21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 50/40


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/C 50/04)

Valsts atbalsta numurs

SA.37283 (2013/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

NLD

Reģiona nosaukums (NUTS)

FLEVOLAND

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Grozījums SA.36504

Pagarinājums X 784/2009

Ilgums

01.05.2008 - 31.12.2015

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 8,5 (miljonos)

Garantijām

-

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

-

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

20 %

5.5 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolorn “Wat doen we”, “Europa”, “Ontwikkeliw”, “Prograrnrna's 2007-2013” en “TJ'v:lI-regeling”.

Valsts atbalsta numurs

SA.37820 (2013/X)

Dalībvalsts

Bulgārija

Dalībvalsts atsauces numurs

 

Reģiona nosaukums (NUTS)

Bulgaria

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. “Славянска” №8

гл. дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Atbalsta pasākuma nosaukums

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 “Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 “Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

 

Ilgums

04.11.2013 - 31.12.2013

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

BGN 1,5647 (miljonos)

Garantijām

-

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

-

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 1,33 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

391 166 BGN

 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Valsts atbalsta numurs

SA.37854 (2013/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

RGE 36/2013

Reģiona nosaukums (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Desarrollo de la Formación Profesional

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

 

Ilgums

04.10.2013 - 31.12.2013

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,07 (miljonos)

Garantijām

-

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

-

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

 

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

100 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.37865 (2013/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

 

Reģiona nosaukums (NUTS)

ASTURIAS

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

 

Ilgums

06.11.2013 - 31.12.2013

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,5 (miljonos)

Garantijām

-

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

-

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)

120 000 EUR

 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.37928 (2013/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

DGA/13156263

Reģiona nosaukums (NUTS)

NEDERLAND

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

 

Ilgums

No 15.11.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA, Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība, Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

Saņēmēja veids

MVU — Bionext als intermediair van de biologische keten

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 0,02 (miljonos)

Garantijām

-

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

-

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-producti e-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Valsts atbalsta numurs

SA.37929 (2013/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

DGA/13154547

Reģiona nosaukums (NUTS)

NEDERLAND

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Bio Quality Assurance

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

 

Ilgums

No 15.11.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Saņēmēja veids

MVU – Bionext

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 0,043 (miljonos)

Garantijām

-

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

-

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html