21.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 50/40


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) nojalla myönnetystä valtiontuesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/C 50/04)

Valtion tuen viitenumero

SA.37283 (2013/X)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Jäsenvaltion viitenumero

NLD

Alueen nimi (NUTS)

FLEVOLAND

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Tukitoimenpiteen nimike

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Muuttaminen SA.36504

Jatkaminen X 784/2009

Kesto

01.05.2008 - 31.12.2015

Toimiala(t)

TEOLLISUUS

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 8,5 (miljoonaa)

Takaukset

-

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

-

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Teollinen tutkimus (31 artiklan 2 kohdan b alakohta)

20 %

5.5 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom ”Wat doen we”, ”Europa”, ”Ontwikkeling”, ”Programma's 2007-2013” en ”TMI-regeling”.

Valtion tuen viitenumero

SA.37820 (2013/X)

Jäsenvaltio

Bulgaria

Jäsenvaltion viitenumero

 

Alueen nimi (NUTS)

Bulgaria

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. ”Славянска” №8

гл. дирекция ”Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Tukitoimenpiteen nimike

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 ”Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 ”Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

 

Kesto

04.11.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

BGN 1,5647 (miljoonaa)

Takaukset

-

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

-

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 - BGN 1,33 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin (36 artikla)

391 166 BGN

 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Valtion tuen viitenumero

SA.37854 (2013/X)

Jäsenvaltio

Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

RGE 36/2013

Alueen nimi (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Yhdistelmäalue

Myöntävä viranomainen

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Tukitoimenpiteen nimike

Desarrollo de la Formación Profesional

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

 

Kesto

04.10.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 0,07 (miljoonaa)

Takaukset

-

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

-

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

 

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

 

Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)

100 %

0 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Valtion tuen viitenumero

SA.37865 (2013/X)

Jäsenvaltio

Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

 

Alueen nimi (NUTS)

ASTURIAS

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Tukitoimenpiteen nimike

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

 

Kesto

06.11.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 0,5 (miljoonaa)

Takaukset

-

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

-

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Nuorille innovatiivisille yrityksille myönnettävä tuki (35 artikla)

120 000 EUR

 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Valtion tuen viitenumero

SA.37928 (2013/X)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Jäsenvaltion viitenumero

DGA/13156263

Alueen nimi (NUTS)

NEDERLAND

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Tukitoimenpiteen nimike

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Toimenpiteen tyyppi

tapauskohtaiselle tuelle

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

 

Kesto

15.11.2013 lähtien

Toimiala(t)

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS, Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa, Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset — Bionext als intermediair van de biologische keten

Yritykselle myönnettävän tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä

EUR 0,02 (miljoonaa)

Takaukset

-

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

-

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

 

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Valtion tuen viitenumero

SA.37929 (2013/X)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Jäsenvaltion viitenumero

DGA/13154547

Alueen nimi (NUTS)

NEDERLAND

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Tukitoimenpiteen nimike

Bio Quality Assurance

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Toimenpiteen tyyppi

tapauskohtaiselle tuelle

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

 

Kesto

15.11.2013 lähtien

Toimiala(t)

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset — Bionext

Yritykselle myönnettävän tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä

EUR 0,043 (miljoonaa)

Takaukset

-

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

-

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

 

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html