11/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

253


31975R0897


L 106/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 897/75 НА СЪВЕТА

от 18 март 1975 година

за сключване на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като има предвид, че поради неприсъединяването на Норвегия към Европейските общности е необходимо да бъде сключен допълнителен протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнителният протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия се сключва от името на Общността.

Текстът на протокола е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Председателят на Съвета е упълномощен да определи лицето, което е оправомощено да подпише протокола, посочен в член 1, и да му предостави необходимите пълномощия, за да обвърже Общността (1).

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 1975 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 1975 година.

За Съвета

Председател

R. RYAN


(1)  Датата на подписването на настоящия протокол ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейските общности.