21.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 50/40


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/C 50/04)

Референтен номер на държавна помощ

SA.37283 (2013/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

NLD

Име на региона (NUTS)

FLEVOLAND

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Наименование на мярката за помощ

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Промяна SA.36504

Удължаване X 784/2009

Продължителност

01.05.2008 - 31.12.2015

Засегнат/и икономически сектор/и

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 8,5 (в млн.)

За гаранции

-

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

20 %

5.5 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we“,„Europa“, „Ontwikkeling“,„Programma's 2007-2013“ en „TMI-regeling“.

Референтен номер на държавна помощ

SA.37820 (2013/X)

Държава-членка

България

Референтен номер на държавата-членка

 

Име на региона (NUTS)

Bulgaria

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Наименование на мярката за помощ

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

 

Продължителност

04.11.2013 - 31.12.2013

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

BGN 1,5647 (в млн.)

За гаранции

-

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 1,33 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

391 166 BGN

 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Референтен номер на държавна помощ

SA.37854 (2013/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

RGE 36/2013

Име на региона (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Смесени

Предоставящ орган

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Наименование на мярката за помощ

Desarrollo de la Formación Profesional

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

 

Продължителност

04.10.2013 - 31.12.2013

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,07 (в млн.)

За гаранции

-

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

 

Общо обучение (член 38, параграф 2)

100 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.37865 (2013/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

 

Име на региона (NUTS)

ASTURIAS

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Наименование на мярката за помощ

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

 

Продължителност

06.11.2013 - 31.12.2013

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,5 (в млн.)

За гаранции

-

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

120 000 EUR

 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.37928 (2013/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

DGA/13156263

Име на региона (NUTS)

NEDERLAND

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Наименование на мярката за помощ

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

 

Продължителност

От 15.11.2013

Засегнат/и икономически сектор/и

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО, Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи животни, Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

Вид на получателя

МСП — Bionext als intermediair van de biologische keten

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,02 (в млн.)

За гаранции

-

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-producti e-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Референтен номер на държавна помощ

SA.37929 (2013/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

DGA/13154547

Име на региона (NUTS)

NEDERLAND

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Наименование на мярката за помощ

Bio Quality Assurance

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

 

Продължителност

От 15.11.2013

Засегнат/и икономически сектор/и

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Вид на получателя

МСП — Bionext

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,043 (в млн.)

За гаранции

-

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assura nce.html