9.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 165/32


Kanne 5.4.2012 — Sweet Tec v. SMHV (ovaalin muoto)

(Asia T-156/12)

2012/C 165/53

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Nägele)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 19.1.2012 yhteisön tavaramerkkihakemusta nro 9 554 171 koskevassa valitusasiassa R 542/2011-1 tekemän päätöksen

velvoittamaan SMHV:n korvaamaan kaikki menettelystä aiheutuvat kulut valitusmenettelyssä aiheutuneet kulut mukaan lukien

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Ovaalin muodossa oleva kolmiulotteinen tavaramerkki luokkiin 16 ja 30 kuuluvia tavaroita varten (hakemus nro 9 554 171)

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen, koska haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen, eikä se ole menettelyn kohteena olevien tavaroiden osalta kuvaileva.