21.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 50/40


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 50/04)

Numer środka pomocy państwa

SA.37283 (2013/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

NLD

Nazwa regionu (NUTS)

FLEVOLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Nazwa środka pomocy

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Zmiany SA.36504

Przedłużenie X 784/2009

Czas trwania pomocy

01.05.2008 - 31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 8,5 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

20 %

5.5 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we”, „Europa”, „Ontwikkeling”, „Programma's 2007-2013” en „TMI-regeling”.

Numer środka pomocy państwa

SA.37820 (2013/X)

Państwo członkowskie

Bułgaria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

 

Nazwa regionu (NUTS)

Bulgaria

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Nazwa środka pomocy

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

 

Czas trwania pomocy

04.11.2013 - 31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

BGN 1,5647 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 - BGN 1,33 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

391 166 BGN

 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Numer środka pomocy państwa

SA.37854 (2013/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

RGE 36/2013

Nazwa regionu (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Nazwa środka pomocy

Desarrollo de la Formación Profesional

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

 

Czas trwania pomocy

04.10.2013 - 31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,07 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

 

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

100 %

0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.37865 (2013/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

 

Nazwa regionu (NUTS)

ASTURIAS

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Nazwa środka pomocy

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

 

Czas trwania pomocy

06.11.2013 - 31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,5 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)

120 000 EUR

 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.37928 (2013/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

DGA/13156263

Nazwa regionu (NUTS)

NEDERLAND

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Nazwa środka pomocy

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Zmiany istniejącego środka pomocy

 

Czas trwania pomocy

Od 15.11.2013

Sektor(-y) gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Rodzaj beneficjenta

MŚP — Bionext als intermediair van de biologische keten

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

EUR 0,02 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

 

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Numer środka pomocy państwa

SA.37929 (2013/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

DGA/13154547

Nazwa regionu (NUTS)

NEDERLAND

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Nazwa środka pomocy

Bio Quality Assurance

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Zmiany istniejącego środka pomocy

 

Czas trwania pomocy

Od 15.11.2013

Sektor(-y) gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Rodzaj beneficjenta

MŚP — Bionext

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

EUR 0,043 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

 

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html