21.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 50/40


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 50/04)

Referensnummer för statligt stöd

SA.37283 (2013/X)

Medlemsstat

Nederländerna

Medlemsstatens referensnummer

NLD

Regionens namn (NUTS)

FLEVOLAND

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Stödåtgärdens titel

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Ändring SA.36504

Förlängning X 784/2009

Varaktighet

01.05.2008 - 31.12.2015

Berörda ekonomiska sektorer

TILLVERKNING

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 8,5 (i miljoner)

För garantier

-

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

-

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Zie nationale grondslag. – EUR 3,08 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

20 %

5.5 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom ”Wat doen we”, ”Europa”, ”Ontwikkeling”, ”Programma's 2007-2013” en ”TMI-regeling”.

Referensnummer för statligt stöd

SA.37820 (2013/X)

Medlemsstat

Bulgarien

Medlemsstatens referensnummer

 

Regionens namn (NUTS)

Bulgaria

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. ”Славянска” №8

гл. дирекция ”Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Stödåtgärdens titel

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 ”Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 ”Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

 

Varaktighet

04.11.2013 - 31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

BGN 1,5647 (i miljoner)

För garantier

-

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

-

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 1,33 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (artikel 36)

391 166 BGN

 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Referensnummer för statligt stöd

SA.37854 (2013/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referensnummer

RGE 36/2013

Regionens namn (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Stödåtgärdens titel

Desarrollo de la Formación Profesional

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

 

Varaktighet

04.10.2013 - 31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 0,07 (i miljoner)

För garantier

-

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

-

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

 

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

 

Allmän utbildning (artikel 38.2)

100 %

0 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.37865 (2013/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referensnummer

 

Regionens namn (NUTS)

ASTURIAS

Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Stödåtgärdens titel

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

 

Varaktighet

06.11.2013 - 31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 0,5 (i miljoner)

För garantier

-

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

-

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Fondo Europeo de Desarrollo Regional – EUR 0,40 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till nystartade innovativa företag (artikel 35)

120 000 EUR

 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.37928 (2013/X)

Medlemsstat

Nederländerna

Medlemsstatens referensnummer

DGA/13156263

Regionens namn (NUTS)

NEDERLAND

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Stödåtgärdens titel

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

Ändring av en befintlig stödåtgärd

 

Varaktighet

Från och med den 15.11.2013

Berörda ekonomiska sektorer

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur, Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag – Bionext als intermediair van de biologische keten

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

EUR 0,02 (i miljoner)

För garantier

-

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

-

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

 

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Referensnummer för statligt stöd

SA.37929 (2013/X)

Medlemsstat

Nederländerna

Medlemsstatens referensnummer

DGA/13154547

Regionens namn (NUTS)

NEDERLAND

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Stödåtgärdens titel

Bio Quality Assurance

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

Ändring av en befintlig stödåtgärd

 

Varaktighet

Från och med den 15.11.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag – Bionext

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

EUR 0,043 (i miljoner)

För garantier

-

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

-

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

 

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html