27.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/1


EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU KOHTUSEKRETÄRI AMETIJUHEND,

11. juuli 2012

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHUS,

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI ETTEPANEKUL,

võttes arvesse 25. juulil 2007 vastu võetud ja hiljem muudetud kodukorda, eriti selle artikli 19 lõiget 4,

ON KEHTESTANUD JÄRGMISE

KOHTUSEKRETÄRI AMETIJUHENDI

Artikkel 1

Mõisted

Kõiki kodukorra artiklis 1 märgitud kokkuleppelisi mõisteid kasutatakse samas tähenduses käesolevas ametijuhendis.

Artikkel 2

Kohtusekretäri ülesanded

1.   Kohtusekretär vastutab Avaliku Teenistuse Kohtu registri ja menetluses olevate kohtuasjade toimikute korrashoiu eest, dokumentide vastuvõtmise, edastamise, kättetoimetamise ja säilitamise eest, kirjavahetuse eest poolte ja kolmandate isikutega seoses menetluses olevate kohtuasjadega ning Avaliku Teenistuse Kohtu pitsati hoidmise eest; ta tagab lõivude kogumise ja kohtu kassasse makstavate summade sissenõudmise; ta vastutab Avaliku Teenistuse Kohtu väljaannete eest.

2.   Kohtusekretäri võib eespool nimetatud kohustuste täitmisel abistada asekohtusekretär. Kohtusekretäri äraolekul või kui tal esineb takistus täidab asekohtusekretär vajaduse korral tema ülesandeid ja võtab vastu otsuseid, mis on Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra või käesoleva ametijuhendi kohaselt kohtusekretäri pädevuses või mis talle delegeeritakse käesoleva ametijuhendi alusel.

Artikkel 3

Kohtukantselei lahtiolekuajad

1.   Kohtukantselei on avatud kõikidel tööpäevadel. Tööpäevad on kõik päevad, välja arvatud laupäevad ja pühapäevad ning kodukorra artikli 100 lõikes 2 toodud nimekirjas loetletud ametlikud puhkepäevad.

2.   Kui mõni eelmises lõikes määratletud tööpäev on institutsiooni ametnike ja teenistujate jaoks puhkepäev, tagatakse kantseleiga kontakteerumise võimalus lahtiolekuaegadel.

3.   Kohtukantselei on avatud 9.00 kuni 12.00 ja 14.30 kuni 16.30. Kodukorra artiklis 28 sätestatud kohtu puhkuse ajal on kohtukantselei avalikkusele suletud reede pärastlõunal.

4.   Kohtukantselei on juurdepääsetav üksnes advokaatidele ning liikmesriikide ja liidu institutsioonide esindajatele või nende poolt nõuetekohaselt volitatud isikutele, samuti tasuta õigusabi taotlenud isikutele.

5.   Kui kohtukantselei on suletud, võib menetlusdokumendid ööpäevaringselt jätta Euroopa Liidu Kohtu palee sissekäigu juures oleva valvelaua valvurile, rue du Fort Niedergrünewald või rue Charles Léon Hammes, Luxembourg. Valvur teeb esitamise kuupäeva ja kellaaja kohta sissekande, mis tõendab dokumentide esitamist ning annab vastava taotluse korral dokumentide vastuvõtu kohta tõendi.

Artikkel 4

Register

1.   Registrisse tehakse kanne kohtuotsuste ja määruste ning kõigi Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses olevate kohtuasjade toimikutesse esitatud menetlusdokumentide kohta nende esitamise järjekorras, välja arvatud nende dokumentide kohta, mis esitatakse kodukorra artiklis 70 märgitud kompromissi saavutamiseks ja millele viidatakse käesoleva ametijuhendi artikli 6 lõikes 4.

2.   Kohtusekretär teeb menetlusdokumendi originaalile või Avaliku Teenistuse Kohtu 20. septembri 2011. aasta otsuse menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta (ELT C 289, lk 11) (edaspidi „e-Curia otsus”) artikli 3 mõttes menetlusdokumendi originaaliks loetavale versioonile ning poole taotluse korral selleks esitatud ärakirjadele registreerimismärke, millest nähtub registreerimisnumber ja registrisse kandmise kuupäev. Menetlusdokumendi originaalile tehtud märkele kirjutab alla kohtusekretär.

3.   Registrikanded ja eelnevas lõikes ettenähtud märked on autentsed.

4.   Registrikanded nummerdatakse kasvavas järjestuses ja numbreid vahele jätmata. Kandes märgitakse menetlusdokumendi tuvastamiseks vajalikud andmed, eelkõige selle esitamise ja registrisse kandmise kuupäev, kohtuasja number ja dokumendi liik.

5.   Eelmise lõike kohaldamiseks võetakse olenevalt asjaoludest arvesse:

kuupäev, mil kohtusekretär või kohtukantselei ametnik või teenistuja on menetlusdokumendi vastu võtnud,

eespool artikli 3 lõikes 5 osutatud kuupäev,

e-Curia otsuse artiklis 5 osutatud kuupäev või

põhikirja artikli 54 esimeses lõigus või põhikirja I lisa artikli 8 lõikes 1 sätestatud juhtudel kuupäev, mil menetlusdokument esitatakse Euroopa Kohtu või Euroopa Liidu Üldkohtu kohtusekretärile.

6.   Registrisse tehakse märge iga paranduse kohta. Elektroonilises vormis registrit peetakse viisil, mis ei võimalda sealt kustutada ühtegi sissekannet, ja nii, et kande iga hilisem muudatus või parandus oleks nähtav.

Artikkel 5

Registreerimisnumber

1.   Hagiavalduse registreerimisel antakse kohtuasjale järjekorranumber, millele eelneb „F-” ja järgneb aastaarv. Kui kohaldatakse kodukorra artikli 34 lõiget 6, siis vastab viide aastale registreerimisnumbris kuupäevale, mil dokument loetakse esitatuks menetlustähtaja järgimise mõttes.

2.   Ajutiste meetmete taotlusele, kohtuotsuste või määruste parandamise või tõlgendamise taotlusele, teistmisavaldusele või kolmanda isiku esitatud kohtuotsuse vaidlustamise avaldusele, kulude kindlaksmääramise avaldusele ja menetluses oleva kohtuasjaga seotud õigusabi taotlusele antakse sama järjekorranumber kui põhimenetluse asjale ja numbri järele tehakse märge, mis näitab, et tegemist on eraldiseisva erimenetlusega. Hagile, millele eelneb sellega seotud õigusabi taotlus, antakse sama kohtuasja number, mis anti õigusabi taotlusele. Kui Euroopa Liidu Üldkohus saadab pärast apellatsioonkaebuse menetlemist kohtuasja uuesti Avaliku Teenistuse Kohtule lahendamiseks, säilib sellele kohtuasjale varem Avaliku Teenistuse Kohtus antud number ja numbri järele tehakse märge asja tagasisaatmise kohta.

Artikkel 6

Toimik ja juurdepääs toimikule

1.   Kohtuasja toimikusse pannakse – vajaduse korral koos lisadega – käesoleva ametijuhendi artikli 4 lõikes 2 nimetatud märget kandvad menetlusdokumendid, välja arvatud dokumendid, mille vastuvõtust on käesoleva ametijuhendi artikli 8 kohaselt keeldutud, kohtuasjas tehtud otsused, kaasa arvatud kõik dokumentide vastuvõtmisest keeldumisega seotud otsused, kohtuistungeid ettevalmistavad ettekanded, kohtuistungite protokollid, kohtusekretäri väljastatud teatised ning kõik muud dokumendid ja kirjavahetus, mida otsuse tegemisel arvesse võetakse.

2.   Kahtluse korral palub kohtusekretär otsustada menetlusdokumendi toimikusse lisamise üle presidendil.

3.   Toimikus sisalduvad dokumendid nummerdatakse jooksvalt.

4.   Erandina lõikes 1 sätestatust lisatakse kodukorra artiklis 70 märgitud kompromissi saavutamiseks esitatud menetlusdokumendid (vt käesoleva ametijuhendi artikli 4 lõige 1) toimiku eraldi ossa.

5.   Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses oleva kohtuasja poolte esindajad või nende poolt nõuetekohaselt volitatud isikud võivad kohtukantseleis tutvuda kohtuasja toimikuga, sealhulgas Avaliku Teenistuse Kohtule esitatud haldustoimikutega ja menetlusdokumentidega, mis on esitatud kodukorra artiklis 70 märgitud kompromissi saavutamiseks, ning taotleda ärakirju või väljavõtteid menetlusdokumentidest ja registrist.

6.   Menetlusse astumiseks loa saanud menetlusse astujate esindajatel, samuti kõigi liidetud kohtuasjade poolte esindajatel on samasugune õigus kohtuasja toimikuga tutvumisele, kui artiklist 7 ei tulene seoses teatavate toimikus sisalduvate andmete või dokumentide konfidentsiaalsena käsitlemisega teisiti.

7.   Menetlusdokumentide konfidentsiaalseid ja mittekonfidentsiaalseid versioone hoitakse toimiku eri osades. Toimiku konfidentsiaalse osaga võivad tutvuda ainult need pooled, kelle suhtes andmete konfidentsiaalsena käsitlemist ei kohaldata.

8.   Kohtuasjas esitatud menetlusdokumenti, mis on selle asja toimikusse lisatud, ei saa kasutada mõne teise kohtuasja ettevalmistamiseks.

9.   Pärast menetluse lõppemist tagab kohtusekretär toimiku sulgemise ja arhiveerimise. Välja arvatud menetlusdokumendid, mis on esitatud kodukorra artiklis 70 märgitud kompromissi saavutamiseks, on suletud toimikus nimekiri seal sisalduvatest menetlusdokumentidest, millele märgitakse nende number, ja kaaneleht, millele märgitakse kohtuasja registreerimisnumber, pooled ja toimiku sulgemise kuupäev.

Artikkel 7

Andmete konfidentsiaalsena käsitlemine

1.   Piiramata kodukorra artikli 44 kohaldamist, mis puudutab poolte enda algatusel või Avaliku Teenistuse Kohtu palvel esitatavaid menetlusdokumente, teatavad pooled vajaduse korral ise teksti konfidentsiaalsetest osadest ja esitavad ühe tekstiversiooni, millest konfidentsiaalne osa on välja jäetud. Sel juhul edastab see pool samaaegselt Avaliku Teenistuse Kohtule dokumendi tervikteksti, et viimane saaks uurida esiteks, kas välja jäetud teksti osi tuleb tõesti konfidentsiaalsetena käsitleda, ja teiseks, kas teksti osade väljajätmisega ei rikuta teise poole õigusi võistlevale menetlusele ja hea õigusemõistmise põhimõtete järgimisele. Avaliku Teenistuse Kohus palub vajaduse korral esitada muudetud versiooni. Uurimise lõpus tagastab Avaliku Teenistuse Kohus asjakohase dokumendi tervikteksti.

2.   Vastavalt kodukorra artikli 109 lõikele 5 võib pool taotleda, et teatavaid toimikus sisalduvaid andmeid käsitletaks konfidentsiaalsetena menetlusse astuja suhtes, või kohtuasjade liitmise korral vastavalt kodukorra artiklile 46, mõne liidetud kohtuasja poole suhtes. Taotlus tuleb esitada juhistes „Praktilised juhised pooltele” sätestatud nõuete kohaselt.

Artikkel 8

Menetlusdokumentide vastuvõtmisest keeldumine ja puuduste kõrvaldamine

1.   Kohtusekretär tagab, et toimikusse lisatud menetlusdokumendid on vastavuses põhikirja, kodukorra, praktiliste juhiste ning käesoleva kohtusekretäri ametijuhendi sätetega. Vajaduse korral määrab ta tähtaja, et võimaldada pooltel esitatud menetlusdokumentide vormilised puudused kõrvaldada. Kodukorra artiklis 36 sätestatud juhtudel oodatakse kättetoimetamisega. Muu vorminõude täitmata jätmisel võidakse kättetoimetamisega oodata.

2.   Kohtusekretär keeldub registreerimast kodukorras sätestamata menetlusdokumente. Kahtluse korral või kui pool selle vaidlustab, palub kohtusekretär küsimuse otsustada presidendil.

3.   Ilma et see piiraks kodukorra artikli 34 lõike 6 ja e-Curia otsuse sätete kohaldamist, võtab kohtusekretär vastu ainult dokumente, millel on poole esindaja omakäeline originaalallkiri.

4.   Kohtusekretär tagab, et menetlusdokumendid, sealhulgas nende lisad, ei ole pikemad kui hea õigusemõistmise põhimõtted ette näevad ja et nende esitamine toimub korras, mis on ette nähtud praktiliste juhiste asjakohastes sätetes.

5.   Välja arvatud kodukorras otseselt sätestatud juhtudel, keeldub kohtusekretär vastu võtmast poolte avaldusi või menetlusdokumente, mis on kas või osaliselt koostatud kohtumenetluse keelest erinevas keeles. Põhjendatud juhtudel võib kohtusekretär siiski ajutiselt vastu võtta lisasid kohtumenetluse keelest erinevas keeles. Kahtluse korral või kui pool selle vaidlustab, palub kohtusekretär küsimuse otsustada presidendil.

6.   Kui menetlusse astumise avaldus, mis on pärit kolmandalt isikult, kes ei ole liikmesriik, ei ole koostatud kohtumenetluse keeles, nõuab kohtusekretär avalduse puuduse kõrvaldamist, enne kui ta sellest pooltele teatab. Kui kohtumenetluse keeles koostatud avalduse versioon esitatakse kohtusekretäri määratud tähtaja jooksul, siis loetakse registrisse kandmisel dokumendi esitamise kuupäevaks kuupäev, mil selle esimene versioon esitati muus keeles.

7.   Kui puuduseid ei kõrvaldata või kui asjassepuutuv pool dokumendi vastuvõtmisest keeldumise vaidlustab, esitab kohtusekretär küsimuse lahendamiseks presidendile.

Artikkel 9

Hagiavalduse esitamine

1.   Kui kohtusekretäri arvates ei vasta hagiavaldus kodukorra artikli 35 lõikele 1, peatab ta hagiavalduse kättetoimetamise, et Avaliku Teenistuse Kohus saaks teha otsuse hagiavalduse vastuvõetavuse kohta.

2.   Selleks et esitada kodukorra artikli 35 lõikes 5 nõutud dokument, mis näitab, et poole nimel tegutseval või tema esindajat abistaval advokaadil on õigus esineda liikmesriigi või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi kohtus, võidakse viidata dokumendile, mis on Avaliku Teenistuse Kohtu kohtusekretärile juba esitatud. Mingil juhul ei saa viidatav dokument olla vanem kui viis aastat hagiavalduse esitamisest.

Artikkel 10

Kohtudokumentide kättetoimetamine

1.   Kohtusekretär tagab, et põhikirjas ja kodukorras sätestatud kättetoimetamine, teadete saatmine ja teavitamine toimub vastavalt kodukorra artiklile 99.

2.   Kodukorra artiklites 102–108 viidatud ajutiste meetmete kohaldamise menetlustes võib kohtusekretär menetlusdokumente edastada kõigi sobivate vahenditega, mida juhtumi kiireloomulisus nõuab.

Artikkel 11

Tähtaegade määramine ja pikendamine

1.   Kohtusekretär määrab ja vajaduse korral pikendab kodukorras sätestatud tähtaegu vastavalt presidendi poolt antud volitustele.

2.   Menetlusdokumente, mis saabuvad kohtukantseleisse pärast nende esitamiseks määratud tähtaja möödumist, võib võtta vastu ainult presidendi loal.

3.   Kodukorras sätestatud tähtaegu võib pikendada vaid erandlikel asjaoludel. Kõik sellekohased taotlused peavad olema põhjendatud ja esitatud kohtukantseleisse piisava ajavaruga enne esialgselt määratud tähtaja lõppemist. Tähtaega ei või pikendada rohkem kui üks kord, välja arvatud erandjuhtudel.

Artikkel 12

Kohtuistungid ja kohtuistungite protokollid

1.   Enne iga avalikku kohtuistungit koostab kohtusekretär kohtumenetluse keeles kohtuistungi päevakorra, milles on märgitud istungi kuupäev, kellaaeg ja koht, asja lahendav kohtukoosseis, viide istungil arutusele tulevatele kohtuasjadele ja poolte nimed.

2.   Kohtuistungite päevakord pannakse välja kohtusaali sissepääsu juurde.

3.   Kohtusekretär koostab kohtumenetluse keeles kohtuistungi protokolli, mis sisaldab järgmisi andmeid: kohtuasja number, kohtuistungi kuupäev, kellaaeg ja koht, viide sellele, kas kohtuistung oli avalik või vajaduse korral kuulutatud kinniseks, kohalviibinud kohtunike ja kohtusekretäri nimed, kohalviibinud poolte esindajate nimed ja ametinimetused, vajaduse korral isikulikult kohalviibinud poole ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja elukoht, ärakuulatud tunnistajate või ekspertide ees- ja perekonnanimed, ametinimetused ja elukohad, kohtuistungil esitatud tõendid või menetlusdokumendid ja vajaduse korral kohtuistungil esitatud seisukohad ning Avaliku Teenistuse Kohtu või presidendi poolt istungil tehtud otsused. Kohtuistungi protokoll saadetakse pooltele.

Artikkel 13

Tunnistajad ja eksperdid

1.   Kohtusekretär võtab ekspertiisi tegemiseks ja tunnistajate ärakuulamiseks antud määruste täitmiseks vajalikud meetmed.

2.   Kohtusekretär palub tunnistajatel esitada tõendid nende kulude ja saamata jäänud töötasude kohta ning ekspertidel arve nende kulude ja eksperditasude kohta.

3.   Kohtusekretär korraldab vastavalt kodukorrale tunnistajatele ja ekspertidele tasumisele kuuluvate summade maksmise Avaliku Teenistuse Kohtu kassast. Kui nende summade üle tekib vaidlus, palub kohtusekretär küsimuse otsustada presidendil.

4.   Kohtusekretär korraldab, et ekspertide või tunnistajate ärakuulamiseks Avaliku Teenistuse Kohtu tehtud ettemaksed nõutakse sisse poolelt, kellelt mõisteti välja kohtukulud. Vajaduse korral kohaldatakse käesoleva ametijuhendi artikli 15 lõiget 3.

Artikkel 14

Kohtuotsuste ja määruste originaalid

1.   Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuotsuste ja määruste originaale hoitakse kronoloogilises järjestuses kohtukantselei arhiivis. Asja toimikusse lisatakse tõestatud ärakiri.

2.   Poole taotlusel esitab kohtusekretär talle täiendavad kohtuotsuse või määruse originaali tõestatud ärakirjad.

3.   Euroopa Liidu Üldkohtu poolt apellatsioonimenetluses või Euroopa Kohtu poolt teistmismenetluses tehtud otsuse või määruse kohta tehakse märge asjakohase otsuse või määruse servale; selle tõestatud ärakiri lisatakse kohtuotsuse või määruse originaalile.

Artikkel 15

Hüvitatavad summad

1.   Juhul kui õigusabiks või tunnistajatele või ekspertidele makstud summad või pooltelt kodukorra artikli 94 alusel nõutavad summad tuleb Avaliku Teenistuse Kohtule hüvitada, nõuab kohtusekretär väljastusteatega tähtkirjaga nende summade maksmist poolelt, kes vastavalt menetluse lõpetavale lahendile need kulud peab katma.

2.   Tähtkirjaga saatmisel loetakse dokumendid adressaadile nõuetekohaselt kättetoimetatuks kümnendal päeval pärast tähtkirja postitamist Avaliku Teenistuse Kohtu asukoha postkontoris, välja arvatud juhul, kui väljastusteatest nähtub, et dokument saadi kätte muul kuupäeval.

3.   Kui nõutud summat kohtusekretäri määratud tähtaja jooksul ära ei maksta, võib kohtusekretär nõuda Avaliku Teenistuse Kohtult vastavasisulise täidetava määruse tegemist, mille täitmisele pööramist ta vajaduse korral nõuab.

Artikkel 16

Registritasud

1.   Kui menetlusdokumendi ärakiri või kohtuasja toimiku või registri väljavõte toimetatakse poolele tema taotlusel paberkandjal, nõuab kohtusekretär selle eest lõivu 3,50 eurot tõestatud ärakirja lehekülje eest ja 2,50 eurot tõestamata ärakirja lehekülje eest.

2.   Kui kohtusekretär korraldab poole taotlusel menetlusdokumendi või kohtuasja toimiku väljavõtte tõlkimise, tasutakse selle eest lõiv 1,25 eurot rea eest.

3.   Käesolevas artiklis osutatud tasusid tõstetakse 10% võrra alates 1. jaanuarist 2008 iga kord, kui Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse avaldatud elukallidusindeks tõuseb 10% võrra.

Artikkel 17

Väljaanded ja dokumentide avaldamine Internetis

1.   Kohtusekretär vastutab Avaliku Teenistuse Kohtu väljaannete ja neid puudutavate dokumentide avaldamise eest Internetis.

2.   Kohtusekretär laseb Euroopa Liidu Teatajas avaldada kodukorras ja käesolevas ametijuhendis ettenähtud otsused, samuti teatised esitatud hagide ja menetluse lõpetavate otsuste kohta.

3.   Kohtusekretär tagab Avaliku Teenistuse Kohtu kohtupraktika avaldamise Avaliku Teenistuse Kohtu poolt otsustatud korras.

Artikkel 18

Nõuanded advokaatidele ja esindajatele

1.   Kohtusekretär teavitab esindajaid praktilistest juhistest ja käesolevast kohtusekretäri ametijuhendist.

2.   Kohtusekretär edastab poolte esindajate taotlusel menetluste takistusteta läbiviimise tagamiseks neile teavet kodukorra, praktiliste juhiste, käesoleva kohtusekretäri ametijuhendi, e-Curia otsuse ja e-Curia kasutustingimuste kohaldamisel järgitava tava kohta.

Artikkel 19

Erandid ametijuhendist

Kui kohtuasja erilised asjaolud ja korrakohase õigusemõistmise põhimõtted seda nõuavad, võib Avaliku Teenistuse Kohus või president käesoleva kohtusekretäri ametijuhendi sätetest kõrvale kalduda.

Artikkel 20

Ametijuhendi jõustumine

1.   Käesolev kohtusekretäri ametijuhend, mis on autentne kõigis keeltes, mida on nimetatud Euroopa Liidu Üldkohtu kodukorra artikli 36 lõikes 2 ja mida kohaldatakse Avaliku Teenistuse Kohtus tema kodukorra artikli 29 alusel, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Ametijuhend jõustub avaldamisele järgneval päeval.

2.   Käesolev kohtusekretäri ametijuhend tunnistab kehtetuks ja asendab 19. septembri 2007. aasta kohtusekretäri ametijuhendi (ELT L 249, lk 3).

Luxembourg, 11. juuli 2012

Kohtusekretär

W. HAKENBERG

President

S. VAN RAEPENBUSCH