ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CA2011.307.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 307A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
19 oktober 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska läkemedelsmyndigheten

2011/C 307A/01

Rekrytering till Europeiska läkemedelsmyndigheten (London)

1

SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, UTTAGNINGSPROV

Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.

Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.

19

(PL)

24

 

35

(DE/EN/FR)

37

(PL/RO)

60

 

68

 

76

(DE/EN/FR)

82

 

91

 

98

 

114

(DA)

121

(DA)

122

 

135

 

140

(BG/ET/HU/MT/PL/SL/SV)

142

 

146

 

147

(EN/IT/MT/SV)

155

(EN/ES/ET/FR/NL/PL/PT/SK/SL/SV)

156

 

157

 

162

 

169

(EN)

177

(DE/EN/FR)

180

(BG/RO)

181

(DA)

183

(SL)

185

 

193

(BG/RO)

198

(CS/HU/LT/MT/PL/SK)

206

(CS/ES/LV/MT/SV)

208

(DE/EN/FR)

221

 

222

(BG/RO)

223

 

229

 

257

 

258

 

270

 

271

 

278

(EN)

279

(FR)

281

(DA)

284

(DE)

285

(LT)

286

(NL)

292

(RO)

294

(DE/EN/FR)

303

(DE/EN/FR)

304

(DA/EN)

307

 

SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska läkemedelsmyndigheten

19.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 307/1


Rekrytering till Europeiska läkemedelsmyndigheten (London)

(2011/C 307 A/01)

Läkemedelsmyndigheten ansvarar för samordning av utvärderingen av och tillsynen över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel i Europeiska unionen (se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 – EUT L 136, 30.4. 2004, s. 1). Myndigheten inrättades i januari 1995. Myndigheten har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, EU:s 27 medlemsstater, EES–Efta-länderna och många andra grupper inom den offentliga och privata sektorn.

Ytterligare information om Myndigheten och dess verksamhet finns på internet. Vår webbadress är http://www.ema.europa.eu

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) organiserar ett uttagningsförfarande för att upprätta en anställningsreserv för följande tjänster:

 

EMA/AD/330: Sektorschef, sektorn för läkemedels säkerhet och effekt, enheten för utveckling och utvärdering av humanläkemedel (AD 10)

Sökande som väljs ut kommer att föras upp på en reservlista och kan beroende på budgetläget erbjudas ett femårskontrakt, som kan förlängas i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ( EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

Anställningsorten är London.

Sökande ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater, eller i Island, Norge eller Liechtenstein och åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter.

Fullständiga villkor och arbetsbeskrivningar kan laddas ned från myndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Ansökan ska ske elektroniskt genom att använda ansökningsblanketten som finns på myndighetens webbplats. Sista ansökningsdag är den 16 november 2011 kl. 24.00.

Observera att beroende på det stora antal ansökningar som vi tar emot när ansökningstiden närmar sig sitt slut, kan systemet få problem att behandla den stora mängden uppgifter. Vi uppmanar därför sökanden att skicka sina ansökningar i god tid innan tidsfristen löper ut.

Registrera dig på internetadressen http://www.ema.europa.eu/ under ”RSS news feeds” om du vill få meddelanden om lediga tjänster via e-post.