24.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/68


ELi–IRAAGI KOOSTÖÖNÕUKOGU OTSUS nr 1/2013,

8. oktoober 2013,

koostöönõukogu ja koostöökomitee töökordade vastuvõtmise kohta

(2013/802/EL)

ELi-IRAAGI KOOSTÖÖNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut („leping”), eelkõige selle artiklit 111,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 117 kohaselt on lepingu teatavaid sätteid kohaldatud ajutiselt alates 1. augustist 2012.

(2)

Lepingu tulemusliku rakendamise huvides tuleks nii kiiresti kui võimalik luua lepingu institutsiooniline raamistik. Koostöönõukogu ülesanne on võtta vastu selleks vajalikud meetmed.

(3)

Lepingu artikli 111 lõike 3 kohaselt kehtestab koostöönõukogu oma töökorra. Et koostöökomitee saaks alustada tegevust esimesel võimalusel, kehtestab koostöönõukogu ühtlasi koostöökomitee töökorra.

(4)

Koostöönõukogu töökorra artikli 10 kohaselt võib koostöönõukogu otsuseid vastu võtta kirjaliku menetluse teel.

(5)

Käesolev otsus tuleb vastu võtta kirjaliku menetluse teel,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Võetakse vastu koostöönõukogu ja koostöökomitee töökorrad, mis on esitatud vastavalt I ja II lisas.

Brüssel, 8. oktoober 2013

ELi-Iraagi koostöönõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


I LISA

KOOSTÖÖNÕUKOGU TÖÖKORD

Artikkel 1

Esimees

Koostöönõukogu esimeheks on 12 kuu pikkuste ajavahemike kaupa vaheldumisi Euroopa Liidu välisasjade nõukogu eesistuja Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel ning Iraagi välisminister. Esimene ajavahemik algab koostöönõukogu esimese koosoleku päeval ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.

Artikkel 2

Koosolekud

Koostöönõukogu tuleb ministrite tasandil kokku kord aastas. Koostöönõukogu erakorralisi koosolekuid võidakse lepinguosaliste kokkuleppel korraldada ükskõik kumma lepinguosalise taotlusel. Kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti, toimuvad kõik koostöönõukogu koosolekud lepinguosaliste vahel kokkulepitud kuupäeval Euroopa Liidu Nõukogu istungite tavapärases asukohas. Koostöönõukogu koosolekud kutsuvad kokkuleppel esimehega ühiselt kokku koostöönõukogu sekretärid.

Artikkel 3

Esindamine

Kui koostöönõukogu liikmed ei saa koosolekul osaleda, võivad seda teha neid asendavad esindajad. Kui koostöönõukogu liige soovib olla sellisel viisil esindatud, peab ta teatama esimehele esindaja nime enne koosolekut, kus teda esindatakse. Koostöönõukogu liikme esindajal on kõik asjaomase liikme õigused.

Artikkel 4

Delegatsioonid

Koostöönõukogu liikmetel võib kaasas olla ametnikke. Enne iga koosolekut teatatakse esimehele mõlema lepinguosalise delegatsiooni kavandatav koosseis.

Euroopa Investeerimispanga esindaja osaleb koostöönõukogu koosolekutel vaatlejana, kui päevakorras on panka puudutavad küsimused.

Vajaduse korral ja vastastikusel kokkuleppel võib koostöönõukogu koosolekutele kutsuda eksperte või muude asutuste esindajaid kas vaatlejana või teabe saamiseks konkreetse teema kohta.

Artikkel 5

Sekretariaat

Koostöönõukogu sekretäride kohuseid täidavad ühiselt Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi esindaja ja Euroopa Liidu juures asuva Iraagi esinduse esindaja.

Artikkel 6

Kirjavahetus

Koostöönõukogule adresseeritud kirjad saadetakse koostöönõukogu esimehe nimele Euroopa Liidu Nõukogusse.

Mõlemad sekretärid tagavad kirjade edastamise koostöönõukogu esimehele ja vajaduse korral laiali saatmise teistele koostöönõukogu liikmetele. Laiali saadetavad kirjad saadetakse komisjoni peasekretariaadile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide alalistele esindustele, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadile ja Euroopa Liidu juures asuvale Iraagi esindusele.

Mõlemad sekretärid saadavad koostöönõukogu esimehe teated adressaatidele ja vajaduse korral saadavad need laiali ka teistele koostöönõukogu liikmetele teises lõigus märgitud aadressidel.

Artikkel 7

Avalikkus

Koostöönõukogu koosolekud ei ole avalikud, kui ei ole otsustatud teisiti.

Artikkel 8

Koosoleku päevakord

1.   Esimees koostab iga koosoleku esialgse päevakorra. Koostöönõukogu sekretärid saadavad selle artiklis 6 osutatud adressaatidele hiljemalt 15 päeva enne koosoleku algust. Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille päevakorda võtmise taotluse on esimees saanud hiljemalt 21 päeva enne koosoleku algust, kuid need võetakse esialgsesse päevakorda ainult juhul, kui sekretärid on täiendavad dokumendid enne esialgse päevakorra laialisaatmist kätte saanud. Koostöönõukogu võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses. Esialgses päevakorras kajastamata punkte võib päevakorda lisada mõlema lepinguosalise nõusolekul.

2.   Mõlema lepinguosalise nõusolekul võib esimees lühendada lõikes 1 sätestatud tähtaegu, et võtta arvesse konkreetse juhtumiga seotud vajadusi.

Artikkel 9

Koosoleku protokoll

Mõlemad sekretärid koostavad ühiselt iga koosoleku protokolli kavandi. Üldjuhul märgitakse protokolli iga päevakorrapunkti kohta:

koostöönõukogule esitatud dokumendid,

avaldused, mida koostöönõukogu liige on palunud protokolli kanda,

esitatud soovitused, kokkulepitud avaldused ja vastuvõetud järeldused.

Protokolli kavand esitatakse heakskiitmiseks koostöönõukogule. Pärast heakskiitu kirjutavad esimees ja mõlemad sekretärid protokollile alla. Protokolle säilitatakse lepingudokumentide hoiulevõtjana tegutseva Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivis. Kõigile käesoleva töökorra artiklis 6 osutatud adressaatidele edastatakse protokolli tõestatud koopia.

Artikkel 10

Otsused ja soovitused

1.   Koostöönõukogu otsused ja soovitused võetakse vastu lepinguosaliste kokkuleppel. Juhtumitele, mille puhul koostöönõukogu otsuseid teha võib, on osutatud lepingus.

Koostöönõukogu võib vastu võtta otsuseid või anda soovitusi kirjaliku menetluse teel, kui mõlemad lepinguosalised selles kokku lepivad. Kui koostöönõukogu otsustab kasutada kirjalikku menetlust, võib lepinguosaliste kokkuleppel määrata tähtaja, mille lõppedes võib koostöönõukogu esimees mõlema sekretäri aruande alusel teatada, kas lepinguosalised on saavutanud ühise kokkuleppe.

2.   Koostöönõukogu lepingu artikli 111 tähenduses vastu võetud otsuste ja soovituste pealkirjas sisaldub vastavalt sõna „otsus” või „soovitus”, millele järgneb seerianumber, vastuvõtmise kuupäev ja teema kirjeldus. Koostöönõukogu otsustele ja soovitustele kirjutab alla esimees ning nende autentsust kinnitavad mõlemad sekretärid. Otsused ja soovitused edastatakse kõigile käesoleva töökorra artiklis 6 osutatud adressaatidele. Kumbki lepinguosaline võib võtta vastu otsuse koostöönõukogu otsuste ja soovituste avaldamise kohta oma ametlikus väljaandes.

Artikkel 11

Keeled

Koostöönõukogu ametlikeks keelteks on mõlema lepinguosalise ametlikud keeled. Koostöönõukogu otsused tehakse ja koostöönõukogu arutelud toimuvad nimetatud keeltes koostatud dokumentide alusel, kui ei ole otsustatud teisiti.

Artikkel 12

Kulud

Euroopa Liit ja Iraak kannavad ise oma koostöönõukogu koosolekutel osalemisega seotud personali-, reisi- ja elamiskulud, samuti posti- ja telekommunikatsioonikulud. Koosolekute suulise tõlke, dokumentide tõlkimise ja paljundamise kulud kannab Euroopa Liit, välja arvatud Iraagi ametlikku keelde või Iraagi ametlikust keelest toimuva suulise või kirjaliku tõlkimisega seotud kulud, mis jäävad Iraagi kanda. Muud koosolekute korraldamisega seotud kulud kannab koosolekut võõrustav lepinguosaline.

Artikkel 13

Koostöökomitee

1.   Lepingu artikli 112 kohaselt moodustatakse koostöökomitee, kes abistab koostöönõukogu tema ülesannete täitmisel. See koosneb ühelt poolt Euroopa Liidu esindajatest ja teiselt poolt Iraagi valitsuse esindajatest, kelleks on üldjuhul kõrgemad riigiteenistujad.

2.   Koostöökomitee valmistab ette koostöönõukogu koosolekud ja arutelud, rakendab vajadusel koostöönõukogu otsuseid ja soovitusi ning tagab üldiselt partnerluse jätkuvuse ja lepingu nõuetekohase toimimise. Komitee tegeleb kõigi koostöönõukogult talle suunatud küsimuste ja mis tahes muude küsimustega, mis võivad lepingu täitmise käigus jooksvalt kerkida. Komitee esitab koostöönõukogule vastuvõtmiseks ettepanekuid või otsuste/soovituste eelnõusid.

Koostöönõukogu võib delegeerida koostöökomiteele mis tahes oma volitused.

3.   Kui lepingus osutatakse konsulteerimise või nõupidamise kohustusele või võimalusele, või kui lepinguosalised otsustavad vastastikusel kokkuleppel teineteisega konsulteerida või nõu pidada, võivad nad seda teha koostöökomitees. Konsultatsioonid võivad lepinguosaliste kokkuleppel jätkuda koostöönõukogus.


II LISA

KOOSTÖÖKOMITEE TÖÖKORD

Artikkel 1

Esimees

Koostöökomitee esimeheks on 12 kuu pikkuste ajavahemike kaupa vaheldumisi Euroopa Liidu esindaja ja Iraagi valitsuse esindaja.

Esimene ajavahemik algab koostöönõukogu esimese koosoleku päeval ja lõpeb sama aasta 31. detsembril.

Artikkel 2

Koosolekud

Koostöökomitee tuleb kokku vajaduse korral ja mõlema lepinguosalise nõusolekul ning vähemalt kord aastas. Koostöökomitee iga koosolek peetakse lepinguosaliste vahel kokkulepitud ajal ja kohas.

Koostöökomitee koosolekud kutsub kokku esimees. Koostöökomitee iga-aastane koosolek kutsutakse kokku enne koostöönõukogu iga-aastast koosolekut. See tuleks aegsasti kokku kutsuda, et võimaldada koostöökomiteel koostöönõukogu koosolekut ette valmistada.

Artikkel 3

Delegatsioonid

Enne iga koosolekut teatatakse esimehele mõlema lepinguosalise delegatsiooni kavandatav koosseis.

Artikkel 4

Sekretariaat

Koostöökomitee sekretäride kohuseid täidavad ühiselt Euroopa välisteenistuse esindaja ja Iraagi valitsuse esindaja. Kogu käesoleva otsusega sätestatud koostöökomitee esimehe kirjavahetus edastatakse koostöökomitee sekretäridele ning koostöönõukogu esimehele ja sekretäridele.

Artikkel 5

Avalikkus

Koostöökomitee koosolekud ei ole avalikud, kui ei ole otsustatud teisiti.

Artikkel 6

Koosoleku päevakord

1.   Esimees koostab iga koosoleku esialgse päevakorra. Koostöökomitee sekretärid saadavad selle artiklis 4 osutatud adressaatidele hiljemalt 15 päeva enne koosoleku algust.

Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille päevakorda võtmise taotluse on esimees saanud hiljemalt 21 päeva enne koosoleku algust, kuid need võetakse esialgsesse päevakorda ainult juhul, kui sekretärid on täiendavad dokumendid enne esialgse päevakorra laialisaatmist kätte saanud.

Koostöökomitee võib kutsuda oma koosolekutele eksperte, et saada teavet konkreetse teema kohta.

Koostöökomitee võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses. Esialgses päevakorras kajastamata punkte võib päevakorda lisada mõlema lepinguosalise nõusolekul.

2.   Mõlema lepinguosalise nõusolekul võib esimees lühendada lõikes 1 sätestatud tähtaegu, et võtta arvesse konkreetse juhtumiga seotud vajadusi.

Artikkel 7

Koosoleku protokoll

Kõik koosolekud protokollitakse tuginedes esimehe kokkuvõttele koostöökomitee tehtud järeldustest. Kui koostöökomitee on protokolli heaks kiitnud, kirjutavad esimees ja mõlemad sekretärid sellele alla ning mõlemad lepinguosalised säilitavad selle. Protokolli koopia edastatakse kõigile artiklis 4 osutatud adressaatidele.

Artikkel 8

Otsused ja soovitused

Kui koostöönõukogu volitab vastavalt koostöönõukogu töökorra artikli 13 lõikele 2 koostöökomiteed teatavaid otsuseid vastu võtma või soovitusi andma, sisaldab nende pealkiri vastavalt sõna „otsus” või „soovitus”, millele järgneb seerianumber, vastuvõtmise kuupäev ja teema kirjeldus. Lepinguosalised võtavad koostöökomitee otsused ja soovitused vastu ühisel kokkuleppel.

Koostöökomitee võib vastu võtta otsuseid või anda soovitusi kirjaliku menetluse teel, kui mõlemad lepinguosalised selles kokku lepivad. Kui koostöökomitee otsustab kasutada kirjalikku menetlust, võib lepinguosaliste kokkuleppel määrata tähtaja, mille lõppedes võib koostöökomitee esimees mõlema sekretäri aruande alusel teatada, kas lepinguosalised on saavutanud ühise kokkuleppe.

Koostöökomitee otsustele ja soovitustele kirjutab alla esimees ja mõlemad sekretärid kinnitavad nende autentsust ning need edastatakse käesoleva töökorra artiklis 4 osutatud adressaatidele. Kumbki lepinguosaline võib võtta vastu otsuse koostöökomitee otsuste ja soovituste avaldamise kohta oma ametlikus väljaandes.

Artikkel 9

Kulud

Euroopa Liit ja Iraak kannavad ise oma koostöökomitee koosolekutel osalemisega seotud personali-, reisi- ja elamiskulud, samuti posti- ja telekommunikatsioonikulud. Koosolekute suulise tõlke, dokumentide tõlkimise ja paljundamise kulud kannab Euroopa Liit, välja arvatud Iraagi ametlikku keelde või Iraagi ametlikust keelest toimuva suulise või kirjaliku tõlkimisega seotud kulud, mis jäävad Iraagi kanda. Muud koosolekute korraldamisega seotud kulud kannab koosolekut võõrustav lepinguosaline.

Artikkel 10

Allkomiteed ja spetsialiseeritud töörühmad

Koostöönõukogu töökorra artikli 13 kohaselt võib koostöökomitee teha otsuse moodustada allkomiteed või spetsialiseeritud töörühmad, mis töötavad koostöökomitee alluvuses ja annavad koostöökomiteele aru igast peetud koosolekust. Koostöökomitee võib oma otsusega olemasolevaid allkomiteesid või töörühmi laiali saata, kindlaks määrata nende pädevused või muuta neid või moodustada uusi allkomiteesid või töörühmi, kes teda tema ülesannete täitmisel abistaksid. Nimetatud allkomiteedel ja töörühmadel puudub otsustusõigus.