1.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 352/42


Talan väckt den 1 augusti 2018 – Electroquímica Onubense mot Echa

(Mål T-481/18)

(2018/C 352/50)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Electroquímica Onubense, S.L. (Palos de la Frontera, Spanien) (ombud: advokaten D. González Blanco)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen i ett nytt avgörande ska fastställa att Electroquímica Onubense (EQO) uppfyller villkoren för att betecknas som ett medelstort företag när det gäller tillämpningen av de avgifter som ska erläggas för registrering av produkter vid Echa.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Den SMF-beräkningsrapport som bifogats det angripna beslutet hänför sig till kopplingen till ERCROS under åren 2013 och 2014, och rapportens upphovsman bortser från den högst betydelsefulla omständigheten att sökandebolaget bildades i februari 2015, med ett aktiekapital på 3 000 euro, vilket är det lägsta tillåtna aktiekapitalet enligt spansk bolagsrätt. Det var aktiekapitalet i detta nya bolag som gjorde att bolaget deklarerades som ett ”litet företag”, då EQO nämligen uppfyllde samtliga krav enligt gällande bestämmelser. Det står klart att ERCROS andelsinnehav i EQO inte kunde göra detta till ett ”stort företag”.

2.

Andra grunden: ERCROS var den enda aktieägaren i EQO under perioden mellan bildandet av bolaget (18.2.2015) och överföringen av andelarna till SALINAS DEL ODIEL (2.6.2015), vilket var rent konjunkturmässigt och instrumentellt, och syftade till att underlätta övergången av ägandet av EQO till slutmottagaren, SALINAS DEL ODIEL.

3.

Tredje grunden: I slutet av räkenskapsåret 2015 ägdes EQO inte längre av ERCROS (som betraktades som ett ”stort företag”), vare sig direkt eller indirekt, utan av SALINAS DE ONIEL (som betraktades som ett ”medelstort företag”).

4.

Fjärde grunden: Den avgörande omständigheten för fastställandet av EQO:s företagsstorlek, vid tillämpningen av de bestämmelser som är tillämpliga i ärendet, måste vara EQO:s koppling till det företag som var dess moderbolag i slutet av räkenskapsåret 2015 – vilket framgår av de årliga räkenskaperna för detta år – och inte kopplingen till det bolag som rent konjunkturmässigt och instrumentellt var dess moderbolag under referensåret.

5.

Femte grunden: Den korrekta avgiften, som ska tillämpas, kan inte vara den som föreskrivs för stora företag, utan det måste vara den som gäller för medelstora företag, då den koppling som ska fastställas för detta ändamål är kopplingen mellan EQO och SALINAS DEL ODIEL, och inte den som föreligger mellan EQO och ERCROS.