9.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/29


Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2012 г. — Cerafogli/ЕЦБ

(Дело F-43/10) (1)

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Оплакване за психически тормоз - Административно разследване - Достъп до преписката от разследването - Доклад от разследването - Явна грешка в преценката)

2013/C 38/54

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт-на-майн, Германия) (представители: адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche)

Ответник: Европейска централна банка (представители: P. Embley и F. Feyerbacher, подпомагани от адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ЕЦБ, с което се отхвърлят оплакванията на жалбоподателката за дискриминация и за накърняване на нейното достойнство в резултат от поведението на нейното ръководство, както и искане за обезщетение.

Диспозитив

1.

Отхвърля жалбата.

2.

Г-жа Cerafogli понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската централна банка.


(1)  ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 56.