24.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/12


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 57/2012 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 2012

tot schorsing van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011 geopende permanente openbare inschrijving

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 187 juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011 van de Commissie (2) is een permanente openbare inschrijving voor het verkoopseizoen 2011/2012 geopend voor de invoer van suiker van GN-code 1701 tegen een verlaagd douanerecht.

(2)

Aangezien het aanbod op de suikermarkt van de Unie is verbeterd, is geen verdere verlaging van het invoerrecht nodig en moet de indiening van offertes worden geschorst.

(3)

Om de markt snel een signaal te geven en met het oog op een efficiënt beheer van de maatregel, moet de onderhavige verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(4)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011 wordt de indiening van offertes geschorst voor de deelinschrijvingen die aflopen op 25 januari 2012, 1 februari 2012 en 15 februari 2012.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 318 van 1.12.2011, blz. 4.