30.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 284/71


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1949,

29. oktoober 2015,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Tulenevalt Üldkohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsusest kohtuasjas T-276/12: Y. Chyzh jt vs. nõukogu (2) ei ole enam alust hoida nelja üksust määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Tuleks ajakohastada teavet, mis käsitleb teatavaid isikuid ja üksusi, kes on määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetelus isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(2)  Üldkohtu (esimene koda) 6. oktoobri 2015. aasta otsus kohtuasjas T-276/12: Yury Aleksandrovich Chyzh vs. nõukogu, ECLI:EU:T:2015:748 (kohtulahendite kogumikus seni avaldamata).


LISA

I.

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa B osas (üksused) esitatud loetelust jäetakse välja järgmised üksused.

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa A osas esitatud kanded järgmiste isikute kohta asendatakse järgmiste kannetega:

 

Nimed

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjendused

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Aadress:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17” управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Major, Šklovis asuva karistuslaagri IK-17 operatiivüksuse juht. Survestas poliitvange, keelates neile õigust kirjavahetusele ja kohtumistele, andis välja korraldusi nende suhtes rangema režiimi ja läbiotsimiste kohaldamiseks ning kasutas ülestunnistuste väljapressimiseks ähvardusi. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide inimõiguste rikkumise eest aastatel 2011–2012, kasutades nende vastu ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Sünniaeg: 1960

Sünnikoht: Leonovo, Borisovi rajoon, Minski oblast

ID: 4020160A013PB7

Aadress:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Valgevene

Infominister alates 30.6.2014, endine infoministri esimene asetäitja. Tal on olnud alates 2003. aastast tähtis roll riigi propaganda levitamisel, millega provotseeritakse, toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone, ja ajakirjandusvabaduse piiramisel. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Aadress:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Kolonel, siseministeeriumi vägede väljaõppe osakonna asejuht, endine sisevägede eribrigaadi juht Uruši eeslinnas Minskis. Ta juhtis oma üksust valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumisel 19. detsembril 2010 Minskis, kus kasutati ülemäärast jõudu. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Sünniaeg: 30.8.1967

Passi number: SP0013023

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10)

Valgevene

Justiitsministri asetäitja, vastutav advokatuuri töötajate järelevalve ja kontrolli eest, vastutas varem juriidilise abi osutamise eest institutsioonidele, mis töötavad välja õigus- ja õigustloovaid akte.

Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb selliste õigusaktide väljatöötamises, mis on kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes repressiivsed.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Oma varasemal ametikohal KGB ülema asetäitjana vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest ning seega on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Määrati uuele ametikohale reservvägedes 2012. aasta mais.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Aadress:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна,32

Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajooni aseprokurör. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenja ja Vladimir Homitšenko kohtuasju. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Sünniaeg: 29.4.1965

Aadress:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Kindral, Minski politsei juht. Alates Minski politsei juhiks nimetamisest 21. oktoobril 2011 vastutab ta ülemana ligikaudu tosina rahumeelse meeleavaldaja tagakiusamise eest Minskis. Nimetatud meeleavaldajad mõisteti hiljem süüdi massiürituste seaduse rikkumises. Mitmeid aastaid juhtis ta politsei tegevust opositsiooni tänavaprotestide vastu.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Sünniaeg: 1964

Endine justiitsministri esimene asetäitja (kuni detsembrini 2014), juhtis kohtuasutuste, perekonnaseisuametite ja notaribüroode süsteemi. Tema ülesanded hõlmavad järelevalvet ja kontrolli advokatuuri töötajate üle. Tal on olnud oluline osa poliitvange kaitsvate advokaatide peaaegu süstemaatilises väljaheitmises.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Endine Minski Kastrišnitski rajoonikohtu kriminaalasjade eest vastutav aseesimees ja Minski Oktjabrski (Kastrišnitski) rajoonikohtu endine kohtunik. Menetles Pavel Vinogradovi, Dmitri Drozdi, Ales Kirkevitši, Andrei Protasenja ja Vladimir Homitšenko kohtuasju. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB juhi asetäitja, Bresti oblasti KGB endine juht. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Bresti oblastis ja Valgevenes.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Aadress:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minski Partizanski rajoonikohtu esimees, endine Minski Frunzenski rajoonikohtu aseesimees, Minski Frunzenski rajoonikohtu endine kohtunik, tegeleb meeleavaldajate Aleksandr Otroštšenkovi (talle määrati 4-aastane vanglakaristus), Aleksandr Moltšanovi (3 aastat) ja Dmitri Noviki (3,5 aastat vabadusekaotust) kohtuasjadega. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Sünniaeg: 29.9.1955, Senno, Vitsebski oblast

Aadress:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Valgevene

Riikliku ringhäälingu ettevõtte juht alates 28. detsembrist 2010. Kirjeldades ennast kui autoritaarset demokraati, on ta vastutav riigi propaganda levitamise eest televisioonis – propaganda, millega toetati ja õigustati demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks valeinformatsiooni.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Sünniaeg: 22.3.1964

Sünnikoht: Oshmiany, Grodna oblast

Aadress:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(Zhestkova tn 14a, Vitsebsk)

Vitsebski oblasti peaprokurör alates oktoobrist 2006. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Vastutab sealhulgas Siarhei Kavalenka ja Andrei Haidukovi suhtes algatatud kohtuasjade eest.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Sünniaeg: 20.9.1954

Sünnikoht: Tšašniki rajoon, Vitsebski oblast

ID: 3200954E045PB4

Aadress:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Grodna oblasti tollikomitee esimees (alates 22. aprillist 2011), endine KGB esimehe esimene asetäitja (2005–2007), endine riikliku tollikomitee esimehe asetäitja (2007–2011).

Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu eelkõige aastatel 2006–2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Sünniaeg: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

KGB ülema endine asetäitja (2010 kuni 2013. aasta juuli), vastutab välisluure eest. Jagas vastutust KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Sünniaeg: 15.12.1952, Borisov

Aadress:

Oktjabrskaja 5

Minsk

Valgevene õigusinstituudi (eraülikool) rektor. Endine justiitsminister, temale alluvad talitused koostasid seadusi, mille abil represseeritakse kodanikuühiskonda ja demokraatlikku opositsiooni. Keeldus valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest või tühistas registreerimised; ignoreeris julgeolekuteenistuste poolt rahva vastu toime pandud seadusevastaseid tegusid.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Aadress:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь”

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Riikliku julgeoleku instituudi (KGB kool) ülema asetäitja ja endine Vitsebski rajooni KGB ülem.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Vitsebski oblastis.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Aadress:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Endine Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik ja aseesimees. Menetles endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasja. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministri asetäitja ja eeluurimise juhina vastutas protestide vägivaldse mahasurumise ja inimõiguste rikkumise eest 2010. aasta detsembris toimunud valimistega seotud uurimismenetluse ajal. Ühines 2012. aasta veebruaris reservväega. Praegu reservväe kindral.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB riiklike sidesüsteemide osakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Sünniaeg: 26.11.1961

Sünnikoht: Buchani, Vitsebski rajoon

Aadress:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Passi number: MP0515811

Minski linnavalitsuse õigusosakonna juhataja esimene asetäitja. Endine Minski keskrajoonikohtu aseesimees, endine Minski keskrajoonikohtu kohtunik. 6. augustil 2006 mõistis 2006. aasta presidendivalimiste jälgimise eest vangistusse kodanikualgatuses Partnerlus osalevad kodanikuühiskonna aktivistid. Nikolai Astreikole määrati 2 aastat, Timofei Drantšukile 1 aasta ja Enira Bronitskajale 6 kuud vanglakaristust. 2007., 2010., 2011. ja 2012. aastal määras ta mitmele aktivistile mitmepäevase vanglakaristuse, eelkõige määras ta 20. detsembril 2010 Andrei Luhinile, Serhey Krauchankale ja Stanislau Fedoraule 10 päeva pikkuse vangistuse ning Volha Chernykhile 12 päeva pikkuse vangistuse. Määras 21. detsembril 2010 Mykalai Dzemidenkale 15 päeva pikkuse vangistuse. 20. detsembril 2011 määras ta kahele 19. detsembri 2010 sündmuste aastapäeva üritustel osalenud aktivistile, Vassil Parfenkaule ja Siarhey Pavelile vastavalt 15 päeva pikkuse ja 12 päeva pikkuse vangistuse.

6. septembril 2012 määras ta Aliaksey Tseplyle, kes väidetavalt avaldas Minski kesklinnas opositsiooni ajalehte jagades politseinikule vastupanu, 5 päeva pikkuse vangistuse.

Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Sünniaeg: 1968

Aadress:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Minski oblasti politseiülem (alates 2015. aasta märtsist või aprillist), endine Vitsebski oblasti politseiülem, politseikindral (alates 2013. aastast). Endine Minski politseiülema asetäitja ja OMONi Minski operatiivrühma ülem. Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, ja osales ka ise toimepandud vägivallaaktides, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aastal juhatas ta samuti vägesid, mis surusid Minskis maha mitmeid muid protestiaktsioone, milles osalesid poliitilised aktivistid ja rahumeelsed kodanikud.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minski prokurör, kes 2011. aastal jättis rahuldamata Molodoi Fronti (Noorsoorinne) aktivistide Dmitri Daškevitši ja Eduard Lobovi suhtes tehtud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse. Kõnealune menetlus rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10)

Valgevene

Justiitsministri abi/nõunik. Justiitsministri abina vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi rolli ja tegevuse eest, mis seisnes kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes repressiivsete õigusaktide väljatöötamises, kohtunike ja prokuröride töö järelevalves, valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumises või selle tühistamises, poliitvange kaitsvate advokaatide vastu suunatud otsuste tegemises ning julgeolekuteenistuste poolt elanikkonna vastu toimepandud ebaseadusliku tegevuse tahtlikus eiramises.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Sünniaeg: 17.7.1977

Kehtiv pass: MP3260350

Motoriseeritud patrullteenistuse relvastus- ja varustusüksuse komandör.

2011. aasta veebruaris sai president Lukašenkalt auhinna ja kiituskirja aktiivse osalemise ja korralduste täitmise eest 19. detsembril 2010 toimunud demonstratsioonide vastaste repressioonide ajal.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Aadress:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülem, vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Kakunin survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minski oblasti ja linna KGB ülem ja endine Minski KGB ülema asetäitja. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Minskis.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Sünniaeg: 3.1.1954

Sünnikoht: Akulintsi, Mohilev region

ID: 3030154A124PB9

Aadress:

220114, Filimonova 55/2, Minsk, Valgevene

Lähedastes sidemetes president Lukašenkaga, kellega töötas koos 1980. ja peamiselt 1990. aastatel. Riikliku Olümpiakomitee aseesimees (esimees on Aleksandr Lukašenka). Käsipalliliidu esimees, valiti tagasi 2014. aastal. Endine parlamendi alamkoja esimees. Üks juhtfiguure võltsitud tulemustega presidendivalimistes 2006. aastal.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Minski Oktjabrski rajooni luurekomitee juht, endine riigiprokurör endiste presidendikandidaatide Vladimir Nekljaevi ja Vitali Rimaševski, Neklajevi valimiskampaania meeskonna liikmete Andrei Dmitrjevi, Aleksandr Feduta ja Sergei Vozniaki ning Noorsoorinde aseesimehe Anastasia Položanka kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10)

Valgevene

Justiitsministeeriumi ühiskondlike organisatsioonide, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse vanemkonsultant. Ta on alates 2001. aastast aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises, tegeledes isiklikult valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumisega ning see on paljudel juhtudel viinud nende tegevuse keelamiseni.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Aadress:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

2010. aasta presidendivalimiste Bresti oblasti valimiskomisjoni endine esimees. 2014. aasta kohalike valimiste Bresti oblasti valimiskomisjoni esimees. Oblasti režiimimeelse ametiühinguorganisatsiooni juht. Oblasti valimiskomisjoni esimehena vastutab ta Bresti oblastis rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja võltsimiste eest 2014. aasta märtsi kohalikel valimistel.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Aadress:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minski Sovetski rajoonikohtu esimees, endine Minski linnakohtu kohtunik, kes andis loa Bjaljatski apellatsioonikaebuse tagasilükkamiseks. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Aadress:

KGB koolituskeskus Бядули 2, 220034, Минск

Kindralmajor, määrati KGB väljaõppekeskuse juhiks, Grodna oblasti KGB endine juht. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Grodna oblastis.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Pekalin, Smolevitši rajoon, Minski oblast

Aadress:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk

Riikliku kultuuri- ja kunstiülikooli teadusuuringute osakonna juhataja (alates 2014. aasta septembrist). Endine presidendi administratsiooni info- ja analüüsikeskuse asedirektor, nimetatud keskus on üks demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone toetava ja õigustava riikliku propaganda peamisi koostajaid.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Sünniaeg: 25.7.1959

Sünnikoht: Ali-Bairamly, Azerbaijan

ID: 3250759A066PB3

Aadress:

220030 Minsk, K. Marx tn 3

SRÜ täidesaatva komitee organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja narkootikumide vastu võitleva osakonna, ohutuse ja uute väljakutsete ja ähvardavate ohtude valdkonna koostöö nõunik. On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endise siseministrina juhatas siseministeeriumi väeüksusi, mis surusid jõhkralt maha 19. detsembri 2010. aasta meeleavalduse, ja tundis selle ülesande üle uhkust. 2012. aasta jaanuaris määrati reservi.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Kindralmajor, endine KGB koolituskeskuse juht, endine Minski oblasti ja Minski linna KGB ülem, saadeti reservväkke. KGB töötajate ettevalmistamise ja väljaõppe eest vastutava isikuna vastutab KGB repressiivse tegevuse eest, mis on suunatud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Tulenevalt oma eelnevast ametikohast, vastutab KGB samaväärse repressiivse tegevuse eest Minski linnas ja oblastis.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Sünniaeg: 31.8.1947,

Sünnikoht: Minsk

Aadress:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Režiimi toetava Kirjanike Liidu nõukogu liige. Vastutav võltsitud teabe levitamise korraldamise ja elluviimise eest riigi kontrolli all oleva meedia kaudu. Infoministri endise asetäitjana mängis tähtsat rolli riigi propaganda levitamisel, millega toetatakse ja õigustatakse demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaseid repressioone. Demokraatlikku opositsiooni ja kodanikuühiskonda näidatakse süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, kasutades selleks võltsitud teavet ja valeinformatsiooni.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Sünniaeg: 18.1.1951

Nevinyany, Minski oblast (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Aadress:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Valgevene keskvalimiskomisjoni sekretär.

Alates 2000. aastast on ta olnud üks peamisi valimis- ja referendumitulemuste võltsimises osalevaid isikuid, eelkõige aastatel 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Sünniaeg: 14.5.1947

Aadress:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Režiimi toetava Ajakirjanike Liidu president. Ministrite nõukogu ajalehe „Respublika” peatoimetaja. Trükiajakirjanduses riigi propagandamasina üks häälekamaid ja mõjukamaid liikmeid. Ta on toetanud ja õigustanud repressioone demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu, keda on näidatud süstemaatiliselt negatiivses valguses ja halvustavalt, eelkõige pärast 2010. aasta presidendivalimisi, kasutades selleks võltsitud teavet.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Aadress:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minski Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel: a) 14.7.2011, Struy, Vitali, 10 trahviühikut (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Shalamitski, Paval, 10 päeva vangistust; c) 20.12.2010, Sikirytskaya, Tatsyana, 10 päeva vangistust; d) 20.12.2010, Dranchuk, Yuliya, 13 päeva vangistust; e) 20.12.2010, Lapko, Mikalay, 12 päeva vangistust; f) 20.12.2010, Pramatoraw, Vadzim, 12 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest. 24. juulil 2012, kuigi ta oli juba piiravate meetmete loetellu kantud, määras opositsiooniaktivistile Andrej Molchanile, keda kaks politseinikku olid rängalt peksnud, trahvi pahatahtliku huligaansuse eest.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Sünniaeg: 27.1.1944 Karabani, Minski oblast

On aktiivselt õõnestanud Valgevene demokraatiat. Endise riigikontrollikomitee esimehena (kuni 28. detsembrini 2010) oli üks peamistest Ales Bjaljatski kohtuasjas osalenud isikutest. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. A. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Aadress:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Gorkis asuva karistuslaagri IK-9 ülem, vastutab D. Daškevitši ebainimliku kohtlemise eest, sealhulgas piinamise ja õigusabi kasutamise tõkestamise eest. Lopatko oli võtmetähtsusega ametikohal karistuslaagris, kus peeti kinni Daškevitšit ning kus poliitvangide (sealhulgas Daškevitši) suhtes kasutati psühholoogilist survet, sealhulgas keelati neil magamine ja neid hoiti üksikvangistuses.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Sünniaeg: 30.8.1954

Sünnikoht: Kopõss, Vitsebski rajoon

Aadress:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д.43

Valgevene Vabariigi president

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Sünniaeg: 28.11.1975

Aadress:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Presidendi assistent/abi riikliku julgeoleku küsimustes. 2013. aasta mais määras isa ta Potash Exportsi Valgevene-Venemaa komisjoni kaasjuhiks. Olles üks oma isa lähedasemaid kaastöötajaid, on ta mänginud võtmerolli demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu rakendatud repressioonimeetmetes. Riikliku julgeolekunõukogu võtmetähtsusega liikmena vastutab demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastaste repressioonimeetmete koordineerimise eest, eriti 19. detsembri 2010. aasta meeleavalduse mahasurumisel.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Sünniaeg: 12.8.1971

ID: 3120871A074PB7

Siseministeeriumi Minski linna eriüksuse ülem.

Ta juhatas vägesid, mis surusid maha rahumeelse meeleavalduse 19. detsembril 2010, mille eest ta sai 2011. aasta veebruaris autasu ja tänukirja president Lukašenkalt. 2011. aasta juunis juhatas ta samuti vägesid, mis represseerisid Minski rahumeelseid kodanikke. 7. mail 2014 sai tema juhitud rügement siseministeeriumilt erilise tunnustusena lipu.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 5.8.1958,

Grodna oblast

ID: 3050858A060PB5

Aadress:

Välisministeerium

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Välisminister, endine presidendi administratsiooni juht.

Presidendi administratsiooni juhataja ametis peeti teda režiimi tähtsuselt teiseks võimsaimaks isikuks ja seetõttu vastutab võltsitud tulemustega valimiste organiseerimise eest 2008. ja 2010. aastal ning neile järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB sõjalise vastuluure osakonna ülem. Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Sünniaeg: 18.10.1954

Sünnikoht: Kosuta, Minski oblast

Aadress:

Gvardeiskaya, 16-17

Konstitutsioonikohtu ülem ja endine peaprokurör, kes on aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises. Oma eelmistes ülesannetes aastatel 2004–2008 oli ta üks peamisi demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastastes repressioonides osalevaid isikuid. Alates konstitutsioonikohtusse ametisse nimetamisest on ta ustavalt ellu viinud režiimi repressioonipoliitikat ning jõustanud repressiivseid seadusi isegi juhul, kui nende sisu oli vastuolus põhiseadusega.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Aadress:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Grodna oblasti prokurör. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Aadress:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Mõistis 10. jaanuaril 2011 süüdi Noorsoorinde (Molodoi Front) aktivisti Julian Misiukevitši ja määras talle karistuseks 12 päeva pikkuse vangistuse ning määras vastavalt 21. jaanuaril 2011 ja 31. jaanuaril 2011. aastal 9 päeva pikkuse vangistuse poliitilisele aktivistile Usevalad Šašarinile ja kodanikuühiskonna aktivistile Tsimafei Atranšankaule.

Mõistis poliitvangide toetuseks asetleidnud kampaanias osalemise eest vastavalt 27. detsembril 2010 ja 20. jaanuaril 2011 süüdi inimõiguste kaitsja Mihhail Matskevitši ja määras talle 10 päeva pikkuse vangistuse, ning kodanikuühiskonna aktivisti Valer Siadou ja määras talle 12 päeva pikkuse vangistuse. Samuti osales 2011. aastal otseselt kodanikuühiskonna aktivistide kohtulikus represseerimises. Määras vastavalt 4. juulil ja 7. juulil 2011. aastal 10 päeva pikkuse vangistuse Anton Glinistyle ja Andrei Ignatšykile. Samuti osales 2012. aastal otseselt poliitiliste aktivistide kohtulikus represseerimises.

Määras 22. veebruaril 2012. aastal 10 päeva pikkuse vangistuse tuntud poliitilisele aktivistile Pavel Vinagradaule, kelle suhtes ta 10. aprillil 2012 määras kahe aasta pikkuse ennetava politsei järelevalve. Määras 23. märtsil 2012. aastal 5 päeva pikkuse vangistuse liikumise „Sotsiaalvõrgustike kaudu toimuv revolutsioon” poliitilistele aktivistidele Mikhas Kostkale ja Anastasia Šuleikale.

Määras 21. aprillil 2012 viimasele taas 10 päeva pikkuse vangistuse.

Määras 24., 25. ja 26. mail 2012 Noorsoorinde aktivistidele Uladzimir Jaromenakile, Zmitser Kremenetskile ja Raman Vasiljevile vastavalt 10, 10 ja 12 päeva pikkuse vangistuse.

Määras 22. juunil 2012 Euroraadio ajakirjanikule Paval Sverdloule 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 18. juulil 2012 aktivist Katsiarina Halitskayale 10 päeva pikkuse vangistuse. Määras 8. ja 9. novembril 2012 Noorsoorinde aktivistidele Uladzimir Jaromenakile ja Raman Vasiljevile 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 7. mail 2013 aktivist Aliaksandr Yarashevichile 12 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud. Määras 6. augustil 2014 aktivistile Oleg Korolile 10 päeva haldusaresti, andmata talle kohtus sõna ja väites, et: „Ma tean, et tunnistate end süüdi.”

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Sünniaeg: 7.2.1956,

Sünnikoht: Smolensk (Venemaa)

Ei algatanud uurimist seni lahendamata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumisjuhtumites Valgevenes aastatel 1999–2000. Endine siseminister ning samuti presidendi turvateenistuse endine ülem. Vastutas siseministrina rahumeelsete meeleavaldajate represseerimise eest kuni 6. aprillini 2009, mil ta jäi tervislikel põhjustel pensionile.

Presidendi administratsioon andis talle eluaseme Minski Drozdõ nomenklatuurses elamurajoonis. President Lukašenka andis talle 2014. aasta oktoobris III järgu teeneteordeni.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Sünniaeg: 5.3.1962

Sünnikoht: Slutsk (Minski oblast)

Aadress:

Beruta tn 15-62 (2. korpus)

ID: 3050362A050PB2

Passi nr: MP2272582

Valdusühingu Triple of Yuri Chizh turvateenistuse ülem, endine siseministeeriumi eriüksuse ülem. Riikliku märulipolitsei üksuste komandörina vastutab otseselt rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest ja osales selles vahetult, eelkõige 2004. ja 2008. aastal.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

On olnud aktiivselt seotud kodanikuühiskonna represseerimisega Valgevenes. Endine siseministri esimene asetäitja (kuni 2012. aasta detsembrini), vastutav kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi. Reservväe kolonel.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Sünniaeg: 1.10.1963

Sünnikoht: Zagorsk

(Sergijev Possad, Venemaa)

Endine infominister (lahkus 2014. aasta juunis ametist), presidendi administratsiooni endine asejuht, ideoloogia peadirektoraadi juhataja presidendi administratsioonis, endine presidendi administratsiooni analüüsi- ja infokeskuse direktor.

Ta on olnud üks riikliku propaganda ning režiimi ideoloogilise toetuse peamisi allikaid ja esindajaid. Edutati ministriks ja on sellest ajast jätkanud häälekat propagandat ja režiimi opositsiooni- ja kodanikuühiskonna vastaste tegude õigustamist.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Sünniaeg: 1.7.1951

Sünnikoht: Votnia, Magiljovi oblast

ID: 3010751M102PB0

Endine president Lukašenka nõunik (kuni 18. maini 2015), endine presidendi administratsiooni esimene asejuht, endine haridusminister.

Sulges Euroopa Humanitaarülikooli, andis korralduse opositsiooniliste üliõpilaste represseerimiseks, et sundida neid hääletama. Täitis aktiivset osa võltsitud tulemustega valimiste korraldamises aastatel 2008, 2010 ja 2012 ning sellele järgnenud rahumeelsete meeleavaldajate represseerimises 2008. ja 2010. aastal. President Lukašenkale väga lähedal seisev isik. Juhib ühendust Belaja Rus, mis kujutab endast režiimi peamist ideoloogilist ja poliitilist organisatsiooni.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 4.5.1955

Sünnikoht: Minsk

Aadress:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamendi alamkoja liige, riikliku alalise julgeolekukomitee aseesimees, riikliku julgeolekukomitee aseesimees. KGB majandusjulgeoleku osakonna endine ülem.

Vastutas KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Sünniaeg: 1977

Aadress:

220035, Minsk, Saperovi tänav 7

2012. aasta jaanuaris määrati ta uurimiskomisjoni Minski osakonna ülema asetäitjaks. Minski Pervomaiski rajooni prokurör, menetles ühe silmapaistvama inimõiguste kaitsja ning Valgevene inimõiguste keskuse „Viasna” juhi ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresidendi Ales Bjaljatski kohtuasja. Prokuröri esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Aadress:

230023, Grodna,

vul. Ozheshko, 1

Režiimi toetava ametiühingu Grodna oblasti haru juht. 2010. aasta presidendivalimiste ja 2014. aasta kohalike valimiste Grodna oblasti valimiskomisjoni endine juht. Oblasti valimiskomisjoni esimehena vastutab ta Grodna oblastis rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimistel ja võltsimiste eest 2014. aasta märtsi kohalikel valimistel.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Aadress:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Julgeolekunõukogu liige, uurimiskomisjoni juht, endine uurimiskomisjoni juhi asetäitja, endine Gomeli oblasti prokurör. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Aadress:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minski linna Zavodskoi rajoonikohtu esimees (alates 2014. aastast), endine Minski linna Partizanski rajoonikohtu aseesimees, Minski linna Oktjabrski rajoonikohtu endine kohtunik.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. detsembril 2010 kodanikuühiskonna aktivistidele Ales Sobalile, Maksim Hrishelile ja Kastantsin Chufistaule 10 päeva pikkuse vangistuse ning Siarhei Kardymonile 15 päeva pikkuse vangistuse. Määras 7. juulil 2011 aktivist Artur Zauharodnyle 13 päeva pikkuse vangistuse. Määras 12. oktoobril 2012 aktivistidele Aleh Korbanile ja Uladzimir Siarheeuele 5 päeva pikkuse vangistuse. Tema poolt kõnealuse protsessi läbiviimisel kasutatud meetodid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Aadress:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Kapten, Šklovis asuva karistuslaagri IK-17 operatiivüksuse juht. Survestas poliitvange, keelates neile õigust kirjavahetusele ning kasutas ülestunnistuste väljapressimiseks ähvardusi. Oli otseselt vastutav poliitvangide ja opositsiooniaktivistide inimõiguste rikkumise eest, kasutades julma, ebainimlikku ja alandavat kohtlemist ja karistamist. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Sünniaeg: 26.5.1958,

Sünnikoht: Grodna oblast

Aadress:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г.Минск

Presidendi administratsiooni haldusosakonna ülem. Vastutab seni leidmata Juri Zahharenko, Viktor Gontšari, Anatoli Krasovski ja Dmitri Zavadski kadumise eest Valgevenes aastatel 1999 ja 2000. Julgeolekunõukogu endine sekretär. Sheiman on endiselt presidendi eriassistent/eriabi.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Aadress:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik ja aseesimees.

Osales otseselt 19. detsembri 2010. aasta rahumeelsete meeleavaldajate kohtulikus represseerimises. Määras 20. ja 27. detsembril 2010 kodanikuühiskonna aktivistidele Illya Vasilievichile, Nadzeya Chayukhovale, Tatsiana Radzetskayale, Siarhei Kanapatskile ja Volha Damaradile 10 päeva pikkuse vangistuse. Mõistis 20. detsembril 2011 aktivist Siarhei Kanapatski süüdi 19. detsembri 2010. aasta repressiooni mälestamise eest. Kõnealused protsessid rikkusid selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Ta lubas kasutada tõendeid ja ütlusi, mis olid süüdistatava isiku suhtes asjakohatud.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vastuluureosakonna juht ja KGB vastuluurenõukogu endine asejuht. Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Aadress:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Vitsebski Železnodoroznõi rajoonikohtu kohtunik. Määras apellatsioonimenetluses paljudele meeleavaldajatele süüdimõistva otsuse, vaatamata sellele, et esimese astme kohtus neid süüdi ei mõistetud. Vastutab kodanikuühiskonna esindajatele, sealhulgas poliitilisele aktivistile Siarhei Kavalenkale määratud poliitiliste haldus- ja kriminaalkaristuste täideviimise eest.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Sünniaeg: 15.4.1952

Sünnikoht: Slonim, Grodna oblast

Aadress:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamendi alamkoja liige, alalise õiguskomisjoni aseesimees, Magiljovi oblasti endine prokurör. Vastutab kodanikuühiskonna vastaste repressioonide eest, mis leidsid aset pärast 2010. aasta detsembri valimisi.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Sünniaeg: 14.1.1963

Sünnikoht: Stolitsa, Vitsebski oblast

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 177

KGB ülema esimene asetäitja, Magiljovi oblasti KGB endine ülem. Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu Magiljovi oblastis ja Valgevenes.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Sünniaeg: 4.3.1962

Sünnikoht: Borisov, Minski oblast

ID: 3040362B062PB7

Passi number: MP2249974 (välja antud: 30.3.2007)

Aadress:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Minski oblasti kuberneri asetäitja (alates 2015. aasta jaanuarist); Minski linna tervishoiukomisjoni esimees ja endine Minski kiirabihaigla peakirurg. Ta ei takistanud presidendikandidaadi Nekljajevi röövimist; Nekljajev toimetati tema haiglasse pärast seda, kui ta oli 19. detsembril 2010 tõsiselt läbi pekstud, ta ei kutsunud politseid ning tegi koostööd tundmatute kurjategijatega. Sellele järgnes ametikõrgendus. Minski linna tervishoiukomisjoni esimehena vastutas järelevalve eest, mida teostati seoses tervishoiuasutuste kasutamisega inimõiguste mahasurumisel.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Sünniaeg: 16.8.1972

Sünnikoht: Grodna

Aadress:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10) 220004, Minsk,

Valgevene

Justiitsminister, keskvalimiskomisjoni liige; justiitsministeeriumi sotsiaalsete organisatsioonide, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide üksuse ülem. Keskvalimiskomisjoni liikmena vastutab ta rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest alates 2007. aastast korraldatud valimistel. Seoses ametikohaga justiitsministeeriumis ja kontrolliga, mis tal on kohtuasutuste üle, on ta aktiivselt osalenud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimises, keeldudes registreerimast valitsusväliseid organisatsioone ja erakondi, ning see on paljudes juhtudel viinud nende tegevuse keelamiseni.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

SRÜ terrorismivastase keskuse ülema asetäitja ja endine KGB ülema asetäitja, vastutas töötajate ja nende ülesannete korraldamise eest. Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB põhiseadusliku korra ja terrorismivastase võitluse osakonna ülem.

Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Aadress:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Kolonelleitnant, varem tegev KGB sõjalises vastuluures (praegu Valgevene luurekomitee pressiteenistuse juhataja). Võltsis asitõendeid ja kasutas ähvardusi opositsiooniaktivistidelt tunnistuste väljapressimiseks KGB kinnipidamiskeskuses Minskis pärast valimistejärgse protestimeeleavalduse mahasurumist 19. detsembril 2010 Minskis. Oli otseselt vastutav julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise ja karistamise eest ning selle eest, et keelas õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Tema tegevus rikkus otseselt Valgevene poolt inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelisi kohustusi.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Aadress:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Bobruiskis asuva karistuslaagri IK-2 ülema asetäitja, vastutab poliitvangide A. Sannikau ja A. Beliatski ebainimliku ja julma kohtlemise eest Bobruiskis asuvas karistuslaagris IK-2. Tema juhtimisel piinati karistuslaagris opositsioonitegelasi, neil ei lubatud kohtuda advokaadiga ning nad määrati üksikvangistusse. Trutko survestas A. Beliatskit ja A. Sannikaud kirjutama alla armuandmispalvele.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB ülema asetäitja, vastutusvaldkonnad: majanduskuriteod ja korruptsioonivastane võitlus.

Vastutab KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Aadress:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya 10 220004 Minsk)

Valgevene

Justiitsministri asetäitja, vastutav juriidilise abi osutamise eest institutsioonidele, mis töötavad välja majandusküsimusi reguleerivaid õigus- ja õigustloovaid akte, ning juriidiliste isikute registreerimise eest.

Vastutab Valgevene justiitsministeeriumi ja kohtusüsteemi (kui elanikkonna represseerimise peamiste vahendite) rolli ja tegevuse eest, mis seisneb riigi propaganda kohtusüsteemis levitamises, misläbi provotseeritakse ja õigustatakse kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaseid repressioone, ning valitsusväliste organisatsioonide ja erakondade registreerimisest keeldumises või selle tühistamises.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Sünniaeg: 1971,

Penza (Venemaa)

Valgevene Vabariigi julgeolekunõukogu aseesimees (alates 2014. aastast).

Endine presidendi turvateenistuse ülem.

Tema juhendamisel osalesid mitmed tema teenistuse töötajad poliitiliste aktivistide ülekuulamistes pärast 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldust.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Sünniaeg: 19.6.1964,

Bresti oblast

Aadress:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB ülem, uurimiskomisjoni endine juht, presidendi administratsiooni operatiiv- ja analüüsikeskuse endine juhataja, vastutav telekommunikatsiooni eest, sealhulgas erinevate kommunikatsioonikanalite (näiteks interneti) järelevalve, filtreerimise, kontrolli ja sekkumise eest. KGB ülemana on vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

KGB ülema endine esimene asetäitja, vastutas vastuluure eest. Jäi 1. aprillil 2013 pensionile ning määrati reservi.

Vastutav KGB repressiivse tegevuse eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu. Oli poliitvangi Ales Bjaljatski juhtumi taga. Bjaljatski on üks silmapaistvamaid inimõiguste kaitsjaid, ta on Valgevene inimõiguste keskuse Vjasna juhataja ja FIDHi asepresident. A. Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise tõttu.