30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/21


Žaloba podaná 4. apríla 2012 — Pri/ÚHTV — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)

(Vec T-159/12)

2012/C 194/36

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pri SA (Clémency, Luxembursko) (v zastúpení: C. Marí Aguilar a F. J. Márquez Martín, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. decembra 2011 vo veci R 311/2011-2, ktorým bolo zamietnuté odvolanie spoločnosti Pri SA a ktorým bol čiastočne povolený zápis ochrannej známky Spoločenstva č. 5744099 „PRONOKAL“ do tried 5, 29, 30 a 32 v prospech spoločnosti BELGRAVIA, a vyhovel návrhu na úplné zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 5744099 „PRONOKAL“ tried 5, 29, 30 a 32 v prospech spoločnosti BELGRAVIA z dôvodu nezlučiteľnosti s právami Pri SA,

podľa článku 87 ods. 2 a 3 nariadenia zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Belgravia Investment Group Ltd.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „PRONOKAL“ pre tovary tried 5, 29, 30 a 32 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5744099.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: španielska slovná ochranná známka a obchodné meno „PRONOKAL“ pre tovary triedy 30.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné zamietnutie námietky a čiastočné povolenie zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009.