12.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 46/12


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — LG Electronics v. OHIM (KOMPRESSOR PLUS)

(Věc T-497/09) (1)

(Ochranná známka Společenství - Přihláška slovní ochranné známky Společenství KOMPRESSOR PLUS - Absolutní důvod pro zamítnutí - Popisný charakter - Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009)

2011/C 46/24

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: LG Electronics, Inc. (Soul, Jižní Korea) (zástupce: J. Blanchard, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. září 2009 (věc R 397/2009-1), týkajícímu se přihlášky slovního označení KOMPRESSOR PLUS jako ochranné známky Společenství.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

LG Electronics, Inc. ponese náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 37, 13.2.2010.