21.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 50/40


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

(2014/C 50/04)

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37283 (2013/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

NLD

Názov regiónu(NUTS)

FLEVOLAND

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Názov opatrenia pomoci

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modifikácia SA.36504

Predĺženie X 784/2009

Trvanie

01.05.2008 - 31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 8,5 (v mil.)

V rámci garancií

-

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

-

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Zie nationale grondslag. – EUR 3,08 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

20 %

5.5 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we“, „Europa“, „Ontwikkeling“, „Programma's 2007-2013“ en „TMI-regeling“.

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37820 (2013/X)

Členský štát

Bulharsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

 

Názov regiónu(NUTS)

Bulgaria

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Názov opatrenia pomoci

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

 

Trvanie

04.11.2013 - 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

BGN 1,5647 (v mil.)

V rámci garancií

-

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

-

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 1,33 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

391 166 BGN

 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37854 (2013/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

RGE 36/2013

Názov regiónu(NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Názov opatrenia pomoci

Desarrollo de la Formación Profesional

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

 

Trvanie

04.10.2013 - 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 0,07 (v mil.)

V rámci garancií

-

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

-

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

 

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

 

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

100 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37865 (2013/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

 

Názov regiónu(NUTS)

ASTURIAS

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Názov opatrenia pomoci

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

 

Trvanie

06.11.2013 - 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 0,5 (v mil.)

V rámci garancií

-

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

-

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Fondo Europeo de Desarrollo Regional – EUR 0,40 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc mladým inovačným podnikom (článok 35)

120 000 EUR

 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37928 (2013/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

DGA/13156263

Názov regiónu(NUTS)

NEDERLAND

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Názov opatrenia pomoci

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

 

Trvanie

od 15.11.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami, Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach

Typ príjemcu

MSP – Bionext als intermediair van de biologische keten

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 0,02 (v mil.)

V rámci garancií

-

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

-

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

 

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.37929 (2013/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

DGA/13154547

Názov regiónu(NUTS)

NEDERLAND

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Názov opatrenia pomoci

Bio Quality Assurance

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

 

Trvanie

od 15.11.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Typ príjemcu

MSP – Bionext

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 0,043 (v mil.)

V rámci garancií

-

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

-

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

 

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html