21.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/40


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/C 50/04)

Referentienummer staatssteun

SA.37283 (2013/X)

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

NLD

Naam van de regio (NUTS)

FLEVOLAND

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Benaming van de steunmaatregel

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing SA.36504

Verlenging X 784/2009

Looptijd

01.05.2008 - 31.12.2015

Betrokken economische sector(en)

INDUSTRIE

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 8,5 (in miljoen)

Voor garanties

-

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

-

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

20 %

5.5 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we”, „Europa”, „Ontwikkeling”, „Programma's 2007-2013” en „TMI-regeling”.

Referentienummer staatssteun

SA.37820 (2013/X)

Lidstaat

Bulgarije

Referentie lidstaat

 

Naam van de regio (NUTS)

Bulgaria

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Benaming van de steunmaatregel

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

 

Looptijd

04.11.2013 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

BGN 1,5647 (in miljoen)

Voor garanties

-

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

-

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 1,33 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

391 166 BGN

 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Referentienummer staatssteun

SA.37854 (2013/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

RGE 36/2013

Naam van de regio (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Benaming van de steunmaatregel

Desarrollo de la Formación Profesional

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

 

Looptijd

04.10.2013 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,07 (in miljoen)

Voor garanties

-

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

-

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

 

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

 

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

100 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.37865 (2013/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

 

Naam van de regio (NUTS)

ASTURIAS

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Benaming van de steunmaatregel

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

 

Looptijd

06.11.2013 - 31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,5 (in miljoen)

Voor garanties

-

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

-

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35)

120 000 EUR

 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.37928 (2013/X)

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

DGA/13156263

Naam van de regio (NUTS)

NEDERLAND

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Benaming van de steunmaatregel

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Soort steun

ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel

 

Looptijd

vanaf 15.11.2013

Betrokken economische sector(en)

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ, Groothandel in landbouwproducten en levende dieren, Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

Soort begunstigde

KMO's — Bionext als intermediair van de biologische keten

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun

EUR 0,02 (in miljoen)

Voor garanties

-

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

-

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

 

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-producti e-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Referentienummer staatssteun

SA.37929 (2013/X)

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

DGA/13154547

Naam van de regio (NUTS)

NEDERLAND

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Benaming van de steunmaatregel

Bio Quality Assurance

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Soort steun

ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel

 

Looptijd

vanaf 15.11.2013

Betrokken economische sector(en)

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Soort begunstigde

KMO's — Bionext

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun

EUR 0,043 (in miljoen)

Voor garanties

-

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

-

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

 

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html