17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 370/10


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. oktober 2011 — Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd mod Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og IML Industria Meccanica Lombarda Srl

(Sag C-511/09 P) (1)

(Appel - dumping - import af bueformede ringmekanismer med løftearm (hebel) med oprindelse i Folkerepublikken Kina - forordning (EF) nr. 1136/2006 - fastsættelse af dumpingmargen - sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen - forordning (EF) nr. 384/96 - artikel 2, stk. 7, litra a), og artikel 10)

2011/C 370/14

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (ved P. Bentley, QC)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix og B. Driessen, som befuldmægtigede, samt Rechtsanwalt G. Berrisch), Europa-Kommissionen (ved H. van Vliet og C. Clyne, som befuldmægtigede) og IML Industria Meccanica Lombarda Srl (ved Rechtsanwalt R. Bierwagen)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) den 23. september 2009 i sag T-296/05, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd mod Rådet, hvorved appellanten ikke fik medhold i en påstand om delvis annullation af Rådets forordning (EF) nr. 1136/2006 af 24. juli 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bueformede ringmekanismer med løftearm (hebel) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 205, s. 1) — fastsættelsen af dumpingmargenen

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Rådet for Den Europæiske Union og IML Industria Meccanica Lombarda Srl.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 37 af 13.2.2010.