9.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/29


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. decembra 2012 — Cerafogli/ECB

(Vec F-43/10) (1)

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Sťažnosť na morálne obťažovanie - Správne vyšetrovanie - Prístup k spisu z vyšetrovania - Vyšetrovacia správa - Zjavne nesprávne posúdenie)

2013/C 38/54

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: P. Embley a F. Feyerbacher, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým boli zamietnuté sťažnosti žalobkyne týkajúce sa diskriminácie a útokov na jej dôstojnosť zo strany jej vedenia a žiadosť o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Cerafogli znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou centrálnou bankou.


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 56.