17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 370/10


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. října 2011 — Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd v. Rada Evropské unie, Evropská komise, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

(Věc C-511/09 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Dumping - Dovoz pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky - Nařízení (ES) č. 1136/2006 - Určení dumpingového rozpětí - Srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny - Nařízení (ES) č. 384/96 - Článek 2 odst. 7 písm. a) a odst. 10)

2011/C 370/14

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (zástupce: P Bentley QC)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix, B. Driessen, zmocněnci, G. Berrisch, advokát), Evropská komise (zástupci: H. van Vliet a C. Clyne, zmocněnci), IML Industria Meccanica Lombarda Srl (zástupce: R. Bierwagen, advokát)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (sedmého senátu) vydanému dne 23. září 2009 ve věci, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd v. Rada (T-296/06), kterým se zamítá návrh na částečné zrušení nařízení Rady (ES) č. 1136/2006 ze dne 24. července 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 205, s. 1) — Určení dumpingového rozpětí

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnost Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Radou Evropské unie a společností IML Industria Meccanica Lombarda Srl.

3)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 37, 13.2.2010.