24.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 352/68


ROZHODNUTÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI MEZI EU A IRÁKEM č. 1/2013

ze dne 8. října 2013,

kterým se přijímá její jednací řád a jednací řád Výboru pro spolupráci

(2013/802/EU)

RADA PRO SPOLUPRÁCI MEZI EU A IRÁKEM,

s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 111 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 117 se některá její ustanovení prozatímně uplatňují od 1. srpna 2012.

(2)

S cílem přispět k účinnému provedení dohody je třeba co nejdříve vytvořit její institucionální rámec. V tomto ohledu je na Radě pro spolupráci, aby za tímto účelem přijala nutná opatření.

(3)

Podle čl. 111 odst. 3 dohody má Rada pro spolupráci přijmout svůj jednací řád. Aby Výbor pro spolupráci mohl fungovat co nejdříve, má Rada pro spolupráci stanovit jednací řád tohoto výboru.

(4)

Podle článku 10 jednacího řádu Rady pro spolupráci může Rada pro spolupráci přijímat rozhodnutí písemným postupem.

(5)

Toto rozhodnutí je nutné přijmout písemným postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Přijímají se jednací řád Rady pro spolupráci obsažený v příloze I a jednací řád Výboru pro spolupráci obsažený v příloze II.

V Bruselu dne 8. října 2013.

Za Radu pro spolupráci mezi EU a Irákem

předsedkyně

C. ASHTON


PŘÍLOHA I

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO SPOLUPRÁCI MEZI EU A IRÁKEM

Článek 1

Předsednictví

Radě pro spolupráci předsedají střídavě po dobu dvanácti měsíců předseda Rady Evropské unie ve složení pro zahraničí záležitosti, jménem Evropské unie a jejích členských států, a ministr zahraničí Iráku. První období začíná dnem konání prvního zasedání Rady pro spolupráci a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 2

Zasedání

Rada pro spolupráci zasedá na ministerské úrovni jednou ročně. Mimořádná zasedání Rady pro spolupráci se mohou konat po dohodě stran na žádost kterékoli z nich. Každé zasedání Rady pro spolupráci se koná na místě obvyklém pro zasedání Rady Evropské unie v den dohodnutý oběma stranami, nedohodnou-li se jinak. Zasedání Rady pro spolupráci společně svolávají tajemníci Rady pro spolupráci po dohodě s předsedou.

Článek 3

Zastupování

Nemohou-li se členové Rady pro spolupráci zúčastnit zasedání, mohou za sebe poslat zástupce. Přeje-li si být člen takto zastoupen, je povinen sdělit předsedovi jméno svého zástupce před konáním zasedání, na kterém má být takto zastoupen. Zástupce člena Rady pro spolupráci vykonává všechna práva tohoto člena.

Článek 4

Delegace

Členové Rady pro spolupráci mohou být doprovázeni úředníky. Předseda musí být před každým zasedáním informován o zamýšleném složení delegací obou stran.

Jsou-li na pořadu jednání záležitosti týkající se Evropské investiční banky, účastní se její zástupce zasedání Rady pro spolupráci jako pozorovatel.

Je-li to vhodné a na základě dohody, může Rada pro spolupráci k účasti na zasedání přizvat odborníky nebo zástupce jiných subjektů, aby podali informace o konkrétních záležitostech.

Článek 5

Sekretariát

Funkci tajemníků Rady pro spolupráci vykonávají společně zástupce Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a zástupce mise Iráku při Evropské unii.

Článek 6

Korespondence

Korespondence určená Radě pro spolupráci se zasílá předsedovi Rady pro spolupráci na adresu Rady Evropské unie.

Oba tajemníci zajistí předání korespondence předsedovi Rady pro spolupráci a podle potřeby ji rozešlou i ostatním členům této rady. Rozesílaná korespondence se zasílá Generálnímu sekretariátu Komise, Evropské službě pro vnější činnost, stálým zastoupením členských států, Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie a misi Iráku při Evropské unii.

Sdělení předsedy Rady pro spolupráci se zasílají na adresy obou dvou tajemníků a podle potřeby se rozesílají i ostatním členům Rady pro spolupráci na adresy uvedené ve druhém odstavci.

Článek 7

Zveřejňování

Není-li rozhodnuto jinak, jsou zasedání Rady pro spolupráci neveřejná.

Článek 8

Program zasedání

1.   Předseda na každé zasedání připraví předběžný program zasedání. Tajemníci Rady pro spolupráci jej zašlou nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání adresátům uvedeným v článku 6. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději dvacet jeden den před zahájením zasedání; do předběžného programu zasedání však nejsou zahrnuty body, ke kterým tajemníci neobdrží nejpozději v den rozeslání předběžného programu podklady. Program přijímá Rada pro spolupráci na začátku každého zasedání. Body neuvedené na předběžném programu zasedání mohou být do programu zahrnuty po dohodě obou stran.

2.   Předseda může po dohodě s oběma stranami zkrátit lhůty uvedené v odstavci 1 tak, aby se zohlednily okolnosti konkrétního případu.

Článek 9

Zápis ze zasedání

Oba tajemníci společně vypracují z každého jednání návrh zápisu. Zápis ze zasedání zpravidla pro každý bod programu zasedání obsahuje:

dokumenty předložené Radě pro spolupráci,

prohlášení, o jejichž zařazení do zápisu požádal člen Rady pro spolupráci,

učiněná doporučení, schválená prohlášení a přijaté závěry.

Návrh zápisu se předloží Radě pro spolupráci ke schválení. Schválený zápis podepisuje předseda a oba tajemníci. Zápisy se ukládají v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který slouží jako depozitář dokumentů dohody. Všem adresátům uvedeným v článku 6 tohoto jednacího řádu je zaslána ověřená kopie zápisu.

Článek 10

Rozhodnutí a doporučení

1.   Rada pro spolupráci přijímá rozhodnutí a činí doporučení vzájemnou dohodou stran. Případy, ve kterých může Rada pro spolupráci přijímat rozhodnutí, jsou uvedeny v dohodě samotné.

Pokud se na tom obě strany dohodnou, může Rada pro spolupráci přijímat rozhodnutí nebo činit doporučení písemným postupem. Rozhodne-li se Rada pro spolupráci využít písemného postupu, lze vzájemnou dohodou stran stanovit lhůtu, na jejímž konci může předseda Rady pro spolupráci na základě zpráv obou tajemníků prohlásit, zda strany dosáhly vzájemné dohody.

2.   Rozhodnutí a doporučení Rady pro spolupráci podle článku 111 dohody se označují jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“ s následným uvedením pořadového čísla, data přijetí a předmětu úpravy. Rozhodnutí a doporučení Rady pro spolupráci podepisuje předseda a správnost stvrzují oba tajemníci. Rozhodnutí a doporučení se zasílají všem adresátům uvedeným v článku 6 tohoto jednacího řádu. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Rady pro spolupráci ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 11

Jazyky

Úředními jazyky Rady pro spolupráci jsou úřední jazyky obou stran. Není-li stanoveno jinak, vychází Rada pro spolupráci ve svých rozhodnutích a doporučeních z podkladů vypracovaných v těchto jazycích.

Článek 12

Výdaje

Evropská unie a Irák hradí vlastní výdaje vzniklé z důvodu jejich účasti na zasedáních Rady pro spolupráci, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikaci. Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních, překlady a kopírováním dokumentů nese Evropská unie, s výjimkou výdajů spojených s tlumočením a překladem do úředního jazyka Iráku či z něho, které nese Irák. Ostatní výdaje spojené s organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 13

Výbor pro spolupráci

1.   V souladu s článkem 112 dohody se zřizuje Výbor pro spolupráci, který má být Radě pro spolupráci nápomocen při plnění jejích úkolů. Výbor tvoří zástupci Evropské unie na jedné straně a zástupci irácké vlády na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších úředníků veřejné správy.

2.   Výbor pro spolupráci připravuje zasedání a porady Rady pro spolupráci, provádí její rozhodnutí a doporučení, je-li to vhodné, a celkově zajišťuje kontinuitu vztahů a řádné fungování dohody. Zabývá se všemi záležitostmi, které mu svěří Rada pro spolupráci, jakož i dalšími otázkami, které mohou vyvstat během každodenního provádění dohody. Předkládá Radě pro spolupráci k přijetí návrhy nebo jakékoli předlohy rozhodnutí či doporučení.

Rada pro spolupráci může na Výbor pro spolupráci přenést jakoukoli ze svých pravomocí.

3.   Tam, kde dohoda stanoví povinnost nebo možnost konzultací nebo kde o spolupráci rozhodnou strany vzájemnou dohodou, mohou se takové konzultace konat v rámci Výboru pro spolupráci. Pokud se tak obě strany dohodnou, mohou konzultace pokračovat i v rámci Rady pro spolupráci.


PŘÍLOHA II

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORU PRO SPOLUPRÁCI

Článek 1

Předsednictví

Výboru pro spolupráci předsedají střídavě po dobu dvanácti měsíců zástupce Evropské unie a zástupce irácké vlády.

První období začíná dnem konání prvního zasedání Výboru pro spolupráci a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 2

Zasedání

Zasedání Výboru pro spolupráci se konají podle potřeby se souhlasem obou stran a nejméně jednou za rok. Každé zasedání Výboru pro spolupráci se koná v čase a na místě dohodnutém oběma stranami.

Zasedání Výboru pro spolupráci svolává jeho předseda. Roční zasedání Výboru pro spolupráci se svolávají před ročními zasedáními Rady pro spolupráci. Zasedání je třeba svolat v dostatečném předstihu, aby Výbor pro spolupráci mohl připravit zasedání Rady pro spolupráci.

Článek 3

Delegace

Předseda musí být před každým zasedáním informován o zamýšleném složení delegací obou stran.

Článek 4

Sekretariát

Funkci tajemníků Výboru pro spolupráci vykonávají společně zástupce Evropské služby pro vnější činnost a zástupce irácké vlády. Všechna sdělení zasílaná předsedovi Výboru pro spolupráci a všechna sdělení jím odesílaná, jak je stanoveno v tomto rozhodnutí, se zasílají tajemníkům Výboru pro spolupráci a tajemníkům Rady pro spolupráci a předsedovi Rady pro spolupráci.

Článek 5

Zveřejňování

Není-li rozhodnuto jinak, jsou zasedání Výboru pro spolupráci neveřejná.

Článek 6

Program zasedání

1.   Předseda pro každé zasedání připraví předběžný program zasedání. Tajemníci Výboru pro spolupráci jej zašlou nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání adrátům uvedeným v článku 4.

Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději dvacet jeden den před zahájením zasedání; do předběžného programu zasedání však nejsou zahrnuty body, ke kterým tajemníci neobdrží nejpozději v den rozeslání předběžného programu podklady.

Výbor pro spolupráci může k účasti na svých zasedáních přizvat odborníky, aby podali informace o konkrétních záležitostech.

Program zasedání přijímá Výbor pro spolupráci na začátku každého zasedání. Body neuvedené na předběžném programu zasedání mohou být do programu zahrnuty po dohodě obou stran.

2.   Předseda může po dohodě s oběma stranami zkrátit lhůty uvedené v odstavci 1 tak, aby se zohlednily okolnosti konkrétního případu.

Článek 7

Zápis ze zasedání

Z každého zasedání se pořizuje zápis, který vychází ze závěrů, které shrnul předseda a ke kterým došel Výbor pro spolupráci. Zápis schválený Výborem pro spolupráci podepisuje předseda a oba tajemníci a ukládá se u každé ze smluvních stran. Kopie zápisu se zasíá všem adresátům uvedeným v článku 4.

Článek 8

Rozhodnutí a doporučení

V konkrétních případech, kdy Rada pro spolupráci zmocní Výbor pro spolupráci, aby v souladu s čl. 13 odst. 2 jednacího řádu Rady pro spolupráci přijímal určitá rozhodnutí nebo doporučení, označí se tyto akty jako „rozhodnutí“ a „doporučení“ s následným uvedením pořadového čísla, data přijetí a předmětu úpravy. Rozhodnutí a doporučení Výboru pro spolupráci se přijímají vzájemnou dohodou stran.

Pokud se na tom obě strany dohodnou, může Výbor pro spolupráci přijímat rozhodnutí nebo doporučení písemným postupem. Rozhodne-li se Výbor pro spolupráci využít písemného postupu, lze vzájemnou dohodou stran stanovit lhůtu, na jejímž konci může předseda Výboru pro spolupráci na základě zpráv obou tajemníků prohlásit, zda strany dosáhly vzájemné dohody.

Rozhodnutí a doporučení Výboru pro spolupráci podepisuje předseda, jejich správnost stvrzují oba tajemníci a zasílají se adresátům uvedeným v článku 4 tohoto jednacího řádu. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Výboru pro spolupráci ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 9

Výdaje

Evropská unie a Irák hradí vlastní výdaje vzniklé z důvodu jejich účasti na zasedáních Výboru pro spolupráci, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikaci. Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních, překlady a kopírováním dokumentů nese Evropská unie, s výjimkou výdajů spojených s tlumočením a překladem do úředního jazyka Iráku či z něho, které nese Irák. Ostatní výdaje spojené s organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 10

Podvýbory a specializované pracovní skupiny

V souladu s článkem 13 jednacího řádu Rady pro spolupráci může Výbor pro spolupráci vytvářet podvýbory nebo specializované pracovní skupiny, které pracují pod vedením Výboru pro spolupráci, jemuž po každém svém zasedání podávají zprávy. Výbor pro spolupráci může rozhodnout o zrušení jakýchkoli stávajících podvýborů nebo pracovních skupin, stanovit nebo změnit jejich mandát nebo založit další podvýbory nebo pracovní skupiny, jež mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností. Tyto podvýbory a pracovní skupiny nemají rozhodovací pravomoci.