27.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/1


ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

της 11ης Ιουλίου 2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διαδικασίας που εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 2007, όπως αυτός έχει μεταγενεστέρως τροποποιηθεί, ιδίως δε το άρθρο 19, παράγραφος 4, του κανονισμού αυτού,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Όλοι οι ορισμοί του άρθρου 1 του Κανονισμού Διαδικασίας ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο και για τις παρούσες οδηγίες.

Άρθρο 2

Τα καθήκοντα του Γραμματέα

1.   Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του πρωτοκόλλου του Δικαστηρίου ΔΔ και των φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων, για την παραλαβή, διαβίβαση, επίδοση και φύλαξη των εγγράφων, για την αλληλογραφία με τους διαδίκους και τους τρίτους που σχετίζεται με τις εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την επικύρωση των εγγράφων του Δικαστηρίου ΔΔ. Μεριμνά για την είσπραξη των τελών γραμματείας και των ποσών που οφείλονται στο ταμείο του Δικαστηρίου ΔΔ. Έχει την ευθύνη των δημοσιεύσεων του Δικαστηρίου ΔΔ.

2.   Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, ο Γραμματέας μπορεί να επικουρείται από βοηθό γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα, ο βοηθός γραμματέας εκτελεί, εν ανάγκη, τα καθήκοντα αυτά και λαμβάνει τις αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γραμματέα δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου ΔΔ και των παρουσών οδηγιών προς τον Γραμματέα, καθώς και των εξουσιοδοτήσεων που του έχουν δοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 3

Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων της Γραμματείας

1.   Τα γραφεία της Γραμματείας είναι ανοικτά όλες τις εργάσιμες ημέρες. Θεωρούνται ως εργάσιμες ημέρες όλες πλην του Σαββάτου, της Κυριακής και των κατά νόμον εορτασίμων ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 100, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας.

2.   Οσάκις κάποια εργάσιμη ημέρα από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο είναι εορτάσιμη για το μόνιμο και μη μόνιμο προσωπικό του θεσμικού οργάνου, το κοινό μπορεί να έλθει σε επαφή με τη Γραμματεία κατά τις εργάσιμες ώρες μέσω ειδικής εφημερεύουσας υπηρεσίας.

3.   Οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας για το κοινό είναι από τις 9:00 έως τις 12:00 και από τις 14:30 έως τις 16:30. Κατά τις προβλεπόμενες στο άρθρο 28 του Κανονισμού Διαδικασίας δικαστικές διακοπές, τα γραφεία της Γραμματείας παραμένουν κλειστά για το κοινό το απόγευμα της Παρασκευής.

4.   Η πρόσβαση στα γραφεία της Γραμματείας επιτρέπεται μόνο στους δικηγόρους και εκπροσώπους των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης ή στα δεόντως εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα, καθώς και στα άτομα που υποβάλλουν αίτηση παροχής του ευεργετήματος πενίας.

5.   Σε περίπτωση που τα γραφεία της Γραμματείας είναι κλειστά, τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να κατατίθενται εγκύρως, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύκτας, στον φύλακα υπηρεσίας στις εισόδους του κτιρίου Palais του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, rue du Fort Niedergrünewald ή rue Charles Léon Hammes, Λουξεμβούργο. Ο φύλακας υπηρεσίας σημειώνει την ημερομηνία και ώρα καταθέσεως που λογίζονται ως πλήρως αποδεικνυόμενες και εκδίδει απόδειξη παραλαβής κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 4

Τήρηση του πρωτοκόλλου

1.   Εγγράφονται στο πρωτόκολλο οι αποφάσεις και διατάξεις, καθώς και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που κατατίθενται για να περιληφθούν στις δικογραφίες των υποθέσεων που φέρονται ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ, κατά τη σειρά της καταθέσεώς τους, πλην εκείνων που συντάσσονται για τους σκοπούς φιλικού διακανονισμού κατά το άρθρο 70 του Κανονισμού Διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 4, των παρουσών οδηγιών.

2.   Σημείωση περί της εγγραφής στο πρωτόκολλο, περιλαμβάνουσα μνεία του αριθμού της υποθέσεως και της ημερομηνίας εγγραφής στο πρωτόκολλο, γίνεται από τον Γραμματέα επί του πρωτοτύπου κάθε διαδικαστικού εγγράφου ή επί του εγγράφου που λογίζεται ως πρωτότυπο του διαδικαστικού εγγράφου υπό την έννοια του άρθρου 3 της αποφάσεως του Δικαστηρίου ΔΔ της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia (ΕΕ C 289, σ. 11) (στο εξής: απόφαση e-Curia), και, κατόπιν αιτήσεως των διαδίκων, επί των αντιγράφων που προσκομίζονται προς τούτο. Η σημείωση επί του πρωτοτύπου του διαδικαστικού εγγράφου πρέπει να υπογράφεται από τον Γραμματέα.

3.   Οι εγγραφές στο πρωτόκολλο και οι σημειώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο συνιστούν δημόσια έγγραφα.

4.   Οι εγγραφές στο πρωτόκολλο αριθμούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και χωρίς χάσματα. Περιέχουν τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισμό του διαδικαστικού εγγράφου, ιδίως δε τις ημερομηνίες καταθέσεως και εγγραφής, τον αριθμό της υποθέσεως και τη φύση του διαδικαστικού εγγράφου.

5.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση,

η ημερομηνία παραλαβής του διαδικαστικού εγγράφου από τον Γραμματέα ή τον υπάλληλο της Γραμματείας,

η κατά το άρθρο 3, παράγραφος 5, των παρουσών οδηγιών ημερομηνία,

η κατά το άρθρο 5 της αποφάσεως e-Curia ημερομηνία, ή

στις περιπτώσεις του άρθρου 54, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού και του άρθρου 8, παράγραφος 1, του παραρτήματος Ι του Οργανισμού, η ημερομηνία καταθέσεως του διαδικαστικού εγγράφου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου.

6.   Οποιαδήποτε διόρθωση γίνεται με σχετική σημείωση στο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε καμία πρωτοκόλληση να μη μπορεί να απαλειφθεί και να είναι δυνατό να εντοπιστεί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση ή διόρθωση.

Άρθρο 5

Ο αριθμός υποθέσεως

1.   Κατά την εγγραφή του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης στο πρωτόκολλο, η υπόθεση λαμβάνει αύξοντα αριθμό του οποίου προηγείται το γράμμα «F-» και έπεται η ένδειξη του έτους. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 34, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας, η ένδειξη του έτους στον αριθμό υποθέσεως αντιστοιχεί στην ημερομηνία καταθέσεως του εγγράφου που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο της τηρήσεως των δικονομικών προθεσμιών.

2.   Οι αιτήσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, οι αιτήσεις διορθώσεως ή ερμηνείας αποφάσεων ή διατάξεων, οι αιτήσεις αναθεωρήσεως ή τριτανακοπής, οι αιτήσεις καθορισμού των εξόδων και οι αιτήσεις παροχής του ευεργετήματος πενίας που άπτονται εκκρεμών προσφυγών λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό υποθέσεως με την κύρια υπόθεση, ενώ έπεται μνεία ενδεικτική του ότι πρόκειται για χωριστή ειδική διαδικασία. Προσφυγή η οποία ασκείται μετά από σχετική αίτηση παροχής του ευεργετήματος πενίας λαμβάνει τον ίδιο αριθμό υποθέσεως με την αίτηση. Επί αναπομπής υποθέσεως από το Γενικό Δικαστήριο κατόπιν αναιρέσεως, η υπόθεση διατηρεί τον αριθμό που είχε λάβει προηγουμένως ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ με ένδειξη περί του ότι πρόκειται για αναπομπή.

Άρθρο 6

Η δικογραφία και η πρόσβαση σ’ αυτή

1.   Η δικογραφία περιλαμβάνει τα διαδικαστικά έγγραφα, ενδεχομένως συνοδευόμενα από τα παραρτήματά τους, που φέρουν τη σημείωση που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, των παρουσών οδηγιών, με εξαίρεση όσα δεν έγιναν δεκτά δυνάμει του άρθρου 8 των παρουσών οδηγιών, τις αποφάσεις που ελήφθησαν ως προς την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί μη αποδοχής διαδικαστικών εγγράφων, τις προπαρασκευαστικές της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως εκθέσεις, τα πρακτικά της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, τις κοινοποιήσεις εκ μέρους της Γραμματείας, καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε άλλο έγγραφο ή αλληλογραφία που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κρίση της υποθέσεως.

2.   Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Γραμματέας υποβάλλει το ζήτημα στον Πρόεδρο προκειμένου να αποφασιστεί αν το διαδικαστικό έγγραφο πρέπει να περιληφθεί στη δικογραφία.

3.   Τα στοιχεία της δικογραφίας αριθμούνται με τη συνήθη αρίθμηση.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα διαδικαστικά έγγραφα που συντάσσονται για τους σκοπούς φιλικού διακανονισμού κατά το άρθρο 70 του Κανονισμού Διαδικασίας (βλ. άρθρο 4, παράγραφος 1, των παρουσών οδηγιών) καταχωρίζονται σε χωριστό τμήμα της δικογραφίας.

5.   Οι εκπρόσωποι των διαδίκων σε υπόθεση φερόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ ή όσοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από αυτούς μπορούν να συμβουλεύονται, στα γραφεία της Γραμματείας, τη δικογραφία, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικής φύσεως φακέλων που προσκομίστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ΔΔ και των διαδικαστικών εγγράφων που συντάχθηκαν για τους σκοπούς φιλικού διακανονισμού κατά το άρθρο 70 του Κανονισμού Διαδικασίας, και να ζητούν αντίγραφα ή αποσπάσματα των διαδικαστικών εγγράφων και του πρωτοκόλλου.

6.   Οι εκπρόσωποι όσων επετράπη η παρέμβαση, καθώς και όλοι οι διάδικοι σε συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, απολαύουν του ιδίου δικαιώματος προσβάσεως στις δικογραφίες, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω άρθρου 7 σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων στοιχείων ή εγγράφων της δικογραφίας.

7.   Τα διαδικαστικά έγγραφα στην εμπιστευτική και στη μη εμπιστευτική μορφή τους ταξινομούνται σε χωριστά τεύχη της δικογραφίας. Η πρόσβαση στο εμπιστευτικό τεύχος της δικογραφίας επιτρέπεται αποκλειστικά στους διαδίκους έναντι των οποίων δεν διατάχθηκε το μέτρο της εμπιστευτικής μεταχειρίσεως.

8.   Διαδικαστικό έγγραφο προσκομισθέν στο πλαίσιο ορισμένης υποθέσεως και κατατεθέν στη σχετική δικογραφία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τις ανάγκες της εκδικάσεως άλλης υποθέσεως.

9.   Μετά την περάτωση της διαδικασίας, ο Γραμματέας κλείνει και αρχειοθετεί τη δικογραφία. Ο ασφαλισμένος φάκελος περιλαμβάνει κατάλογο των κατατεθειμένων σ’ αυτόν διαδικαστικών εγγράφων, πλην εκείνων που συντάχθηκαν για τους σκοπούς φιλικού διακανονισμού κατά το άρθρο 70 του Κανονισμού Διαδικασίας, με μνεία του αριθμού τους, καθώς και εξώφυλλο με τον αριθμό της υποθέσεως, τους διαδίκους και την ημερομηνία περατώσεως της δίκης.

Άρθρο 7

Η εμπιστευτική μεταχείριση

1.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 44 του Κανονισμού Διαδικασίας, όσον αφορά τα διαδικαστικά έγγραφα που οι κύριοι διάδικοι προτίθενται να προσκομίσουν αυτοβούλως ή προσκομίζουν κατόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου ΔΔ, οι κύριοι διάδικοι επισημαίνουν, ενδεχομένως, την ύπαρξη εμπιστευτικών στοιχείων και καταθέτουν ένα κείμενο από το οποίο έχουν απαλειφθεί τα στοιχεία αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος διάδικος διαβιβάζει συγχρόνως το συγκεκριμένο διαδικαστικό έγγραφο στην πλήρη μορφή του στο Δικαστήριο ΔΔ, ούτως ώστε αυτό να μπορέσει να εξετάσει, αφενός, αν τα απαλειφθέντα στοιχεία είναι πράγματι εμπιστευτικής φύσεως και, αφετέρου, μήπως η απάλειψη των στοιχείων αυτών θίγει τα δικαιώματα του αντιδίκου σε δίκαιη δίκη και στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Το Δικαστήριο ΔΔ ζητεί, εν ανάγκη, την προσκόμιση τροποποιημένου κειμένου. Περατώνοντας την εξέτασή του, το Δικαστήριο ΔΔ επιστρέφει το πλήρες κείμενο του διαδικαστικού εγγράφου.

2.   Ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας, να διαταχθεί η εμπιστευτική μεταχείριση ορισμένων στοιχείων της δικογραφίας έναντι ορισμένου παρεμβαίνοντος ή, σε περίπτωση συνεκδικάσεως υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Διαδικασίας, έναντι διαδίκου συνεκδικαζομένης υποθέσεως. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους.

Άρθρο 8

Η μη αποδοχή διαδικαστικών εγγράφων και η τακτοποίησή τους

1   Ο Γραμματέας μεριμνά ώστε κατά την προσκόμιση των διαδικαστικών εγγράφων να τηρούνται οι διατάξεις του Οργανισμού, του Κανονισμού Διαδικασίας, των πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, καθώς και των παρουσών οδηγιών προς τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας τάσσει, κατά περίπτωση, στους διαδίκους προθεσμία προς τακτοποίηση τυχόν παρατυπιών των κατατεθειμένων διαδικαστικών εγγράφων. Στις περιπτώσεις του άρθρου 36 του Κανονισμού Διαδικασίας, η επίδοση αναστέλλεται. Σε περίπτωση άλλων παρατυπιών, η επίδοση δύναται να ανασταλεί.

2.   Ο Γραμματέας αρνείται την πρωτοκόλληση των μη προβλεπομένων από τον Κανονισμό Διαδικασίας διαδικαστικών εγγράφων. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβητήσεως εκ μέρους των διαδίκων, ο Γραμματέας υποβάλλει το ζήτημα στην κρίση του Προέδρου.

3.   Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας και της αποφάσεως e-Curia, ο Γραμματέας αποδέχεται μόνον τα έγγραφα που φέρουν πρωτοτύπως την ιδιόχειρη υπογραφή του εκπροσώπου του διαδίκου.

4.   Ο Γραμματέας μεριμνά ώστε ο όγκος των διαδικαστικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους, να μην υπερβαίνει το όριο πέραν του οποίου δυσχεραίνεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης και ώστε η κατάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις συναφείς πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους.

5.   Πλην των προβλεπομένων ρητώς στον Κανονισμό Διαδικασίας περιπτώσεων, ο Γραμματέας δεν αποδέχεται υπομνήματα ή διαδικαστικά έγγραφα των διαδίκων που έχουν συνταχθεί, έστω και εν μέρει, σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα της διαδικασίας. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Γραμματέας μπορεί προσωρινώς να αποδεχθεί παραρτήματα που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα της διαδικασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβητήσεως εκ μέρους των διαδίκων, ο Γραμματέας υποβάλλει το ζήτημα στην κρίση του Προέδρου.

6.   Οσάκις αίτηση παρεμβάσεως τρίτου, πλην κράτους μέλους, δεν έχει συνταχθεί στη γλώσσα της διαδικασίας, ο Γραμματέας ζητεί την τακτοποίησή της προτού την κοινοποιήσει στους διαδίκους. Εφόσον η εν λόγω αίτηση, διατυπωμένη στη γλώσσα της διαδικασίας, κατατεθεί εντός της προς τούτο ταχθείσας από τον Γραμματέα προθεσμίας, ως ημερομηνία καταθέσεως του διαδικαστικού εγγράφου λαμβάνεται η ημερομηνία καταθέσεως της διατυπωμένης στην άλλη γλώσσα πρώτης αιτήσεως.

7.   Αν δεν υπάρξει τακτοποίηση ή σε περίπτωση αμφισβητήσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου διαδίκου, ο Γραμματέας υποβάλλει το ζήτημα στην κρίση του Προέδρου.

Άρθρο 9

Η υποβολή του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης

1.   Οσάκις ο Γραμματέας διαπιστώνει ότι το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης δεν είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 35, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, αναστέλλει την επίδοση του δικογράφου, προκειμένου το Δικαστήριο ΔΔ να αποφανθεί επί του παραδεκτού της προσφυγής.

2.   Όσον αφορά το προβλεπόμενο στο άρθρο 35, παράγραφος 5, του Κανονισμού Διαδικασίας αποδεικτικό νομιμοποιήσεως, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου ή ο δικηγόρος που επικουρεί εκπρόσωπο διαδίκου έχει ικανότητα παραστάσεως ενώπιον των δικαστηρίων κράτους μέλους ή άλλου κράτους συμβαλλομένου στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, επιτρέπεται η παραπομπή σε ήδη κατατεθειμένο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ΔΔ έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο στο οποίο γίνεται παραπομπή δεν μπορεί να είναι παλαιότερο των πέντε ετών από την ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης.

Άρθρο 10

Επιδόσεις

1.   Ο Γραμματέας μεριμνά ώστε οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τον Οργανισμό καθώς και από τον Κανονισμό Διαδικασίας να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του τελευταίου.

2.   Στα πλαίσια των διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 102 έως 108 του Κανονισμού Διαδικασίας, ο Γραμματέας μπορεί να διαβιβάσει τα διαδικαστικά έγγραφα με κάθε πρόσφορο μέσο που επιβάλλει το επείγον της καταστάσεως.

Άρθρο 11

Ο καθορισμός και η παρέκταση προθεσμιών

1.   Ο Γραμματέας τάσσει και, ενδεχομένως, παρεκτείνει τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Διαδικασίας προθεσμίες, σύμφωνα με τις παρασχεθείσες σ’ αυτόν από τον Πρόεδρο εξουσιοδοτήσεις.

2.   Τα διαδικαστικά έγγραφα που περιέρχονται στη Γραμματεία μετά την εκπνοή της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την κατάθεσή τους γίνονται δεκτά μόνο με έγκριση του Προέδρου.

3.   Παρέκταση των προβλεπομένων από τον Κανονισμό Διαδικασίας προθεσμιών είναι δυνατή μόνον εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις. Η σχετική αίτηση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να περιέρχεται στη Γραμματεία αρκετά πριν από την ημερομηνία εκπνοής της αρχικώς ταχθείσας προθεσμίας. Η χορήγηση περισσοτέρων της μιας παρεκτάσεων επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους.

Άρθρο 12

Οι συνεδριάσεις και τα πρακτικά

1.   Πριν από κάθε δημόσια συνεδρίαση, ο Γραμματέας μεριμνά για τη σύνταξη, στη γλώσσα της διαδικασίας, εκθέματος της συνεδριάσεως, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό, μνεία των υποθέσεων που πρόκειται να εκφωνηθούν, καθώς και τα ονόματα των διαδίκων.

2.   Το έκθεμα αναρτάται στην είσοδο της αίθουσας συνεδριάσεων.

3.   Ο Γραμματέας συντάσσει στη γλώσσα της διαδικασίας τα πρακτικά κάθε δημόσιας συνεδριάσεως, τα οποία περιλαμβάνουν τη μνεία της υποθέσεως, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, ενδεχομένως την ένδειξη ότι πρόκειται για συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, τα ονόματα των δικαστών και του γραμματέα που είναι παρόντες, τα ονόματα και την ιδιότητα των εκπροσώπων των διαδίκων που είναι παρόντες, τα ονοματεπώνυμα, την ιδιότητα και τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας, ενδεχομένως, των ιδίων των προσφευγόντων, των μαρτύρων που εξετάστηκαν ή των πραγματογνωμόνων που γνωμοδότησαν, μνεία των αποδεικτικών στοιχείων ή των διαδικαστικών εγγράφων που προσκομίστηκαν κατά τη συνεδρίαση και, εφόσον απαιτείται, τις δηλώσεις κατά τη συνεδρίαση, καθώς και τις αποφάσεις που έλαβε το Δικαστήριο ΔΔ ή ο πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά αποστέλλονται στους διαδίκους.

Άρθρο 13

Οι μάρτυρες και πραγματογνώμονες

1.   Ο Γραμματέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα εκτελέσεως των διατάξεων περί πραγματογνωμοσύνης και εξετάσεως μαρτύρων.

2.   Οι μάρτυρες προσκομίζουν στον Γραμματέα δικαιολογητικά των εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν και των διαφυγόντων κερδών τους, ενώ οι πραγματογνώμονες προσκομίζουν απόδειξη της αμοιβής τους για το έργο και τα έξοδά τους.

3.   Ο Γραμματέας μεριμνά για την καταβολή από το ταμείο του Δικαστηρίου ΔΔ των ποσών που οφείλονται στους μάρτυρες και πραγματογνώμονες, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Διαδικασίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας επί των ανωτέρω ποσών, ο Γραμματέας υποβάλλει το ζήτημα στην κρίση του Προέδρου.

4.   Τα έξοδα εξετάσεως πραγματογνωμόνων ή μαρτύρων που προκαταβάλλει το Δικαστήριο ΔΔ στο πλαίσιο υποθέσεως αναζητούνται με φροντίδα του Γραμματέα από τους διαδίκους που καταδικάστηκαν στα δικαστικά έξοδα. Ενδεχομένως, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφος 2, των παρουσών οδηγιών.

Άρθρο 14

Τα πρωτότυπα των αποφάσεων και διατάξεων

1.   Τα πρωτότυπα των αποφάσεων και διατάξεων του Δικαστηρίου ΔΔ φυλάσσονται με χρονολογική σειρά στα αρχεία της Γραμματείας. Επικυρωμένο αντίγραφο κατατίθεται στη δικογραφία.

2.   Ο Γραμματέας χορηγεί στους διαδίκους, κατόπιν αιτήματός τους, επιπλέον επικυρωμένα αντίγραφα του πρωτοτύπου αποφάσεως ή διατάξεως.

3.   Για τις αποφάσεις ή διατάξεις του Γενικού Δικαστηρίου επί αναιρέσεως ή του Δικαστηρίου σε περίπτωση επανεξετάσεως γίνεται σχετική μνεία στο περιθώριο της οικείας αποφάσεως ή διατάξεως του Δικαστηρίου ΔΔ. Επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο της προσβληθείσας αποφάσεως ή διατάξεως.

Άρθρο 15

Η αναζήτηση ποσών

1.   Οσάκις συντρέχει περίπτωση αναζητήσεως, υπέρ του ταμείου του Δικαστηρίου ΔΔ, ποσών που καταβλήθηκαν λόγω του ευεργετήματος πενίας, ποσών που προκαταβλήθηκαν στους μάρτυρες ή πραγματογνώμονες ή ποσών που οφείλονται από τους διαδίκους κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 94 του Κανονισμού Διαδικασίας, ο Γραμματέας ζητεί τα ποσά αυτά, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, από τον διάδικο που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη σύμφωνα με την απόφαση ή διάταξη που περατώνει τη δίκη.

2.   Η συστημένη επιστολή λογίζεται παραδοθείσα στον παραλήπτη της τη δεκάτη ημέρα μετά την κατάθεσή της στο Ταχυδρομείο του τόπου όπου εδρεύει το Δικαστήριο ΔΔ, εκτός εάν αποδεικνύεται από την απόδειξη παραλαβής ότι η επιστολή παρελήφθη σε άλλη ημερομηνία.

3.   Αν δεν γίνει η καταβολή εντός της προθεσμίας που έταξε, ο Γραμματέας μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο ΔΔ την έκδοση εκτελεστής διατάξεως και, ενδεχομένως, να επιδιώξει την αναγκαστική της εκτέλεση.

Άρθρο 16

Τα τέλη γραμματείας

1.   Για τα αντίγραφα διαδικαστικού εγγράφου ή τα αποσπάσματα της δικογραφίας ή του πρωτοκόλλου που χορηγούνται, σε χαρτί, σε διάδικο κατόπιν αιτήσεώς του, ο Γραμματέας εισπράττει τέλος γραμματείας 3,50 ευρώ ανά σελίδα για κάθε επικυρωμένο αντίγραφο και 2,50 ευρώ ανά σελίδα για κάθε απλό αντίγραφο.

2.   Οσάκις ο Γραμματέας μεριμνά, ύστερα από σχετικό αίτημα διαδίκου, για τη μετάφραση διαδικαστικού εγγράφου ή αποσπάσματος της δικογραφίας, εισπράττεται τέλος γραμματείας 1,25 ευρώ ανά γραμμή.

3.   Τα τέλη που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2008 κατά 10 % κάθε φορά που ο σταθμισμένος δείκτης κόστους ζωής, ο οποίος δημοσιεύεται από την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, αυξάνει κατά 10 %.

Άρθρο 17

Οι έντυπες δημοσιεύσεις και η ηλεκτρονική δημοσίευση εγγράφων στο διαδίκτυο

1.   Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τις έντυπες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου ΔΔ και για την ηλεκτρονική δημοσίευση εγγράφων που το αφορούν στο διαδίκτυο.

2.   Ο Γραμματέας μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αποφάσεων και διατάξεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας και τις παρούσες οδηγίες, καθώς και των ανακοινώσεων που αφορούν τα εισαγωγικά έγγραφα της δίκης και τις αποφάσεις ή διατάξεις με τις οποίες περατώνεται η δίκη.

3.   Ο Γραμματέας μεριμνά για τη δημοσιοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου ΔΔ με τον τρόπο που αποφασίζει το τελευταίο.

Άρθρο 18

Υποδείξεις προς τους εκπροσώπους των διαδίκων

1.   Ο Γραμματέας αποστέλλει στους εκπροσώπους των διαδίκων τις πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους καθώς και τις παρούσες οδηγίες προς τον Γραμματέα.

2.   Ο Γραμματέας παρέχει στους εκπροσώπους των διαδίκων, ύστερα από αίτησή τους, πληροφορίες σχετικά με την ακολουθούμενη πρακτική κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Διαδικασίας, των πρακτικών οδηγιών προς τους διαδίκους, και των παρουσών οδηγιών προς τον Γραμματέα, της αποφάσεως e-Curia και των Όρων χρησιμοποιήσεως της εφαρμογής e-Curia, με σκοπό την εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 19

Παρεκκλίσεις από τις παρούσες οδηγίες

Αν το απαιτούν ειδικές περιστάσεις και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης, το Δικαστήριο ΔΔ ή ο Πρόεδρος μπορεί σε συγκεκριμένη υπόθεση να παρεκκλίνει από τις διατάξεις των παρουσών οδηγιών.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος των παρουσών οδηγιών

1.   Οι παρούσες οδηγίες προς τον Γραμματέα, το κείμενο των οποίων είναι αυθεντικό στις κατά το άρθρο 36, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, που έχει εφαρμογή στο Δικαστήριο ΔΔ δυνάμει του άρθρου 29 του Κανονισμού Διαδικασίας του, γλώσσες, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να ισχύουν την επομένη της δημοσιεύσεώς τους.

2.   Οι παρούσες οδηγίες προς τον Γραμματέα καταργούν και αντικαθιστούν τις οδηγίες προς τον Γραμματέα της 19ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ L 249, σ. 3).

Λουξεμβούργο, 11 Ιουλίου 2012.

Η Γραμματέας

W. HAKENBERG

Ο Πρόεδρος

S. VAN RAEPENBUSCH