1.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/1


BESLUIT (GBVB) 2019/535 VAN DE RAAD

van 29 maart 2019

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/778 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 mei 2015 Besluit (GBVB) 2015/778 (1) inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 21 december 2018 Besluit (GBVB) 2018/2055 (2) vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2015/778 werd verlengd tot en met 31 maart 2019.

(3)

Op 27 maart 2019 heeft het Politiek en Veiligheidscomité ingestemd met de verlenging van het mandaat van EUNAVFOR MED operation SOPHIA tot en met 30 september 2019.

(4)

Besluit (GBVB) 2015/778 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en de uitvoering van besluiten en acties van de Europese Unie die gevolgen hebben op defensiegebied. Daarom neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken, en draagt het niet bij aan de financiering van deze operatie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2015/778 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:

"6.   Voor de periode van 1 april 2019 tot en met 30 september 2019 bedraagt het referentiebedrag voor de gemeenschappelijke kosten van EUNAVFOR MED operation SOPHIA 2 761 200 EUR. Het in artikel 25, lid 1, van Besluit (GBVB) 2015/528 bedoelde percentage van het referentiebedrag bedraagt 0 % aan vastleggingskredieten en 0 % aan betalingskredieten.".

2)

In artikel 13 wordt de tweede alinea vervangen door:

"EUNAVFOR MED operation SOPHIA eindigt op 30 september 2019.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Het wordt van kracht op 1 april 2019.

Gedaan te Brussel, 29 maart 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

G. CIAMBA


(1)  Besluit (GBVB) 2015/778 van de Raad van 18 mei 2015 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) (PB L 122 van 19.5.2015, blz. 31).

(2)  Besluit (GBVB) 2018/2055 van de Raad van 21 december 2018 houdende wijziging van Besluit (GBVB) 2015/778 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) (PB L 327I van 21.12.2018, blz. 9).