12.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 108/14


Výzva na predkladanie návrhov 2007 týkajúca sa prevencie, pripravenosti na terorizmus a iné bezpečnostné hrozby a ich následného riadenia násilnej radikalizácie

(2007/C 108/07)

Úplne znenie výzvy na predkladanie návrhov je uverejnené na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm

Konečný termín predkladania návrhov: 16. júla 2007.