21.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 50/40


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

(2014/C 50/04)

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37283 (2013/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

NLD

Název regionu (podle NUTS)

FLEVOLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Název opatření podpory

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Změna SA.36504

Prodloužení X 784/2009

Doba trvání

01.05.2008 - 31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 8,5 (v milionech)

V rámci záruk

-

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Zie nationale grondslag. – EUR 3,08 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

20 %

5.5 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we“, „Europa“, „Ontwikkeling“,„Programma's 2007-2013“ en „TMI-regeling“.

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37820 (2013/X)

Členský stát

Bulharsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

 

Název regionu (podle NUTS)

Bulgaria

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Název opatření podpory

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

 

Doba trvání

04.11.2013 - 31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

BGN 1,5647 (v milionech)

V rámci záruk

-

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 1,33 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

391 166 BGN

 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37854 (2013/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

RGE 36/2013

Název regionu (podle NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Název opatření podpory

Desarrollo de la Formación Profesional

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

 

Doba trvání

04.10.2013 - 31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,07 (v milionech)

V rámci záruk

-

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

 

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

 

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

100 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37865 (2013/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

 

Název regionu (podle NUTS)

ASTURIAS

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Název opatření podpory

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

 

Doba trvání

06.11.2013 - 31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,5 (v milionech)

V rámci záruk

-

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Fondo Europeo de Desarrollo Regional – EUR 0,40 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

120 000 EUR

 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37928 (2013/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

DGA/13156263

Název regionu (podle NUTS)

NEDERLAND

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Název opatření podpory

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

 

Doba trvání

Od 15.11.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty, Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

Kategorie příjemce

MSP – Bionext als intermediair van de biologische keten

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,02 (v milionech)

V rámci záruk

-

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

 

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-producti e-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37929 (2013/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

DGA/13154547

Název regionu (podle NUTS)

NEDERLAND

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Název opatření podpory

Bio Quality Assurance

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

 

Doba trvání

Od 15.11.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Kategorie příjemce

MSP – Bionext

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,043 (v milionech)

V rámci záruk

-

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

 

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assura nce.html