1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1172/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa v hospodárskom roku 2009/2010 rozdelí 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi Dánskom, Írskom, Gréckom, Talianskom a Luxemburskom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 95 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (2) sa ustanovuje, že rozdelenie 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá, ako sa ustanovuje v článku 94 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1234/2007, v hospodárskom roku 2009/2010 sa musí realizovať do 16. novembra bežného hospodárskeho roku.

(2)

Na tieto účely oznámilo Dánsko Komisii plochy, ktoré sú predmetom kúpnych/predajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv, a odhady výnosov ľanovej a konopnej slamy a vlákien.

(3)

V Írsku, Grécku, Taliansku ani Luxembursku sa naopak v hospodárskom roku 2009/2010 nevyrobia žiadne ľanové ani konopné vlákna.

(4)

Na základe odhadov produkcie, ktoré vyplývajú z poskytnutých informácií, celková produkcia uvedených piatich dotknutých členských štátov nedosiahne celkové pridelené množstvo 5 000 ton a mali by sa stanoviť národné garantované množstvá, ako sa uvádza ďalej.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na hospodársky rok 2009/2010 sa v súlade s článkom 94 ods. 1a v spojení s písmenom b) bodu A.II. prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 stanovuje toto rozdelenie na národné garantované množstvá:

Dánsko

95,2 ton,

Írsko

0 ton,

Grécko

0 ton,

Taliansko

0 ton,

Luxembursko

0 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. novembra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 38.