9.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/32


Sag anlagt den 5. april 2012 — Sweet Tec mod KHIM (En ovals form)

(Sag T-156/12)

2012/C 165/53

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Tyskland) (ved advokat T. Nägele)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 19. januar 2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 542/2011-1) vedrørende EF-varemærkeansøgning nr. 9 554 171 annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der påløb under klagesagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Et tredimensionalt varemærke, der forestiller en ovals form, for varer i klasse 16 og 30 (ansøgning nr. 9 554 171)

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009, da det ansøgte varemærke har særpræg og ikke er beskrivende for de omtvistede varer.