniai reikalavimai, iš Kipro Respublikos teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, į Kipro Respublikos teritorijas, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja, laikinai galima įvežti šias prekes:

a) liniją kertančių asmenų kelionei pagrįstai reikalingi asmeniniai daiktai ir sportui skirtos prekės;

b) transporto priemonės;

c) profesinė įranga;

d) taisytinos prekės;

e) parodoms skirtos arba viešame renginyje naudotinos prekės.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas prekes galima įvežti ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

3.  1 dalyje nurodytoms prekėms netaikomos 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

4.  Jeigu pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam laikino įvežimo laikotarpiui 1 dalyje nurodytos prekės negrąžinamos į Kipro Respublikos teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, Kipro Respublikos muitinė jas konfiskuoja.

5.  Šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų prekių laikinam įvežimui Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 ( 9 ) 229, 232, 579 ir 581 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

Šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų prekių laikinam įvežimui laikomasi šios procedūros:

a) prekes įvežantis asmuo kartu pateikia deklaraciją, nurodydamas laikino įvežimo paskirtį, ir reikiamus papildomus dokumentus, kuriais pagrįstai įrodoma, kad prekės priklauso vienai iš šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose išvardytų trijų kategorijų;

b) Kipro Respublikos muitinės arba Rytų suverenių bazių teritorijų valdžios institucijos registruoja prekes, kai jos įvežamos į Kipro Respublikos teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, arba į Rytų suverenių bazių teritorijas, ir kai jos išvežamos iš šių teritorijų;

c) Kipro Respublikos muitinės arba Rytų suverenių bazių teritorijų valdžios institucijos gali nustatyti sąlygą, kad laikinai įvežant prekes reikia pateikti garantiją, siekiant užtikrinti, kad būtų sumokėtos visos galimos skolos muitinei arba fiskalinės skolos, susijusios su šiomis prekėmis.

6.  Komisija gali priimti specialias taisykles 4 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

5 straipsnis

Prekės, siunčiamos į teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė nekontroliuoja

1.  Prekėms, kurias leidžiama pervežti per liniją, netaikomi eksporto formalumai. Tačiau pareikalavus, Kipro Respublikos institucijos turi pateikti būtinus tolygius dokumentus pagal Kipro vidaus įstatymus.

2.  Pervežant per liniją žemės ūkio produktus ir perdirbtus žemės ūkio produktus, už juos nemokama eksporto kompensacija.

3.  Prekių tiekimui netaikomos Direktyvos 77/388/EEB 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos išimtys.

4.  Prekių, kurias draudžiama išvežti ar eksportuoti iš Bendrijos muitų teritorijos arba kurias eksportuojant pagal Bendrijos teisę reikalaujama leidimo ar taikomi apribojimai, muitai ar kiti mokesčiai, judėjimas yra draudžiamas.

▼M1

6 straipsnis

▼M4

1.  1969 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 69/169/EEB dėl įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų nuostatų dėl tarptautiniais maršrutais keliaujančių asmenų importuojamų prekių atleidimo nuo apyvartos ir akcizo mokesčių suderinimo ( 10 ) ir 1983 m. kovo 28 d. Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą ( 11 ) netaikomi, bet liniją kertančių asmenų prekėms asmeniniame bagaže netaikomas apyvartos mokestis, akcizas ir kiti mokesčiai, jeigu jos yra nekomercinio pobūdžio ir bendra jų vertė neviršija 260 EUR vienam asmeniui.

2.  Kiekybinės normos, kurioms netaikomas apyvartos mokestis, akcizas ir kiti mokesčiai, yra 40 cigarečių ir 1 litras alkoholinių gėrimų, skirtų asmeniniam vartojimui.

▼M1

3.  Atleidimas nuo 2 dalyje minėtų prekių apyvartos mokesčio ir akcizo netaikomas jaunesniems kaip 17 metų liniją kertantiems asmenims.

4.  Neviršijant 2 dalyje nustatytų kiekybinių normų, nustatant 1 dalyje nurodytą lengvatą į 2 dalyje išvardytų prekių vertę neatsižvelgiama.

5.  Kipro Respublika, gavusi Komisijos pritarimą, siekdama spręsti rimtus trukdymus konkrečiame jos ekonomikos sektoriuje, kilusius dėl liniją kertančių asmenų plataus naudojimosi lengvatomis, gali nukrypti nuo 6 straipsnio 1 dalies ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui.

▼BIV ANTRAŠTINĖ DALIS

PASLAUGOS

7 straipsnis

Mokesčiai

Tais atvejais, kai paslaugos yra teikiamos per liniją asmenims, arba jas teikia asmenys, įsisteigę ar turintys nuolatinį adresą ar įprastinę gyvenamąją vietą Kipro Respublikos teritorijose, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, PVM taikymo tikslais laikoma, kad tokias paslaugas teikia arba gauna asmenys, įsisteigę arba turintys nuolatinį adresą ar įprastinę gyvenamąją vietą Kipro Respublikos teritorijose, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė.V ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Įgyvendinimas

Kipro Respublikos institucijos ir Rytų suverenios bazės teritorijos Kipre institucijos imasi visų priemonių, kurios yra būtinos tam, kad būtų visiškai laikomasi šio reglamento nuostatų ir užkertamas kelias jų laikymosi išvengimui.

9 straipsnis

Priedų pritaikymas

Komisija, Kipro Vyriausybei pritarus, gali iš dalies keisti šio reglamento priedus. Prieš keisdama priedus, Komisija konsultuojasi su Turkų Kipro prekybos rūmais ar kita įstaiga, kurią yra tinkamai įgaliojusi Kipro Respublikos Vyriausybė, kaip nurodyta 4 straipsnio 5 dalyje, ir su Jungtine Karalyste, jei tai susiję su Suvereniomis bazių teritorijomis. Keisdama II priedą, Komisija laikosi tinkamos tvarkos, nurodytos atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, susijusiuose su pakeitimu.

10 straipsnis

Politikos pasikeitimas

Bet koks Kipro Respublikos Vyriausybės politikos dėl asmenų ar prekių linijos kirtimo pasikeitimas įsigalioja tik po to, kai apie planuojamus pakeitimus yra pranešta Komisijai, ir Komisija per vieną mėnesį nepareiškia prieštaravimo tokiems pakeitimams. Prireikus ir pasikonsultavusi su Jungtine Karalyste, jei tai susiję su Suvereniomis bazių teritorijomis, Komisija gali siūlyti šio reglamento pakeitimus, siekdama užtikrinti linijai taikomų nacionalinių ir ES taisyklių suderinamumą.

11 straipsnis

Reglamento peržiūra ir monitoringas

1.  Nepažeisdama 4 straipsnio 12 dalies, Komisija Tarybai kasmet, pradedant ne vėliau kaip po metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir padėtį, susidariusią dėl jo įgyvendinimo, pridėdama, jei reikia, prie tokios ataskaitos tinkamus pataisų pasiūlymus.

2.  Komisija visų pirma tiria šio reglamento 4 straipsnio taikymą ir prekybos vyksmą tarp teritorijų, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, ir teritorijų, kurių ji veiksmingai nekontroliuoja, įskaitant prekybos apimtį ir vertę bei produktus, kuriais prekiaujama.

3.  Bet kuri valstybė narė gali prašyti Tarybos, kad ji paprašytų Komisiją per tam tikrą nurodytą laiką ištirti ir jai pranešti apie bet kurį rūpimą klausimą, kuris iškyla taikant šį reglamentą.

4.  Skubiais atvejais, dėl kurių iškyla grėsmė ar pavojus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai, taikomos atitinkamos procedūros, nustatytos ES teisės aktuose, nurodytuose II priede. ►M4  Kitais skubiais atvejais, visų pirma kurie atsiranda dėl pažeidimų, prekybos iškraipymo ar sukčiavimo arba atsiradus kitoms išimtinėms aplinkybėms, kai reikia nedelsiant imtis veiksmų, pasitarusi su Kipro Respublikos Vyriausybe, Komisija gali nedelsdama taikyti tokias priemones, kurios griežtai būtinos padėčiai ištaisyti. ◄ Apie tokias priemones per 10 darbo dienų pranešama Tarybai. Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies pakeisti, pakeisti arba panaikinti Komisijos taikytas priemones per 21 darbo dieną nuo tos dienos, kai gavo Komisijos pranešimą.

5.  Bet kuri valstybė narė gali prašyti Komisijos, kad ji atitinkamam nuolatiniam ar vadybos komitetui pateiktų informaciją apie liniją kertančių produktų kiekius, vertę ir pačius produktus, apie savo prašymą įspėjusi prieš mėnesį.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja Kipro įstojimo į Europos Sąjungą dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS

Perėjimo punktų, nurodytų 2 straipsnio 4 dalyje, sąrašas

  Agios Dhometios

  Astromeritis – Zodhia

  Kato Pyrgos – Karavostasi

  Kato Pyrgos – Kokkina

  Kokkina – Pachyammos

  Ledra Palace

  Ledra Street.

▼B
II PRIEDAS

Reikalavimai ir patikrinimai, minėti 4 straipsnio 4 dalyje

 Veterinariniai, fitosanitariniai ir maisto saugos reikalavimai bei patikrinimai, nurodyti priemonėse, priimtose pagal EB sutarties 37 straipsnį (buvusį 43 straipsnį) ir (arba) 152 straipsnio 4 dalies b punktą. Visų pirma, prieš pervežant per liniją į teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublika, atitinkami augalai, augalinės kilmės produktai ir kiti objektai turi būti praėję tinkamai įgaliotų ekspertų fitosanitarinį patikrinimą, nustatantį, kad yra laikomasi ES fitosanitarinių teisės aktų (Tarybos direktyvos 2000/29/EB ( 12 ).( 1 ) OL L 236, 2003 9 23, p. 955.

( 2 ) OL L 236, 2003 9 23, p. 940.

( 3 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

( 4 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

( 5 ) OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/15/EB (OL L 52, 2004 2 21, p. 61).

( 6 ) OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

( 7 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1652/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

( 8 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 9 ) 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

( 10 ) OL L 133, 1969 6 4, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/74/EB (OL L 346, 2007 12 29, p. 6).

( 11 ) OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 274/2008 (OL L 85, 2008 3 27, p. 1).

( 12 ) OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/31/EB (OL L 85, 2004 3 23, p. 18.).