21.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/40


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/C 50/04)

Referenčna številka državne pomoči

SA.37283 (2013/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

NLD

Ime regije (NUTS)

FLEVOLAND

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Naziv ukrepa pomoči

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Sprememba SA.36504

Podaljšanje X 784/2009

Trajanje

01.05.2008 – 31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 8,5 (v milijonih)

Za jamstva

-

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

-

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Zie nationale grondslag. – EUR 3,08 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

20 %

5.5 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we“, „Europa“, „Ontwikkeling“, „Programma's 2007-2013“ en „TMI-regeling“.

Referenčna številka državne pomoči

SA.37820 (2013/X)

Država članica

Bolgarija

Referenčna oznaka države članice

 

Ime regije (NUTS)

Bulgaria

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Naziv ukrepa pomoči

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

 

Trajanje

04.11.2013 – 31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

BGN 1,5647 (v milijonih) na podlagi sheme

Za jamstva

-

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

-

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 1,33 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

391 166 BGN

 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Referenčna številka državne pomoči

SA.37854 (2013/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

RGE 36/2013

Ime regije (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Naziv ukrepa pomoči

Desarrollo de la Formación Profesional

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

 

Trajanje

04.10.2013 – 31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,07 (v milijonih)

Za jamstva

-

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

-

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

 

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

100 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.37865 (2013/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

 

Ime regije (NUTS)

ASTURIAS

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Naziv ukrepa pomoči

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

 

Trajanje

06.11.2013 – 31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,5 (v milijonih)

Za jamstva

-

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

-

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Fondo Europeo de Desarrollo Regional – EUR 0,40 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

120 000 EUR

 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.37928 (2013/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

DGA/13156263

Ime regije (NUTS)

NEDERLAND

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Naziv ukrepa pomoči

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

 

Trajanje

Od 15.11.2013

Zadevni gospodarski sektorji

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

Vrsta upravičenca

MSP – Bionext als intermediair van de biologische keten

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 0,02 (v milijonih)

Za jamstva

-

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

-

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.37929 (2013/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

DGA/13154547

Ime regije (NUTS)

NEDERLAND

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Naziv ukrepa pomoči

Bio Quality Assurance

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

 

Trajanje

Od 15.11.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Vrsta upravičenca

MSP – Bionext

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 0,043 (v milijonih)

Za jamstva

-

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

-

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html