30.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 256/20


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9369 – PAI Partners / Wessanen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 256/05)

1.   

Komissio vastaanotti 23. heinäkuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

PAI Partners SAS (PAI Partners, Ranska),

Koninklijke Wessanen N.V. (Wessanen, Alankomaat).

Pai Partners hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Wessanen.

Keskittymä toteutetaan 11. heinäkuuta 2019 ilmoitetulla julkisella tarjouksella.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   PAI Partners: pääomasijoitusyhtiö, joka hallinnoi ja neuvoo useita rahastoja, joiden omistuksessa on monenlaisilla aloilla, esimerkiksi yrityspalvelujen, elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden, teollisuuden, terveydenhuollon sekä vähittäiskaupan ja jakelun aloilla toimivia yrityksiä,

—   Wessanen: omilla tuotemerkeillä ja kolmansien osapuolien merkeillä myytävien elintarvikkeiden, erityisesti terveellisten ja kestävästi tuotettujen elintarvikkeiden, toimitus ja jakelu useiden tytäryhtiöiden kautta.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9369 – PAI Partners/Wessanen

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM/BELGIЁ


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).