21.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 50/40


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 50/04)

Riikliku abi viitenumber

SA.37283 (2013/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

NLD

Piirkonna nimi (NUTS)

FLEVOLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Abimeetme nimetus

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Muutmine SA.36504

Pikendamine X 784/2009

Kestus

01.05.2008 - 31.12.2015

Sektorid

TÖÖTLEV TÖÖSTUS

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 8,5 (miljonites)

Tagatised

-

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

-

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

20 %

5.5 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolorn „Wat doen we”, „Europa”, „Ontwikkeliw”, „Prograrnrna's 2007-2013” en „TJ'v:lI-regeling”.

Riikliku abi viitenumber

SA.37820 (2013/X)

Liikmesriik

Bulgaaria

Liikmesriigi antud number

 

Piirkonna nimi (NUTS)

Bulgaria

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Abimeetme nimetus

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

 

Kestus

04.11.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

BGN 1,5647 (miljonites)

Tagatised

-

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

-

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 1,33 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

391 166 BGN

 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Riikliku abi viitenumber

SA.37854 (2013/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

RGE 36/2013

Piirkonna nimi (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Abimeetme nimetus

Desarrollo de la Formación Profesional

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

 

Kestus

04.10.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,07 (miljonites)

Tagatised

-

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

-

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

 

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

100 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.37865 (2013/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

 

Piirkonna nimi (NUTS)

ASTURIAS

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Abimeetme nimetus

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

 

Kestus

06.11.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,5 (miljonites)

Tagatised

-

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

-

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

120 000 EUR

 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.37928 (2013/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

DGA/13156263

Piirkonna nimi (NUTS)

NEDERLAND

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Abimeetme nimetus

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

 

Kestus

Alates 15.11.2013

Sektorid

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK, Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

Abisaaja liik

VKEd — Bionext als intermediair van de biologische keten

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 0,02 (miljonites)

Tagatised

-

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

-

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Riikliku abi viitenumber

SA.37929 (2013/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

DGA/13154547

Piirkonna nimi (NUTS)

NEDERLAND

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Abimeetme nimetus

Bio Quality Assurance

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

 

Kestus

Alates 15.11.2013

Sektorid

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abisaaja liik

VKEd — Bionext

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 0,043 (miljonites)

Tagatised

-

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

-

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html