24.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 352/68


ES IR IRAKO BENDRADARBIAVIMO TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2013

2013 m. spalio 8 d.

dėl Bendradarbiavimo tarybos ir Bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

(2013/802/ES)

ES IR IRAKO BENDRADARBIAVIMO TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 111 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Susitarimo 117 straipsnį, tam tikros Susitarimo nuostatos laikinai taikomos nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.;

(2)

siekiant prisidėti prie veiksmingo Susitarimo įgyvendinimo, turėtų būti kuo greičiau sukurta jo institucinė struktūra. Šiuo atžvilgiu Bendradarbiavimo taryba atsako už reikalingų priemonių priėmimą;

(3)

Susitarimo 111 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bendradarbiavimo taryba turi nustatyti savo darbo tvarkos taisykles. Siekiant, kad Bendradarbiavimo komitetas galėtų kuo greičiau pradėti veikti, Bendradarbiavimo taryba taip pat turi nustatyti Bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisykles;

(4)

pagal Bendradarbiavimo tarybos darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnį Bendradarbiavimo taryba gali priimti sprendimus taikydama rašytinę procedūrą;

(5)

būtina priimti šį sprendimą taikant rašytinę procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Priimamos Bendradarbiavimo tarybos ir Bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklės, kaip atitinkamai nustatyta I ir II prieduose.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 8 d.

ES ir Irako Bendradarbiavimo tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


I PRIEDAS

ES IR IRAKO BENDRADARBIAVIMO TARYBOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Pirmininkavimas

Bendradarbiavimo tarybai pakaitomis po 12 mėnesių pirmininkauja Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos pirmininkas (Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu) ir Irako užsienio reikalų ministras. Pirmasis laikotarpis prasideda pirmojo Bendradarbiavimo tarybos posėdžio dieną, o baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Posėdžiai

Bendradarbiavimo taryba ministrų lygmeniu renkasi kartą per metus. Jei Šalys susitaria, vienos iš Šalių prašymu gali būti rengiami specialūs Bendradarbiavimo tarybos posėdžiai. Jei Šalys nesutaria kitaip, visi Bendradarbiavimo tarybos posėdžiai vyksta įprastoje Europos Sąjungos Tarybos posėdžių vietoje abiejų Šalių sutartą dieną. Bendradarbiavimo tarybos posėdžius kartu šaukia Bendradarbiavimo tarybos sekretoriai, gavę pirmininko sutikimą.

3 straipsnis

Atstovavimas

Jei Bendradarbiavimo tarybos nariai posėdyje dalyvauti negali, jiems gali atstovauti kiti asmenys. Jei narys nori būti atstovaujamas, jis turi pirmininkui pranešti savo atstovo vardą ir pavardę iki posėdžio, kuriame narys turi būti atstovaujamas. Bendradarbiavimo tarybos nario atstovas naudojasi visomis atstovaujamo nario teisėmis.

4 straipsnis

Delegacijos

Bendradarbiavimo tarybos narius gali lydėti pareigūnai. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie numatomą kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Europos investicijų banko atstovas Bendradarbiavimo tarybos posėdžiuose dalyvauja stebėtojo teisėmis, kai į darbotvarkę yra įtraukti su banku susiję klausimai.

Jei reikia, abipusiu susitarimu, dalyvauti Bendradarbiavimo tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami ekspertai arba kitų įstaigų atstovai, tam, kad pateiktų informaciją konkrečiais klausimais.

5 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato atstovas ir Irako misijos Europos Sąjungoje atstovas kartu atlieka Bendradarbiavimo tarybos sekretorių funkcijas.

6 straipsnis

Korespondencija

Bendradarbiavimo tarybai adresuota korespondencija siunčiama Bendradarbiavimo tarybos pirmininkui Europos Sąjungos Tarybos adresu.

Abu sekretoriai užtikrina, kad korespondencija būtų persiųsta Bendradarbiavimo tarybos pirmininkui ir, jei reikia, išplatinta kitiems Bendradarbiavimo tarybos nariams. Platinama korespondencija siunčiama Komisijos generaliniam sekretoriui, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių nuolatinėms atstovybėms ir Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriatui bei Irako misijai Europos Sąjungoje.

Bendradarbiavimo tarybos pirmininko pranešimus adresatams siunčia abu sekretoriai ir prireikus išplatina juos kitiems Bendradarbiavimo tarybos nariams antroje pastraipoje nurodytais adresais.

7 straipsnis

Viešumas

Jeigu nenusprendžiama kitaip, Bendradarbiavimo tarybos posėdžiai yra uždari.

8 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Pirmininkas rengia kiekvieno posėdžio darbotvarkės projektą. Bendradarbiavimo tarybos sekretoriai perduoda jį 6 straipsnyje nurodytiems adresatams ne vėliau kaip 15 dienų iki posėdžio pradžios. Į darbotvarkės projektą įtraukiami visi klausimai, dėl kurių įtraukimo pirmininkas gavo prašymą ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio, tačiau klausimai į darbotvarkę neįtraukiami, jei iki preliminarios darbotvarkės išsiuntimo sekretoriai negauna juos pagrindžiančių dokumentų. Bendradarbiavimo taryba kiekvieno posėdžio pradžioje patvirtina darbotvarkę. Preliminarioje darbotvarkėje nenurodytas klausimas į darbotvarkę gali būti įtrauktas tik tuo atveju, jeigu tam pritaria abi šalys.

2.   Jei abi Šalys sutinka, pirmininkas gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

9 straipsnis

Posėdžių protokolai

Visų posėdžių protokolų projektus kartu rengia abu sekretoriai. Paprastai protokoluose pateikiama tokia su kiekvienu darbotvarkės klausimu susijusi informacija:

Bendradarbiavimo tarybai pateikti dokumentai,

pareiškimai, kuriuos pageidauja įtraukti Bendradarbiavimo tarybos narys,

priimtos rekomendacijos, sutarti pareiškimai ir padarytos išvados.

Protokolo projektas pateikiamas Bendradarbiavimo tarybai patvirtinti. Patvirtintą protokolą pasirašo pirmininkas ir abu sekretoriai. Protokolai saugomi Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato archyve, kuris bus Susitarimo dokumentų depozitaras. Patvirtinta kopija išsiunčiama kiekvienam šių darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnyje nurodytam adresatui.

10 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Bendradarbiavimo taryba priima sprendimus ir teikia rekomendacijas bendru Šalių sutarimu. Atvejai, kai Bendradarbiavimo taryba gali priimti sprendimus, nurodyti pačiame Susitarime.

Jei abi šalys susitaria, Bendradarbiavimo taryba gali priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas taikydama rašytinę procedūrą. Jei Bendradarbiavimo taryba nusprendžia taikyti rašytinę procedūrą, Šalys abipusiu susitarimu gali nustatyti terminą, kuriam pasibaigus Bendradarbiavimo tarybos pirmininkas, remdamasis dviejų sekretorių ataskaita, gali paskelbti, ar Šalys abipusiai susitarė.

2.   Pagal Susitarimo 111 straipsnį Bendradarbiavimo tarybos sprendimai ir rekomendacijos atitinkamai vadinami „sprendimu“ ir „rekomendacija“, prie jų rašomi serijos numeris, jų priėmimo data ir dalyko aprašymas. Bendradarbiavimo tarybos sprendimus ir rekomendacijas pasirašo pirmininkas, jų autentiškumą patvirtina abu sekretoriai. Sprendimai ir rekomendacijos siunčiami visiems Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnyje nurodytiems adresatams. Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Bendradarbiavimo tarybos sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Kalbos

Bendradarbiavimo tarybos oficialiosios kalbos yra abiejų šalių oficialiosios kalbos. Jei nenusprendžiama kitaip, Bendradarbiavimo taryba savo sprendimuose ir svarstymuose remiasi tomis kalbomis parengtais dokumentais.

12 straipsnis

Išlaidos

Europos Sąjunga ir Irakas dengia savo dalyvavimo Bendradarbiavimo tarybos posėdžiuose išlaidas: darbuotojų, kelionių ir pragyvenimo, taip pat pašto ir telekomunikacijų išlaidas. Vertimo žodžiu posėdžių metu, dokumentų vertimo ir dauginimo išlaidas dengia Europos Sąjunga, o išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ar raštu į oficialiąją Irako kalbą ar iš jos, dengia Irakas. Kitas su posėdžių organizavimu susijusias išlaidas apmoka juos rengianti Šalis.

13 straipsnis

Bendradarbiavimo komitetas

1.   Pagal Susitarimo 112 straipsnį, Bendradarbiavimo komitetas yra įsteigiamas, kad padėtų Bendradarbiavimo tarybai atlikti savo užduotis. Komitetą sudaro Europos Sąjungos atstovai ir Irako vyriausybės atstovai, paprastai vyresniųjų valstybės tarnautojų lygiu.

2.   Bendradarbiavimo komitetas rengia Bendradarbiavimo tarybos posėdžius ir svarstymus, prireikus įgyvendina Bendradarbiavimo tarybos sprendimus ir rekomendacijas ir apskritai užtikrina santykių tęstinumą, taip pat tinkamą Susitarimo veikimą. Komitetas svarsto bet kokį Bendradarbiavimo tarybos pateiktą klausimą ar bet kokį kitą klausimą, kuris gali iškilti įgyvendinant Susitarimą. Komitetas teikia pasiūlymus arba sprendimų ir (arba) rekomendacijų projektus Bendradarbiavimo tarybai tvirtinti.

Bendradarbiavimo taryba gali perduoti Bendradarbiavimo komitetui bet kurį savo įgaliojimą.

3.   Tais atvejais, kai Susitarime nurodomas reikalavimas konsultuotis arba konsultacijų galimybė, arba kai Šalys abipusiu susitarimu nusprendžia konsultuotis viena su kita, tokios konsultacijos gali vykti Bendradarbiavimo komitete. Abiem Šalims sutarus, konsultacijas galima tęsti Bendradarbiavimo taryboje.


II PRIEDAS

BENDRADARBIAVIMO KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Pirmininkavimas

Bendradarbiavimo komitetui pakaitomis po 12 mėnesių pirmininkauja Europos Sąjungos atstovas ir Irako vyriausybės atstovas.

Pirmasis laikotarpis prasideda pirmojo Bendradarbiavimo tarybos posėdžio dieną, o baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Posėdžiai

Bendradarbiavimo komiteto posėdžiai šaukiami esant reikalui ir gavus abiejų Šalių pritarimą ir bent vieną kartą per metus. Kiekvienas Bendradarbiavimo komiteto posėdis vyksta abiejų Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Bendradarbiavimo komiteto posėdžius šaukia pirmininkas. Metinis Bendradarbiavimo komiteto posėdis šaukiamas prieš metinį Bendradarbiavimo tarybos posėdį. Jis turėtų būti šaukiamas laiku, kad Bendradarbiavimo komitetas galėtų pasirengti Bendradarbiavimo tarybos posėdžiui.

3 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie planuojamą kiekvienos Šalies delegacijos sudėtį.

4 straipsnis

Sekretoriatas

Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas ir Irako vyriausybės atstovas kartu eina Bendradarbiavimo komiteto sekretorių pareigas. Visi šiame sprendime numatyti Bendradarbiavimo komiteto pirmininkui skirti pranešimai ir jo pranešimai perduodami Bendradarbiavimo komiteto sekretoriams ir Bendradarbiavimo tarybos sekretoriams bei jos pirmininkui.

5 straipsnis

Viešumas

Jeigu nenusprendžiama kitaip, Bendradarbiavimo komiteto posėdžiai yra uždari.

6 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.   Pirmininkas parengia kiekvieno posėdžio darbotvarkės projektą. Bendradarbiavimo komiteto sekretoriai jį perduoda 4 straipsnyje nurodytiems adresatams ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki posėdžio pradžios.

Į darbotvarkės projektą įtraukiami visi klausimai, dėl kurių įtraukimo pirmininkas gavo prašymą ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio, tačiau klausimai į darbotvarkę neįtraukiami, jei iki preliminarios darbotvarkės išsiuntimo sekretoriai negauna juos pagrindžiančių dokumentų.

Bendradarbiavimo komitetas gali pakviesti posėdžiuose dalyvauti ekspertus, kurie teiktų informaciją konkrečiais klausimais.

Bendradarbiavimo komitetas darbotvarkę priima kiekvieno posėdžio pradžioje. Preliminarioje darbotvarkėje nenurodytas klausimas į darbotvarkę gali būti įtrauktas tik tuo atveju, jeigu tam pritaria abi šalys.

2.   Jei abi Šalys sutinka, pirmininkas gali sutrumpinti 1 dalyje nurodytus terminus, kad būtų atsižvelgta į konkretaus atvejo aplinkybes.

7 straipsnis

Posėdžių protokolai

Protokolas rašomas kiekviename posėdyje ir grindžiamas Bendradarbiavimo komiteto padarytomis išvadomis, kurias apibendrina pirmininkas. Protokolą patvirtinus Bendradarbiavimo komitetui, jį pasirašo pirmininkas ir sekretoriai, ir saugo abi šalys. Protokolo kopija išsiunčiama kiekvienam 4 straipsnyje nurodytam adresatui.

8 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

Konkrečiais atvejais, kai, vadovaudamasi Bendradarbiavimo tarybos darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 2 dalimi, Bendradarbiavimo taryba suteikia Bendradarbiavimo komitetui teisę priimti tam tikrus sprendimus ir (arba) teikti rekomendacijas, šie aktai vadinami atitinkamai „sprendimu“ ir „rekomendacija“, šalia nurodomas jų eilės numeris, priėmimo data ir pateikiamas dalyko aprašymas. Bendradarbiavimo komiteto sprendimai ir rekomendacijos priimami bendru Šalių sutarimu.

Jei abi Šalys susitaria, Bendradarbiavimo komitetas gali priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas taikydamas rašytinę procedūrą. Jei Bendradarbiavimo komitetas nusprendžia taikyti rašytinę procedūrą, Šalys abipusiu susitarimu gali nustatyti terminą, kuriam pasibaigus Bendradarbiavimo komiteto pirmininkas, remdamasis dviejų sekretorių ataskaita, gali paskelbti, ar Šalys abipusiai susitarė.

Bendradarbiavimo komiteto sprendimus ir rekomendacijas pasirašo pirmininkas, jų tikrumą patvirtina abu sekretoriai ir jie išsiunčiami šių darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnyje nurodytiems adresatams. Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Bendradarbiavimo komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Išlaidos

Europos Sąjunga ir Irakas dengia savo dalyvavimo Bendradarbiavimo komiteto posėdžiuose išlaidas: darbuotojų, kelionių ir pragyvenimo, taip pat pašto ir telekomunikacijų išlaidas. Vertimo žodžiu posėdžių metu, dokumentų vertimo ir dauginimo išlaidas dengia Europos Sąjunga, o išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu ar raštu į oficialiąją Irako kalbą ar iš jos, dengia Irakas. Kitas su posėdžių organizavimu susijusias išlaidas apmoka juos rengianti Šalis.

10 straipsnis

Pakomitečiai ir specialios darbo grupės

Pagal Bendradarbiavimo tarybos darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnį Bendradarbiavimo komitetas gali nuspręsti suformuoti pakomitečius arba specialias darbo grupes, kurie būtų pavaldūs ir po kiekvieno savo posėdžio atsiskaitytų Bendradarbiavimo komitetui. Bendradarbiavimo komitetas gali nuspręsti panaikinti bet kuriuos veikiančius pakomitečius ar darbo grupes, nustatyti arba pakeisti jų įgaliojimus arba įsteigti kitus pakomitečius ar darbo grupes, kurie padėtų jam atlikti pareigas. Šie pakomitečiai ir darbo grupės neturi sprendimo priėmimo galios.