2004R0866 — HU — 27.06.2008 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 866/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről

(HL L 206, 9.6.2004, p.51)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 293/2005/EK RENDELETE (2005. február 17.)

  L 50

1

23.2.2005

 M2

A BIZOTTSÁG 601/2005/EK RENDELETE (2005. április 18.)

  L 99

10

19.4.2005

►M3

A BIZOTTSÁG 1283/2005/EK RENDELETE (2005. augusztus 3.)

  L 203

8

4.8.2005

►M4

A TANÁCS 587/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.)

  L 163

1

24.6.2008
▼B

A TANÁCS 866/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerrőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási feltételeiről és az Európai Unió alapját képező Szerződések kiigazításairól szóló okmány ( 1 ) Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére, és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának ciprusi felségterületeiről szóló, a fenti csatlakozási okmányhoz tartozó 3. jegyzőkönyvre ( 2 ) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 3 ),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács ismételten hangsúlyozta, hogy az újraegyesített Ciprus csatlakozását látná szívesen. Sajnálatos módon a mindenre kiterjedő rendezésre eddig nem került sor. A koppenhágai Európai Tanács következtetéseinek (12) bekezdésével összhangban a Tanács 2004. április 26-án vázolta a szigeten fennálló jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontját.

(2)

Emiatt a rendezésig a 10. jegyzőkönyv 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően felfüggesztették a közösségi vívmányok csatlakozást követő alkalmazását a Ciprusi Köztársaság azon területein, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

(3)

A 10. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése alapján ez a felfüggesztés szükségessé teszi azon feltételek meghatározását, amelyek mellett az EU-jog vonatkozó rendelkezéseit a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területek közötti határvonalra alkalmazni kell. E szabályok hatékonyságának biztosítása érdekében azok alkalmazását ki kell terjeszteni a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területeket és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának keleti támaszponti területei között húzódó vonalra.

(4)

Mivel a fent említett határvonal nem képezi az EU külső határát, külön szabályokat kell megállapítani az áruk, szolgáltatások és személyek áthaladása tekintetében, amelyekért a Ciprusi Köztársaság viseli az elsődleges felelősséget. Mivel a fent említett területek ideiglenesen kívül esnek a Közösség vám- és adózási területén, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen, a külön szabályoknak az illegális bevándorlás és a közrendet fenyegető veszélyek tekintetében egyenértékű színvonalon kell biztosítaniuk az EU biztonságának a védelmét, valamint az áruk mozgása tekintetében az EU gazdasági érdekeinek a védelmét. Amíg nem áll rendelkezésre elegendő információ a fent említett területek állat-egészségügyi helyzetét illetően, tilos az állatok és állati termékek szállítása.

(5)

A 10. jegyzőkönyv 3. cikke kifejezetten meghatározza, hogy a közösségi vívmányok felfüggesztése a fent említett területeken nem zárja ki a gazdasági fejlődést előmozdító intézkedéseket. E rendelet célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmi és más kapcsolatokat a fent említett területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területek között, miközben a fent meghatározott módon biztosítja a megfelelő védelmi színvonal fenntartását.

(6)

A személyek tekintetében a Ciprusi Köztársaság kormányának politikája jelenleg megengedi a határvonal átlépését a Köztársaság minden polgára, az EU polgárai és a harmadik országok állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak Ciprus északi részén, valamint az EU valamennyi polgára és harmadik országok olyan állampolgárai számára, akik a kormányzati ellenőrzés alatt álló területen keresztül léptek be a szigetre.

(7)

A Ciprusi Köztársaság kormányának jogos aggályait figyelembe véve egyidejűleg lehetővé kell tenni az EU polgárai számára, hogy gyakorolják az EU-n belüli szabad mozgáshoz fűződő jogaikat, és meg kell határozni a minimumszabályokat a határvonalon végrehajtandó személyellenőrzések tekintetében, továbbá biztosítani kell hatékony végrehajtásukat a harmadik országbeli állampolgárok illegális bevándorlásának, valamint a közbiztonságot és a közrendet fenyegető esetleges veszélyek leküzdése érdekében. Szükség van azon feltételek meghatározására is, amelyek mellett a harmadik országbeli állampolgárok számára megengedett a határvonal átlépése.

(8)

A személyellenőrzések tekintetében ez a rendelet nem érintheti a 3. jegyzőkönyvben, és különösen annak 8. cikkében megállapított rendelkezéseket.

(9)

Ez a rendelet semmilyen módon nem érinti az ENSZ megbízását az ütköző zónában.

(10)

Mivel a Ciprusi Köztársaság kormányának politikájában bekövetkező bármely változás összeegyeztethetőségi problémát okozhat az e rendelet által megállapított szabályokkal, e változásokat hatálybalépésük előtt be kell jelenteni a Bizottságnak, hogy az megtehesse a szükséges kezdeményezéseket a következetlenségek elkerülése érdekében.

(11)

A Bizottság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy az esetleg bekövetkező és azonnali fellépést igénylő változásokra adott válaszként módosítsa e rendelet I. és II. mellékletét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1) „határvonal”:

a) a 2. cikkben meghatározott személyellenőrzések tekintetében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt nem álló területek közötti határvonal;

b) a 4. cikkben meghatározott áruellenőrzések tekintetében az a határvonal, amely elválasztja a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt nem álló területeket, illetőleg a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeket, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága keleti támaszponti területét;

(2) „harmadik országok állampolgára”: bármely személy, aki az EK-Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében nem az Unió polgára.

E rendeletben a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá nem tartozó területekre való utalások kizárólag a Ciprusi Köztársaságon belüli területekre vonatkoznak.II. CÍM

SZEMÉLYEK ÁTKELÉSE

2. cikk

Személyellenőrzések

(1)  A Ciprusi Köztársaság a határvonalat átlépő minden személyt ellenőriz, hogy leküzdje a harmadik országok állampolgárainak illegális bevándorlását, továbbá felderítse és megelőzze a közbiztonságot és a közrendet fenyegető veszélyeket. Az ilyen ellenőrzéseket a határvonalat átlépő személyek birtokában lévő járműveken és tárgyakon is elvégzi.

(2)  Minden személynek legalább egy ellenőrzésen kell átmennie személyazonosságának megállapítása érdekében.

(3)  A harmadik országok állampolgárainak csak akkor engedhető meg a határvonal átlépése, ha:

a) birtokukban van a Ciprusi Köztársaság által kiállított tartózkodási engedély, vagy valamely érvényes útiokmány, és szükség szerint a Ciprusi Köztársaságba szóló vízum, és

b) nem jelentenek veszélyt a közrendre vagy a közbiztonságra.

(4)  A határvonalat csak a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai által engedélyezett átkelőhelyeken lehet átlépni. Ezen átkelőhelyek jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.

(5)  A keleti támaszponti terület és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területek közötti határon a személyellenőrzéseket a csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyve 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell elvégezni.

3. cikk

A határvonal ellenőrzése

A Ciprusi Köztársaság biztosít hatékony őrizetet a határvonal teljes hossza mentén olyan módon, hogy eltántorítsa az embereket a 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyeken végzett ellenőrzések megkerülésétől.III. CÍM

ÁRUK ÁTHALADÁSA

4. cikk

A Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről érkező áruk kezelése

(1)  Az árukat a 6. cikk sérelme nélkül be lehet léptetni a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, azzal a feltétellel, hogy ezek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) 23. és 24. cikke értelmében teljes egészében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken előállított áruk, vagy azokon az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozást vagy megmunkálást valamely e célra felszerelt vállalkozásnál, a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken végezték.

▼M4

(2)  Az (1) bekezdésben említett áruk nem tartoznak vámáru-nyilatkozat hatálya alá. Nem képezik vám- vagy azzal azonos hatású díjfizetés tárgyát. A hatékony ellenőrzések biztosítása érdekében a határvonalat átlépő mennyiségeket nyilvántartásba kell venni.

▼B

(3)  Az áruk kizárólag az I. mellékletben felsorolt átkelőhelyeken léphetik át a határvonalat, valamint a keleti támaszponti terület felügyelete alá tartozó pergamosi és stroviliai átkelőhelyeken.

(4)  Az áruk a II. mellékletben meghatározott közösségi jogszabályok előírásainak a hatálya alá tartoznak és azokon az ott előírt ellenőrzéseket végzik el.

(5)  Az árukat a Ciprusi Török Gazdasági Kamara által kiállított okmány kíséri, amelyet e célból a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben a Bizottság vagy a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben felhatalmazott más szerv hagy megfelelően jóvá. A Ciprusi Török Kereskedelmi Kamara vagy más, kellően felhatalmazott szerv nyilvántartást vezet minden kiadott okmányról, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára, hogy figyelemmel kísérje a határvonalat átlépő áruk fajtáját és mennyiségét, valamint azt, hogy megfelelnek-e e cikk rendelkezéseinek.

(6)  Miután az áruk átlépték a határvonalat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekre, a Ciprusi Köztársaság illetékes hatóságai ellenőrzik az (5) bekezdésben említett okmány hitelességét, és azt, hogy megfelel-e a szállítmánynak.

(7)  A Ciprusi Köztársaság az (1) bekezdésben említett árukat nem a 77/388/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) 7. cikkének (1) bekezdése és a 92/12/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 5. cikke értelmében behozott áruként kezelik, feltéve hogy az áruk rendeltetése a Ciprusi Köztársaságon belüli fogyasztás.

(8)  A (7) bekezdés nem lehet hatással az Európai Közösség saját, HÉA-ból származó forrásaira.

▼M1

(9)  A közösségi állat-egészségügyi követelmények hatálya alá tartozó élő állatok és állati eredetű termékek határvonalat átlépő szállítása tilos. Meghatározott élő állatok és állati eredetű termékek esetében a tilalom megszüntethető olyan bizottsági határozatokkal, amelyek a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) 58. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott kereskedelmi feltételeket határoznak meg.

▼B

(10)  A keleti támaszponti terület hatóságai Pyla falu ciprusi török lakosságának hagyományos ellátását fenntarthatják a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről származó árukkal. Rendeltetésükre tekintettel szigorúan felügyelik az áruk mennyiségét és jellegét.

(11)  Az (1)–(10) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő áruk a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében a közösségi áru helyzetével rendelkeznek.

(12)  Ezt a cikket 2004. május 1-jétől azonnal alkalmazni kell a teljes egészében a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken előállított és a II. mellékletnek megfelelő árukra. Az egyéb áruk tekintetében e cikk teljes végrehajtása külön szabályok hatálya alá tartozik, amelyek a Ciprus szigetén fennálló különleges helyzetet egy lehető leghamarabb, de legkésőbb e rendelet elfogadását követően két hónapon belül elfogadandó bizottsági határozat alapján teljes mértékben figyelembe veszik. E célból a Bizottságot egy bizottság segíti, és az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 8 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

▼M4

4a. cikk

Áruk ideiglenes behozatala

(1)  Az állat- és növény-egészségügyi előírások tárgyát képező áruk kivételével az alábbi árukat lehet a Ciprusi Köztársaságnak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területeire a Ciprusi Köztársaság ezen ellenőrzésen kívül eső területeiről ideiglenesen behozni:

a) a határvonalat átlépő személyek utazáshoz szükséges személyes ingóságai és sportfelszerelés;

b) közlekedési eszközök;

c) szakmai felszerelés;

d) javítandó áruk;

e) kiállításra vagy nyilvános eseményen történő használatra szánt áruk.

(2)  Az (1) bekezdésben említett áruk esetében a behozatali időszak legfeljebb hat hónap lehet.

(3)  Az (1) bekezdésben említett áruknak nem kell megfelelniük a 4. cikk (1) bekezdésében előírt feltételeknek.

(4)  Ha az (1) bekezdésben említett árukat nem szállítják vissza a Ciprusi Köztársaságnak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeire az ideiglenes behozatal (2) bekezdésben említett határidejének lejártáig, a Ciprusi Köztársaság vámhatósága elkobozza azokat.

(5)  Az e cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában említett áruk ideiglenes behozatala esetében a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 9 ) 229., 232., 579. és 581. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

Az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában említett áruk ideiglenes behozatala esetében az alábbi eljárás követendő:

a) az árukat az azokat behozó személy nyilatkozatának kell kísérnie, amely megjelöli az ideiglenes behozatal célját és az azt alátámasztó dokumentációt, szükség esetén ésszerű bizonyítékkal szolgálva arról, hogy az adott áruk az e cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában felsorolt kategóriák valamelyikébe tartoznak;

b) az árukat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló, a Ciprusi Köztársaság területeire vagy az Egyesült Királyság keleti támaszponti területére való belépésükkor, illetve azok elhagyásakor a Ciprusi Köztársaság vámhatóságainak vagy az Egyesült Királyság keleti támaszponti területe hatóságainak nyilvántartásba kell venni;

c) a Ciprusi Köztársaság vámhatóságai és az Egyesült Királyság keleti támaszponti területének hatóságai garancia biztosításának feltételéhez köthetik az áruk ideiglenes behozatalát ezáltal biztosítva, hogy az árukkal kapcsolatban felmerülő bármely lehetséges vám- vagy adótartozás ki lesz egyenlítve.

(6)  A Bizottság a 4. cikk (12) bekezdésében említett eljárással összhangban egyedi szabályokat fogadhat el.

▼B

5. cikk

A Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területekre küldött áruk

(1)  Azokra az árukra, amelyek átléphetik a határvonalat, nem vonatkoznak kiviteli alakiságok. A Ciprusi Köztársaság hatóságai azonban kérésre bemutatják a szükséges egyenértékű dokumentációt, teljes mértékben tiszteletben tartva a ciprusi belső jogszabályokat.

(2)  A mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági áruk után a határvonal átlépésekor export-visszatérítés nem fizetendő.

(3)  A termékértékesítésre nem vonatkozik a 77/388/EGK irányelv 15. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti mentesség.

(4)  Tilos az olyan áruk mozgása, amelyeknek a közösségi vámterületről való kitárolását vagy kivitelét a közösségi jog tiltja, vagy engedélytől, korlátozástól, vámtól vagy más kiviteli díjaktól teszi függővé.

▼M1

6. cikk

▼M4

(1)  A nemzetközi utazás során alkalmazott import forgalmi és jövedéki adó alól nyújtott mentességre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról szóló, 1969. május 28-i 69/169/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) és a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet ( 11 ) nem alkalmazandó, de a határvonalat átlépő személyek személyes poggyászában lévő áruk mentesülnek a forgalmi adó, a jövedéki adó és az egyéb vámok alól, feltéve, hogy nincs kereskedelmi jellegük, és teljes értékük személyenként nem haladja meg a 260 EUR-t.

(2)  A forgalmiadó-, jövedékiadó- és az egyéb vámok alóli mentesség mennyiségi határértéke 40 cigaretta és 1 liter szeszes ital, amelyet személyes fogyasztásra szántak.

▼M1

(3)  A (2) bekezdésben említett árukra vonatkozó mentesség nem jár a határvonalat átlépő, 17 év alatti személyeknek.

(4)  A (2) bekezdésben meghatározott mennyiségi határértékeken belül a (2) bekezdésben felsorolt áruk értékét nem kell tekintetbe venni az (1) bekezdésben említett mentesség megállapításakor.

(5)  A határvonalat átlépő személyek számára biztosított könnyítések gyakori igénybevétele miatt a gazdaságnak valamely meghatározott ágazatában okozott súlyos zavarok kezelése érdekében a Ciprusi Köztársaság – a Bizottság jóváhagyását követően – legfeljebb három hónapig terjedő időszakra eltérhet a 6. cikk (1) bekezdésétől.

▼BIV. CÍM

SZOLGÁLTATÁSOK

7. cikk

Adózás

Amennyiben a határvonalon átnyúló szolgáltatásokat a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken letelepedett vagy állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek kapják és nyújtják, úgy e szolgáltatások a HÉA szempontjából a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alá tartozó területeken letelepedett vagy állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek által nyújtott vagy kapott szolgáltatásoknak minősülnek.V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Végrehajtás

A Ciprusi Köztársaság hatóságai és a ciprusi keleti támaszponti terület hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelet rendelkezéseinek teljes betartását és megakadályozzák azok bármilyen megkerülését.

9. cikk

A mellékletek kiigazítása

A Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben módosíthatja e rendelet mellékleteit. A Bizottság a mellékletek módosítása előtt konzultál a Ciprusi Török Kereskedelmi Kamarával vagy a Ciprusi Köztársaság kormánya által kellően felhatalmazott, a 4. cikk (5) bekezdésében említett más szervvel, valamint a támaszponti területek érintettsége esetén az Egyesült Királysággal. A Bizottság a II. melléklet módosításakor a módosított kérdéssel kapcsolatos vonatkozó közösségi jogszabályokban említett megfelelő eljárást követi.

10. cikk

Politikai változás

A Ciprusi Köztársaság kormányának a személyek és áruk áthaladására vonatkozó politikájában bekövetkező változások csak azt követően lépnek hatályba, miután a javasolt változtatásokat bejelentették a Bizottságnak, és a Bizottság egy hónapon belül nem emelt kifogást e változtatások ellen. A Bizottság a határvonalra vonatkozó nemzeti és EU-szabályok összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében megfelelő esetben, és a támaszponti területek érintettsége esetén az Egyesült Királysággal folytatott konzultációt követően javasolhatja e rendelet módosítását.

11. cikk

A rendelet felülvizsgálata és figyelemmel kísérése

(1)  A Bizottság a 4. cikk (12) bekezdésének sérelme nélkül legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számítva egy év leteltétől kezdődően évente jelentést tesz a Tanácsnak a rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából eredő helyzetről, és jelentéséhez szükség esetén megfelelő módosítási javaslatokat csatol.

(2)  A Bizottság különösen e rendelet 4. cikkének alkalmazását, valamint a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területek és az ellenőrzésén kívül eső területek közötti kereskedelmi rendet vizsgálja meg, beleértve a kereskedelem nagyságrendjét és értékét, valamint a forgalmazott termékeket.

(3)  Bármely tagállam kérheti a Tanácstól, hogy kérje fel a Bizottságot arra, hogy megadott határidőn belül vizsgálja meg az e rendelet alkalmazásából eredő aggályos kérdéseket és azokról tegyen jelentést.

(4)  Olyan vészhelyzet esetén, amely közegészségügyi vagy állat- és növény-egészségügyi veszélyt vagy kockázatot teremt, a II. mellékletben szereplő EU-jogszabályokban meghatározott megfelelő eljárásokat kell alkalmazni. ►M4  Egyéb – különösen a szabálytalanságok, kereskedelmi torzulások vagy csalás által okozott – szükséghelyzetekben, vagy ahol a kivételes körülmények azonnali fellépést tesznek szükségessé, a Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával konzultálva haladéktalanul alkalmazhat ilyen intézkedéseket, amennyiben azokra a helyzet orvoslásához feltétlenül szükség van. ◄ A megtett intézkedéseket 10 munkanapon belül a Tanács elé terjesztik. A Tanács a Bizottság értesítésének kézhezvételét követően 21 munkanapon belül minősített többséggel eljárva módosíthatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a Bizottság által tett intézkedéseket.

(5)  Bármely tagállam felkérheti a Bizottságot, hogy szolgáltasson adatokat a megfelelő állandó vagy irányítóbizottságnak a határvonalat átlépő mennyiségről, értékről és termékekről, amennyiben kérését egy hónappal korábban bejelenti.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Ciprus Európai Unióhoz való csatlakozásának a napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M3
I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett átkelőhelyek jegyzéke

 Agios Dhometios

 Astromeritis – Zodhia

 Kato Pyrgos – Karavostasi

 Kato Pyrgos – Kokkina

 Kokkina – Pachyammos

 Ledra Palace

 Ledra Street.

▼B
II. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésében említett előírások és ellenőrzések

 Az EK-Szerződés 37. cikke (korábbi 43. cikk) és/vagy 152. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján elfogadott intézkedésekben meghatározott állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások és ellenőrzések. A megfelelő növényeken, növényi termékeken és más tárgyakon kellően felhatalmazott szakértőknek különösen növény-egészségügyi ellenőrzést kell végezniük, hogy meggyőződjenek az EU növény-egészségügyi jogszabályaiban szereplő (2000/29/EK tanácsi irányelv ( 12 ) rendelkezések betartásáról, mielőtt átlépik a határvonalat a Ciprusi Köztársaság tényleges ellenőrzése alá tartozó területek irányába.( 1 ) HL L 236., 2003.9.23., 955. o.

( 2 ) HL L 236., 2003.9.23., 940. o.

( 3 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 4 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet

( 5 ) HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2004/15/EK irányelvvel (HL L 52., 2004.2.21., 61. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 1642/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 9 ) A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

( 10 ) HL L 133., 1969.6.4., 6. o. A legutóbb a 2007/74/EK irányelvvel (HL L 346., 2007.12.29., 6. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 105., 1983.4.23., 1. o. A legutóbb a 274/2008/EK rendelettel (HL L 85., 2008.3.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 85., 2004.3.23., 18. o.) módosított irányelv.