19.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/18


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

( Úradný vestník Európskej únie L 346 z 20. decembra 2013 )

1.

Výraz „pšenica letná“ sa v celom dokumente nahrádza výrazom „pšenica obyčajná“ v príslušných gramatických tvaroch.

2.

Výraz „referenčný strop“ sa v celom dokumente nahrádza výrazom „referenčný prah“ v príslušných gramatických tvaroch.

3.

Na strane 13 v článku 1:

namiesto:

„V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení súvisiacich s jednotnou spoločnou organizáciou poľnohospodárskych trhov vytvorenou nariadením (EÚ) č. 1308/2013.“

má byť:

„V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení súvisiacich so spoločnou organizáciou poľnohospodárskych trhov vytvorenou nariadením (EÚ) č. 1308/2013.“

4.

Na strane 19 v prílohe tabuľke zhody šiestom až ôsmom riadku:

namiesto:

„Článok 18 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 2a

Článok 18 ods. 4

Článok 3 ods. 2b

Článok 43 písm. aa)

Článok 3 ods. 3“

má byť:

„článok 18 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 18 ods. 4

článok 3 ods. 4

článok 43 písm. aa)

článok 3 ods. 6“