30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/21


4. aprillil 2012 esitatud hagi — Pri versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)

(Kohtuasi T-159/12)

2012/C 194/36

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Pri SA (Clémency, Luksemburg) (esindajad: advokaadid C. Marí Aguilar ja F. J. Márquez Martín)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Briti Neitsisaared)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 20. detsembri 2011. aasta otsus asjas R 311/2011-2, millega jäeti rahuldamata Pri SA poolt esitatud kaebus ja rahuldati osaliselt taotlus registreerida ühenduse kaubamärk nr 5744099 „PRONOKAL” klasside 5, 29, 30 ja 32 toodetele, mille omanik on BELGRAVIA; ning jätta täielikult registreerimata BELGRAVIA ühenduse kaubamärk nr 5744099 „PRONOKAL” klasside 5, 29, 30 ja 32 toodetele, kuna see rikub Pri SA õigusi;

mõista kohtukulud vastavalt kodukorra artikli 87 lõigetele 2 ja 3 välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Belgravia Investment Group Ltd

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk PRONOKAL kaupadele klassides 5, 29, 30 ja 32 — Ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 5744099

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania kaubamärk ja ärinimi PRONOKAL kaupadele klassis 30

Vastulausete osakonna otsus: Jätta vastulause osaliselt rahuldamata ja rahuldada kaubamärgi taotlus osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 2 punkti c) rikkumine