24.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/68


ES UN IRĀKAS SADARBĪBAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2013

(2013. gada 8. oktobris),

ar ko pieņem tās reglamentu un Sadarbības komitejas reglamentu

(2013/802/ES)

ES UN IRĀKAS SADARBĪBAS PADOME,

ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), un jo īpaši tā 111. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 117. pantu dažus tā noteikumus piemēro provizoriski no 2012. gada 1. augusta.

(2)

Lai veicinātu efektīvu nolīguma īstenošanu, tā institucionālā sistēma būtu jāizveido cik drīz vien iespējams. Sadarbības padomes ziņā ir pieņemt šajā nolūkā vajadzīgos pasākumus.

(3)

Nolīguma 111. panta 3. punktā paredzēts, ka Sadarbības padomei jāpieņem savs iekšējais reglaments. Lai Sadarbības komiteja varētu sākt darboties cik drīz vien iespējams, Sadarbības padomei ir jāizstrādā arī Sadarbības komitejas reglaments.

(4)

Saskaņā ar Sadarbības padomes reglamenta 10. pantu Sadarbības padome var pieņemt lēmumus, izmantojot rakstisku procedūru.

(5)

Ir nepieciešams pieņemt šo lēmumu, izmantojot rakstisku procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo pieņem Sadarbības padomes reglamentu un Sadarbības komitejas reglamentu, kā noteikts attiecīgi I un II pielikumā.

Briselē, 2013. gada 8. oktobrī

ES un Irākas Sadarbības padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


I PIELIKUMS

ES UN IRĀKAS SADARBĪBAS PADOMES REGLAMENTS

1. pants

Priekšsēdētājs

Sadarbības padomes priekšsēdētāja amatu uz 12 mēnešiem pārmaiņus ieņem Eiropas Savienības Ārlietu padomes priekšsēdētājs, kas pārstāv Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, un Irākas ārlietu ministrs. Pirmais termiņš sākas pirmās Sadarbības padomes sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

2. pants

Sanāksmes

Sadarbības padomes sanāksmes notiek ministru līmenī reizi gadā. Ja puses par to vienojas, tad pēc jebkuras puses lūguma var rīkot Sadarbības padomes īpašās sanāksmes. Ja vien puses nav vienojušās citādi, visas Sadarbības padomes sanāksmes notiek ierastajā Eiropas Savienības Padomes sanāksmju vietā dienā, par kuru abas puses vienojušās. Sadarbības padomes sanāksmes kopīgi sasauc Sadarbības padomes sekretāri, saskaņojot tās ar priekšsēdētāju.

3. pants

Pārstāvība

Sadarbības padomes locekļus var pārstāvēt, ja viņi nevar apmeklēt sanāksmes. Ja loceklis vēlas būt šādi pārstāvēts, viņam jāpaziņo priekšsēdētājam sava pārstāvja vārds pirms sanāksmes, kurā viņam jābūt pārstāvētam. Sadarbības padomes locekļa pārstāvim ir visas tās pašas tiesības, kādas ir loceklim.

4. pants

Delegācijas

Sadarbības padomes locekļus var pavadīt amatpersonas. Priekšsēdētājam pirms katras sanāksmes paziņo paredzamo katras puses delegācijas sastāvu.

Eiropas Investīciju bankas pārstāvis piedalās Sadarbības padomes sanāksmēs kā novērotājs, ja darba kārtībā ir jautājumi, kas saistīti ar bankas darbību.

Vajadzības gadījumā un savstarpēji vienojoties, personas, kas ir eksperti vai kas pārstāv citas struktūras, var tikt uzaicinātas piedalīties Sadarbības padomes sanāksmēs kā novērotāji vai informācijas sniegšanai par konkrētu tematu.

5. pants

Sekretariāts

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvis un pārstāvis no Irākas pārstāvniecības Eiropas Savienībā kopīgi veic Sadarbības padomes sekretāru pienākumus.

6. pants

Korespondence

Sadarbības padomei adresēto korespondenci sūta Sadarbības padomes priekšsēdētājam uz Eiropas Savienības Padomes adresi.

Abi sekretāri nodrošina korespondences pārsūtīšanu Sadarbības padomes priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā arī pārējiem Sadarbības padomes locekļiem. Pārsūtāmo korespondenci nosūta Komisijas Ģenerālsekretariātam, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kā arī Irākas pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

Abi sekretāri Sadarbības padomes priekšsēdētāja paziņojumus nosūta adresātiem un vajadzības gadījumā arī pārējiem Sadarbības padomes locekļiem, nosūtot uz otrajā daļā norādītajām adresēm.

7. pants

Sanāksmju atklātums

Ja nav nolemts citādi, Sadarbības padomes sanāksmes nav atklātas.

8. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   Priekšsēdētājs sagatavo provizorisku darba kārtību katrai sanāksmei. Sadarbības padomes sekretāri to nosūta 6. pantā minētajiem adresātiem ne vēlāk kā 15 dienas pirms sanāksmes. Provizoriskajā darba kārtībā iekļauj jautājumus, attiecībā uz ko priekšsēdētājs ir saņēmis pieprasījumu par iekļaušanu attiecīgajā darba kārtībā ne vēlāk kā 21 dienu pirms sanāksmes sākuma, tomēr jautājumus iekļauj provizoriskajā darba kārtībā tikai tad, ja pamatojošie dokumenti nosūtīti sekretāriem ne vēlāk kā provizoriskās darba kārtības nosūtīšanas dienā. Sadarbības padome pieņem darba kārtību katras sanāksmes sākumā. Provizoriskajā darba kārtībā neesošu jautājumu var tajā iekļaut, ja abas puses par to vienojas.

2.   Vienojoties ar abām pusēm, priekšsēdētājs var saīsināt 1. punktā norādītos termiņus, lai ņemtu vērā konkrētā gadījuma vajadzības.

9. pants

Protokols

Katras sanāksmes protokola projektu kopīgi sagatavo abi sekretāri. Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīti:

Sadarbības padomē iesniegtie dokumenti;

paziņojumi, attiecībā uz kuriem Sadarbības padomes locekļi izteikuši lūgumu par to iekļaušanu;

pieņemtie ieteikumi, paziņojumi, par kuriem panākta vienošanās, un pieņemtie secinājumi.

Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai Sadarbības padomē. Pēc apstiprināšanas protokolu paraksta priekšsēdētājs un abi sekretāri. Protokolu nodod glabāšanai arhīvos Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, kas darbojas kā nolīguma dokumentu depozitārs. Visiem 6. pantā minētajiem adresātiem nosūta šā reglamenta apliecinātas kopijas.

10. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   Sadarbības padome pieņem lēmumus un sniedz ieteikumus, pusēm savstarpēji vienojoties. Gadījumi, kad Sadarbības padome var pieņemt lēmumus, ir norādīti nolīgumā.

Ja abas puses par to vienojas, Sadarbības padome var ar rakstisku procedūru pieņemt lēmumus vai sniegt ieteikumus. Ja Sadarbības padome nolemj izmantot rakstisko procedūru, pēc pušu savstarpējas vienošanās var paredzēt termiņu, kura beigās Sadarbības padomes priekšsēdētājs saskaņā ar abu sekretāru ziņojumu var paziņot, vai ir panākta abu pušu vienošanās.

2.   Sadarbības padomes lēmumus un ieteikumus nolīguma 111. panta nozīmē attiecīgi sauc par “Lēmumu” un “Ieteikumu”, norādot kārtas numuru, to pieņemšanas datumu un iekļaujot to jomas aprakstu. Sadarbības padomes lēmumus un ieteikumus paraksta priekšsēdētājs, un tos apstiprina abi sekretāri. Lēmumus un ieteikumus izsūta visiem šā reglamenta 6. pantā minētajiem adresātiem. Katra puse var izlemt par Sadarbības padomes lēmumu un ieteikumu publicēšanu savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

11. pants

Valodas

Sadarbības padomes oficiālās valodas ir abu pušu oficiālās valodas. Ja nav nolemts citādi, Sadarbības padome savos lēmumos un apspriedēs pamatojas uz dokumentiem, kas izstrādāti šajās valodās.

12. pants

Izdevumi

Eiropas Savienība un Irāka katra sedz izdevumus, kuri rodas saistībā ar dalību Sadarbības padomes sanāksmēs un attiecas uz darbiniekiem, ceļu un uzturēšanos, kā arī uz pasta un telekomunikāciju pakalpojumiem. Izdevumus, kas saistīti ar mutisko tulkošanu sanāksmēs, dokumentu tulkošanu un pavairošanu, sedz Eiropas Savienība, izņemot izdevumus, kas saistīti ar mutisko tulkošanu vai dokumentu tulkošanu Irākas valsts valodā vai no tās; šos izdevumus sedz Irāka. Pārējos izdevumus, kas saistīti ar sanāksmju organizēšanu, sedz tā puse, kur notiek sanāksmes.

13. pants

Sadarbības komiteja

1.   Saskaņā ar nolīguma 112. pantu tiek izveidota Sadarbības komiteja, kuras mērķis ir palīdzēt Sadarbības padomei veikt tās uzdevumus. Tajā darbojas Eiropas Savienības pārstāvji, no vienas puses, un Irākas valdības pārstāvji, no otras puses, parasti augstāko civildienesta ierēdņu līmenī.

2.   Sadarbības komiteja sagatavo Sadarbības padomes sanāksmes un apspriedes, vajadzības gadījumā īsteno Sadarbības padomes lēmumus un ieteikumus, kā arī nodrošina attiecību turpināšanos un nolīguma pareizu darbību kopumā. Komiteja izskata visus jautājumus, kurus tai iesniedz Sadarbības padome, kā arī visus citus jautājumus, kas var rasties, īstenojot nolīgumu. Tā iesniedz priekšlikumus vai arī jebkuru lēmumu un/vai ieteikumu projektus to pieņemšanai Sadarbības padomē.

Sadarbības padome var piešķirt Sadarbības komitejai kādas no savām pilnvarām.

3.   Gadījumos, kad nolīgumā paredzēts pienākums vai iespēja konsultēties vai kad puses, savstarpēji vienojoties, nolemj savstarpēji konsultēties, šāda konsultēšanās var notikt Sadarbības komitejā. Tā var turpināties Sadarbības padomē, abām pusēm par to vienojoties.


II PIELIKUMS

SADARBĪBAS KOMITEJAS REGLAMENTS

1. pants

Priekšsēdētājs

Sadarbības komitejas priekšsēdētāja amatu uz 12 mēnešiem pārmaiņus ieņem Eiropas Savienības pārstāvis un Irākas valdības pārstāvis.

Pirmais termiņš sākas pirmās Sadarbības padomes sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

2. pants

Sanāksmes

Sadarbības komitejas sanāksmes rīko pēc vajadzības, abām pusēm vienojoties, un vismaz reizi gadā. Katra Sadarbības komitejas sanāksme notiek laikā un vietā, par kuru ir vienojušās abas puses.

Sadarbības komitejas sanāksmes sasauc priekšsēdētājs. Sadarbības komitejas ikgadējā sanāksme tiek sasaukta pirms Sadarbības padomes ikgadējās sanāksmes. Tā būtu jāsasauc pietiekami laikus, lai dotu iespēju Sadarbības komitejai sagatavot Sadarbības padomes sanāksmi.

3. pants

Delegācijas

Priekšsēdētājam pirms katras sanāksmes paziņo paredzamo katras puses delegācijas sastāvu.

4. pants

Sekretariāts

Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvis un Irākas valdības pārstāvis kopīgi veic Sadarbības komitejas sekretāru pienākumus. Visi šajā lēmumā minētie Sadarbības komitejas priekšsēdētājam adresētie un viņa izdotie paziņojumi ir nododami Sadarbības komitejas sekretāriem un Sadarbības padomes sekretāriem un priekšsēdētājam.

5. pants

Sanāksmju atklātums

Ja nav nolemts citādi, Sadarbības komitejas sanāksmes nav atklātas.

6. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   Priekšsēdētājs sagatavo provizorisku darba kārtību katrai sanāksmei. Sadarbības komitejas sekretāri to nosūta 4. pantā minētajiem adresātiem ne vēlāk kā 15 dienas pirms sanāksmes.

Provizoriskajā darba kārtībā iekļauj jautājumus, par kuru iekļaušanu darba kārtībā priekšsēdētājs ir saņēmis lūgumu ne vēlāk kā 21 dienu pirms sanāksmes, tomēr jautājumus iekļauj provizoriskajā darba kārtībā vienīgi tad, ja pamatojošie dokumenti nosūtīti sekretāriem ne vēlāk kā provizoriskās darba kārtības nosūtīšanas dienā.

Sadarbības komiteja var uzaicināt savās sanāksmēs piedalīties ekspertus, lai viņi sniegtu informāciju par konkrētiem jautājumiem.

Sadarbības komiteja pieņem darba kārtību katras sanāksmes sākumā. Provizoriskajā darba kārtībā neesošu jautājumu var tajā iekļaut, ja abas puses par to vienojas.

2.   Pēc vienošanās ar abām pusēm priekšsēdētājs var saīsināt 1. punktā norādītos termiņus, lai ņemtu vērā vajadzības kādā konkrētā gadījumā.

7. pants

Protokols

Par katru sanāksmi sastāda protokolu, pamatojoties uz priekšsēdētāja kopsavilkumu attiecībā uz Sadarbības komitejas sanāksmes laikā izdarītajiem secinājumiem. Kad Sadarbības komiteja ir apstiprinājusi protokolu, to paraksta priekšsēdētājs un sekretāri, un to saglabā katra puse. Protokola kopiju nosūta visiem 4. pantā minētajiem adresātiem.

8. pants

Lēmumi un ieteikumi

Īpašos gadījumos, kad Sadarbības padome pilnvaro Sadarbības komiteju pieņemt konkrētus lēmumus/ieteikumus saskaņā ar Sadarbības padomes reglamenta 13. panta 2. punktu, šos tiesību aktus attiecīgi sauc par “Lēmumu” un “Ieteikumu”, norādot kārtas numuru, to pieņemšanas datumu un iekļaujot to jomas aprakstu. Sadarbības komitejas lēmumus un ieteikumus pieņem, pusēm savstarpēji vienojoties.

Ja abas puses par to vienojas, Sadarbības komiteja var ar rakstisku procedūru pieņemt lēmumus vai sniegt ieteikumus. Ja Sadarbības komiteja nolemj izmantot rakstisko procedūru, pēc pušu savstarpējas vienošanās var paredzēt termiņu, kura beigās Sadarbības komitejas priekšsēdētājs saskaņā ar abu sekretāru ziņojumu var paziņot, vai ir panākta abu pušu vienošanās.

Sadarbības komitejas lēmumus un ieteikumus paraksta priekšsēdētājs, to autentiskumu apliecina abi sekretāri, un tos nosūta visiem šā reglamenta 4. pantā minētajiem adresātiem. Katra puse var izlemt par Sadarbības komitejas lēmumu un ieteikumu publicēšanu savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

9. pants

Izdevumi

Eiropas Savienība un Irāka katra sedz izdevumus, kuri rodas saistībā ar dalību Sadarbības komitejas sanāksmēs un attiecas uz darbiniekiem, ceļu un uzturēšanos, kā arī uz pasta un telekomunikāciju pakalpojumiem. Izdevumus, kas saistīti ar mutisko tulkošanu sanāksmēs, dokumentu tulkošanu un pavairošanu, sedz Eiropas Savienība, izņemot izdevumus, kas saistīti ar mutisko tulkošanu vai dokumentu tulkošanu Irākas valsts valodā vai no tās; šos izdevumus sedz Irāka. Pārējos izdevumus, kas saistīti ar sanāksmju organizēšanu, sedz tā puse, kur notiek sanāksmes.

10. pants

Apakškomitejas un specializētas grupas

Saskaņā ar Sadarbības padomes reglamenta 13. pantu Sadarbības komiteja var nolemt izveidot apakškomitejas vai specializētas darba grupas, kas darbojas Sadarbības komitejas pakļautībā un sniedz tai pārskatu pēc katras sanāksmes. Sadarbības komiteja var pieņemt lēmumu likvidēt jebkuru no apakškomitejām vai darba grupām, pieņemt vai grozīt to pilnvaras vai izveidot citas apakškomitejas vai darba grupas, kuras palīdzētu Sadarbības komitejai veikt tās uzdevumus. Šīs apakškomitejas un darba grupas nav pilnvarotas pieņemt lēmumus.